Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ANTİBİYOTİKLER ANTİVİRALLER. AMAÇ ▪Bu dersi alan öğrenci antibiyotikleri gruplayabilir ▪Antibiyotiklerin etki mekanizmalarını bilir ▪Antibiyotiklerin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ANTİBİYOTİKLER ANTİVİRALLER. AMAÇ ▪Bu dersi alan öğrenci antibiyotikleri gruplayabilir ▪Antibiyotiklerin etki mekanizmalarını bilir ▪Antibiyotiklerin."— Sunum transkripti:

1 ANTİBİYOTİKLER ANTİVİRALLER

2 AMAÇ ▪Bu dersi alan öğrenci antibiyotikleri gruplayabilir ▪Antibiyotiklerin etki mekanizmalarını bilir ▪Antibiyotiklerin endikasyonlarını bilir ▪Antibiyotiklerin kontraendikasyonlarını bilir.

3 Antibiyotiklerin Etki Derecelerine Göre Sınıflandırılması BakteriyostatikBakterisid ➢ Eritromisin ➢ Linkozamidler ➢ Tetrasiklinler ➢ Kloramfenikol ➢ Sulfonamidler ➢ β-laktamlar ➢ Aminoglikozidler ➢ Vankomisin ➢ Amfoterisin B ➢ Florokinolonlar ➢ Rifampin ➢ Metronidazol

4 β-LAKTAM ANTİBİYOTİKLER ➢ Penisilin ➢ Sefalosporin ➢ İmipenem ➢ Aztreonam

5 A)Staphylococcus aureus B)Mycoplasma pneumoniae C)Haemophilus influenzae D)Neisseria meningitidis E)Streptococcus pyogenes Aşağıdaki bakterilerden hangisine bağlı olarak gelişen enfeksiyonların tedavisinde β-laktam grubu antibiyotiklerin kullanımı uygun değildir? (Nisan-2008)

6 PENİSİLİNLER ➢ Tüm antibiyotikler içinde en selektif olandır ✵ Memeli hücresi ile bakteriyi birbirinden en fazla ayırt eden ilaçlardır ✵ Bu nedenle kesin teratojenik değildir

7 A)Antikanser ilaçları B)Metimazol C)Penisilin grubu ilaçlar D)Tetrasiklin E)Radyofarmasötikler Aşağıdaki ilaçlardan hangisini kullanan bir annenin bebeğini geçici veya uzun süre emzirmesinde sakınca yoktur? (Nisan-2008)

8 β-laktam Antibiyotiklerin Etki Mekanizması ➢ Transpeptidaz inhibisyonu ✵ Hücre duvarı sentezinde en son basamak olan glisinle alanin arasında terminal peptit bağı oluşumunu engeller ✵ Alaninin hücre duvarı sentezine katılımını engeller. Alanini devre dışı bırakır ✵ Alaninin antimetaboliti gibi davranır

9 Penisilin Bağlayan Proteinler PBP-1 PBP-2 PBP-3 Penisilin Sefalosporin İmipenem Aztreonam

10 β-laktam Antibiyotiklerin Etki Mekanizması ➢ Murein hidrolazı aktive ederler ✵ Otolizi aktive ederek hücre duvarını yok etmektedirler

11 Penisilinler ➢ Vücutta çok iyi dağılmazlar ➢ SSS, göz ve prostata düşük miktarda geçerler

12 ▪SSS ▪Testis-Prostat ▪Göz Kan-Organ Bariyerleri

13 β-laktamlara Direnç Gelişimi ➢ Bakteriler tarafından salınan β-laktamaz enzimi penisilini parçalar ve etkisiz olan penisiloik asit türevlerine çevirir ➢ Bu enzimin inhibitörleri: ✵ Klavulanik asit ✵ Sulbaktam ✵ Tozabaktam

14 Eliminasyonları

15 Tubüler Salgılanma

16 Eliminasyonları Probenesid

17 A) Penisilin-Tetrasiklin B) Penisilin-Probenesid C) Penisilin-Klavulonat D) Penisilin-Oral kontraseptif E) Penisilin-Sülfonamid Aşağıdaki ilaç etkileşmelerinden hangisi tubuluslardan salgılanma düzeyinde oluşup, penisilinin plazma düzeyinin artmasına neden olur? (TKY-2008/2009)

18 Eliminasyonları En fazla safra ile atılan penisilin nafsilindir

19 Penisilinler En kısa etkili En uzun etkili Metisilin Benzatin Pen G

20 Penisilinlerin Etki Spektrumları Dar Orta Geniş Pen G, V, Antistaph Aminopenisilinler Piperasilin Gr (+) / (-) kok Gr (+) basil + Gr (-) basil + Pseudomonas

21 + Gram (-) Basiller H.İnfluenza E.Coli L.Pneumonia Proteus Aminopenisilinler

22 Penisilin G ve Türevleri ➢ Prokain-Pen G ✵ Prokain içermesi nedeniyle fazla oranda allerjik reaksiyonlara yol açar ➢ Klemizol-Pen G ➢ Benzatin-Pen G ✵ En uzun etkili penisilindir

23 Penisilinlerin Endikasyonları ➢ Grup A streptokoklar ➢ N. Menengitis ➢ Cl. Perfringens ve tetani ➢ B. Anthracis ➢ T. Pallidum ➢ L. Monocytogenes ➢ Aktinomikoz

24 Aside Dayanıklı Penisilinler ➢ Penisilin V ➢ Fenetisilin ➢ Propisilin ➢ Azidosilin (Penisilin G türevi)

25 Penisilin G ve V ➢ Gr (+) bir kok olan Streptokok viridans (=subakut endokardit oluşturur) ve S. faecalis / faecium enfeksiyonlarında tek başına kullanılırsa; bakteriostatiktir ➢ Bu nedenle bir aminoglikozid ile kombine edilmelidirler ve tedavi 6 hafta sürmelidir

26 Sinerjik Etkili Kombinasyonlar Hücre duvarı sentezini bloke edenler (β-laktamlar, vankomisin) + Aminoglikozidler

27 β-laktamazlara Dayanıklı Penisilinler ➢ Bu grup ilaçlar; penisilin G’ye dirençli Staph aureus ve epidermidis enfeksiyonlarında kullanılırlar ✵ Metisilin ✵ Nafsilin ✵ Temosilin / Formidasilin ✵ İzoksazolil penisilinler (oksasilin, kloksasilin, dikloksasilin, flokloksasilin)

28 Penisilinler içinde en güçlü antistaph Metisilin Penisilinler içinde en güçlü antipseudomonal Piperasilin

29 MRSA tedavisinde kullanılan antibiyotikler ➢ Vankomisin ➢ Teikoplanin ➢ Linezolid ➢ Tigesiklin ➢ Streptogramin B (Quinopristin/Dalfopristin) ➢ Seftabiprol, Seftarolin (5. jenerasyon sefalosporin) ➢ Daptomisin ➢ Dalbavansin/ Telavansin

30 Aminopenisilinler ➢ Bu grup penisilinler; gr (-) basillere etkili olduğu için, etkenin genellikle Streptokoklar ve H. İnfluenza olduğu akut sinüzit, otitis media ve epiglottis gibi durumlarda tercih edilirler ➢ Ayrıca komplikasyonsuz alt idrar yolu enfeksiyonlarında; patojen genelde E. Coli olduğu için kullanılabilirler ✵ Ampisilin ✵ Amoksasilin

31 + Gram (-) Basiller H.İnfluenza E.Coli L.Pneumonia Proteius Aminopenisilinler

32 Prostatit Gibi Kronikleşmiş Alt İdrar Yolu Enfeksiyonlarının Tedavisi ➢ Fluorokinolonlar (ilk tercih) ➢ Ko-trimoksazol ➢ Doksisiklin

33 Antipseudomonal Penisilinler ➢ Hepsi parenteral kullanılır (karindasilin ve karfesilin ise oral olarak) ➢ Pseudomonasa karşı etki güçleri ✵ Piperasilin > Mezlosilin > Tikarsilin > Karbenisilin

34 Penisilinlerin Yan Etkileri ➢ En önemli yan etkileri; allerjidir ➢ Allerjiden sorumlu olan; yıkım sonucu açığa çıkan penisilloil türevleridir ➢ En sık oluşan allerji bulgusu makülopapüler döküntüdür ➢ Ampisilin deri reaksiyonları geliştirir. EMN’de kontrendikedir(Non-Allerjik)

35 Penisilinlerin Yan Etkileri ➢ Epileptiklerde yüksek dozda kullanılmamalıdır ✵ Epileptiklerde kontrendike olan iki antibiyotik vardır ✓ Penisilinler ✓ Kinolonlar

36 ➢ Penisilinler =Klopidogrel ✵ Trombositlerde ADP’yi bağlayarak antiagregan etki oluştururlar ✵ Kanama zamanını uzatırlar ✓ Karbenisilin ✓ Tikarsilin ✓ Piperasilin ➢ Sefalosporinler =Varfarin ✵ Karaciğerde K vitamini bağımlı pıhtılaşma faktörlerinin sentezini inhibe ederler ✵ Protrombin zamanını uzatırlar ✓ Moksolaktam Penisilinlerin Yan Etkileri

37 ➢ Karbenisilin yüksek dozda; hipokalemik alkaloz ve hipernatremi oluşturabilir ➢ Metisilin; en nefrotoksik (intersitisyel nefrit) olan penisilindir Penisilinlerin Yan Etkileri

38 SEFALOSPORİNLER ➢ Birinci kuşak ✵ Sefalotin ✓ Staph’a en güçlü sefalosporindir ✓ En kısa etkili sefalosporindir ✵ Sefazolin ✓ Rutin cerrahi proflakside ilk tercihtir ✓ Kemiğe çok iyi penetre olur. Osteomyelitlerde ilk tercihtir

39 Osteomyelit Tedavisi ➢ Sefazolin ➢ Vankomisin ➢ Teikoplanin

40 Penisilin: Metisilin Sefalosporin: Sefalotin Staf’a En Etkili

41 Sefalosporinler ➢ İkinci kuşak ✵ Sefaklor ✓ H. İnfluenza’ya karşı güçlü etkilidir ✵ Sefoksitin ✓ β-laktamlar içinde B. Fragilis’e en etkilisidir ✓ Batın içi enfeksiyon ve batın içi cerrahi proflaksisinde ilk tercihtir ✓ Pelvik inflamatuar hastalıkta da ilk tercihtir

42 β-laktam antibiyotikler içinde B. Fragilis’e en etkili Sefoksitin Bütün antibiyotikler içinde B. Fragilis’e en etkili Klindamisin

43 Sefalosporinler ➢ Üçüncü kuşak ✵ Seftazidim ✓ Pseudomonas’a en etkilidir ✵ Sefoperazon ✓ Safraya en fazla geçen sefalosporindir ✵ Seftriakson ✓ Gonokok enfeksiyonlarında ilk tercihtir ✓ En uzun etkili sefalosporindir ✓ Safra kesesinde “safra çamuru” oluşturabilir ✵ Sefotaksim ✓ SSS’e en iyi geçendir ✓ Menenjit tedavisinde ilk tercihtirler

44 Penisilin? Penisilin-G Sefalosporin? Seftriakson En Uzun Etkili

45 Penisilin? Nafisilin Sefalosporin? Sefoperazon Safra İle Atım

46 Sefalosporinler ➢ Dördüncü kuşak ✵ Sefepim ✓ β-laktamazlara en dayanıklı sefalosporindir

47 I.Kuşak: G(+)>G(-) II.Kuşak: G(-)>G(+) III.Kuşak: G(-)>>G(+) IV.Kuşak: G(+)>G(-) Sefalosporinler

48 Aşağıdakilerden hangisi 5. kuşak sefalosporinlerdendir? (TKY-2010) A) Sefepim B) Sefaperazon C) Sefamandol D) Sefpirol E) Seftabiprol

49 Seftabiprol/Seftarolin ➢ 5.Kuşaktırlar ➢ En önemli endikasyonları MRSA’ dır.

50 Sefalosporinlerin Yan Etkileri ➢ En sık görülen yan etki allerjik reaksiyonlardır ➢ Sefaklor kullananlarda serum hastalığı şeklinde allerjik reaksiyonlar sık görülür ➢ Sefaperazon ve moksolaktam; alkol ile alındıklarında disulfiram benzeri reaksiyon oluşturabilirler

51 İMİPENEM / MEROPENEM ➢ β-laktam antibiyotikler içinde; en geniş spektrumlu olanlardır (özellikle meropenem) ➢ Febril nötropenik hastalar, intraabdominal enfeksiyonlar ve bakteriyel menenjit (meropenem) tedavisinde tercih edilir ➢ İmipenem; böbreklerde proksimal tubulus hücrelerinde dihidropeptidaz I enzimi tarafından inaktive edilir. Bu nedenle bu enzimi inhibe eden silastatin ile kombine edilir (TİENAM®)

52 AZTREONAM ➢ Diğer β-laktamlarla çapraz reaksiyona girmez ve penisilin allerjisi olanlarda kullanılabilir ➢ β-laktam antibiyotikler içinde; en dar spektrumlu olandır ➢ Sadece Gr (-) aerob basillere etkilidir

53 Sadece Gr (-) Aerob Basillere Etkili Antibiyotikler ➢ Aztreonam ➢ Aminoglikozidler ➢ Polimiksin B

54 Protein Sentez İnhibitörleri 50 S30 S Eritromisin Linkozamidler Kloramfenikol Aminoglikozidler Tetrasiklin Protein sentez inhibitörleri bakteriostatik etkilidir. Tek istisna aminoglikozidlerdir. Hem 30 hem de 50S’i bağladıkları için bakterisiddir

55 MAKROLİDLER ➢ Karaciğerde metabolize edilerek, büyük oranda safra ile atılırlar. Safrada çok yüksek konsantrasyonlarda bulunurlar ➢ Böbrek yetmezliği olgularında makrolidlerin dozlarının ayarlanması gerekmez (klaritromisin hariç)

56 Makrolidlerin Etki Mekanizmaları 50 S 23 S Translokasyonu engellerler. Peptidil transferaz aktivitesini bloke ederler. Böylelikle peptit zincirinin uzaması indirekt olarak engellenir Aynı bölgelere bağlanan kloramfenikol ve linkozamidler ile beraber kullanılmamalıdır. Birbirlerinin etkisini antagonize ederler

57 Makrolidlere Direnç Gelişimi ➢ Rezistans gelişimi metilaz enzimi ile olur Penisilinler Makrolidler β-laktamaz Metilaz

58 Eritromisin ➢ Aç karnına alınmalıdır ➢ En kısa etkilisidir ➢ Penisilin allerjisi varsa ilk tercihtir

59 Penisilin’e Allerji Eritromisin Penisilin’e Direnç Metisilin

60 Makrolidlerin İlk Tercih Olduğu Durumlar ➢ Atipik pnömoni ➢ Boğmaca ➢ Leyjoner hastalığı (azitromisin) ➢ Mycobacterium avium-intrasellülare (klaritromisin) ➢ Difteri / Difteri portörlüğü ➢ Gebelikteki klamidyal enfeksiyonlar

61 Klamidya enfeksiyonlarının tedavisinde; Tetrasiklin Gebedeki klamidya enfeksiyonlarının tedavisinde; Makrolidler

62 Klaritromisin ➢ Tok karnına alınmalıdır ➢ Endikasyonları ✵ Helicobakter pylori ✵ Mycobacterium avium-intrasellülare ✵ Lepromatöz lepra

63 Azitromisin ➢ Aç karnına alınmalıdır ➢ En uzun etkilisidir

64 Telitromisin (Ketolid) ➢ Etki mekanizması ve endikasyonları eritromisine benzer ➢ Mikrozomal enzim inhibitörüdür. ➢ Uzun QT yapabilir

65 Makrolidlerin Yan Etkileri ➢ Kolestatik hepatit (en çok eritromisin ile); bu yan etki estolat türevleri ile daha sık oluşur ➢ GİS’de motilin reseptörlerini aktive ederek mide boşalmasını hızlandırırlar (prokinetik). Bu nedenle diabetik gastroparezi tedavisinde yararlı olabilirler ➢ Mikrozomal enzimleri inhibe ederler

66 A) Metoklopramid B) Betanekol C) Neostigmin D) Sisaprid E) Eritromisin Motilin reseptörlerini uyararak bağırsak hareketlerini arttırdığı için diyabete bağlı gastroparezinin tedavisinde kullanılan ilaç aşağıdakilerden hangisidir? (TKY-2008)

67 Linkozamidler ➢ Etki mekanizmaları makrolidlere benzer ✵ Linkomisin ✓ Gr (+)’lere etkilidir ✵ Klindamisin ✓ Bacteriodeslere oldukça etkilidir. Bu nedenle; karın içi ve pelvis içi apse ve enfeksiyonların tedavisinde tercih edilir ➢ Karaciğerde metabolize edilirler. SSS’e geçmezler

68 Linkozamidler ➢ Linkomisin ve Klindamisin Cl. Difficile hariç barsaktaki bütün bakterileri öldürür ➢ Cl. Difficile’de Psödomembranöz enterokolit yapar ➢ P. enterokolit tedavisinde ilk tercih metronidazoldür (En güçlü vankomisindir)

69 GIS’teki en sık G(-) basil? B.Fragilis Tedavide ilk? Klindamisin PME gelişti? İlk: Metronidazol En güçlü: Vankomisin ORAL !!

70 Linkozamidler ➢ Nöromusküler blokaj (linkomisin) ortaya çıkartırlar ➢ Teratojenik değildirler

71 Nöromusküler Blokaj Yapan Antibiyotikler ➢ Aminoglikozidler ➢ Linkomisin ➢ Polimiksin B

72 Teratojenik Olmayan Antibiyotikler ➢ β-laktamlar ➢ Makrolidler ➢ Linkozamidler

73 AMİNOGLİKOZİDLER ➢ 30S ve 50S’e bağlanır. Bu nedenle bakterisittir ➢ Streptomisin sadece 30S’e bağlanır. Bu nedenle bakteriyostatiktir ➢ mRNA’nın taşıdığı genetik kodun yanlış okunmasına neden olurlar

74 Aminoglikozidler ➢ Böbreklerden glomerüler filtrasyon yoluyla elimine edilirler ✵ Streptomisin; safra içine en fazla geçen aminoglikoziddir ➢ Beyin ve BOS’a geçmezler. İntratekal olarak uygulanabilirler (neomisin hariç) ➢ Kanda belirli bir oranda eritrositlere bağlanırlar. Bu nedenle anemik hastalarda kan düzeyleri daha yüksektir

75 Penisilin: Nafsilin Sefalosporin: Sefoperazon Aminoglikozid: Streptomisin Safra Yoluyla Atılım

76 Aminoglikozidler En az lipofilik olan antibiyotiklerdir Bakteri içine girmesi zordur. Enerji kullanarak bakteri içine alınır Ortamda ATP olmalıdır ATP olması için oksijenasyon iyi olmalıdır Bu nedenle sadece Gr (-) aerob basillere etkilidir

77 Sadece Gr (-) Aerob Basillere Etkili Antibiyotikler ➢ Aztreonam ➢ Aminoglikozidler ➢ Polimiksin B

78 Sinerjik Etkili Kombinasyonlar Hücre duvarı sentezini bloke edenler (β-laktamlar, vankomisin) + Aminoglikozidler

79 Aminoglikozidlere Direnç Gelişimi ➢ Bakterilerden salınan asetilaz ve fosforilaz enzimleri ile direnç gelişir ➢ En az direnç gelişen; amikasindir Penisilinler Makrolidler β-laktamaz Metilaz Aminogliko. Asetilaz /Fosforilaz

80 Aminoglikozidler ➢ Gentamisin ✵ En güçlü aminoglikoziddir ➢ Streptomisin ✵ Nefrotoksik etkisi en az olandır ➢ Netilmisin ✵ Ototoksik etkisi en az olandır ➢ Tobramisin ✵ P. Aeruginosa’ya en etkilidir

81 Penisilin: Piperasilin Sefalosporin: Seftazidim Aminoglikozid: Tobramisin Pseudomonas’a En Etkili

82 Aminoglikozidler ➢ Amikasin ✵ En geniş spektrumludur ➢ Neomisin ✵ Nöromusküler blokör, ototoksik ve nefrotoksik yan etkileri en fazla olandır ✵ Bu nedenle sadece GİS’de lokal etki ve mesaneyi yıkamak için kullanılır ➢ Paromomisin ✵ Entemoeba histolytica ve tenyalara karşı etkilidir

83 Aminoglikozidlerin Yan Etkileri ➢ Nefrotoksisite ✵ Proksimal tubüllerde akut tubüler nekrozu taklit eder ✵ Reversibldır ✵ İdrarda N-asetil-β-glukozaminidaz’ın belirlenmesi (enzimüri) nefrotoksisitenin belirtisidir ➢ Ototoksisite ✵ İç kulağın endo ve perilenfinde birikirler ✵ Tinnitus ilk ortaya çıkan bulgudur ✵ İşitme kaybı (yüksek frekansa karşı) yada vestibüler hasarla (vertigo) ortaya çıkar

84 Nefrotoksik+Ototoksik ➢ Vankomisin ➢ Aminoglikozidler ➢ Loop diüretikleri ➢ Sisplatin

85 İşitme fonksiyonunu bozanlar Denge fonksiyonunu bozanlar Her iki fonksiyonu bozanlar Amikasin Kanamisin Neomisin Paromomisin Streptomisin Gentamisin Netilmisin Tobramisin Ototoksik Etki

86 Aminoglikozidlerin Yan Etkileri ➢ Nöromuskuler blokaj ✵ Bu etkilerini motor sinir ucundaki Ca kanallarını bloke edip Ach salınımını engelleyerek gösterirler ➢ Streptomisin optik sinirde fonksiyon bozukluğu yapabilir (=skotom)

87 Tetrasiklinler ➢ 30S alt tipine bağlanırlar ve aminoaçil tRNA’nın ribozomun A bölgesine bağlanmasını bloke ederler ➢ Peptit zincirine yeni amino asit eklenmesi engellenmiş olur ➢ Antibiyotikler içinde en az selektif ve dolayısıyla en geniş spektrumlu antibiyotiklerdir

88 Tetrasiklinlerin İlk Tercih Olduğu Durumlar ➢ Brucella ➢ V. Cholera ➢ Klamidya ➢ Riketsiya (sulfonamidler kontrendikedir) ➢ Balantidium coli

89 Klamidya enfeksiyonlarının tedavisinde; Tetrasiklin Gebedeki klamidya enfeksiyonlarının tedavisinde; Makrolidler

90 ➢ Tetrasiklinler ve sulfonamidler Grup A streptokok enfeksiyonlarında kontrendikedir. Çünkü her ikisi de bakteriyostatiktir. Kalan stereptokoklar antijenik özellik kazanır. ARA insidansı artar

91 Tetrasiklinler ➢ Minosiklin ✵ En uzun etkilisidir ✵ SSS’e yeterli ölçüde geçebilir ➢ Demekloksiklin ✵ Biyoyararlanımı en yüksek olandır ✵ Anti-ADH etki gösterir ve DI benzeri tablo oluşturur

92 DI Benzeri Tablo Oluşturanlar ➢ Lityum ➢ Demekloksiklin ➢ Metoksifluran ➢ Alkol ➢ Tolvaptan/Konivaptan

93 Penisilin? Penisilin-G Sefalosporin? Seftriakson Tetrasiklin? Minosiklin En Uzun Etkili

94 Tetrasiklinlerin Yan Etkileri ➢ Dişlerde ve kemiklerde renk ve gelişme bozukluğu yaparlar (Ca’a karşı affinitesi vardır) ➢ Psödotümör serebri ➢ Fanconi sendromu ➢ Minosiklin; vestibüler bozukluklar oluşturur ➢ GİS’de süt ürünleri, aluminyum-kalsiyum- magnezyum tuzları ile belirgin şelat oluştururlar

95 Şelat Oluşturan & Teratojen ➢ Tetrasiklin ➢ Kinolonlar ➢ İNAH

96 Bebeklerde aşağıdaki antibiyotiklerden hangisinin kullanılması psödotümör serebriye neden olabilir?(Nisan 2006) A) Tetrasiklinler B) Sulfonamidler C) Aminoglikozitler D) Kloramfenikol E) Sefalosporinler

97 Tigesiklin ➢ Geniş spektrumlu bir tetrasiklin türevidir ➢ MRSA ve VRSA tedavisinde kullanılır ➢ Sadece İV kullanılır

98 Tetrasiklinlere direnç ➢ P-Glikoproteini yoluyla efflüks mekanizmasıyla olur.

99 AMFENİKOLLER ➢ Çok lipofiliktirler ve vücutta dağılımları çok iyidir ➢ Beyine / BOS ve göze büyük miktarda geçerler ➢ Tüm vücut kompartmanlarına ve dokulara çok iyi nüfuz ederler ➢ İdrar ve safrayla atılırlar

100 Kloramfenikollerin Etki Mekanizması ➢ 50S alt birimine bağlanarak; aminoaçil-tRNA’nın akseptör bölgeye bağlanmasını inhibe eder ➢ Peptidil transferaz enziminin a.a’lerle olan ilişkisi bozulur ve peptidil transferaz aktivitesini inhibe eder

101 Kloramfenikol ➢ Memeli hücresinde 70S ribozomları tarafından yapılan mitokondriyal protein sentezini de inhibe eder (=kemik iliği depresyonu) ➢ Bakteriyostatiktirler ➢ Etki spektrumları tetrasiklinlere yakındır ve geniş spektrumludurlar

102 Kloramfenikolun İlk Tercih Olduğu Durumlar ➢ H. İnfluenza menenjiti ✵ Çok lipofiliktirler. Vücutta dağılımı en iyi olan ilaçtır ✵ SSS’e en fazla geçen antibiyotiktir. Bu nedenle H. İnfluenza menenjitinde ilk ilaçtır (seftriakson ve sefotaksim gibi β- laktamlarda artık ilk tercih olarak kabul edilmektedir)

103 Sinüzit, Otit, Epiglotit? Amoksisilin Menejit? Kloramfenikol H.influenza

104 Kloramfenikolun İlk Tercih Olduğu Durumlar ➢ Yersinia enterocolitica sepsisi ✵ Y. Enterocolitica vücutta çok iyi dağılır. RES’i tutar. Tedavi için çok iyi dağılan bir ilaç kullanılır

105 Kloramfenikole Direnç Gelişimi ➢ Bakterilerden salınan asetil transferaz enzimi ile direnç gelişir Penisilinler Makrolidler β-laktamaz Metilaz Aminogliko. Asetilaz /Fosforilaz Kloramfen. Asetil transferaz

106 Kloramfenikolün Metabolizması ➢ Karaciğerde glukuronil transferaz enzimince metabolize edilirler ➢ Bebeklerde bu enzimin miktarı düşüktür. Bu ilaçlar bebeklere erişkin dozunda uygulanırlarsa; dolaşım kollapsı ve solunum güçlüğü ile seyreden bir tabloya neden olurlar

107 Kloramfenikolün Yan Etkileri ➢ Doz bağımlı omayan aplastik anemi ve doz bağımlı KI depresyonu ➢ Prematürelerde ve yenidoğanda gri sendrom (akut dolaşım ve solunum depresyonu) oluşturur. Siyanoz, kaslarda gevşeme, vazomotor kollaps, metabolik asidoz, hipotermi, yeşil renkte gaita ve kül grisi deri rengi ile karakterizedir

108 Gri Bebek? Kloramfenikol Gevşek Bebek? Lityum Herlequin Bebek? İktiyozis BEBEKLER

109 SULFONAMİDLER ➢ Sulfonamidler PABA türevidir ve aynı zamanda PABA’nın antimetabolitidir ➢ PABA’ya karşı dihidropteroat sentetaz enzimi için yarışır. Sonuçta bu enzim inhibe olur

110 Sulfonamidler ➢ Trimetoprim ise; aynı sentez zincirinin ileri basamağını oluşturan dihidrofolat redüktaz enzimini inhibe eder ➢ Sulfonamidler ve trimetoprim bakteriostatik etkilidirler. Fakat bu ikisinin kombinasyonu olan ko-trimoksazol ise bakterisid etkilidir

111 PABAFATHF Dihidropteroat Sentetaz Dihidrofolat redüktaz Sulfonamid Sulfonlar PAS Trimetoprim Pirimetamin Metotreksat Ko-trimoksazol Fansidar

112 Sulfonamidlerin Metabolizması ➢ Karaciğerde N-asetilasyon ile parçalanır ➢ N-asetilasyon enzimi NAT-2’dir. Bu enzim eksikse kişi yavaş asetilleyicidir ➢ N-asetilasyonla parçalanan ilaçlar: ✵ Hidralazin ✵ INAH ✵ Prokainamid ✵ Sulfonamidler

113 Gümüş Sülfadiazin / Marfanil ➢ Yanık tedavisinde sadece lokal olarak kullanılırlar ➢ Marfanil absorbe edilirse karbonik anhidraz enzimini inhibe ederek diüretik etki ve metabolik asidoz oluşturabilir

114 Sulfasalazin ➢ Lipooksijenaz enzimini inhibe ederek LT sentezini inhibe eder ➢ Hafif ve orta dereceli ülseratif kolitin tedavisinde lokal olarak kullanılır

115 Sulfonamidlerin Yan Etkileri ➢ Kristalüri ✵ Asidik idrarda böbrek taşlarının oluşum sıklığı artmaktadır. Bu nedenle methenamin gibi idrarı asitleştiren ilaçlarla birlikte kullanılmaları kontrendikedir ➢ Kern ikterus ✵ Bilirubin albuminden kovarlar ➢ Guatrojen etki

116 Sulfonamidlerin Yan Etkileri ➢ Hemolitik anemi ✵ G6PD eksikliğinde hemoliz oluşturan ilaçlar: ✓ Sulfonamidler ve sulfonlar ✓ Antimalaryaller (Primakin) ✓ Fluorokinonlar ✓ Analjezikler (Salisilatlar, Aminopirin, Dipiron) ✓ Nitrofurantoin

117 Glukoz 6-fosfat dehidrogenaz eksikliği olan kişilerde aşağıdakilerden hangisinin kullanılmasında sakınca yoktur? (Nisan 2006) A) Primakin B) Sulfametoksazol C) Sefazolin D) Nitrofurantoin E) Klorokin

118 Ko-trimoksazol ➢ Trimetoprim ile sulfametoksazol’un sabit oranlı (1:5) kombinasyonudur

119 Ko-trimoksazolun İlk Tercih Olduğu Yerler ➢ Pnömosistis carini tedavisi ➢ Nokardiya tedavisi ➢ Kronikleşmiş ve komplikasyonlu alt idrar yolu enfeksiyonlarında (prostatit, orşit, epididimit) kinolonların kontrendike olduğu durumlarda

120 Non-Komplike? Aminopenisilin Komplike? Kinolon Kontrendike? TMP-SMX İYE

121 Ko-trimoksazol ➢ Psödomonas, Bacterioides ve enterokok enfeksiyonlarında etkisizdirler ➢ Yan Etkileri ✵ Sulfonamidler ve trimetoprim; folik asit eksikliği oluşturur ve megaloblastik anemi yapabilir (bu nedenle teratojenik olabilirler)

122 KİNOLONLAR

123 Superkoilasyon

124 Kinolonların Etki Mekanizması DNA-giraz

125 Kinolonların Etki Mekanizması DNA-liyaz

126 Kinolonların Etki Mekanizması

127 Sefalosporinler Kinolonlar Jenerasyon / Nesil

128 -floksasin Nalidiksik Asit KİNOLON

129 Kinolonların İlk Tercih Olduğu Durumlar ➢ Komplikasyonlu alt idrar yolu enfeksiyonları ➢ C. Jejuni ve Shigella’ya bağlı gastroenterit ➢ Salmonella typhi ➢ Turist diyaresi ➢ B.anthracis

130 Kinolonların Kullanılış Yerleri ➢ Geniş spektrumlu ve bakterisid etkilidirler ➢ Nocardia ve T. Pallidum’a karşı etkili değildirler ➢ Anaerob etkinliğide olan kinolonlar geliştirilmiştir.

131 Kinolonlar ➢ Siprofloksasin ✵ En kısa etkilisidir ✵ Kistik fibroziste oluşan Psödomonas enfeksiyonlarında tercih edilir ➢ Sparfloksasin / Rufloksasin ✵ Uzun etkililerdir ➢ Pefloksasin ✵ BOS’a en fazla geçen kinolondur

132 A)Aminoglikozidler B)Penisilin C)Kinolonlar D)Sefalosporinler E)Monobaktamlar Aşağıdaki antibiyotiklerden hangisinin akciğerlere penetrasyonu diğerlerine göre daha iyidir? (YDUS-2008)

133 Gatifloksasin Gemifloksasin Moksifloksasin 4.Kuşak Kinolonlar

134 ➢ DNA topoizomeraz IV inh: Artmış Gram(+) etkinlik ➢ Kardiyotoksite ➢ Anareroblara karşı etkinlik

135 Kinolonların Farmakokinetiği İLAÇPRİMER ATILIM YERİ SiprofloksasinRenal GatifloksasinRenal LevofloksasinRenal Lomefloksasin Renal Norfloksasin Renal Ofloksasin Renal GemifloksasinRenal ve Non-Renal MoksifloksasinNon-Renal

136 Aşağıdaki ilaçlardan hangisinde uygulama öncesi doz ayarı için hastanın kreatinin klirensini ölçmeye gerek yoktur? (USMLE) A) Siprofloksasin B) Gatifloksasin C) Levofloksasin D) Lomefloksasin E) Moksifloksasin

137 Moksifloksasin ➢ Karaciğerden elimine edilir ➢ Renal yetmezlikte verilebilir ➢ İdrar yolu enfeksiyonlarında kullanılmaz ➢ En uzun etkili kinolon türevidir

138 Kreatinin klirensi 10 ml/dakikanın altında olan bir hastanın tedavisinde, aşağıdaki antimikrobiyal ajanlardan hangisinin dozunun ayarlanmasına gerek yoktur? (YDUS-2008) A)Sefepim B)Ampisilin-sulbaktam C)Netilmisin D)Klaritromisin E)Moksifloksasin

139 Kinolonların Yan Etkileri ➢ En sık görülen yan etkileri; GİS irritasyonudur ➢ Kondrotoksik etkileri bulunmaktadır. Bu nedenle 18 yaşın altında kullanılmaları kontrendikedir ➢ Gebelerde kullanılmamalıdır

140 Kinolonların Yan Etkileri ➢ SSS’de GABA’nın reseptörlerine bağlanımını inhibe ederler. Prokonvülsandırlar ✵ Epileptiklerde kontrendike olan iki antibiyotik vardır ✓ Penisilinler (yüksek dozlarda) ✓ Kinolonlar ➢ Metal iyonları ile şelat oluştururlar ✵ Şelat oluşturan antibiyotikler ✓ Tetrasiklinler ✓ Kinolonlar

141 ANTİ-STAFİLOKOKKAL İLAÇLAR

142 Anti-Stafilokokkal İlaçlar ➢ Rifampin ✵ RNA polimeraz enziminin β subunitini bloke eder. ✵ İlk tercih olduğu durumlar ✓ Menengokokal ve H. İnfluenza menenjiti proflaksisi ✓ Staph ve H. İnfluenza’da nazal portörlüğün eradikasyonu

143 Aşağıdaki antitüberküloz ilaçlardan hangisinin antibakteriyal etkisi DNA- bağımlı RNA polimeraz inhibisyonu ie gerçekleşir? (Nisan-2009) A) Rifampin B) Etambutol C) Sikloserin D) Amikasin E) İzoniazid

144 Anti-Stafilokokkal İlaçlar ➢ Rifamisinler ✵ Yan Etkileri ✓ Hepatotoksiktir ✓ Grip-benzeri tablo ✓ Vücut sıvılarını portakal rengine boyar ✓ Karaciğerde sitokrom p450 enzimlerini indükler ve özellikle östrojenlerin yıkımını artırır

145 Anti-Stafilokokkal İlaçlar ➢ Vankomisin ✵ Glikopeptit yapıdadır ✵ Sadece İV kullanılır ✵ D-alanil-D-alanin’e bağlanarak peptidoglikan zincirinin sentezini inhibe eder ve hücre duvar sentezini engeller

146 Anti-Stafilokokkal İlaçlar ➢ Vankomisin ✵ Endikasyonları ✓ Gr (+) kok ve basillere etkilidir –En önemli kullanılış yeri; metisiline dirençli Staph. Aureus ve epidermidis enfeksiyonlarıdır ✓ Cl. Difficile tedavisinde oral olarak kullanılır ✓ Penisilinlere allerjisi olanlarda streptokokkal endokardit tedavisinde aminoglikozidlerle kombine edilerek kullanılır

147 Nefrotoksik+Ototoksik ➢ Vankomisin ➢ Aminoglikozidler ➢ Loop diüretikleri ➢ Sisplatin

148 Anti-Stafilokokkal İlaçlar ➢ Vankomisin ✵ Yan Etkileri ✓ Flebit ✓ Ototoksisite ✓ Nefrotoksisite ✓ İV kullanım sırasında vücudun üst kısımlarında yaygın kızarıklık (“kırmızı adam” sendromu) oluşturur

149 Anti-Stafilokokkal İlaçlar ➢ Teikoplanin ✵ Glikopeptit yapıdadır ✵ Hücre duvarı sentezini bozar ve bakterisid etki gösterir ✵ Vankomisin ile aynı etki spektrumuna sahiptir. Ancak Staph’a karşı Vankomisin’den daha güçlü etki gösterir ✵ İM yoldan da uygulanabilir ✵ Osteomyelit ve Staph enfeksiyonlarında en son duraktır

150 DALBAVANSİN/TELAVANSİN ➢ Lipoglikopeptid yapıda olan yeni antibiyotiklerdir. ➢ Etki mekanizmaları vankomisine benzer. ➢ MRSA tedavisinde kullanılır.

151 DAPTOMİSİN ➢ Lipoglikopeptid yapıdadır ➢ Hücre membranında delikler oluşturur ve Depolarizasyona neden olur ➢ Bakterisit ➢ MRSA ve VRE en önemli endikasyonudur

152 Daptomisin ➢ İV ve günde tek doz kullanılır ➢ AC de sürfaktan etkisini engellediği için pnömoni de kontrendikedir ➢ Böbrekten atılır

153 Anti-Stafilokokkal İlaçlar ➢ Kuinupristin / Dalfopristin (Streptogramin B) ✵ Parenteral kullanılır ✵ Metisiline rezistan S. Aureus ✵ Sitokrom enzim inhibisyonu ➢ Linezolid ✵ Oral kullanılır ✵ Metisiline rezistan S. Aureus

154 MRSA tedavisinde kullanılan antibiyotikler ➢ Vankomisin ➢ Teikoplanin ➢ Linezolid ➢ Tigesiklin ➢ Streptogramin B (Quinopristin/Dalfopristin) ➢ Seftabiprol, Seftarolin (5. jenerasyon sefalosporin) ➢ Daptomisin ➢ Dalbavansin/ Telavansin

155 Anti-Stafilokokkal İlaçlar ➢ Fusidik Asit ✵ Steroid yapılı tek antibiyotiktir ➢ Mupirosin ✵ İzolösilin antimetabolitidir ✵ S. aureus’un nazal taşıyıcılığını elimine etmek için intranazal kullanılır ✵ Sadece lokal kullanılır

156 Sadece Lokal Kullanım ➢ Mupirosin ➢ Polimiksin-B

157 POLİPEPTİT ANTİBİYOTİKLER GlikopeptitSteroidik peptit Polipeptit Vankomisin Teikoplanin Fusidik asitPolimiksin B

158 Polipeptit Antibiyotikler ➢ Deterjan özelliği gösterirler ✵ Uzun bir polipeptitin bir ucu hidrofilik bir ucu lipofilik ise bu deterjan özelliğidir ✵ Hücre duvarına polimiksin B yapışır ve eritir, delik oluşturur. Permeabilite ortadan kalkar

159 Hücre duvar permeabilitesini bozan ilaçlar; Polimiksin B Amfoterisin B Daptomisin

160 Polimiksin B ➢ Oldukça toksiktir ➢ Sistemik kullanılmaz ➢ Sadece Gr (-) aerob basillere etki gösterir

161 Sadece Gr (-) Aerob Basillere Etkili Antibiyotikler ➢ Aztreonam ➢ Aminoglikozidler ➢ Polimiksin B

162 Metronidazol/Ornidazol/Tinidazol ➢ Serbest Oksijen Radikali oluşturur ➢ Bakterisit etkilidir ➢ Anaerob bakteri ve protozoaların tedavisinde kullanılır ➢ T.vajinalis, G. Lamblia ve Amip..

163 Metronidazol Yan Etkileri ➢ Dilde papiller hipertrofi ➢ Ağızda metalik tat ➢ Disülfiram benzeri reaksiyon ➢ Teratojendir

164 ANTİTÜBERKÜLOZ İLAÇLAR Birinci Sınıf İlaçlarİkinci Sınıf İlaçlarÜçüncü Sınıf İlaçlar (M. Avium kompleksine karşı kullanılanlar) INAH Rifampin Streptomisin Pirazinamid Marfazinamid Etambutol Fluorokinolonlar Etionamid Tiasetazon Sikloserin PAS Diğer aminoglikozidler Rifabutin Klaritromisin / Azitromisin Fluorokinolonlar Amikasin

165 Antitüberküloz İlaçlar ➢ INAH + Etambutol kombinasyonu teratojenik değildir ➢ Lezyon ağır ise; teratojenik etki potansiyeli olabilen rifampin ilk trimestrden sonra kombinasyona eklenebilir ➢ Diğerleri teratojeniktir. En teratojenik olan etionamiddir

166 A) Rifampin+INH B) Etambutol+Rifampin C) Pirazinamid+Streptomisin D) Etionamid+PAS E) INH+Etambutol Gebe bir tüberkülozlu hastanın tedavisinde aşağıdaki kombinasyonlardan hangisini tercih edersiniz? (TKY-2008)

167 Antitüberküloz İlaçlar ➢ İzoniazid ✵ Bu grubun en güçlü ilacıdır ✵ Çok dar spektrumludur. Sadece tbc’da kullanılır ✵ Mikolik asit sentezini inhibe eder. Böylelikle bakterinin aside dayanıklı olma özelliği kaybolur ✵ Karaciğer N-asetilasyon ve hidroliz ile inaktive edilir

168 A)Kapreomisin B)İzoniazid C)Etambutol D)Pirazinamid E)Streptomisin Mikolik asit sentezini inhibe ederek etki gösteren antitüberküloz ilaç aşağıdakilerden hangisidir? (YDUS- 2008)

169 Antitüberküloz İlaçlar ➢ İzoniazid ✵ En sık yan etkisi cilt döküntüsüdür ✵ Pridoksin eksikliği oluşturduğu için periferik nöropati ve psişik yan etkiler yapabilir ✵ SLE benzeri tablo oluşturabilir ✵ Hepatotoksik etkilidir ✵ G6-PD eksikliği olanlarda kullanılmamalıdır

170 Genetik polîmorfizm nedeniyle yavaş asetilleyici özelliği taşıyan bireylerde kullanıldığında etkisi uzayan tüberküloz ilacı aşağıdakilerden hangisidir? (Nisan 2006) A) Rifampin B) Streptomisin C) Etambutol D) Izoniazid E) Pirazinamid

171 Antitüberküloz İlaçlar ➢ Etambutol ✵ Retrobulber nörit oluşturabilir ✵ 5 yaşın altında bu nedenle kullanılması kontrendikedir ✵ Teratojen değildir ✵ Hiperürisemi ✵ Diskromatopsi (kırmızı ve yeşil renk için) gelişebilir

172 Diskromatopsiler Kırmızı-Yeşil Sarı-Yeşil Mavi Etambutol Dijital Sildenafil

173 5 yaş altı kontrendike? Etambutol 18 yaş altı kontrendike? Kinolon

174 ➢ Pirazinamid / Morfazinamid ✵ İntrasellüler (makrofaj içindeki) bakterilere karşı en etkilisidir ✵ SSS’ne en fazla geçendir ✵ Hiperürisemi yaparak gut tablosu oluşturur ✓ Etambutolde aynı etkiyi yapar Antitüberküloz İlaçlar

175 Etkisini asit pH de göstererek intraselu ̈ ler bakterisidal etki gösteren antitu ̈ berku ̈ loz ilaç aşağıdakilerden hangisidir? (2009-YDUS) A) İzoniazid B) Sikloserin C) Pirazinamid D) Etambutol E) Streptomisin

176 Antitüberküloz İlaçlar ➢ Rifampin ✵ Kazeöz lezyondaki bakterilere karşı en etkilidir ✵ Mikrozomal enzimlerde indüksiyona neden olur ✵ Çok çabuk direnç gelişir ➢ Streptomisin ✵ Kaviter lezyonlardaki bakterilere en etkilidirler ✵ Çok çabuk direnç gelişir

177 Enzim indüksiyonu yapan? Rifampin Enzim inhibisyonu ve indüksiyonu yapan? İzoniazid TBC & Mikrozomal Enzimler

178 Atrial fibrilasyon nedeniyle varfarin kullanan bir hasta, aşağıdaki antitüberküloz ilaçlarından hangisini kullanırsa hastada intrakranial kanama riski artar? (USMLE) A) Rifampin B) Etambutol C) Spiramisin D) Izoniazid E) Pirazinamid

179 Elli yaşında bir erkek hasta aktif akciğer tüberkülozu nedeniyle tedavi ediliyor. Başka bir nedenle warfarin kullanmakta olan bu hastada oral antikoagülan ilacın dozu iki katına yükseltilmek zorunda kalınıyor. Bu duruma neden olan antitüberküloz ilaç aşağıdakilerden hangisidir? (Eylül-2008-D) A)İzoniazid B)Rifampisin C)Etambutol D)Pirazinamid E)Streptomisin

180 Antitüberküloz İlaçlar ➢ Etionamid ✵ Yapı olarak INAH’a benzer ve mikolik asit sentezini inhibe eder ✵ INAH teratojenik değildir, etionamid kesin teratojeniktir ➢ Sikloserin ✵ Değişmeden idrarla atılır. Bu nedenle üriner sistem tüberkülozunda tercih edilir ✵ Alanin rasemaz enzimini inhibe eder ve alanin antimetaboliti gibi davranır

181 Alanin Antimetabolitleri ➢ β-laktam antibiyotikler ➢ Vankomisin ➢ Sikloserin

182 LEPRA İLAÇLARI ➢ Rifampin ➢ Klofazimin ➢ Sulfonlar ✵ Dapson ✵ Asedapson

183 A)Klofazimin B)Rifampin C)Dapson D)Sulfokson sodyum E)Kapreomisin Aşağıdaki ilaçlardan hangisi Lepra hastalığının tedavisinde kullanılmaz? (Nisan-2007)

184 ANTİVİRAL İLAÇLAR ➢ DNA viruslarına etkililer ✵ Herpes viruslarına etkili ilaçlar ➢ RNA viruslarına etkililer ✵ İnfluenza viruslarına etkililer ➢ Antiretroviraller ➢ İnterferonlar ➢ Diğerleri

185 Herpes Viruslarına Etkili İlaçlar ➢ Bu ilaçlar genel olarak bir pürin veya pirimidin analoğudurlar ve DNA polimeraz enzimini inhibe ederler

186 Herpes Viruslarına Etkili İlaçlar Asiklovir Gansiklovir Vidarabin İdoksuridin Trifluridin Sistemik Lokal

187 Herpes Viruslarına Etkili İlaçlar ➢ Asiklovir ✵ Guanozin analoğudur ✵ Ön ilaçtır. Viral timidin kinaz enzimi veya memeli hücresi kinazları ile aktif metabolit olan trifosfat’a çevrilir. Oluşan trifosfat türevi de DNA polimerazı inhibe eder ✵ Herpes viruslarına etki gücü ✓ HSV-1>HSV-2>VZV>Epstein Barr>CMV ✓ CMV ekfeksiyonlarına etkisi yetersizdir ✵ Virusların latent hale gelmesini engellemez ✵ Nörotoksisite ve nefrotoksisite oluşturur

188 Anti-herpes viral bir ajan olan asiklovir hücre içerisinde fosforile olarak aktivite kazanmaktadır. Asiklovirin monofosforilasyonu aşağıdaki viral enzimlerden hangisi tarafından yapılır? (TKY-2009) A)DNA polimeraz B)Ters transkriptaz C)Serin proteaz D)Topoizomeraz E)Timidin kinaz

189 CMV Enfekisyonlar ➢ Gansiklovir ➢ Sidofovir ✵ Sitozin analoğudur ➢ Fomivirsen ✵ Multidrug rezistan CMV retinitinde intravitreal olarak kullanılır

190 Herpes Viruslarına Etkili İlaçlar ➢ Vidarabin ✵ Adenosin analoğudur ✵ SSS’e en iyi geçer ✵ Sistemik enfeksiyon ve ensefalit tedavisinde etkin ➢ İdoksuridin / Trifluridin ✵ Göz enfeksiyonlarının lokal tedavisinde

191 ➢ Foskarnet Sodyum ✵ Bir pürin veya pirimidin analoğu yada ön-ilaç değildir. Pirofosfat analoğudur ✵ Hem viral DNA polimeraz hem de revers transkriptaz enzimini inhibe eder ✵ Diğer antivirallerden farklı olarak myelosupresif etkisi azdır ✵ Pirofosfat analoğu için kıkırdak ve kemiklerde birikir. Kemiklerin kalsiyum ve fosfat metabolizmasını bozar. Yan etki olarak hipo-hiperkalsemi, hipo-hiperfosfatemi, hipomagnezemi ve hipokalemi oluşturur

192 Aşağıdaki antiviral ilaçlardan hangisi herpes virusuna karşı etkilidir? (Eylül 2005) A) İdoksuridin B) Amantadin C) Ribavirin D) Rimantadin E) Zanamivir

193 Influenza Viruslarına Etkililer ➢ Amantadin ✵ Sadece İnfluenza A’ya karşı etkilidir ✵ Esas olarak proflakside faydalıdır. Hastalık başladıktan sonra verilirse, yalnızca semptomları hafifletir

194 Amantadinin Etki Mekanizması

195

196

197

198

199

200

201 Influenza Viruslarına Etkililer ➢ Amantadin/Rimantadin ✵ Antikolinerjik ve dopaminerjik etki gösterir ✓ Antikolinerjik olması nedeniyle; idrar retansiyonu ve konstipasyon oluşturabilir ✓ Parkinson tedavisinde kullanılır ✓ Livedo Retikülaris yapar

202 Influenza Viruslarına Etkililer ➢ Ribavirin ✵ Respiratuar Sinsisyal Virus enfeksiyonlarında kullanılır ✵ HCV’de INF ile kombine edilir ✵ Kırım kongo hemorajik ateş tedavisinde kullanılır

203 Ribavirin: Pürin analoğu ➢ RSV ➢ HCV Lamivudin: Revers Transkriptaz inh ➢ HBV ➢ HIV DUAL ENDİKASYON

204 A)Gansiklovir B)Amantadin C)Trifluridin D)Sidofovir E)Lamivudin İnsan immün yetmezlik virüsü tip 1 ve tip 2 ile hepatit B virüsü üzerinde etkin olan antiviral ilaç aşağıdakilerden hangisidir? (Nisan-2008)

205 NÖRAMİNİDAZ İNHİBİTÖRLERİ ZANAMİVİR VE OSELTAMİVİR ➢ Oseltamivir bir ön ilaçtır. ➢ Primer influenza tedavisinde ve profilaksisinde de kullanılırlar. ➢ Hem influenza A hem de influenza B’ye karşı etkilidirler.

206 A) Amantadin B) Ribavirin C) Zanamivir D) Oseltamivir E) Rimantadin İnfluenza virüsü A ve B üzerinde etkili, oral olarak uygulanabilen antiviral ilaç aşağıdakilerden hangisidir?(TKY-2006)

207 Aşağıdaki antiviral ilaçlardan hangisi insan Influenza A ve B viruslarından her ikisine birden etkilidir? (Nisan 2006) A) Asiklovir B) İdoksuridin C) Vidarabin D) Amantadin E) Oseltamivir

208 Antiretroviraller ➢ Etki mekanizmalarına göre iki gruba ayrılırlar ✵ Revers transkriptaz inhibitörleri ✓ Bu enzim HIV replikasyonunda erken dönemde gereklidir ✓ Akut enfeksiyonda etkilidirler, kronik enfeksiyonu etkilemezler ✵ Proteaz inhibitörleri ✓ Virusun yaşam siklusunun ileri dönemlerinde rol oynayan aspartat proteinaz enzimini inhibe ederler ✓ Hem akut hem de kronik enfeksiyona etkilidirler

209 Antiretroviraller AZTSakinavir Virüsün yaşam siklusu Akut Kronik

210 Antiretroviraller AZTSakinavir +

211 Antiretroviraller ➢ Zidovudin (Azidotimidin = AZT) ✵ Virusla enfekte hücrelerin içinde timidin kinaz ve nükleozid difosfat kinaz enzimleri tarafından trifosfat türevine çevrilir. Bu türev ise; revers transkriptaz enzimini inhibe edip viral DNA sentezini durdurur ✵ Kan-beyin engelini en fazla geçen anti-retroviraldir

212 Antiretroviraller ➢ Zidovudin ✵ HIV’li kanla temas etmiş kişilerde; enfeksiyonun bulaşmasını önlemek için; ✓ Teması izleyen 2 saat içinde başlayarak 4 haftalık tedavi hastalığı % 80 önlemektedir

213 Nükleozid RTİ ➢ Didanozin ✵ Doz bağımlı olarak, periferik nöropati ve pankreatit tablosu oluşturur

214 Nükleozid RTİ ➢ Lamivudin ✵ HIV ve HBV tedavisi ✵ Dirençli olgularda tercih edilirler

215 Didanozin Zalsitabin ZidovudinMyelosüpresyon Pankreatit Nöropati Lamivudin Hepatit B

216 Nonnükleozid RTİ Nevirapin/Efavirenz/Delavirdin ➢ Aktive olmakiçin fosforillenmezler ➢ Nevirapin HIV’li anneden doğan bebeğe profilaksi amacıyla kullanılır ➢ Steven-Johnson senromu ve toksik epidermal nekroliz ciddi yan etkileridir

217 Antiretroviraller ➢ Sakinavir/Ritonavir/Lopinavir/İndinavir ✵ HIV proteaz inhibitörüdür. Bu enzim virus proliferasyonunda en son aşamayı oluşturur ✵ Periferde yağ dokusu azalması ve gövdede yağ toplanması (santral adipozite) ✵ Glukoz intoleransı ve tip 2 DM ✵ Mikrozomal enzim inhibisyonu

218 Füzyon inhibitörü Enfuvirtid ➢ Yeni kullanıma girmiş bir HIV ilacıdır. HIV’in yüzeyinde bulunan gp41’deki füzyon proteinleri ile etkileşerek virusun CD4-T lenfosite girmesini engeller.

219 Füzyon inhibitörü Maravirok ➢ CD4-T hücrelerinde bir kemokin reseptörü olan CCR-5 reseptörünü inhibe eder. ➢ HIV virüsünün CD4’ e tutunmasını ve hücre içine girişini engeller.

220 Raltegravir ➢ İntegraz enzimini inhibe eden yeni bir ilaçtır

221 İnterferonlar ➢ α, β, γ olmak üzere üç tanedir ➢ İnterferon konakçıya spesifiktir. Virüsler için selektif değildirler ✵ En geniş spektrumlu antivirallerdir ➢ En fazla interferon üretimine neden olan mikroorganizmalar çift iplikli RNA (reovirus) viruslarıdır

222 İnterferon ➢ Hiçbir enzimi inhibe etmez. Üç enzimi stimüle ederler ✵ Protein kinaz ✵ Oligoisoadenilat sentetaz ✵ Fosfodiesteraz ✵ JAK-STAT yoluyla etki gösterirler

223 İnterferon Kullanılış Endikasyonları IFαHairy-cell lösemi IFβMultipl Skleroz IFγKronik Granülomatöz Hastalık

224 İnterferon ➢ Yan Etkileri ✵ Ateş, titreme myalji gibi gripal yan etkiler ✵ Myelosupresyon ✓ İnterferonlar insan kaynaklı olmasına rağmen myelosupresyon yapar

225

226 HSV’nin lokal tedavisinde? İdoksuridin Trifluridin

227 Myelosupresyon yapmayan pirofosfat analoğu? Foskarnet Na

228 Parkinsonlu hastanın influenza ilacı? Amantadin

229 İnfluenza A & B inhaler tedavi? Zanamivir İnfluenza A & B oral tedavi? Osetalmivir

230 RSV & HCV tedavisi? Ribavirin HIV & HBV tedavisi? Lamivudin

231 HIV proflaksisi? Zidovudin HIV tedavi kombinasyonu? Zidovudin + Sakinavir HIV füzyon inhibisyonu? Enfluvirtid

232 MS tedavisindeki INF? INF-beta Hair-cell Lösemi? INF-alfa Kondiloma akküminata? INF-alfa Kronik granülomatöz hastalık? INF-gama

233 Grip benzeri tablo? İnterferon Rifampin

234


"ANTİBİYOTİKLER ANTİVİRALLER. AMAÇ ▪Bu dersi alan öğrenci antibiyotikleri gruplayabilir ▪Antibiyotiklerin etki mekanizmalarını bilir ▪Antibiyotiklerin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları