Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HÜCRE BÖLÜNSİ Hücre Döngüsü:

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HÜCRE BÖLÜNSİ Hücre Döngüsü:"— Sunum transkripti:

1 HÜCRE BÖLÜNSİ Hücre Döngüsü:
Hücre bölünmesi, hücre döngüsünün bir bölümüdür. Bir hücrenin bölünmeye başlamasından itibaren onu takip eden diğer hücre bölünmesine kadar geçen zaman aralığına hücre döngüsü denir. Hücre döngüsü, çok uzun süren interfaz evresi ile kısa bir bölünme evresinden oluşur. Bö- lünme evresi (mitotik evre), çekirdek bölünmesi (mitoz) ve sitoplazma bölünmesinden (sitokinez) oluşur.

2 İNTERFAZ Ribozom,mitokondri,kloroplst ve golgi aygıtı organellerinin sayısı iki katına çıkar.Hayvan hücrelerinde ve insanda sentrozomlar da sentroillerin eşleşmesi gerçekleşir. Protein sentezlenir enzimler yapılır. ATP üretimi olur. Sitoplazmanın hacmi artar. DNA Replikasyonu ile DNA iki katına çıkar. Not:Hücre ya döngüye girer veya döngüye girmeden farklılaşabilir.Akyuvarlarda olduğu gibi.Akyuvar bölümeden ömrünü tamamlar.

3 MERAK ETTİKLERİMİZ Embriyonik hücre döngüsünün interfaz evresinde, hücreler büyümeden DNA replikasyonunu gerçekleştirir. Bu durum, embriyo hücrelerinin kısa sürede ve çok hızlı çoğalmalarını sağlar. Bu durum normal hücre döngüsünden farklıdır.

4 MİTOTİK EVRE(M) Mitotik evre iki bölümden oluşur.
Mitoz(çekirdek) bölünmesi Sitokinez(Sitoplazma) bölünmesi. Hücre bölünmesi esnasında genetik bilgiler yavru hücrelere aktarılır. Genetik bilgiler DNA'da saklıdır. Prokaryot hücre tipindeki bakterilerde halkasal DNA bulunur ve yapısında protein bulunmaz, Arkebakterilerin DNA yapısında ise protein bulunur. Ökaryot hücrelerde, her kromozomda bir tane doğrusal DNA molekülü bulunur.

5 MİTOTİK EVRE(M) Kromozomların yapısında DNA ile birlikte bulunan çeşitli proteinler hem kromozom yapısının korunmasını hem de gen aktivitelerinin kontrolünü sağlar. Hücreler bölünmeye hazırlanırken kromatinler kısalıp kalınlaşmaya başlar. Böylece kromozomların oluşması sağlanırken bu kromozomların, birbirine dolanmadan hareket etmeleri de kolaylaşır. Eşlenmiş her kromozomda iki kardeş kromatit bulunur.

6 MİTOTİK EVRE(M) Mitoz, hücre döngüsünün sadece bir kısmını kapsar ve bu sırada hücre içeriğinin hemen hemen tümü yeniden düzenlenir. Mitoz çoğunlukla sitokinezle sonlanır. Ancak bazı hücrelerde mitozun sonunda sitokinez gerçekleşmeyebilir. Örneğin, memelilerin çizgili kas hücrelerinde çekirdek bölünmesi tamamlanırken sitokinez görülmez. Bu durum çizgili kas hücrelerinin birden fazla çekirdekli görünmesini sağlar.

7 MERAK ETTİKLERİMİZ Memelilerin çizgili kas hücrelerinin dışında başka hangi hücrelerde çekirdek bölünmesi görülürken sitoplazma bölünmesi görülmez? Neden?

8 MİTOZ (ÇEKİRDEK BÖLÜNMESİ)
Mitoz(Çekirdek bölünmesi) dört evreye ayrılır. Bunlar Profaz, Metafaz, Anafaz Telofaz olmak üzere Merak ettiklerimiz Hücre döngüsünü 24 saatte tamamlayan bir insan hücresinde mitoz, yaklaşık 1 saat sürer ve evrelerin süreleri birbirinden farklılık gösterir.Neden?

9 PROFAZ EVRESİ Bu evrede eşlenmiş olan kromatinler yoğunlaşarak kardeş kromatitli kromozomları oluşturur. Kardeş kromatitler sentromer bölgesinde bir arada tutulur. Sentromer bölgesinde her bir kromatit için kinetokor adı verilen protein yapı bulunur. İnterfaz evresinde iki tane olan sentrozom profaz evresinde iğ ipliklerinin (mikrotübüllerin) oluşmasını sağlar.

10 PROFAZ EVRESİ Bu evrede sentrozomlar birbirlerinden uzaklaşmaya ve hücrenin kutuplarına doğru hareket etmeye başlar. Oluşan iğ ipliklerinin bir kısmı kinetokorlara bağlanır.Bir kısmının ucları serbest kalır,sitoplazmayı çeker. Profaz evresinde ayrıca çekirdekçik kaybolur, çekirdek zarı parçalanır. Çekirdek sıvısı ile sitoplazma sıvısı birbirine karışır.

11 METAFAZ EVRESİ Metafaz: Mıtozun ikinci evresidir.Kromozomlar hücrenin ekvatoral düzleminde düzgünce dizilirler. Kromozomların mikroskop- ta en belirgin görüldüğü evredir. Bu evredeki hücrenin kromo- zomları tek tek sayılabilir. Kromozomlar Uzunluk, Bant Özellikleri, Sentromer konumu gibi özelliklere göre gruplandırılarak dizilip d) Karyotip oluşturulabilir Karyotip hazırlanarak kromozom anormallikleri tespit edilebilir.

12 KROMOZOM KARYOTİPİ

13 ANAFAZ EVRESİ Anafaz: Her bir kromozomun sentromeri belirgin olarak ikiye ayrılır ve kromatitler tam olarak birbirinden kopar. İğ ipliklerinin boylarının kısalmasıyla kardeş kromatitler birbirlerinden uzaklaşarak zıt kutuplara doğru çekilir. Kardeş kromatitler artık kromozom olarak adlandırılır. Kinetokora bağlı olmayan iğ iplikleri kutuplara itilerek hücrenin boyca uzaması sağlanırken kromozom hareketine de katkıda bulunmuş olur. Anafazın sonunda, hücrenin her iki kutbu eşit sayıda tam bir kromozom takımına sahip olur. Kromozomların kutuplara ulaşmasıyla anafaz sona erer.

14 TELOFAZ EVRESİ Telofaz:
Telofaz evresinde, kromozomlar kutuplara ulaşır ve iğ iplikleri kaybolur. Kromozomlar uzayıp incelmeye başlar ve tekrar kromatinlere dönüşürler. Çekirdek zarı yeniden oluşur ve nükleolus (çekirdekçik) tekrar görünür hâle gelir

15 SİTOKİNEZ(SİTOPLAZMA BÖLÜNMESİ
Mitoz sonunda iki yeni hücrenin oluşumunu sağlayan sitoplazma bölünmesi gerçekleşir. Bitki ve hayvan hücrelerinde sitokinezin gerçekleşmesi ortaktır. Ancak bitki ve hayvan hücrelerinde sitokinezin gerçekleşme şekli farklıdır.

16 HAYVAN VE İNSAN HÜCRESİNDE SİTOKİNEZ
Hayvan ve İnsan hücrelerinde sitoplazma hücrenin ortasında karşılıklı olarak iki taraftan dıştan içe doğru boğumlanmaya başlar. Bu boğumlanmayı,hücre zarının altındaki aktin ve miyozin ipliklerinden oluşan bir halkanın kasılarak daralması sağlar. Boğumlanma iki hücre oluşuncaya kadar devam eder. Sonuçta ana hücre ile kromozom sayısı, DNA miktarı ve genetik yapısı aynı olan iki yeni hücre oluşur.

17 BİTKİ HÜCRELERİNDE SİTOKİNEZ
Bitki hücrelerinde hücre çeperi bulunduğundan hayvan hücreleri gibi boğumlanma gözlenmez. Bitki hücreleri telofaz sırasında, Golgi cisimciğinden kopan keseciklerin ekvatora birikmesiyle oluşan orta lamel sayesinde ikiye ayrılır. Lamel oluşumu, hücrenin ortasından başlar ve hücre zarına değinceye kadar devam eder. Sonuç olarak iki yavru hücre oluşur. Bitki ve hayvan hücrelerinin bölünme farklılıklarından biri de iğ ipliği oluşturma şeklidir. Hayvan hücrelerinde iğ ipliklerini sentrozom oluşturur. Ancak bitki hücrelerinde sentrozom bulunmadığı için sitoplazmik proteinler iğ ipliklerini oluşturur.

18 BERABER YAPALIM

19 BERABER YAPALIM

20 BERABER YAPALIM Örneğin Problem :Kromozom sayısı 2n = 12 olan bir hücre arka arkaya 4 mitoz bölünme geçirirse toplam kaç hücre oluşacağını hesaplayalım.

21 BERABER YAPALIM


"HÜCRE BÖLÜNSİ Hücre Döngüsü:" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları