Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sağlık Hizmetlerinde İletişim ve Halkla İlişkiler

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sağlık Hizmetlerinde İletişim ve Halkla İlişkiler"— Sunum transkripti:

1 Sağlık Hizmetlerinde İletişim ve Halkla İlişkiler
5. BÖLÜM Kurumsal İletişim

2 Kurumsal İletişim Kurumlar, birbirleriyle iletişim kuran insanların oluşturduğu ağlardır. Bütün kurumlarda iletişim yatay ve dikey, resmi ve gayri resmi, içsel ve dışsal olarak gerçekleşebilir. Bu iletişimler aracılığıyla kurum çalışanlarının arasında, yönetimin çeşitli katmanları arasında ve kurumun dış çevreyle arasında bağlantı kurulur.

3 Kurumsal İletişim İletişim türleri, çalışanlar ve hedef kitlenin kurum ve kurumun faaliyetleri hakkındaki algılarını, dolayısıyla kurumun kimlik, imaj ve itibarını etkiler. Bu noktadan hareketle kurumsal iletişimi, paydaşların kurumun kimliği, imajı ve itibarının oluşumunu algıladığı süreç olarak ifade etmek mümkündür.

4 Kurumsal İletişim Kurumun tüm iletişimlerinin tutarlı bir şekilde yönetilmesi, kurum kimliğinin geliştirilmesi, ilgili çevrelere etkili şekilde iletilmesi ve hedeflenen kurumsal imaj ve kurumsal itibarın elde edilmesini içerir. Bu açıdan kurumsal iletişim, bir kurumun içsel ve dışsal tüm iletişim çabalarının bütünleşik bir yaklaşımla yönetilmesidir.

5 Kurumsal İletişim Kurumsal iletişim, yönetim süreci içinde gelişen ve kurumsal mesajların tutarlılığını ve şeffaflığını sağlamaya yönelik bir yaklaşımdır. Özetle kurumsal iletişim, kurumun iç ve dış sosyal paydaşlarıyla ilgili tüm iletişim, politika ve uygulamaları kapsayan bir yönetim biçimidir.

6 Kurumsal İletişim Kurumsal iletişim; Yönetimsel iletişim,
Pazarlama iletişimi ve Örgütsel iletişim olarak üç alt başlıkta toplanabilir.

7 Kurumsal İletişim a) Yönetimsel iletişim: Üst yönetimin amaç ve hedeflerinin (vizyon) içsel paydaşlarla iletişimini üstlenir. Yönetimsel seviye, kurumdaki kilit kaynakların edinimi ve elde tutması üzerinde yetkisi olan tüm çalışanları kapsar. Diğer bir ifadeyle yönetim, sadece üst düzey yöneticileri değil kurumdaki diğer çeşitli birimleri ve birim yöneticilerini de kapsar.

8 Kurumsal İletişim b) Pazarlama iletişimi: Kurumlar yönetimsel iletişimlerini desteklemek için, pazarlama iletişimi ve örgütsel iletişim alanındaki uzmanlardan destek alırlar. Kurumların çoğunda bütçeden en büyük payı alan pazarlama iletişimi; reklamcılık, satış promosyonu ve sponsorluk gibi aktivitelerden oluşur.

9 Kurumsal İletişim c) Örgütsel iletişim: Örgütsel iletişim ise halkla ilişkiler, kamu kurumları ile ilişkiler, yatırımcı ilişkileri, çevre iletişimi, kurumsal reklamlar ve çalışanların iletişiminden meydana gelir.

10 Yönetimsel İletişim Yöneticiler kurumdaki planlama, düzenleme, koordine etme, çalışanların istihdamı ve planlama gibi kilit fonksiyonları yerine getiren kişilerdir. Yöneticiler, kurumun amaçlarının gerçekleştirilmesinin önemliliği konusunda astlarını sürekli olarak ikna etmekle sorumludurlar. Bu nedenle, yöneticinin kurumun amaçlarını gerçekleştirme konusunda çevresinden kabul görebilmesi için sahip olması gereken en önemli yeteneklerden birisi iletişimdir.

11 Pazarlama İletişimi Pazarlama iletişimi özellikle ürün, hizmetler ve markaların satışını destekleyen reklamcılık, sponsorluk, satış promosyonu gibi iletişim biçimlerinden oluşur. Kurumların bütçelerindeki en büyük payı genellikle pazarlama iletişimi, özellikle reklamcılık oluşturur. Reklamcılık; kaynağı belli olan, ücreti ödenen, kişisel olmayan bir iletişim biçimidir ve şimdi ya da gelecekte tüketicileri bazı eylemlerde bulunmaları için ikna etmek üzere hazırlanır.

12 Örgütsel İletişim Örgütsel iletişim, hissedarlar, finansal gazeteciler, yatırım analistleri, düzenleyiciler ve kanun koyucular gibi kurumsal izleyicilere yöneliktir. Örgütsel iletişimler uzun dönemli perspektife sahiptir ve doğrudan satışları arttırmaya yönelik değildir. Örgütsel iletişimde pazarlama iletişimine kıyasla daha farklı stilde bir iletişim söz konusudur. Abartı ve aşırı övgü daha sınırlıdır ve iletişim daha resmi yapıdadır.

13 Örgütsel İletişim Örgütsel iletişim genellikle dış gruplar tarafından başlatılır. Dış gruplar genellikle kurumları zorlayarak diğer türlü paylaşılmayacak olan bilgilerin ortaya çıkmasını sağlarlar. Örgütsel iletişimde genellikle, kurumun paydaşlarla nasıl iletişim kuracağına paydaşlar karar verir. Pazarlama iletişiminde kurumun iletişimi seçim gücü daha fazlayken, örgütsel iletişimde paydaşlar daha belirleyicidir.

14 Kurumsal İletişim Kurumsal iletişimin sorumlulukları:
Markanın arkasındaki kurumu ayrıntılarıyla anlatmak Kurumun arzulanan kimliği ve marka özellikleri arasındaki uyumsuzlukları minimum seviyeye indirecek girişimlerde bulunmak İletişim alanında kimin hangi görevleri üstleneceğini belirlemek İletişimle ilgili konularda karar vermeyi kolaylaştıracak etkili prosedürleri formüle etmek ve uygulamak Kurumsal amaçları içsel ve dışsal olarak destekleyecek girişimleri harekete geçirmek.

15 Kurumsal İletişim Stratejisi
İletişim, kurumsal stratejiye rehberlik etme ve uygulama konusunda temel araçtır. Strateji, kurumun rekabet edeceği faaliyet alanlarının belirlenmesi ve kurumun bu faaliyet alanlarında kendisini nasıl konumlandırmak istediğine rehberlik eder.

16 Kurumsal İletişim Stratejisi
Strateji, kurumun paydaşları tarafından algılanmasını beklediği temel nitelikler ve özellikleri tanımlar. Paydaşların gözünde güvenilirliğin sağlanması için bu özelliklerin, kurumun kimliğiyle uyumlu olması gerekir. Güvenilirlik, kurumun var olan itibarına göre değerlendirilir.

17 Kurumsal İletişim Stratejisi
Kimlik, marka ve strateji; kurumsal iletişim sisteminin başlangıç noktalarını oluşturur. Kurumsal iletişim stratejisi, kurumun hedeflenen amaçlarına nasıl ulaşacağını belirleyen merkezi ve bütünleşik bir çerçevedir. Kurumsal iletişim stratejisi, kurum içi ve dışı iletişimlerin düzenlenmesi, uygulanması ve değerlendirilmesine zemin oluşturur.

18 Kurumsal İletişim Stratejisi
Etkili bir kurumsal iletişim stratejisi: Kurumun misyonu ve amaçlarıyla, faaliyet gösterdiği sektör arasında bağlantı kurar. Hedeflenen amaçlara ulaştıracak kaynakları açığa çıkarır. Kurumun temel yeteneklerini ve ayırt edici özelliklerini (kurumsal kimlik, hizmet güvenilirliği, itibar gibi) ortaya koyarak kurumu rakiplerden farklılaştırır. Gerçekleştirilecek aktivitelerin sırasını ve zamanlamalarını belirler. Uygun mesajların yaratılması ve doğru iletişim kanallarının seçilmesi kurumun amaçlarını paydaşlarının beklentileriyle uyumlu hale getirilmesini sağlar.

19 Kurumsal İletişim Stratejisi
Etkili bir kurumsal iletişim stratejisini dört adımda tanımlanabilir: Birinci adım kurumun kendisiyle ilgilidir. İkinci adım kurumun paydaşlarının analizi, Üçüncü adım mesajların uygun şekilde iletilmesi, Dördüncü adım ise paydaşların tepkileridir.

20 Kurumsal İletişim Stratejisi
Etkili bir kurumsal iletişim stratejisinin birinci adımı kurumun kendisiyle ilişkilidir. Kurumsal iletişim stratejisinin üç alt boyutu: belirli bir iletişimin amaçlarının belirlenmesi, bu amaçları gerçekleştirmek için mevcut kaynakların saptanması ve kurumun itibarının tespit edilmesidir.

21 Kurumsal İletişim Stratejisi
Amaçların belirlenmesi, mevcut kaynakların tespiti ve kurumsal itibarın teşhis edilmesinin ardından, ikinci adım kurumun paydaşlarının analiz edilmesiyle ilgilidir. Paydaşların analizi aşamasında; kurumun paydaşlarının kimler olduğu, paydaşların kurum hakkında ne düşündükleri ve yapılan iletişimin içeriğine yönelik tutumları belirlenir.

22 Kurumsal İletişim Stratejisi
Kurumsal iletişim stratejisinin üçüncü adımı mesajların uygun şekilde iletilmesi ile ilgilidir. Mesajların uygun şekilde iletilebilmesi için kurumların iki adımlı bir analiz gerçekleştirmeleri gerekir: Kurum ilk önce mesajı nasıl iletmek istediğine karar vermeli (iletişim kanalının seçilmesi), Mesajın kendisini yapılandırmada nasıl bir yaklaşım izleyeceğini belirlemelidir.

23 Kurumsal İletişim Stratejisi
Kurumsal iletişim stratejisinin dördüncü adımı paydaşların tepkisi ile ilgilidir. Paydaşlarla iletişim kurulduktan sonra, iletişimin sonuçları değerlendirilmeli ve istenilen etkiyi yaratıp yaratmadığı tespit edilmelidir. Bazen paydaşlardan geribildirim mesaj iletildikten hemen sonra sağlanabileceği gibi bazı durumlarda da iletişimin başarısını ölçmek uzun zaman alabilir.

24 Kurumsal İletişim Stratejisi
Sonuç olarak etkin bir kurumsal iletişim stratejisi; kurumun iletişimle ilgili bütün stratejisinin belirlenmesi, ilgili paydaşların analiz edilmesi, mesajların uygun bir şekilde iletilmesi ve son olarak paydaşların tepkilerinin değerlendirilmesi adımlarından oluşur.


"Sağlık Hizmetlerinde İletişim ve Halkla İlişkiler" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları