Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ENDÜSTRİDE VE CANLILARDA ENERJİ. Bitkisel Enerji Kaynakları Endüstriyel anlamda biyokütle, ya ş ayan ya da yakın zamanda ya ş amı ş biyolojik maddelerden.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ENDÜSTRİDE VE CANLILARDA ENERJİ. Bitkisel Enerji Kaynakları Endüstriyel anlamda biyokütle, ya ş ayan ya da yakın zamanda ya ş amı ş biyolojik maddelerden."— Sunum transkripti:

1 ENDÜSTRİDE VE CANLILARDA ENERJİ

2 Bitkisel Enerji Kaynakları Endüstriyel anlamda biyokütle, ya ş ayan ya da yakın zamanda ya ş amı ş biyolojik maddelerden yakıt elde edilmesi ya da di ğ er endüstriyel amaçlarla kullanılması ile ilgilidir. Yaygın olarak, biyoyakıt elde etmek amacı ile yeti ş tirilen bitkiler ile lif, ısı ve kimyasal elde etmek üzere kullanılan hayvansal ve bitkisel ürünleri ifade eder. Biyokütleler, bir yakıt olarak yakılabilen organik atıkları da içerir. Buna kar ş ın, co ğ rafi etkilerle de ğ i ş ikli ğ e u ğ ramı ş, kömür, petrol gibi organikmaddeleri içermez. Genellikle kuru a ğ ırlıkları ile ölçülürler.organik atıklarıkömürpetrolorganik Biyoyakıtlar, biyoetanol, biyobütanol, biyodizel ve biyogazlarla ilgil idir. Biyoyakıtlarbiyoetanolbiyobütanolbiyodizelbiyogazlarla

3 Bitkisel Enerji Kaynakları Biyokütle elde etmek üzere, ş eker kamı ş ı, ş eker pancarı, mısır, dallı darı, arpa, keten tohumu, ayçiçe ğ i, kolza, soya fasulyesi gibi pek çok de ğ i ş ik bitki yeti ş tirilebilir. Petrol ba ğ ımlılı ğ ı azaltma ve küresel ısınma ile mücadelede yenilenebiliryakıtların artan önemi nedeniyle biyokütle üretimi büyüyen bir endüstri haline gelmi ş tir. ş eker kamı ş ı ş eker pancarımısırdallı darıarpaketenayçiçe ğ ikolzasoya fasulyesiküresel ısınmayenilenebilir Biyokütleler de, petrol ve kömür gibi, güne ş enerjisinin depolanmı ş halidirler. Bitkiler güne ş enerjisini fotosentezaracılı ğ ıyla tutarlar.güne ş enerjisininfotosentez

4 Bitkisel Enerji Kaynakları Biyoyakıtların içerisindeki karbon, bitkilerin havadaki karbondioksiti parçalaması sonucu elde edildi ğ i için, biyoyakıtların yakılması, dünya atmosferinde net karbondioksit artı ş ına neden olmaz. Bu nedenle, pek çok insan, atmosferdeki karbondioksit miktarının artı ş ına engel olabilmek için, fosil yakıtlar yerine biyoyakıtların kullanılması gerekti ğ i görü ş ünü savunmaktadırlar.karbonkarbondioksitidünya atmosferindefosil yakıtlar

5 Bitkisel Enerji Kaynakları Biyoyakıtlar, enerji dı ş ında; Yapı malzesi Geri dönü ş ümlü kâ ğ ıt ve plastik. Üretiminde de kullanılırlar.

6 Diğer Temiz Enerji Kaynakları ( Güneş Enerjisi) Güne ş enerjisi ya da Güne ş erkesi, Güne ş ı ş ı ğ ından enerji elde edilmesine dayalı bir teknolojidir. Güne ş 'in yaydı ğ ı ve Dünya'mıza da ula ş an enerji, Güne ş 'in çekirde ğ inde yer alan füzyon süreci ile açı ğ a çıkan ı ş ınım enerjisidir. Güne ş teki hidrojen gazının helyuma dönü ş mesi ş eklindeki füzyon sürecinden kaynaklanır. Dünya atmosferinin dı ş ında Güne ş ı ş ınımının ş iddeti, a ş a ğ ı yukarı sabit ve 1370 W/m 2 de ğ erindedir; ancak yeryüzünde 0-1100 W/m 2 de ğ erleri arasında de ğ i ş im gösterir.Güne şenerji

7 Güneş Enerjisi Bu enerjinin Dünya'ya gelen küçük bir bölümü dahi,insanlı ğ ın mevcut enerji tüketiminden kat kat fazladır. Güne ş enerjisinden yararlanma konusundaki çalı ş malar özellikle 1970'lerden sonra hız kazanmı ş, Güne ş enerjisi sistemleri teknolojik olarak ilerleme ve maliyet bakımından dü ş me göstermi ş, Güne ş enerjisi çevresel olarak temiz bir enerji kayna ğ ı olarak kendini kabul ettirmi ş tir.

8 Güneş Enerjisi

9 Rüzgar Enerjisi Rüzgâr enerjisi, rüzgârı olu ş turan hava akımının sahip oldu ğ u hareket (kinetik) enerjisidir. Bu enerjinin bir bölümü yararlı olan mekanik veya elektrik enerjisine dönü ş türülebilir. Rüzgârın gücünden yararlanılmaya ba ş lanması çok eski dönemlere dayanır. Rüzgâr gücünden ilk yararlanma ş ekli olarak yelkenli gemiler ve yel de ğ irmenleri gösterilebilir. Daha sonra tahıl ö ğ ütme, su pompalama, a ğ aç kesme i ş leri için de rüzgâr gücünden yararlanılmı ş tır. Günümüzde daha çok elektrik üretmek amacıyla kullanılmaktadır.

10 Rüzgar Enerjisi Fosil, nükleer ve di ğ er yöntemlerde atmosfere zararlı gazlar salınmakta, bu gazlar havayı ve suyu kirletmektedir. Rüzgârdan enerji elde edilmesi sırasında ise bu zararlı gazların hiçbiri atmosfere salınmaz, dolayısıyla rüzgâr enerjisi temiz bir enerjidir, yarattı ğ ı tek kirlilik gürültüdür. Pervanelerin dönerken çıkardı ğ ı sesler günümüzde büyük ölçüde azaltılmı ş tır.

11 Rüzgar Enerjisi

12

13 Hidrojen Enerjisi Do ğ ada bile ş ikler halinde bol miktarda bulunan hidrojen serbest olarak bulunmadı ğ ından do ğ al bir enerji kayna ğ ı de ğ ildir. Bununla birlikte hidrojen birincil enerji kaynakları ile de ğ i ş ik hammaddelerden üretilebilmekte ve üretiminde dönü ş türme i ş lemleri kullanılmaktadır. Hidrojen karbon içermedi ğ i için fosil yakıtların neden oldu ğ u çevresel sorunlar yaratmaz. Isınmadan elektrik üretimine kadar çe ş itli alanların ihtiyacına cevap verebilecektir. Gaz ve sıvı halde olaca ğ ı için uzun mesafelere ta ş ınabilecek ve iletimde kayıplar olmayacaktır. Hidrojen, petrol yakıtlarına göreceli olarak yakla ş ık 1.33 misli daha verimlidir Ayrıca, bu enerji do ğ ayı kirletici hiçbir negatif özelli ğ e sahip de ğ ildir.

14 Hidrojen Enerjisi Hidrojen gazı çe ş itli yöntemler aracılı ğ ı ile (su, güne ş, rüzgar, dalga, biyokütle vb) elde edilebilmektedir. Hidrojen üretimi çok maliyetli olması sebebiyle üretimi çok rahat sa ğ lanamamaktadır. Bugün bu alanda sürdürülen çalı ş malar ile bu enerji maliyeti dü ş ürülmeye çalı ş ılmaktadır. Hidrojen su ve di ğ er enerji kaynaklarının çıktısından elde edilir bu açıdan ülkemizin 3 tarafının denizlerle kaplı olması fazlaca akarsu ve göl bulunması önemlidir. Bu ülkemiz için önemli bir avantaj olu ş turmaktadır.

15 Hidrojen Enerjisi

16 Jeotermal Enerji Jeotermal enerji, yerkabu ğ unun çe ş itli derinliklerinde birikmi ş ısının olu ş turdu ğ u, sıcaklıkları sürekli olarak bölgesel atmosferik ortalama sıcaklı ğ ın üzerinde olan ve çevresindeki normal yeraltı ve yerüstü sularına göre daha fazla erimi ş mineral, çe ş itli tuzlar ve gazlar içerebilen sıcak su ve buhar olarak tanımlanabilir. Ayrıca herhangi bir akı ş kan içermemesine ra ğ men bazı teknik yöntemlerle ısısından yararlanılan, yerin derinliklerindeki "Sıcak Kuru Kayalar" da jeotermal enerji kayna ğ ı olarak nitelendirilmektedir.

17 Jeotermal Enerji OLU Ş UMU VE ISI KAYNA Ğ I Jeotermal enerji yerin derinliklerinden gelen, yenilenebilir ve temiz bir enerji kayna ğ ıdır. Isı yeryüzüne yakın derinliklere, termal kondüksiyon ve eriyik haldeki magmanın sokulumu ile ta ş ınmaktadır. Bu olaylar sonucu, anormal ısınmı ş bölgelerdeki yer altı suları, hidrotermal kaynaklar olarak sıcak su veya buhar çıkı ş ları ş eklinde yeryüzünde görülür.

18 Jeotermal Enerji Jeotermal enerji yerküre içindeki içsel enerjinin bir sonucudur. Yerin yüzeye yakın kısımlarında jeotermal enerji, geçirimli kanlarda ve gözenekli ortamlarda hidrolik konveksiyon ile kontrol edilir. Bunun sonucunda, jeotermal enerji yüzeye yakın derinliklerde sıcak su ve buhar olarak konsantre olur ve eri ş ilebilecek derinliklerde hidrotermal sistemleri olu ş turur. Isı kayna ğ ı yer kabu ğ u içine sokulmu ş magmatik bir intrüzyon olup, 600-9000C sıcaklı ğ a sahiptir ve genelde 7-15km arası derinliklerde yer alır.

19 Jeotermal Enerji

20

21 Dalga Enerjisi Dalga enerjisi direk olarak dalga yüzeyinden veya yüzey altındaki dalga basınçlarından elde edilir. Dalgalar deniz veya okyanusların yüzeyinde esen rüzgârlar tarafından üretilir. Dünyanın birçok yerinde rüzgâr sürekli dalgalar olu ş turacak kadar düzenli ve sürekli eser. Deniz ve okyanus dalgalarında çok büyük enerji vardır. Dalga enerjisi makineleri dalgaların yüzey hareketlerinden veya dalga basınçlarından direk olarak enerji üretir. Dalga enerjisini kullanmak için birçok çe ş it teknoloji projelendirilmi ş tir. En elveri ş li tasarımlardan birkaçının ticari kullanım için uygulama testleri yapılmaktadır. Dalga enerji teknolojileri kıyıda, kıyıdan biraz uzakta ve açık denizde kurulmak için tasarlanmı ş tı. Denizden biraz uzakta kurulacak sistemler suyun 40 metreden fazla derinine yerle ş tirilir.

22 Dalga Enerjisi

23

24 Hidroelektrik Enerji Hidroelektrik santrallar (HES) akan suyun gücünü elektri ğ e dönü ş türürler. Akan su içindeki enerji miktarını suyun akı ş veya dü ş ü ş hızı tayin eder. Büyük bir nehirde akan su büyük miktarda enerji ta ş ımaktadır. Ya da su çok yüksek bir noktadan dü ş ürüldü ğ ünde de yine yüksek miktarda enerji elde edilir. Her iki yolla da kanal yada borular içine alınan su, türbinlere do ğ ru akar, elektrik üretimi için pervane gibi kolları olan türbinlerin dönmesini sa ğ lar. Türbinler jeneratörlere ba ğ lıdır ve mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönü ş türürler.

25 Hidroelektrik Enerji Hidroelektrik santrallar; - Yenilenebilir kaynak olan sudan enerji elde etmeleri, - Sera gazı emisyonu yaratmamaları, - İ n ş aatın yerli imkanlarla yapılabilmesi, - Teknik ömrünün uzun olması ve yakıt giderlerinin olmaması, - İş letme bakım giderlerinin dü ş ük olması, - İ stihdam imkanı yaratmaları, - Kırsal kesimlerde ekonomik ve sosyal yapıyı canlandırmaları yönünden en önemli yenilenebilir enerji kayna ğ ıdır.

26 Hidroelektrik Enerji

27

28 Yenilenebilir Enerji Nedir? Halen ço ğ u ülkede enerji için a ğ ırlıklı olarak kömür, petrol, do ğ algaz kullanılmaktadır. Fosil yakıtlar denilen bu kaynaklar yenilenebilir de ğ ildir. Bu kaynaklar hem sınırlıdır bir gün bitebilir, hem de rezervler azaldıkça fiyatı pahalanacaktır. Üretilmesiyle çevre daha fazla zarar görecektir. Bunun aksine yenilenebilir enerji kaynakları sürekli olarak kendilerini yeniledikleri için tükenmezler. Yenilenebilir enerjilerin ço ğ u direkt ya da indirekt olarak güne ş ten kaynaklanır.

29 Yenilenebilir Enerji Nedir? Güne ş ı ş ı ğ ı ya da güne ş enerjisi ısınmak ve aydınlanmak için evlerde ve di ğ er binalarda do ğ rudan kullanılırken, elektrik üretmek, su ısıtmak, so ğ utmak ve çe ş itli ticari ve endüstriyel amaçlarla da indirekt olarak kullanılmaktadır. Güne ş in ısıtmasındaki farklılıklar sonucu rüzgârlar olu ş ur, rüzgardaki enerji rüzgar türbünleri yardımıyla yakalanır. Güne ş in ısıtmasıyla okyanus ve derelerden su kütleleri buharla ş ır.

30 Yenilenebilir Enerji Nedir? Bu su buharı ya ğ mur ya da kara dönü ş üp tekrar ırmak ya da dere içlerine ula ş tı ğ ı zaman, hidro enerji hidroelektrik santraller tarafından yakalanabilir. Ya ğ mur ve karla beraber güne ş ısı ve ı ş ı ğ ı bitkilerin büyümesini sa ğ lar. Bu bitkileri olu ş turan organik maddeler biyokütle olarak bilinir. Biyomass elektrik üretmek için kullanılabilir. Biyomass'in kullanılmasıyla biyokütle enerjisi elde edilir. Hidrojen de su gibi, organik bile ş iklerin ço ğ unda bulunur.

31 Yenilenebilir Enerji Nedir? Yerküremizde en bol bulunan elementtir. Fakat do ğ al halde gaz olarak bulunmaz. Su için oksijenle birle ş ti ğ i gibi daima di ğ er elementlerle bile ş ik haldedir. Di ğ er elementlerinden ayrı ş tırıldı ğ ında hidrojen enerjisi bir yakıt olarak kullanılabilir ya da elektri ğ e dönü ş türülebilir. Tüm yenilenebilir enerji kaynakları güne ş ten kaynaklanmaz. dahil, binaların ısıtılma ve so ğ utulması gibi çe ş itli kullanımlar için, dı ş arı çıkarılmasıdır. Okyanusların gelgit enerjisi güne ş ve ayın birbirlerini kütlesel olarak çekmelerinden kaynaklanır.

32 Yenilenebilir Enerji Nedir? Gerçekte okyanus enerjisi bir çok kaynaktan meydana gelir. Gelgit enerjisine ilave olarak okyanus dalgalarının, rüzgarlar ve gelgitlerle birlikte olu ş turdu ğ u okyanus enerjisi vardır. Güne ş okyanusun yüzeyini okyanusun derinliklerinden daha fazla ısıttı ğ ı için arada bir sıcaklık farkı olu ş ur, bu fark bir enerji kayna ğ ı olarak kullanılabilir. Okyanus enerjisinin bütün bu ş ekilleri elektrik üretiminde kullanılabilir.

33 Yenilenebilir Enerji Kaynakları

34

35 Enerji Kaynaklarının Karşılaştırılması Yenilenemez Enerji Kaynakları: Fosil yakıtlar ve radyoaktif elementler yenilenemez enerji kaynaklarıdır. Bu kaynakların bu ş ekilde isim almalarının nedeni kullandıkça bitmeleri ve yenilerinin gelmesinin çok uzun sürmesidir. Yenilenebilir Enerji Kaynakları: Yenilenebilir enerji gücünü güne ş ten alan ve hiç tükenmeyece ğ i dü ş ünülen ve çevreye zara vermeyen enerji kaynakları yenilenebilir enerji kaynaklarıdır.


"ENDÜSTRİDE VE CANLILARDA ENERJİ. Bitkisel Enerji Kaynakları Endüstriyel anlamda biyokütle, ya ş ayan ya da yakın zamanda ya ş amı ş biyolojik maddelerden." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları