Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ARCH 518 Design Methods 20 May-3 June 14 lecture.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ARCH 518 Design Methods 20 May-3 June 14 lecture."— Sunum transkripti:

1 ARCH 518 Design Methods 20 May-3 June 14 lecture

2 Characteristics of Design: Design is an activity of human beings in order to produce the built-environment which they integrate into.Human beings do take messages and learn from this environment. TASARIMIN ÖZELLİKLERİ Tasarlama, insanların yaşamlarını sürdürürken kendileriyle bütünleştirdikleri çevreyi yaratmak üzere yapılan bir eylemdir. İnsanlar bu çevreden mesaj alırlar ve öğrenirler.

3 In recent years,due to the increasing importance of design scientific researches have begun and new theories have been set about it.Although the ‘Design’itself is not ‘Science’, studies made aiming at the development of design phenomenon produce the ‘Design Science‘. Son yıllarda tasarımın önemi artmış ve bu nedenle konuyla ilgili bilimsel araştırmalar yapılmaya başlanmış,tasarım konusunda yeni kuramlar ortaya konmuştur. Tasarım bir bilim değildir, ancak tasarım olgusunun geliştirilmesi amacıyla yapılacak çalışmalar ‘Tasarım bilimi’ni oluşturur.

4 REMINDER page Design Process:The time duration between the emergence of design problem and completion of the final product. Tasarlama süreci: Tasarlama eylemi sırasında kullanılan teknik ve araçların oluşturduğu eylem düzeni demektir. Tasarlama probleminin ilk ortaya çıkışından tamamlanışına kadar olan dönem.

5 REMINDER page Design Strategy: The whole of the activities utilized/used by the designer during the process of converting the preliminary program into the final design. Tasarlama stratejisi: tasarımcı tarafından ilk programı son tasarıma dönüştürme sırasında yararlanılan ya da kullanılan eylemlerin bütünü.

6 Design Method: The way/the approach followed during design activity, Design Technique: Tools of the design method, Design Methodology: The branch of science which deals with design methods. Tasarım yöntemi: tasarlama eylemi sırasında izlenen yol. Tasarım tekniği: bu yöntemin ayrıntılı bir araç biçimine dönüşmüş hali. Tasarım metodolojisi: tasarlama yöntemiyle uğraşan bilim dalı.

7 Design Theories:-1-(In general) A design theory is the base which supports the methods,techniques and ways to be utilized in a design approach. The first ‘Design theory’ emerging after second world war was ‘Systematic Approach’ which covers the designers,only. Since, this is an one-way approach, later, the ‘Participatory/Participative Approach’ which based on the principle that the users,also, should contribute to the design process. When the insufficiency of this approach was clear, these two approaches began to be used together. Tasarım Kuramları-1-(Genel) Kuram, tasarlama yaklaşımında uygulanacak yöntem, teknik ve usullerin dayandığı temeli oluşturur. II. Dünya Savaşı sonrasında ilk üzerinde durulan tasarlama kuramı “Sistem yaklaşımı” dır. Bu yaklaşım sadece tasarımda çalışanları kapsamaktadır. Daha sonra, tasarımdan etkilenenlerin de tasarım sürecinde yer almaları ilkesine dayanan “ Katılımcı yaklaşım” uygulanmış, onun da yetersizlikleri görülerek sistem yaklaşımıyla bütünleştirilmeye çalışılmıştır.

8 Design Theories and Methods-2 A design theory is the base which supports the methods,techniques and ways to be utilized in a design approach -Systematic design approach, -Participative design approach (2 nd. Generation- end of 1960’s), -Scientific Design Approaches (combining systematic and participative approaches), -Scientific-Cognitive Approaches.

9 Design Method: The way/the approach followed during design activity, Design Technique: Tools of the design method, Design Methodology: The branch of science which deals with design methods. Tasarım yöntemi: tasarlama eylemi sırasında izlenen yol. Tasarım tekniği: bu yöntemin ayrıntılı bir araç biçimine dönüşmüş hali. Tasarım metodolojisi: tasarlama yöntemiyle uğraşan bilim dalı.

10 Tasarım teorileri ve yöntemleri-2 -Sistemci/Sistematik yaklaşım (I. Kuşak- Sistemci tasarım yaklaşımı-1960’lar) -Katılımcı yaklaşım (II. Kuşak-1960’ların sonları) -Bilimsel tasarım yaklaşımları (Sistemci ve katılımcı yaklaşımları birleştirir.) -Bilişsel bilimsel yaklaşımlar

11 Design Theories and Methods-3 : -Systematic Design Approach (1 st. Generation- 1960’s): Design of systems and activities are amongst the subjects that were developed and implied by the scientists dealing with the work studies and ergonomics from the early 20 th. Century on. After 2 nd. World war developments in the fields such as cybernetics,ergonomics,applied psychology,operational research,systems analysis have influenced design and research studies in the engineering fields in 1950’s,and architecture and industrial design in 1960’s. One of the most significant characteristics of this approach is that it systematizes the environment and the product.

12 Tasarım teorileri ve yöntemleri:-3 1-Sistemci yaklaşım Sistemlerin ve eylemlerin tasarlanması düşüncesi, 20. yüzyılın başlarından bu yana iş etüdü ve ergonomiyle uğraşanların geliştirip uyguladıkları konulardır. II. Dünya savaşı ertesinde Norbert Wiener’in geliştirdiği ve “Cybernetics” (Sibernetik-Yönetim Bilimi) olarak isimlendirdiği, ‘Haberleşme ve kontrol’ genel teorisi günümüzün “Sistem Analizi” ve “Sistem Mühendisliği” bilgi disiplinlerine temel oluşturmuştur. *** Sibernetik: Çevresiyle ya da kendi içinde iletişim kurarak karmaşık işler yapabilen her sistem sibernetiğin ilgi alanına girer. Biyolojik sistemlerde bir hücrenin içinde gerçekleşenler de buna örnek olabilir.

13 Decision-making in Design: Decision-making encompasses the choice of one amongst the many alternatives of ideas/ actions. The decision-making necessitates the study,comparison, and evolution of the differences between the alternatives. The designer is face to face with the situation of decision-making continously during design activity. Tasarımda karar verme: Karar verme, çeşitli hareket biçimlerinden bir tanesinin seçimidir. En az iki alternatif arasından, bu alternatifler arasındaki farklılıkların değerlendirilmesi ve karşılaştırma sonucu seçim yapılmasıdır. Tasarlama eyleminde de tasarımcı sürekli karar vermekle karşı karşıyadır.

14 Therefore,design can,also,be defined as: The activity that is the totality of decisions of 1-Problem defining, 2-Problem solving,3-Producing/creating the solutions in order to reach the goals of the design,in its different stages. Bu durumda tasarım, “tasarım eyleminin çeşitli adımlarında, tasarımın amaçlarına ulaşmak için verilen kararlardan oluşan problem belirleme, problem çözme ve yaratı eylemi” biçiminde de tanımlanabilir.

15 Subjects of Design-decisions: During design,decisions are made on the fields of ‘Activities,strategy and environment’.The most important of all is the decisions made on ‘Problems’,since the better the problems are determined,the more successful the solutions will be. Tasarım- kararı Alanları: Tasarlamada eylem, strateji ve çevre konularında kararlar verilir. Verilen kararların en önemlisi “problemler” konusunda olanlardır. Çünkü tasarlamada problemler ne kadar iyi belirlenirse, çözüm o kadar başarılı olur.

16 The design-decisions are related with: - The activities which will take place in the environment to be designed, - Tools/Furniture/Fittings to be used/utilized in that environment, - Systems to be used/utilized in that environment, - Resources and how to use/utilize them, - Determination of design strategies. Tasarım konusunda alınacak kararlar; -Tasarlanacak çevrede yer alacak eylemler, -O çevrede kullanılacak yardımcı araçlar, -O çevrede kullanılacak sistemler, -Kaynaklar ve bunların nasıl kullanılacağı, -Tasarım yönteminde stratejilerin belirlenmesi ile ilişkilidir

17 Where and how the resources (Economic, energy, labour) allocated for design and design- product are going to be used/utilized is another design decision which effects the end-product. Tasarıma ve tasarım ürününe ayrılan kaynakların (ekonomik-enerji-işgücü) hangi alanlarda ve nasıl bir süreç içinde kullanılacağı da tasarım karar konularından biridir ve sonuç ürünü etkiler.

18 Each activity is fed by a system of tools of different typs and levels,the furniture or of installation. The decision of which of them to be selected is also a design subject. Her eylem farklı tip ve düzeydeki yardımcı araç, mobilya, dolap, elektrikli alet ya da tesisat sistemiyle beslenir. Bunların hangisinin seçileceği, mimarlıkta bir karar konusudur.

19 Where and how the resources (Economic, energy, labour) allocated for design and design- product are going to be used/utilized is another design decision which effects the end-product. Tasarıma ve tasarım ürününe ayrılan kaynakların (ekonomik-enerji-işgücü) hangi alanlarda ve nasıl bir süreç içinde kullanılacağı da tasarım karar konularından biridir ve sonuç ürünü etkiler.

20 Another field of decision is to determine the ‘Strategy’ in selecting the methods to be utilized in design. Questions such as ‘In which context’, ‘How’, ‘With which methods’ the design will be made, help determine the Design Strategy. Tasarım sırasında uygulanacak yöntemlerin seçiminde ‘Strateji belirlenmesi’ de karar konularından biridir. Tasarımın “Hangi kapsamda”, “Nasıl” ve “Hangi yöntemlerle” yapılacağı gibi sorular, Tasarım Stratejisi nin belirlenmesine yardımcı olur.


"ARCH 518 Design Methods 20 May-3 June 14 lecture." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları