Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Y İ RM İ LER GRUBU ( THE GROUP OF TWENTY, 20 ). G20 NED İ R ?  G-20 küresel ekonomik ve finansal gündemin en önemli konularını ele alan uluslararası.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Y İ RM İ LER GRUBU ( THE GROUP OF TWENTY, 20 ). G20 NED İ R ?  G-20 küresel ekonomik ve finansal gündemin en önemli konularını ele alan uluslararası."— Sunum transkripti:

1 Y İ RM İ LER GRUBU ( THE GROUP OF TWENTY, 20 )

2 G20 NED İ R ?  G-20 küresel ekonomik ve finansal gündemin en önemli konularını ele alan uluslararası bir forumdur. 19 ülkenin maliye bakanları ive merkez bankası başkanları ile AB ‘ yi temsilen katılan Avrupa Konseyi Başkanı ve Avrupa Merkez Bankası Başkanın’dan oluşmaktadır. Daha çok İ ngilizce Group of 20 (20 Grubu) kavramının kısaltması olan G20 adıyla bilinir. İ ngilizce

3

4 G-20 ÜLKELERI  Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore,Hindistan, İ ngiltere, İ talya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Türkiye ve Avrupa Birli ğ i Komisyonu oluşturuyor.AlmanyaAmerika Birleşik DevletleriArjantin AvustralyaBrezilyaÇinEndonezyaFransa Güney AfrikaGüney KoreHindistan İ ngiltere İ talyaJaponyaKanadaMeksikaRusyaSuudi ArabistanTürkiye

5

6 AMACI  Küresel ekonomik istikrar ve sürdürülebilir büyüme için üyeler arasında politika koordinasyonunu sa ğ lamak,  Riskleri azaltacak ve gelecek finansal krizleri önleyecek finansal düzenlemeleri desteklemek,  uluslararası finansal yapıyı yenilemektir.

7 G-20 EKONOMI  G20 ülkeleri dünya ekonomisinin yüzde 85'ini oluştururken, dünya ticaretinin yüzde 80'ini gerçekleştiriyor. G20 ülkelerinin nüfusu ise dünya nüfusunun üçte ikisine denk geliyor.  G20 toplantılarında, uluslararası finansal istikrarın arttırılmasına ilişkin görüşme ve çalışmalar yapılıyor.  Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanlarından oluşan G20, şimdiye dek sadece yedi kez devlet başkanları düzeyinde bir araya geldi. G20 devlet başkanları sekizinci kez Türkiye'nin Antalya şehrinde toplandı. TürkiyeAntalya

8 GENEL OLARAK G-20  Tıpkı G-8 gibi G-20 de küresel kriz sonrası ortaya çıkmıştır.G-20, 1997-1998 Asya finansal krizi ve onun tüm dünyaya yayılmasının ardından ortaya çıkmıştır.  Yedi büyük sanayileşmiş ülkenin ( KANADA, FRANSA, ALMANYA, İ TALYA, JAPONYA, İ NG İ LTERE VE AMER İ KA ‘G/7’ ) maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının Eylül 1999 da bir araya gelmeleriyle resmiyet kazandı.  Bu grubun oluşmasındakı en önemli rolü Amerika ve Kanada tarafından başlatılmıştır.  Liderler zirvesi yıllık toplantıları ilk olarak 2008 de başlamıştır.  Zirve başkanlı ğ ı üyeler arası her yıl el de ğ iştirmektedir.

9  Grup küresel GAYR İ SAF İ YURT İ Ç İ HASILA’nın %90 ını, uluslararası küresel ticaretin %80 ini temsil etmektedir.  Dünya nüfusunun üçte ikisi G-20 ülkelerinde yaşıyor.  Bütün fosil yakıt emisyonunun %84 ü bu grupta üretiliyor. Bu nedenle G- 20 gelişmekte olan ülkelerin dünya ekonomisindeki a ğ ırlı ğ ını ve politika belirlemedeki rolünü ortaya koyan bir dönüşümü göstermektedir.

10 G-20 ‘ NIN OLUŞTURULMASıNDA GENEL ÜÇ KRITER  Grup dünya finansına ve ekonomik istikrarına katkıda bulunabilmeli,  Bölgesel dengeleri sa ğ layacak şekilde küresel ekonominin temsilcisi olmalı,  Yeteri kadar küçük olmalıdır (maksimum 20 üye )

11 G-20 EV SAHIBI ÜLKELERI

12

13

14

15

16

17

18

19 GENEL OLARAK G-20 NIN ROLU DE Ğ IŞIM GÖSTERDI MI  Küresel ekonomi ve maliye sistemlerinin yönetiminde Yirmiler Grubu'nun rolü gittikçe artmaktadır. G20 tarafından alınan kararlar sayesinde 2008-2009 yıllarındaki kriz sonuçlarının atlatılmasının yanı sıra, küresel mali piyasaların istikrarlılı ğ ı ve şeffaflı ğ ının arttırılması için de elverişli koşullar oluşturulmuştur. Fakat günümüzde ekonomi, henüz istikrarsız kalmış ve sürdürülebilir ve dengeli bir seyir trendini yakalayamamıştır. Bu şartlarda Yirmiler Grubu’nun faaliyetleri özellikle güncelli ğ ini korumaktadır.

20 BU YıL KI G-20 KONULARı  Öncelikle, uluslararası döviz ve maliye sistemlerinin geliştirilmesi gerekir. IMF içinde kota ve oyların tarafsızca ve eşitlik ilkesine dayanarak ekonomileri gelişmekte olan ve nüfuzlu hale gelen ülkeler lehine yeniden da ğ ıtılması gerekir. Fonun etkinli ğ i ve faaliyetlerinin meşruiyeti arttırılmalıdır. Bunun dışında, egemen borçluların ve şirketlerin dünya maliye piyasalarına ulaşmalarının gittikçe siyası nedenlerle engellendi ğ ini müşahede etmekteyiz. Tüm bu meselelerde Yirmiler Grubu’nu ana diyalog platformu olarak görmekteyiz.  Bir başka güncel konu, Saint-Petersburg’daki G20 zirvesinde başlatılan uluslararası vergilendirme kurallarının reformudur. Antalya’da, vergi tabanının yozlaşmasına ve karda vergi kaçakçılı ğ ına karşı eylem planının tamamlanması gerekir. Sıradaki adım, yeni kuralların hem Yirmiler Grubu üye ülkeleri arasında, hem de di ğ er ülkelerde hayata geçirilmesidir.  G20’nin bu seneki önemli kazanımlarından bir tanesini özellikle kaydetmek istiyorum. O da, yatırım esaslı iç talep mekanizmalarının teşvik edilmesinin öngörüldü ğ ü somut taahhütler içeren yatırım stratejilerinin ülkelerimiz tarafından oluşturulmasıdır. Böylece, G20 başkanlı ğ ını yaptı ğ ı bir yıllık döneminde Rusya tarafından ileri sürülen girişimler hayata geçirilmiştir.

21


"Y İ RM İ LER GRUBU ( THE GROUP OF TWENTY, 20 ). G20 NED İ R ?  G-20 küresel ekonomik ve finansal gündemin en önemli konularını ele alan uluslararası." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları