Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YETKİ / İMZA DEVRİ HAZIRLAYAN: MEHMET KAYA

2 DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YETKİ / SELÂHİYET Yetki / Selâhiyet: Bir işi veya görevi yapabilme hakkı. Belirlenen işi yapmağa hakkı olmak. Vazifeli olmak, bir iş için emir almış olmak. Yetkili / Selâhiyettar: Yetki sahibi, yetkili kılınan, tavzif edilen, vazifeli.

3 DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YETKİNİN KAYNAĞI Anayasa ve kanun. Anayasa veya kanunların bazı idari makam veya organlarına tanıdığı karar alabilme güç ve yeteneğidir. Bu güç ve yeteneği veren kurallar ise yetki kurallarıdır.

4 DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
3254 sayılı Kanun hükümlerinin kullanımında Genel Müdür tek yetkilidir. 3254 sayılı YASA.doc Ör-2: Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu’nda görev alacaklar ismen belirlenir. Belirlenen kişiler karar almada yetkilidirler. Kurul üyeleri bu yetkilerini bir başkasına devredemezler. MEVZUAT\DİSİPLİN KURULLARI VE AMİRLERİ Y..doc

5 DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ANAYASA HÜKÜMLERİ Anayasanın 6. maddesine göre egemenlik yetkisi milletindir. Anayasanın 91. maddesine göre Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi TBMM nindir. TBMM bu yetkisini Bakanlar Kuruluna Yetki Kanunu ile devredebilir. Anayasanın 98. maddesine göre Türkiye Büyük Millet Meclisinin denetleme yetkisi vardır. TBMM, bu yetkiyi: Meclis araştırması, soru, genel görüşme, gensoru ve Meclis soruşturması yollarıyla yetkisini kullanır.

6 DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Anayasanın 104. maddesinde Cumhurbaşkanının kullanacağı yetkiler tek tek sayılmıştır. Anayasanın 123. maddesinde kamu tüzel kişiliğinin ancak kanunun verdiği yetki ile olabileceği belirtilmiştir. Anayasanın 124. maddesine göre Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzelkişileri yönetmelik çıkarma yetkisine haizdirler. ANAYASA.doc

7 DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KANUNUN VERDİĞİ YETKİ 3254 sayılı Kanunun 23 üncü maddesine göre Kurumda tek yetkili Genel Müdürdür. Genel Müdür bu yetkisini Kanundan almaktadır. 3254 sayılı YASA.doc 657 sayılı Kanunun 76 ncI maddesine göre Kurumların takdir yetkisi vardır. 657 sayılı Kanunun 138 incI maddesine göre memuru görevden uzaklaştırma yetkisine haiz olanlar tek tek sayılmıştır. 657 sayılı DMK.doc

8 DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YETKİ PARALELLİĞİ İLKESİ Bir idari işlemi kim yapmış ise, ancak o, kaldırabilir, değiştirebilir veya geri alabilir. YETKİNİN ÖNEMİ İdare her türlü yetki kurallarına uymak zorundadır. Aksi takdirde, alacağı karar yetki unsuru yönünden hukuka aykırı olur. Alınmış olan kararın yetkili mercii tarafından alınıp, alınmadığı, kararı inceleyen makamlarca veya yargı merciilerince re’sen incelenmelidir.

9 DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YETKİ ÇEŞİTLERİ (1) 1- Kişi yönünden yetki: İdarenin görev alanı içine giren bir konuda, alınacak bir idari kararın hangi idari makamın irade açıklamaya ve dolayısıyla işlem tesis etmeye yetkili olduğunu belirtmektedir. 2- Konu yönünden yetki: Belli konulara ilişkin kararların hangi idari makamlarca alınacağını ifade eder.

10 DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YETKİ ÇEŞİTLERİ (2) 1- Yer yönünden yetki: İdari makamların konu yönünden sahip oldukları yetkiyi kullanabilecekleri coğrafi alanı ifade eder. 2- Zaman yönünden yetki: İdari makamların konu yönünden sahipoldukları yetkiyi kullanabilecekleri süreyi ifade eder. Ör: 657 sayılı Kanunun 128. maddesi gereği, disiplin amirlerinin soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren 15 gün içinde karar vermeleri zorunludur.

11 DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YETKİ ÇEŞİTLERİ (3) Kollektif ve karma işlemlerde yetki: Kurul üyelerinin katılmaları ile ve toplantı ve karar yeter sayılarına uyularak alınmış olmalarıdır. Tabir-i diğerle, istişare etmek. Meclis kararı, …

12 DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YETKİ ve İMZA DEVRİ (1) İLKE: Belli bir idari makama verilmiş bulunan karar alma yetkisi, yalnızca o makam tarafından kullanılır. Aksi halde alınan karar hukuka aykırı olur. Çünkü, karar alma yetkisi bir kanundan doğmaktadır. Kanundan doğan bir yetkinin yetkiyi devreden makam tarafından değiştirilmesi mümkün değildir.

13 DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YETKİ ve İMZA DEVRİ (2) İstisnai bir durumdur. Ancak Kanunda öngörülen hallerde mümkündür. 3254 sayılı YASA.doc

14 DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ARADAKİ FARK A. YETKİ DEVRİNDE: 1- Yetki devrinde karar alma yetkisi, yetkiyi devreden makamdan ayrılmakta ve kendisine yetki devredilen makama geçmektedir. 2- Yetkiyi devreden, yetkiyi devrettiği makam lehine sıyrılmış olmaktadır. Yetkiyi devreden, yetki devrini kaldırmadıkça o yetkiyi bir daha kullanamamaktadır. 3- Yetki devri soyut bir biçimde bir makam veya memuriyetten, bir başka makam veya memuriyete yapılmaktadır.

15 DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
B. İMZA DEVRİNDE: 1- Karar alma yetkisi, imza yetkisini devreden makamda kalmakta (Genel Müdür a.) Sadece kararın imza ile belgelendirilmesi yetkisi devredilmektedir. (Genel Müdür a.) 2- İmza devri kişisel olarak ve somut bir biçimde belli bir kamu görevlisine/makama yapılmaktadır.

16 DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YETKİ VE İMZA DEVRİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Yetki devri yazılı olmalıdır. Yetkiyi devredenin denetim yetkisi vardır ve daimidir. Bizzat kullanılması gereken yetkiler devredilemez. İmza devrinde, imza yetkisi devredilen kişinin isminin sarahaten zikredilmesi gerekir.

17 DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İmza yetkisi verilen kişinin, bu yetkiyi bizzat kullanması gerekir. Bir başkasına devredilemez. İmza yetkisinde, devreden ve devredilen her ikisi de sorumludurlar. Gerek yetki ve gerekse imza yetkisi devrinde, devredilen yetkinin sınırlarının açıkça belirtilmesi gerekir. Kanunda öngörülmemiş olmasına rağmen yetkinin veya imzanın devredilmiş olması, imza ve yetki devrine dayanılarak alınacak idari kararları hukuka aykırı hale getirir.

18 DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YETKİ KURALLARINA AYKIRILIĞIN MÜEYYİDELERİ İdari işlem hukuka aykırı olur. Hiç doğmamış sayılacak. Yok hükmünde kabul edilecektir. Yetki tecavüzü olabilir. MEVZUAT\2577.doc

19 DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MGM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İMZA YETKİLİLERİ TALİMATI

20 DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
GENEL ESASLAR Genel Müdür tarafından verilen yetkilerin kullanımında aşağıda belirtilen esaslara uyulacaktır: a) Her kademedeki yönetici imza ve paraf yetkisini, kadro unvanı ve memuriyet hiyerarşisine uygun olarak kullanacaktır.

21 DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) İmza yetkilisi, rutin işlerde ve birimini külfet altına sokmayan yazışmalarda, imza yetkisini astlarına Genel Müdürlük Makamından olur alarak devredebilir. İmza yetkisi devri, yetkiyi devreden amirin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

22 DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
c) Genel Müdürlük Makamına doğrudan bağlı olan birimler hariç, Genel Müdür Yardımcıları tarafından parafe edilmeyen veya uygun görüş imzası yer almayan hiçbir yazı Genel Müdürlük Makamına arz edilmeyecektir.

23 DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ç) Genel Müdür Yardımcısı ve birim amirleri tarafından bu Talimatta belirlenen konular dışında “Genel Müdür adına” kullanılacak yetkiler, sınırları açıkça belirtilmek kaydıyla Genel Müdür’den alınacak olur çerçevesinde kullanılacaktır.

24 DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
d) Yazılar, ara kademe amirlerinin parafı alındıktan sonra varsa ekleriyle birlikte, öncesi olanlar veya incelemeyi gerektirenler ise dosyasıyla birlikte imzaya sunulur. Paraf edenler, yönetim basamaklarındaki sıraya göre evraktaki bilgi ve kararları değiştirebilir ve/veya düzeltebilirler. Evraktaki en son değiştirme ve/veya düzeltme yetkisi, imza yetkisine sahip olan yetkilinindir. Birden fazla birimi ilgilendiren yazıların paraf kısmında, koordinasyon birimi olarak ilgili birim yetkilisinin de parafı bulunur.

25 DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
e) Genel Müdürlük merkez teşkilatından taşra birimlerine veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına yazılacak yazılar, yetki devri kapsamında Genel Müdür adına imzalanır. Genel Müdürlük merkez birimleri arası yazışmalarda, Genel Müdür adına imza atılmaz.

26 DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ilgili işler bu Talimat kapsamı dışında olup, kendi mevzuatları çerçevesinde yürütülecektir.

27 DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
g) Yetkililerin izin, hastalık, görev gibi nedenlerle görevlerinde bulunmadığı hallerde, vekilleri imza yetkilerini kullanır ve kullanılan önemli yetkiler hakkında asıl yetkiliye en kısa sürede bilgi verilir.

28 DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ğ) Genel Müdürlük Makamından (ç) bendi kapsamında alınacak imza yetkisine ilişkin olurlar, personelin bilgilendirilmesi için Genel Müdürlük intranet sitesinde belirli bir yer ayrılarak yayınlanır.

29 DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
h) Genel Müdürlük genel imza ve paraf yetkilileri: (Ek-1/Tablo-1), Teftiş Kurulu Başkanlığı(Ek-1/Tablo-2), Hukuk Müşavirliği (Ek-1/Tablo-3), İç Denetim Birimi (Ek-1/Tablo-4) olarak gösterilmiştir.

30 DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Sorumluluk (1)Bu Talimat ile verilen imza yetkilerinin kullanılmasından ve belirlenen esasların uygulanmasından ilgili yöneticiler sorumludur. (2) Yapılan iş ve işlemlerin sonuçları olan resmi evrakları paraf eden, imzalayan görevliler ve yöneticiler, bu evraklarda yazılı bilgilere, kararlara ve işlemlere katıldıklarını, onayladıklarını belirtmiş ve sorumluluğu da yetkileri ölçüsünde paylaşmış olurlar.

31 DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
(3) Her kademedeki yetkili, paraf veya imza ettiği yazılardan ve bu yazıların kapsamından, imza ve yazışma talimatlarına uygun olmasından ve hazırlanmış olan bir yazının kendisine verilen emir çerçevesinde üst makamların imzasına sunulup zamanında gönderilmesinden bir üst makama karşı sorumludur.

32 DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MERKEZ TEŞKİLATI İMZA YETKİLİLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN TALİMAT TEMSİL YETKİSİ Genel Müdürlük, Genel Müdür tarafından yönetilmekte ve temsil edilmektedir. Bu nedenle, Genel Müdürlük içinde veya dışında düzenlenen ve Genel Müdürlüğün temsilinin, karar alınmasının, sözleşme/protokol imzalanmasının ve/veya oy kullanılmasının söz konusu olduğu faaliyet ve toplantılarda, Genel Müdür tarafından görevlendirilen personel, verilen yetki sınırları ve talimatları çerçevesinde Genel Müdürlüğü temsil edecektir.

33 MERKEZ TEŞKİLATI İMZA YETKİLİLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN TALİMAT
MADDE 4 - İmza ve onay yetkilileri; Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Teftiş Kurulu Başkanı, I.Hukuk Müşaviri, İç Denetim Birim Sorumlusu, Daire Başkanları, Döner Sermaye İşletme Müdürü ve Şube Müdürleridir.

34 MADDE 6 - (1) Bu Talimat, onay tarihinde yürürlüğe girer.
Yürürlükten kaldırılan Talimat MADDE 5 - (1) tarihli ve sayılı İmza Yetkileri Talimatı değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük MADDE 6 - (1) Bu Talimat, onay tarihinde yürürlüğe girer.

35 MERKEZ TEŞKİLATI İMZA YETKİLİLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN TALİMAT
GENEL MÜDÜR TARAFINDAN İMZALANACAK YAZILAR Tablo - 1.doc TEFTİŞ KURULU BAŞKANI TARAFINDAN İMZALANACAK YAZILAR Tablo - 2.doc I. HUKUK MÜŞAVİRİ TARAFINDAN İMZALANACAK YAZILAR Tablo - 3.doc İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNETİCİSİ TARAFINDAN İMZALANACAK YAZILAR Tablo - 4.doc

36 ARZ EDERİM.


"METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları