Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Elektrik-Elektronik Mühendisliği için Malzeme Bilgisi Yrd. Doç. Dr. Enis GÜNAY Erciyes Üni. Müh. Fak. Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Elektrik-Elektronik Mühendisliği için Malzeme Bilgisi Yrd. Doç. Dr. Enis GÜNAY Erciyes Üni. Müh. Fak. Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü."— Sunum transkripti:

1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği için Malzeme Bilgisi Yrd. Doç. Dr. Enis GÜNAY Erciyes Üni. Müh. Fak. Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü

2 Elektrik Enerjisi Üretimi  Giriş: Elektrik enerjisi ile ilk olarak 1875 yılında Paris’te ark lambaları ile tren garlarının ve tiyatroların aydınlatılması sa ğ lanırken, hemen ardından 1879 yılında Thomas Edison akkor flamanlı lambayı keşfetmiştir.  1895 yılından itibaren de Avrupa’da hidroelektrik santrallerinden üretilen elektrik enerjisinden faydalanılmaya başlanmıştır.  Türkiye’de ise ilk kez 1902 yılında bir su de ğ irmeninin milinden güç aktarımı ile 80 KW’lık bir üreteç kullanılarak Tarsus’a elektrik enerjisi verilmiş ve 1913 yılında İ stanbul’da bir termik santral kurulmuştur.

3 Elektrik Enerjisi Üretimi  Elektrik enerjisi, di ğ er enerji türleri ile kıyaslandı ğ ında taşınması ve da ğ ıtımının kolay, ucuz ve verimli bir şekilde yapılabilmesi, atık bırakmaması, kolayca di ğ er enerji şekillerine dönüştürülebilmesi ve küçük parçalara ayrılarak kullanılabilmesi gibi bir takım üstünlükleri mevcuttur.  1973’teki petrol krizi ile başlayan süreç elektrik enerjisi üretiminde maliyetlerin artmasına neden olmuştur. Fakat bu kriz enerji planlama kavramını öne çıkararak de ğ işik olumlu etkileri de beraberinde getirmiştir.  Bunlardan ilki elektrik enerjisi üretiminde güneş, rüzgar ve jeotermal gibi alternatif kaynakların düşünülmesidir.

4 Elektrik Enerjisi Üretimi  İ kinci önemli etkisi ise enerjinin ulusal sınırlar içerisinde elde edilmesi ve verimli kullanılması gere ğ idir.  Elektrik enerjisinin kısmi olarak depo edilebilmesi, elektrik enerjisi üretiminde, da ğ ıtımında ve tüketimindeki verimlilik kavramları daha çok önem kazanmaktadır.  Bu yüzden yeni üretim santrallerinin kurulmasında veya tüketim birimlerinde seçilen teknolojiler son derece önemlidir.  Mesela Fransa’nın kendi ülkesindeki çimento fabrikalarını tasfiye ederek başka ülkelerde çimento fabrikası alması veya kurması a ğ ırlıklı olarak enerji tasarrufuna yöneliktir.

5 Elektrik Enerjisi Üretimi  Elektrik enerjisi üretiminde bütün dünyada de ğ işik oranlarda termik, hidrolik, nükleer, güneş, rüzgar ve jeotermal enerji kaynaklarından yararlanılmaktadır.  Kömür, petrol veya gaz termik santrallerde yakıt larak kullanılırken, havza sularında bulunan potansiyel ve kinetik enerjide barajlar yardımıyla elektrik enerjisine dönüştürülmektedir.  Nükleer santrallerde ise uranyum, toryum gibi elementlerin atomlarının reaktörlerde kontrollü bir şekillerde parçalanması sonucu ortay çok kuvvetli bir ısı enerjisi çıkmakta ve bu ısı da elektrik üretiminde kullanılmaktadır.  Güneş, rüzgar ve jeotermal enerji kaynakları ise so yıllarda uygulaması artan, düşük maliyetli alternatif elektrik enerjisi üretim kaynaklarındandır.

6 Termik Santraller  Termik santraller buhar santralleri ve dizel santralleri olmak üzere iki bölümde incelenebilir:  Buhar Santralleri:Yakıt–hava karışımının yakılmasıyla kazandaki su ısıtılmakta ve, böylece basınçlı buhar elde edilmekte ve basınçlı buhar borular yardımıyla türbine iletilmektedir.  Türbine ba ğ lı jeneratör (alternatör) ise türbin kanatlarındaki mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürmektedir.

7 Termik Santraller

8  Türkiye’de termik santrallerde yakıt olarak düşük kaliteli ve yüksek derecede kirlenmeye sebebiyet veren linyit kullanılmaktadır.  Bu kömürün kullanımı ile çevreye çok yüksek miktarlarda kükürt dioksit SiO 2, azot oksit NO, karbonmonoksit CO gibi zararlı gazlar yayılmaktadır.  Santral bacasından çıkan zararlı gazlar asit ya ğ murlarını oluşturmaktadır.  Asit ya ğ murları ise do ğ al dengenin bozulmasına sebep olmaktadır.

9 Jeneratörler  Dizel motordan alınan mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren cihazlardır.  Dizel bir motorun miline do ğ rudan veya bir dişli yardımıyla ba ğ lanırlar.  Genel olarak hava ile so ğ utulurlar. Yakıt olarak motorin kullanılırlar.

10 Jeneratörler  Kuruluşlarının kolay ve ucuz olması, verimlerinin yüksekli ğ i, az yer kaplamaları ve yakıt depo edebilme kolaylıkları avantajları arasında sayılabilir.  Ancak üretilen enerjinin kilowatt saat (KWh) maliyetinin yüksek oluşu petrole ba ğ ımlılı ğ ı, belirli güçten sonra kuruluş maliyetlerinin artışı istenmeyen çevresel etkileri dezavantajlarıdır.  3.6x10 6 joule=1 KWh

11 Birleşik Isı-Güç Sistemleri Kojenerasyon Santralleri  Üretim metodu açısından kojenerasyon tekni ğ i, elektrik ve ısı enerjisinin aynı sistemden aynı anda üretilmesidir.  Klasik anlamda sadece elektrik üreten bir gaz türbini yada motoru kullandı ğ ı enerjinin ancak en fazla %40 kadarını elektri ğ e çevrilebilmekte ve geri kalan kısmı ise yanmış gazlar ile birlikte kayıp edilmektedir.  Fakat böyle bir sistemin kojenerasyon şeklinde kullanılması halinde sistemden dışarıya atılacak olan ısı enerjisinin büyük bir bölümü de geri kazanma yoluyla kullanılabilir enerjiye dönüştürülerek toplam giriş enerjisinin %70-%90’nın de ğ erlendirilmesi sa ğ lanabilir.


"Elektrik-Elektronik Mühendisliği için Malzeme Bilgisi Yrd. Doç. Dr. Enis GÜNAY Erciyes Üni. Müh. Fak. Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları