Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

- LAKTAM ANTİBİYOTİKLER = - Laktinler

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "- LAKTAM ANTİBİYOTİKLER = - Laktinler"— Sunum transkripti:

1 - LAKTAM ANTİBİYOTİKLER = - Laktinler

2 - Laktinlerin alt grupları
1. Penamlar : Penisilinler 2. Sefemler : Sefalosporinler 3. Karbapenemler : İmipenem / Meropenem 4. Monobaktamlar : Aztreonam 5. Klavamlar : Klavulanik asid, Sulbaktam, Tozabaktam

3 Penisilinler

4 Kimyasal yapıları 6- APA= 6- Amino Penisilanik Asid (-Laktam + Tiazolidin halkaları) Penicillum notatum, Penisillum Chrysogenum

5 Etki Mekanizmaları-1 Bakteri hücre duvar sentezinin inhibisyonu (D- Alanil-D- Alanin, peptidoglikan zincir, murein tabakası), 2. Otolitik enzimlerin (murein hidrolaz) aktivasyonu

6 Etki Mekanizmaları-2

7

8 Farmakokinetik Özellikleri-1
Oral biyoyararlanımları tam değildir, Sadece ORAL kullanılanlar: Fenoksipenisilinler Amoksisilin Kloksasilinler Sadece PARENTERAL kullanılanlar Penisilin G Metisilin Tikarsilin Asilüreidopenisilinler

9 Farmakokinetik Özellikleri-2
* Asidik bileşiklerdir. Bu yüzden intratekal uygulanmamalıdırlar. * Proteinlere orta derecede bağlanırlar [%20- 60]. Ampisilin/Amoksisilin en az (%20), İzoksazolil penisilinler yüksek oranda bağlanırlar [%90- 96]. * Vücut sıvı ve dokularına serbest [beyin, BOS, göz, eklem hariç] dağılırlar. Meninkslerin iltihabi durumunda geçirgenlik arttığından BOS’a terapötik konsantrasyonda geçerler.

10 Farmakokinetik Özellikleri-3
* Büyük oranda böbreklerden glomerüler filtrasyon ve tübüler sekresyonla atılırlar. Probenesid penisilinlerin tübüler sekresyonunu azaltır. * Penisilinlerin eliminasyon yarılanma ömürleri [t 1/2] 1 saat kadardır.   En kısa etkili penisilin : Metisilin En uzun etkili penisilin : Mezlosilin, Tikarsilin * Nafsilin, oksasilin ve penisilin V yarı yarıya karaciğerde metabolize edilirler. Safra içinde en fazla atılan Nafsilin’dir.

11 Direnç gelişimi - laktamaz salgılanması (penisiloik asid) >>> alerji), Amidaz salgılanması, Transpeptidazların (PBP) ilaca afinitesinin azalması, Bakteri hücre çeper permeabilitesinin azalması

12 Sınıflandırılmaları ve spektrumları-1
1. Dar spektrumlu penisilinler Spektrumları Penisilin G ve depo pen. Aside dayanıklı (fenoksi) pen. Beta laktamaza dayanıklı (antistafilokokal) pen. Stafilokoklar ve streptokoklar gibi gram pozitif koklar,  Neisseria gibi gram negatif koklar Basillus antrasis, klostridiumlar, corinebakterium difteria gibi gram pozitif basiller Treponema pallidum, leptospira gibi bakterilere

13 Sınıflandırılmaları ve spektrumları-2
2. Genişçe spektrumlu penisilinler Spektrumları Aminopenisilinler: Ampisilin ve esterleri: * Bakampisilin * Pivampisilin * Talampisilin Amoksisilin Hetasilin, Siklasilin Dar spektrumdaki mikroorganizma. H. İnfluenza, E. Coli, Proteus mirabalis, Shigella, Salmonella gibi gram negatif basillere de etkilidirler

14 Sınıflandırılmaları ve spektrumları-3
3. Geniş spektrumlu penisilinler Spektrumları (antipsödomonal) Karboksipenisilinler: *Tikarsilin *Karbenesilin ve ester. -Karindasilin - Karfenesilin Asilüreidopenisilinler *Mezlosilin * Azlosilin, Piperasilin Dar ve genişçe spektrumdaki mikroorganizmalar, P. Aeruginosa, proteuslar , Enterobakterler, B. Fragilis ve Klebsiella

15 Kullanıldıkları yerler
ÜSYE Alt solunum yolları infeksiyonları Kulak infeksiyonları Cilt ve yumuşak doku infeksiyonları SSS infeksiyonları 6. İnfektif endokardit 7. Barsak ve safra yolları infeksiyonları 8. İdrar yolu infeksiyonları 9. Kemik ve eklem infeksiyonları 10. Cerrahi profilaksi

16 Yan etkileri-1 Alerji, Serum hastalığı, ilaç ateşi, anemi, vaskülit,
Yüksek dozlarda SSS irritasyonu ve eksitasyon , konvulsiyon [epileptiklerde yüksek doz kullanılmamalı], Özellikle ampisilin ile deri reaksiyonları ve diyare, Süperinfeksiyon Metisilin ve izoksazolil penisilinler çocuklarda granülositopeni yapabilir,

17 Yan etkileri-2 Karbenesilin, tikarsilin ve piperasilin yüksek dozlarda trombositlerde ADP’yi bağlayarak antiaggregan etkiyle kanama zamanını uzatırlar, Metisilin en nefrotoksik [interstisyel nefrit] penisilindir, Karboksipenisilinler yüksek dozda sodyum yüklemesiyle hipernatremi yaparlar, Karbenesilin, K+ atılımını arttırarak hipokalemik alkaloz yapabilir.

18 Sefalosporinler

19 Kimyasal yapıları 7- ASA= 7- Amino Sefalosporinik Asid ( Laktam + Dihidrotiazin halkaları) Cephalosporium acremonium

20 Bazı önemli özellikleri
Penisilinler gibi kan- beyin engelini normalde aşamazlar, ancak kemiğe iyi geçerler. Büyük oranda böbreklerden glomerüler filtrasyon ve tübüler sekresyonla atılırlar. Etkilerini bakteri hücre duvar sentezini inhibe ederek ve otolitik enzimleri aktive ederek yaparlar. Özellikle staf.. Aureus’un salgıladığı beta- laktamaza dirençli olduklarından stafilokok ve gonokok infeksiyonlarında tercih edilirler.

21 Sınıflandırılmaları

22 1. Kuşak Sefalosporinler
Oral Parenteral Sefaleksin Sefaloglisin Sefodroksil Sefalotin Sefazolin Sefasetril Sefradin (oral + parenteral)

23 2. Kuşak Sefalosporinler
Oral Parenteral Sefaklor Seftibuten Sefamandol Sefoksitin Sefotetan Sefonisid Sefmetazol Sefuroksim (oral + parenteral) Sefetamet (oral + parenteral)

24 3. Kuşak Sefalosporinler (pe)
Antipsödomonal Diğerleri Sefoperazon Seftazidim Sefsulodin Sefotaksim Seftizoksim Seftriakson Moksalaktam Sefmenoksim Sefixim (oral + parenteral) Sefpodoksim, sefprozil (oral)

25 4. Kuşak Sefalosporinler
Sefepim

26 Spektrumları

27 1. Kuşak Sefalosporinler:
Dar spektrumludurlar. Gram (+) ve gram (-) koklara: Staf. Aureus Strep pyogenes Strep. pnömonia Az sayıda gram (-) aerob basiller: E. Coli Klebsiella Proteus mirabilis Neisserialar (gonore, menengitidis)

28 2. Kuşak Sefalosporinler:
Beta laktamazlara daha dayanıklı olduklarından spektrumları daha geniştir. 1. kuşaktakilere ilaveten, H. Influenza, enterobakter ve Neisseria’lara da etkilidir. Anaeroblara da etkilidirler. B. Fragilise en etkin beta laktam antibiyotik sefoksitin’dir

29 3. Kuşak Sefalosporinler:
Beta laktamazlara en dayanıklı SS grubudur. İlk iki kuşaktakilere ilaveten, Esas olarak P. Aeruginosa gibi gram (-) basillere etkilidirler. Gram (+)’lere etkinlikleri daha az iken gram (-)’lere daha fazladır. Bu gruptaki SS’ler beta- laktamazları belirgin olarak indüklerler.

30 4. Kuşak Sefalosporinler:
Beta laktamazlara çok dayanıklıdırlar. 2. kuşaktan farkları gram (+) etkinlikleri artmıştır. BOS’a geçişleri iyi olduklarından menenjit tedavisinde kullanılabilirler.

31 Sefalosporinlere ait bazı EN’ler-1
Sefadroksil : Oral en uzun etkili sefalosporin, Sefazolin : En uzun etkili 1. kuşak sefalosporin, Sefoksitin : B. Fragilis’e en etkin beta- laktam, Sefazolin : Cerrahi profilakside ilk tercih antb. Sefalotin : En nefrotoksik sefalosporin, Sefoksitin : Batın içi ve pelvik infeksiyonlarda ilk tercih, Seftazidim : Psödomonas’a en etkili SS,

32 Sefalosporinlere ait bazı EN’ler-2
Sefaperazon : Safraya en fazla geçen SS, Sefsulodin : En dar spektrumlu 3. kuşak SS, Seftriakson : En uzun etkili SS, Sefotaksim, Moksalaktam : SSS’e ve BOS’a en fazla geçen , Sefepim : Beta laktamazlara en dayanıklı SS. Seftriakson : En sık diyare yapan SS’dir, Seftriakson : Safra kesesinde çökelti (safra çamuru) yapar,

33 Kullanıldıkları yerler
Penisilinlerle aynı endikasyonlarda ve duyarlı bakterilerin neden oldukları infeksiyonlarda kullanılırlar.

34 Yan etkileri- 1 En sık alerjik reaksiyonlar : Makülopapüler döküntüler, ürtiker, eozinofili, ve nadiren anafilaksi, 3. kuşaktakilerde nefrotoksik etki potansiyeli, Süperinfeksiyon, Bütün 3. kuşaktakiler barsak florasını bozarak nispi K vitamini eksikliği yapıp protrombin zamanını uzatırlar,

35 Yan etkileri- 2 Moksalaktam ve bazı 3. kuşak SS’ler trombosit disfonksiyonu yaparlar, Moksalaktam ve sefaperazon, alkol ile alındıklarında disülfiram reaksiyonu yaparlar, Seftriakson sık diyare yapar Aminoglikozidlerle kimyasal olarak geçimsiz olduklarından aynı solüsyon içinde verilmemelidirler.

36 Karbapenemler ( İmipenem / Meropenem )

37 * Bakteri duvarındaki penisilin bağlayan proteinlerden PBP- 1 ve PBP- 2’ye bağlanırlar. * En geniş spektrumlu beta- laktam antibiyotiktirler. * Parenteral kullanılırlar. * Bütün beta laktamlar gibi metisiline- dirençli stafilokoklara etkisizdirler.

38 İmipenem, böbrek tübulus hücrelerindeki dihidropeptidaz I enzimi tarafından inaktive edildiklerinden sadece bu enzimi inhibe eden silastatin ile kombine kullanılır. * Meropenem ise tek başına kullanılır. * Febril nötropenik hastalarda, intraabdominal infeksiyonlarda ve bakteriyel menenjitlerde tercih edilirler.

39 Monobaktamlar (Aztreonam )

40 * Beta- laktamazlara ileri derecede dayanıklıdırlar. * PBP- 3’e bağlanırlar. * Beta- laktam antibiyotikler içinde en dar spektrumlu olanlardır. * Sadece aminoglikozidler gibi gram (-) bakteri infeksiyonlarında kullanılırlar. * Diğer beta- laktamlarla çapraz alerji ilişkisi göstermediklerinden penisilin alerjisi olanlarda kullanılabilir. * Renal yolla atılırlar. * Nefro ve ototoksik değildirler.

41 Beta- laktamaz İnhibitörleri

42 Klavulanik asid: [ampisilin, tikarsilin, amoksisilin (4/1)ile kombine] Sulbaktam: [N. Gonore’ye etkili] [ampisilin ile kombine (2/1), sefoperazon (1/1)] Tozabaktam: [piperasilin ile kombine]


"- LAKTAM ANTİBİYOTİKLER = - Laktinler" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları