Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SİSTEM NEDİR? Sistem, karşılıklı etkileşim içerisinde bulunan unsurların, tasarlanan amaçları gerçekleştirmek amacıyla bir bütün meydana getirecek şekilde.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SİSTEM NEDİR? Sistem, karşılıklı etkileşim içerisinde bulunan unsurların, tasarlanan amaçları gerçekleştirmek amacıyla bir bütün meydana getirecek şekilde."— Sunum transkripti:

1 SİSTEM NEDİR? Sistem, karşılıklı etkileşim içerisinde bulunan unsurların, tasarlanan amaçları gerçekleştirmek amacıyla bir bütün meydana getirecek şekilde organize edilmesidir.

2 Çevre Koşulları GİRDİ ÇIKTI Dönüşüm Süreci Geri Besleme

3 AÇIK SİSTEM Girdiler,islemler, çıktılar ve dönütten oluşan ve en az bir hedefi gerçekleştirmek üzere örgütlenip uygulamaya konulan ve uygulama sonuçlarına göre yeniden düzenlenen dirik bir örüntü olarak tanımlanabilir.

4 Kapalı sistemlerin ya yeterli girdisi, ya da çıktısı yoktur.
KAPALI SİSTEM Kapalı sistemlerin ya yeterli girdisi, ya da çıktısı yoktur. Dönüt kapalı sistemlerde bulunmaz.

5 KAPALI SİSTEM AÇIK SİSTEM ÖZGÜVEN Düşük Yüksek İLETİŞİM Dolaylı, belirsiz, kapalı, uyumsuz, gelişimi engelleyici Doğrudan, açık, belirgin, uygun, gelişim sağlayıcı TARZ Yalvarıcı, suçlayıcı, hesapçı, dağınık Seviyeleyici KURALLAR Gizli, eski, insafsız, katı. Kurallara uyum için ihtiyaçlar değiştirilir. Kurallar hakkında yorum yapmaktan kaçınılır. Açık, güncel, insancıl, esnek, gerçekçi, uygun, yapıcı. Gerektiğinde kurallar değiştirilebilir, kurallar hakkında açıkça fikir yürütülebilir. SONUÇLAR Rastlantısal, kaotik, yıkıcı, uyumsuzdur. Öz değer ve güven giderek yükselir, kişi gelişir, kendi ayakları üzerinde daha rahat durur.

6 Sistem Olarak Eğitim GİRDİ İŞLEMLER ÇIKTI
ÖĞRENCİNİN SAYISI, YAŞI,CİNSİYETİ OKUL SINIF YÖNETİCİ VELİ ARAÇ GEREÇ YİYECEK İÇECEK GİYİM KUŞAM YENİ BİLGİLER(PROGRAM) YENİ PERSONEL İŞLEMLER ÜNİTE SIRASI PEKİŞTİREÇ İPUCU ETKİN KATILIM ARAÇ GEREÇLER STRATEJİLER YÖNTEM TEKNİK ZİHİNSEL SÜREÇLER ZAMAN SEVGİ ÖĞRETMEN ÇIKTI ÖĞRENCİLERİN BAŞARILARI İSTENDİK VE İSTENMEDİK DAVRANIŞLAR DENEYİM SINAV KAZANANLAR SINAV KAZANAMAYANLAR GERİ BİLDİRİM HER İŞLEMİN SONUNDA SİSTEME BİLGİ VERME İŞLEYEN VE İŞLEMEYEN ÖĞELERİ BİLDİRME

7 TÜRK MİLLİ EĞİTİMİNİN GENEL AMAÇLARI

8 İYİ BİR YURTTAŞ Atatürk inkılâp ve ilkelerine ve Anayasa’da ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk milletinin millî, ahlâki, manevî ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; insan haklarına ve Anayasa’nın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış hâline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek,

9 İYİ BİR İNSAN Beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan, yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek,

10 İYİ BİR MESLEK ADAMI YETİŞTİRMEKTİR.
İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak, YETİŞTİRMEKTİR.

11 TÜRK MİLLİ EĞİTİMİNİN İLKELERİ

12 Genellik ve Eşitlik Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet ve din ayrımı gözetilmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.

13 Ferdin ve Toplumun İhtiyaçları
Millî eğitim hizmeti, Türk vatandaşlarının istek ve kabiliyetleri ile Türk toplumunun ihtiyaçlarına göre düzenlenir.

14 Yöneltme Fertler, eğitimleri süresince, ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda çeşitli programlara veya okullara yöneltilerek yetiştirilirler.

15 Eğitim Hakkı Temel eğitim görmek her Türk vatandaşının hakkıdır.
İlköğretim kurumlarından sonraki eğitim kurumlarından vatandaşlar ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde yararlanırlar.

16 Fırsat ve İmkân Eşitliği
Eğitimde kadın, erkek herkese fırsat ve imkân eşitliği sağlanır. Maddî imkânlardan yoksun başarılı öğrencilerin en yüksek eğitim kademelerine kadar öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla parasız yatılılık, burs, kredi ve başka yollarla gerekli yardımlar yapılır. Özel eğitime ve korunmaya muhtaç çocukları yetiştirmek için özel tedbirler alınır.

17 Süreklilik Fertlerin genel ve meslekî eğitimlerinin hayat boyunca devam etmesi esastır. Gençlerin eğitimi yanında, hayata ve iş alanlarına olumlu bir şekilde uymalarına yardımcı olmak üzere, yetişkinlerin sürekli eğitimini sağlamak için gerekli tedbirleri almak da bir eğitim görevidir.

18 Atatürk İnkılâp ve İlkeleri ile Atatürk Milliyetçiliği
Eğitim sistemimizin her derece ve türü ile ilgili ders programlarının hazırlanıp uygulanmasında ve her türlü eğitim faaliyetlerinde Atatürk İnkılâp ve İlkeleri ile Anayasada ifadesini bulmuş olan Atatürk milliyetçiliği temel olarak alınır. Millî ahlâk ve millî kültürün bozulup yozlaşmadan kendimize has şekli ile evrensel kültür içinde korunup geliştirilmesine ve öğretilmesine önem verilir. Millî birlik ve bütünlüğün temel unsurlarından biri olarak Türk dilinin eğitimin her kademesinde, öğretilmesine önem verilir

19 Demokrasi Eğitimi Güçlü ve istikrarlı, hür ve demokratik bir toplum düzeninin gerçekleşmesi ve devamı için yurttaşların sahip olmaları gereken demokrasi bilincinin ve manevi değerlere saygının, her türlü eğitim çalışmalarında öğrencilere kazandırılıp geliştirilmesine çalışır.

20 Lâiklik Türk millî eğitiminde lâiklik esastır.
Din kültürü ve ahlâk öğretimi, ilköğretim okulları ile lise ve dengi okullarda okutulan zorunlu dersler arasında yer alır.

21 Bilimsellik Her derece ve türdeki ders programları ve eğitim metotlarıyla ders araç ve gereçleri, bilimsel ve teknolojik esaslara ve yeniliklere, çevre ve ülke ihtiyaçlarına göre sürekli olarak geliştirilir.

22 Plânlılık Millî eğitimin gelişmesi iktisadî, sosyal ve kültürel kalkınma hedeflerine uygun olarak eğitimi, insan gücü istihdam ilişkileri dikkate alınmak suretiyle, sanayileşme ve tarımda modernleşmede gerekli teknolojik gelişmeyi sağlayacak mesleki ve teknik eğitime ağırlık verecek biçimde plânlanır ve gerçekleştirilir.

23 Karma Eğitim Okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılması esastır.
Ancak eğitimin türüne, imkân ve zorunluluklara göre bazı okullar yalnızca kız veya yalnızca erkek öğrencilere ayrılabilir.

24 Okul ile Ailenin İş Birliği
Eğitim kurumlarının amaçlarının gerçekleştirilmesinde katkıda bulunmak için okul ile aile arasında iş birliği sağlanır. Bu maksatla okullarda okul-aile birlikleri kurulur.

25 Her Yerde Eğitim Millî eğitimin amaçları yalnız resmî ve özel eğitim kurumlarında değil, aynı zamanda evde, çevrede, iş yerlerinde, her yerde ve her fırsatta gerçekleştirilmeye çalışılır.


"SİSTEM NEDİR? Sistem, karşılıklı etkileşim içerisinde bulunan unsurların, tasarlanan amaçları gerçekleştirmek amacıyla bir bütün meydana getirecek şekilde." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları