Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

E-DEFTER UYGULAMASI Muhittin DOĞRUYOL Yeminli Mali Müşavir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "E-DEFTER UYGULAMASI Muhittin DOĞRUYOL Yeminli Mali Müşavir."— Sunum transkripti:

1 E-DEFTER UYGULAMASI Muhittin DOĞRUYOL Yeminli Mali Müşavir

2 E-DEFTER NEDİR? Şekil hükümlerinden bağımsız VUK ve/veya TTK uyumlu
Tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan Elektronik kayıtlar bütünü 2 2

3 NEDEN E-DEFTER? B A Uluslararası standartlara uyum sağlamak
Kağıt yükümlülükleri ortadan kaldırmak. B A Ticari hayata yeni açılımlar kazandırmak . Kağıt süreçleri ihtiyaçlara uygun biçimde revize etmek Uluslararası ve uzaktan denetimin kapısını aralamak Elektronik denetim için uygun altyapıyı oluşturmak Kağıt yükümlülükleri ortadan kaldırmak, Ticari hayata yeni açılımlar kazandırmak, Uluslararası standartlara uyum, Kağıt süreçleri değişen teknoloji ve idari ihtiyaçlara uygun biçimde revize etmek, Vergiye gönüllü uyumu sağlamak, Elektronik denetim için uygun altyapıyı oluşturmak, Uluslararası ve uzaktan denetimin kapısını aralamak Vergiye gönüllü uyumu sağlamak.

4 Kİmler e-defter tutabİlİr?
Bilanço usulüne göre defter tutan Gelir vergisi mükellefleri Kurumlar vergisi mükellefleri

5 454 SIRA NO’LU VUKGT 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile zorunluluk getirilen mükelleflere ilave olarak elektronik defter tutma ve elektronik fatura (e-fatura) uygulamasına dâhil olma zorunluluğu getirilen mükelleflerin kapsamının genişletilecektir. Bu tebliğe göre; a) 2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler. b) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ndan lisans alan mükellefler. Bayilik lisansı olanlar, münhasıran bu lisansa sahip olmaları nedeniyle bu bent kapsamında değerlendirilmeyecektir. c) Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükellefler.

6 454 SIRA NO’LU VUKGT (devam)
* (a) bendindeki şartı, 2014 hesap döneminde sağlayan mükellefler 1/1/2016 tarihinden itibaren, 2015 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler ise ilgili hesap dönemine ilişkin gelir/kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başından itibaren, elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçmek zorundadır. * (b) ve (c) bentlerinde sayılanlardan bu Tebliğin yayım tarihinden (20/06/2015) önce lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenler 1/1/2016 tarihinden itibaren, bu Tebliğin yayım tarihinden sonra lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenler ise, lisans aldıkları ya da mükellefiyet tesis ettirdikleri tarihi izleyen hesap döneminin başından itibaren elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçmek zorundadır. Bununla birlikte, lisans ya da mükellefiyet tesis tarihi ile izleyen hesap dönemi arasındaki sürenin üç aydan kısa olması halinde isteyen mükellefler bir sonraki hesap döneminin başından itibaren elektronik defter tutabilecekler ve e-Fatura uygulamasına geçebileceklerdir.

7 HANGİ DEFTERLER ELEKTRONİK ORTAMDA TUTULABİLECEK
Defter-i Kebir Yevmiye Defteri defter 7 7

8 E-DEFTER TUTMANIN KOŞULLARI
Gerçek Kişi Tüzel Kişi ÖN KOŞUL Elektronik imza / Mali Mühür Uyumlu yazılım ÖN KOŞUL Mali mühür Uyumlu yazılım

9 Başvuru E-Defter Uygulamasından yararlanmak isteyen mükellefler, öncelikle; Mali mühre ya da elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. Mükellefler, mali mühre KamuSM’ye ait internet adresinden başvurabilirler. İsteyen mükellefler mali mühür ve e-fatura uygulaması başvurularını birlikte yapabilecekleri gibi yalnızca mali mühre de mportal.kamusm.gov.tr/bp/edf.go adresi üzerinden başvurabilirler. Uygulamaya başvuran mükellefler, internet adresinde yayımlanan uyumluluk onayı almış yazılımlardan birini seçmek zorundadırlar.

10 Mali Mühür Mali Mühür Nedir

11 Mali Mühür Gelir idaresi Başkanlığında Mali Mührün Kullanım Alanları
E- Fatura Uygulaması E-Defter Uygulaması E-Bilet Uygulaması E-Arşiv Uygulaması

12 Uygulamaya Başvuru Online Başvuru www.edefter.gov.tr
(http://www.edefter.gov.tr/edefterbasvuru.html) e-Defter Uygulamasından yararlanmak için; · Elektronik Defter Uygulaması Başvuru Formu ve Taahhütnamesi, · Tüzel kişiler başvuru formunu imzalayan kişi veya kişilerin yetkili olduğunu gösteren şirket imza sirküleri, ·  Mükellefin kendi ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği bir yazılım kullanmak istenmesi durumunda, yazılım uyum onayı alınması için belirtilen belge ve bilgiler , · Elektronik defterlerin oluşturulmasında kullanılacak uyumluluk onayı alınmış bir yazılım hakkında yazılımın adı, sürüm numarası gibi mükellef kullanımına özgü bilgilerin yer aldığı bir dilekçe ile birlikte Gelir İdaresi Başkanlığı veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğüne yazılı olarak başvuru yapması gerekmektedir.

13 E-Defter İŞ Süreçlerİ 1 Uyumluluk Onayı almış bir yazılım bilgisi de verilerek, e-Defter uygulamasına dahil olunur. 2 Vergi Kanunlarında yer alan kayıt sürelerine uygun bir şekilde e-Deftere kayıt yapılır. 3 Tebliğde belirlenen süre ve formatta e-Defter aylık olarak hazırlanır. 4 Gerçek kişiler e-imza veya mali mühür ile Tüzel kişiler mali mühür ile imzalar 5 Onaylanan defterin imza/mühür değeri alınır 6 e-Defterin imza/mühür değerini taşıyan e-defter Beratı mükellef tarafından elektronik ortamda hazırlanarak e-imzalanır/mühürlenir + 11 Mükellef e-Defterini ve uygulamadan indirdiği beratı yasal saklama süresince muhafaza eder 10 GİB uygulamadan gelen e-Defter Beratını kendi mühürü ile onaylar 8 9 e-Defter Beratı Uygulamaya yüklenir 7 GİB e-defter uygulaması aracılığıyla Web servis aracılığıyla

14 MUHAFAZA VE İBRAZ e-Defter Beratı E-Defterler, istenildiğinde ibraz edilmek üzere ilgili olduğu beratları ile birlikte muhafaza edilmek zorundadır. Muhafaza ve ibraz yükümlülüğü, elektronik defterlerin ve beratların doğruluğuna, bütünlüğüne ve değişmezliğine ilişkin olan her türlü elektronik kayıt ve veri, (elektronik imza ve mali mühür değerleri dâhil) veri tabanı dosyası, saklama ortamı ile doğrulama ve görüntüleme araçlarının tümünü kapsamakta olup, elektronik defterlere istenildiğinde kolaylıkla erişebilmeyi, anlaşılabilir ve eksiksiz bir biçimde görüntüleyebilmeyi ve okunabilir kâğıt baskılarını üretebilmeyi sağlayacak biçimde yerine getirilmelidir. TTK md 65

15 E-Defterlerin Sisteme Yüklenmesi

16 Muhittin DOĞRUYOL Yeminli Mali Müşavir trendymm@hotmail.com
TEŞEKKÜRLER Muhittin DOĞRUYOL Yeminli Mali Müşavir


"E-DEFTER UYGULAMASI Muhittin DOĞRUYOL Yeminli Mali Müşavir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları