Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Insurance investment regarding technical, financial and population movements in the fields of probability and statistics envisioning, creating tables.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Insurance investment regarding technical, financial and population movements in the fields of probability and statistics envisioning, creating tables."— Sunum transkripti:

1

2

3 Insurance investment regarding technical, financial and population movements in the fields of probability and statistics envisioning, creating tables is the person approving the final accounts and prepare reports. Sigortacılık tekni ğ i ile ilgili olarak yatırım, finansman ve nüfus hareketleri konularında olasılık ve istatistik öngören tablolar hazırlayan ve raporlar olu ş turarak kesin hesapları onaylayan ki ş idir.

4

5 The subjects of biomedical engineers, the design of equipment and software, and mechanical and electronic devices used for the diagnosis and treatment of conducting research in order to solve clinical problems and the design and maintenance of the system. Biyomedikal mühendislerin çalı ş ma konuları, cihazların ve yazılımların tasarımından, ve klinik problemleri çözme amacıyla ara ş tırmalar yapmaya te ş his ve tedavi amacıyla kullanılan mekanik ve elektronik cihaz ve sistemlerin tasarımını ve bakımını yapar.

6

7 The required number in order to use the patient's glasses and delivers it through the glasses under the same roof. Hastanın gözlük kullanabilmesi için gerekli numaraları tespit eder ve aynı çatı altında gözlü ğ ü yaparak teslim eder.

8 Antropolog- anthropologist

9 The human sciences. Anthropologists all societies, cultures and examine the human remains and structures. Human skeleton, anthropology has the physical structures such as the skull, helps illuminate the history of mankind's most ancient period. İ nsan bilimidir. Antropologlar tüm toplumları, kültürleri, insan kalıntılarını ve yapılarını inceler. İ nsanın iskelet, kafatası gibi fiziki yapısını ara ş tıran antropoloji, insanlık tarihinin en eski dönemlerinin aydınlatılmasına yardımcı olur.

10

11 Broken, not originating from cancer or rheumatism, back, neck and used a health professional from abroad pain. Kırık, kanser veya romatizmadan kaynaklı olmayan, bel, sırt, boyun a ğ rısında kullanılan ve yurtdı ş ından gelen bir sa ğ lık mesle ğ idir.

12

13 İ nteracts with the air designing and preparation of construction projects of all kinds of engineering, production, maintenance and repair technology and makes teaching and research in business matters Hava ile etkile ş en her çe ş it mühendislik ürünün tasarlanması ve in ş aat projelerinin hazırlanması, üretilmesi, bakım ve onarım teknolojisi ve i ş letmesi konularında e ğ itim ve ara ş tırma yapar

14

15 Examine the structure of the bacteria that determine the characteristics of conducting the research work related to other microorganisms, is the one who developed the practical applications of industrial medical and other topics Bakterinin yapısını incelemek özelliklerini tespit eden di ğ er mikroorganizmalarla ilgili ara ş tırma i ş lerini yürüten, endüstriyel tıbbi ve di ğ er konulara ait pratik uygulamaları geli ş tiren ki ş idir

16 Lostromo- Boatswain

17 The eldest of the crew that makes it well-maintained, clean and ship for ship machinery and equipment located at the beginning people. Gemi makine donanımlarının temiz ve bakımlı olmasını sa ğ layan ve gemilerde tayfaların en kıdemlisi,ba ş ında bulunan ki ş i.

18


"Insurance investment regarding technical, financial and population movements in the fields of probability and statistics envisioning, creating tables." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları