Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi ANTİBİYOTİKLERİN SINIFLANDIRILMASI Sunumu hazırlayan Doç. Dr. Sayın Şebnem ERDİNÇ’e teşekkür ederiz.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi ANTİBİYOTİKLERİN SINIFLANDIRILMASI Sunumu hazırlayan Doç. Dr. Sayın Şebnem ERDİNÇ’e teşekkür ederiz."— Sunum transkripti:

1 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi ANTİBİYOTİKLERİN SINIFLANDIRILMASI Sunumu hazırlayan Doç. Dr. Sayın Şebnem ERDİNÇ’e teşekkür ederiz. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi

2 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi TARİHÇE - 1 “Kemoterapötik” olarak adlandırılan kimyasal maddelerin infeksiyon hastalıklarının tedavisinde kullanılması 17. yüzyıldan itibaren başlamıştır. Bu tür tedavilerin bilimsel bir temele oturması, bu yüzyılın başında Paul Ehrlich’in “seçici toksik etki” kavramını ortaya atması ile olmuştur.

3 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi TARİHÇE - 2 Antimikrobiyal tedavi 1935 yılında Domogk’un sulfamidleri tedavide kullanmasıyla gelişme safhasına girmiştir. 1929’da Fleming’in gözlemlediği ve 1940’da Chain ve Flarey’in Penicillium notatum’dan elde ettiği bir maddenin mikroorganizmalar üzerine öldürücü etkisi ile antibiyotikler tedavide yer almaya başlamıştır.

4 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Antibiyotik Bazı bakterilerden ama çoğunlukla mantarlardan elde edilen, insana verildiğinde çok küçük dozlarda bile diğer bakteriler üzerinde öldürücü ya da üremelerini engelleyici etki gösteren, buna karşın insana zararı hiç olmayan veya çok az olan (seçici toksik etki) ve bakteriyel infeksiyonların tedavisinde kullanılan ilaçlardır. Anti: Karşı Biyos: Yaşam PENİSİNLER, SEFALOSPORİNLER, MAKROLİDLER, gibi

5 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Kemoterapötik Antibiyotiklerle aynı özellikleri gösteren fakat mikroorganizmalardan elde edilmeyen kimyasal veya sentetik maddelerdir. SULFONAMİDLER, KİNOLONLAR, gibi

6 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Tanım Kimyasal yapıları belli veya yapay olarak elde edilen maddelere kemoterapötik, doğal kaynaklı olanlara ise antibiyotik denmesine karşın, günümüzde antibiyotiklerin çoğunun sentetik ya da semisentetik yöntemlerle elde edilmesi mümkün olduğundan, antibiyotik terimi tedavide kullanılan kemoterapötik ve antibiyotik niteliğindeki maddeler için genel bir ad olarak kullanılır.

7 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Sınıflandırma Hedef hücreye etkilerine göre Etki mekanizmalarına göre Etki gösterdiği mikroorganizma grubuna göre Etki spektrumuna göre İmmunmodülatör etkilerine göre

8 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Hedef hücreye etkilerine göre: Bakteriyostatik: Bakterilerin üremelerini engelleyen. Bakteriyositik: Bakterileri öldüren. Sulfonamid Tetrasiklin Kloramfenikol Penisilin Streptomisin

9 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Sınıflandırma Hedef hücreye etkilerine göre Etki mekanizmalarına göre Etki gösterdiği mikroorganizma grubuna göre Etki spektrumuna göre İmmunmodülatör etkilerine göre

10 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Etki mekanizmalarına göre: 1. Bakteri hücre duvar sentezini engelleyenler 2. Sitoplazma membran geçirgenliğini engelleyenler 3. Protein sentezini engelleyenler 4. Nükleik asit sentezini engelleyenler 5. Antimetabolik etki gösterenler

11 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Hücre duvar sentezini engelleyenler Beta-laktamlar Glikopeptitler Vankomisin Teikoplanin Sikloserin Basitrasin

12 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Beta-laktamlar Penisilinler Sefalosporinler Monobaktamlar  Aztreonam – tek üye Karbapenemler  İmipenem  Meropenem  Ertapenem

13 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Penisilinler Doğal penisilinler  Penisilin G  Penisilin V Penisilinaza dayanıklı penisilinler  Metisilin  Oksasilin  Kloksasilin  Dikloksasilin  Nafsilin Aminopenisilinler  Ampisilin  Amoksasilin  Bakampisilin  Pivampisilin Antipsödomonal penisilinler  Karbenisilin  Azlosislin  Tikarsilin Üreidopenisilinler  Mezlosilin  Piperasilin Beta-laktamaz inhibitörleri ile kombine penisilinler  Ampisilin-sulbaktam  Amoksisilin-klavulanik asit  Tikarsilin-klavulanik aist  Piperasilin-tazobaktam

14 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Sefalosporinler Birinci kuşak:  Sefazolin  Sefalotin  Sefadroksil  Sefaleksin  Sefradin İkinci Kuşak:  Sefoksitin  Sefuroksim  Sefaklor  Sefuroksim aksetil Üçüncü kuşak:  Sefiksim  Sefotaksim  Seftizoksim  Seftriakson  Moksalaktam  Sefoperazon  Seftazidim Dördüncü kuşak:  Sefepim

15 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Membran geçirgenliğini engelleyenler Polimiksin Polienler  Amfoterisin B  Nistatin Azoller  Ketokonazol  İtrakonazol  Flukonazol

16 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Protein sentezini engelleyenler Aminoglikozidler Tetrasiklinler Makrolidler Linkozamidler Kloramfenikol Fusidik asit Linezolid

17 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Aminoglikozidler Gentamisin Amikasin Tobramisin Netilmisin İsepamisin Streptomisin

18 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Tetrasiklinler Kısa etkililer  Klortetrasiklin  Terasiklin  Oksitetrasiklin Orta etkililer  Demekloksiklin  Metasiklin Uzun etkililer  Doksisiklin  Minosiklin

19 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Makrolidler Eritromisin Roksitromisin Klaritromisin Diritromisin Azitromisin Spiramisin

20 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Linkozamidler Klindamisin Linkomisin

21 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Nükleik asit sentezini engelleyenler Kinolonlar Rifampisin Metronidazol Ornidazol Tinidazol

22 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Kinolonlar Birinci kuşak  Nalidiksik asit İkinci kuşak  Siprofloksasin  Ofloksasin  Pefloksasin  Norfloksasin  Enoksasin Üçüncü kuşak  Grepafloksasin  Sparfloksasin  Levofloksasin Dördüncü kuşak  Trovafloksasin  Moksifloksasin

23 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Antimetabolik etki gösterenler Sulfonamidler Dapson PAS Trimetoprim İzoniazid Klorokin

24 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Sınıflandırma Hedef hücreye etkilerine göre Etki mekanizmalarına göre Etki gösterdiği mikroorganizma grubuna göre Etki spektrumuna göre İmmunmodülatör etkilerine göre

25 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Etki ettiği mikroorganizma grubuna göre Antibakteriyel Antiviral Antifungal Antiparaziter Antimikobakteriyel

26 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Antiviraller Amantadin Asiklovir Famsiklovir Gansiklovir Lamivudin Oseltamivir Ribavirin Rimantadin Valasiklovir Vidarabin Zanamivir

27 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Antifungaller Polienler  Amfoterisin B (konvansiyonel)  Amfoterisin B lipid kompleks  Amfoterisin B lipozomal Azoller  Ketokonazol  Flokonazol  İtrakonazol Primidin  Flusitozin

28 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Antiparaziterler Albendazol Amfoterisin B Klindamisin Klorokin Levamizol Mebendazol Metronidazol Ornidazol Niklozamid Primetamin Kinin Spiramisin Tetrasiklin Doksisiklin Trimetoprim- sulfametoksazol

29 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Antimikobakteriyeller İzoniazid Rifampisin Etambutol Pirazinamid Streptomisin PAS Etionamid Kanamisin Amikasin Streptomisin Kinolonlar Makrolidler Tetrasiklinler

30 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Sınıflandırma Hedef hücreye etkilerine göre Etki mekanizmalarına göre Etki gösterdiği mikroorganizma grubuna göre Etki spektrumuna göre İmmunmodülatör etkilerine göre

31 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Etki spektrumuna göre Dar spektrumlu  Makrolidler  Polimiksin Orta derecede geniş spektrumlu  Sulfonamidler  Aminoglikozidler  Beta-laktamlar Geniş spektrumlu  Kloramfenikol  Tetrasiklinler

32 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Sınıflandırma Hedef hücreye etkilerine göre Etki mekanizmalarına göre Etki gösterdiği mikroorganizma grubuna göre Etki spektrumuna göre İmmunmodülatör etkilerine göre

33 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi İmmunmodülatör etkilerine göre  Konak immün savunmasına belirgin etkileri olmayanlar: Beta- laktamlar, vankomisin  İmmün sistemle sinerjik davrananlar: Kinolonlar (mikroorganizmaları fagositoza elverişli hale getirirler)  İmmün fonksiyonları deprese edenler: Tetrasiklinler, kloramfenikol (selüler ve humoral yanıtları olumsuz etkilerler)  İmmün fonksiyonları şiddetlendirenler: Sefozidim (CD4 sayısını ve CD4/CD8 oranını arttırır, sitotoksisiteyi, kemotaksisi ve fagositozu güçlendirirler.


"Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi ANTİBİYOTİKLERİN SINIFLANDIRILMASI Sunumu hazırlayan Doç. Dr. Sayın Şebnem ERDİNÇ’e teşekkür ederiz." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları