Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FLUOROKİNOLONLAR Yapıca nalidiksik aside benzeyen 6-floro 4-kinolonkarboksilik asid türevleridir. Siprofloksasin Ofloksasin levofloksasin norfloksasin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FLUOROKİNOLONLAR Yapıca nalidiksik aside benzeyen 6-floro 4-kinolonkarboksilik asid türevleridir. Siprofloksasin Ofloksasin levofloksasin norfloksasin."— Sunum transkripti:

1 FLUOROKİNOLONLAR Yapıca nalidiksik aside benzeyen 6-floro 4-kinolonkarboksilik asid türevleridir. Siprofloksasin Ofloksasin levofloksasin norfloksasin Enoksasin Pefloksasin Fleroksasin Lomefloksasin Sparfloksasin Grepafloksasin Klinafloksasin Gatifloksasin Pipemidik asid (florsuz atipik bir türev)

2 spekturumu Geniş spektrumlu, hızlı etkili ve bakterisiddirler
Gr(-) basiller (E. Coli, salmonella, shigella) Penisiline-rezistan (N. Gonorrhoeae, N. Meningitidis) Metisiline rezistan ve beta laktamaz üreten staph. Aureus şusları Chlamydia trachomatis, mycoplasma pneumoniae Mycobacterium tüberculosis ve diğer mikrobakteriler Shigella ve salmonellaların yaptığı gastroenteritler

3 Etki mekanizması Fluorokinolonlar bakterilerin sitoplazmasına girerek DNA’yı negatif supersarmal durumuna getiren DNA jiraz enzimini inhibe eder. Böylece bakteri kromozomlarının birbirinden ayrılmasını, DNA replikasyonunu ve DNA transkripsiyonunu bozar.

4 REZİSTANS DNA jiraz alfa alt biriminin sentezini düzenleyen kromozamal gyrA geninde tek basamaklı mutasyona bağlıdır Duyarlı bakterilerin dış duvarları içinden geçen porin kanallarının bozulması

5 Farmakokinetik-1 Lipofilik bileşiklerdir.(Mide-barsak kanalından iyi absorbe edilir ve oral kullanılırlar). Besinlerle alınmaları absorpsiyon hızlarını azaltır. Absorpsiyon oranını değiştirmez. Fluorokinolonlar vucutta yaygın bir dağılım gösterirler Plazma proteinlerine fazla bağlanmazlar(% 14-51)

6 Farmakokinetik-2 Dokulara iyi sokulmaları nedeniyle böbrek, akciğer, bronş mukozası, çizgili kas, kalp kası ve prostat içinde konsantrasyonu yüksektir. Kemik dokusunda fazla toplanır BOS içinde(pefloksasin % 40) düşük konsantrasyonda bulunur

7 Famakokinetik-3 Karaciğerde değişen oranda sitokrom p450 enzimleri tarafından metabolize edilir. (en fazla pefloksasin %85) Ofloksasin, fleroksasin lomefloksasin ve norfloksasin karaciğerde fazla değişikliğe uğramadan böbreklerden itrah edilir. Siprofloksasin karaciğer ve safrada en yüksek konsantrasyon oluşturan fluorokinolondur.

8 Famakokinetik-4 Ofloksasin vucutta en az metabolize edilen fluorokinolondur. (%90 böbreklerden değişmeden atılır). Fluorokinolonlar plazma proteinlerine bağlanma oranları düşük olmasına karşın dağılım hacminin yüksek oluşu dokulara fazla penetresyonu nedeniyle eliminasyon yarılanma ömürleri uzundur (Fleroksasin ve pefloksasin en uzun olan).

9 Kullanılışları-1 Fluorokinolonlar halen erişkinde Shigella enteriti, P. Aeuroginosaya bağlı veya E. Coli’ye bağlı idrar yolu enfeksiyonunda Tifo, paratifo ve kolerada en tercih edilen ilaçlar arasındadır. Komplikasyonlu idrar yolu enfeksiyonu Bakteriyel gastroenterit durumunda antibakteriyel tedavi gerektiriyorsa

10 Kullanılışları-2 Kr. Salmonella typhi portorlerinin eradikasyonu
Gr (-) basillere bağlı kronik osteomyelitte Ps. Aeruginosa’ya bağlı invazif eksternal otitisin tedavisinde Kistik fibrozisli hastada balgam Ps. Aeruginosa’nın eşlikettiği kr. Bronşitin hafif nükslerinin tedavisinde

11 Alternatif ilaç olarak-1
Akut komplikasyonsuz idrar yolu enfeksiyonu( ko-trimoksazol) Prostatit olgularında (ko-timoksazol) Tifo tedavisinde (kloromfenikol) Gonokokkal üretrit Non-gonokokkal üretritte ve servisitte kullanılabilir Enterotoksijenik E coli, shigella türlerinin rol oynadığı turist diyaresinin tedavisinde ve proflaksisinde kullanılabilir

12 Alternatif ilaç olarak-2
Cilt ve yumuşak doku enfeksiyonları eğer aerob gr(-) basillere bağlı ise Ağır stafilokok infeksiyonlarında rifampinle kombine Nazokomiyal pnomonide Nötropenik hastalarda gr(-) inf. Önlemede Meningokok portorlerinde nazofaringeal bakterileri eredike edebilirler

13 Yan tesirleri-1 GİS belirtileri Cildin ışığa duyarlılığını artırır.
Agızda metalik bir tat oluşturur Yüksek dozda kristalüriye neden olurlar Sparfloksasin ve grepafloksasin QT intervali uzaması yapar Temafloksasin ise hematolojik problemler yapar

14 Yan tesirleri-2 Deney hayvanlarında kondrotoksik oldukları gösterilmiştir Gebelerde ve emziren kadınlarda kontrendike Bebekler, çocuklarda ve adolesanda kullanılması tavsiye edilmez Yüksek dozda ve yatkınlığı olanlarda florokinolonlar konvülsiyon yapabilir

15 etkileşmeler Teofilin ve kafeinin yıkımını yavaşlatırlar (CYP1A2 enzimini inh.ederek) Simetidin karaciğerde metabolize edilen fluorokinolonların toksitesini artırır. Pefloksasin ve siprofloksasin penisilinler ve aminofilinle farmasötik geçimsizlik gösterir Novobiosin streptomyces niveus tarafından üretilen bir antibiyotiktir. DNA girazın B-altünitesini inhibe eder.

16 sorular Fluorokinolonlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A.geniş spektrumlu, hızlı etkili ve bakterisid özelliktedirler B.DNA nın replikasyonunu bozarlar C. Eliminasyon yarılanma ömürleri oldukça kısa olduğundan günde 4 kez verilmeleri gerekir D. Tifo dahil bakteriyel gastroenteritlerde kullanılır. E. Teofilin ve kafeinin yıkımını yavaşlatırlar ve toksisitesini artırabilirler

17 Siprofloksasin ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A. En yaygın kullanılan fluorokinolon grubudur B. Oral biyoyararlanımı yüksektir C. Aerobik gr (-) basillere karşı aktivitesi çok yüksektir D. Teofilin ile birlikte kullanımı serum teofilin konsantrasyonunu düşürür E. Streptokok ve stafilokoklara karşı aktivitesi sınırlıdır

18 P. Aeruginosa ya bağlı üriner sistem enfeksiyonlarının tedavisinde oral yoldan efektif olarak kullanılan antibiyotik aşağıdakilerden hangisidir? A. Sefoksidin B. Amoksisilin C. Siproflaksasin D. Gentamisin E. Seftazidim

19 Hangisi DNA girazı inhibe ederek etki eder?
A. Amikasin B. Eritromisin C. Klindamisin D. Polimiksin E. ofloksasin

20 Fluorokinolonlar hakkında hangisi yanlıştır?
A.böbrek yetmezliğinde florokinolonların dozu ayarlanmalıdır B.fluorokinolonlarla tedavide streptekokal süperenfeksiyon oluşabilir C.Kız çocuklarında komplike olmayan ilk idrar yolu enfeksiyonunda kullanılabilirler D.Direnç DNA jirazdaki değişikliklerle sağlanır E. Antiasidler oral biyoyararlanımını azaltırlar

21


"FLUOROKİNOLONLAR Yapıca nalidiksik aside benzeyen 6-floro 4-kinolonkarboksilik asid türevleridir. Siprofloksasin Ofloksasin levofloksasin norfloksasin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları