Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇOCUK İSTİSMARI ve İHMALİNİN HUKUKSAL BOYUTU. Ulusal Yasal Düzenlemeler Anayasa Medeni Kanun T ü rk Ceza Kanunu S.H. Ç.E.K. Ç ocuk Mahkemelerinin Kuruluş.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇOCUK İSTİSMARI ve İHMALİNİN HUKUKSAL BOYUTU. Ulusal Yasal Düzenlemeler Anayasa Medeni Kanun T ü rk Ceza Kanunu S.H. Ç.E.K. Ç ocuk Mahkemelerinin Kuruluş."— Sunum transkripti:

1 ÇOCUK İSTİSMARI ve İHMALİNİN HUKUKSAL BOYUTU

2 Ulusal Yasal Düzenlemeler Anayasa Medeni Kanun T ü rk Ceza Kanunu S.H. Ç.E.K. Ç ocuk Mahkemelerinin Kuruluş G ö rev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun Ailenin Korunmasına Dair Kanun Aile Mahkemelerinin Kuruluş, G ö rev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun İş Kanunu, Basın Kanunu Ç ocukları Muzır Neşriyattan Koruma Yasası İcra İflas Yasası İlk ö ğretim ve Eğitim Kanunu Milli Eğitim Temel Kanunu

3 Uluslararası Yasal Düzenlemeler B.M. Ç ocuk Haklarına Dair S ö zleşme ve bu s ö zleşmeye ek protokoller Avrupa Konseyi B.M. Ç ocuk Haklarına Dair S ö zleşmenin Uygulanmasına Dair Avrupa S ö zleşmesi

4 B.M. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme T ü rkiye 20-30 Eyl ü l l990 da Birleşmiş Milletler Genel Merkezinde toplanan “Ç ocuklar i ç in Dünya Zirvesinde “ sözleşmeyi imzalamıştır. Sözleşmenin Yapısı Sözleşme önsöz ve ü ç kısımdan oluşmaktadır. Sözleşmenin Amacı Ç ocukların korunması i ç in evrensel ilkeler belirlemek, onları her türlü istismar, ihmal ve kötü muameleye karşı korumaktır. Sözleşmenin Ö zellikleri Uluslararası hukukta ç ocuk haklarına dair en kapsamlı belgedir. D ü nya Ç ocuklarının “ İnsan Hakları Yasası ” sayılmaktadır.

5 B.M. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme - Temel İlkeler 18 yaşına kadar her birey çocuktur. Ç ocuk yaşla ve olgunlaşma ile gelişen gereksinimlere sahip bir bireydir. Ç ocuk hakkında alınan her kararda çocuğun görüşü alınmalıdır. Ç ocukla ilgili her işlemde “ çocuğun yüksek yararı ” göz önünde bulundurulmalıdır. Ç ocuklar doğuştan ve eşit olarak hiçbir ayırımcılığa maruz olmaksızın bütün haklardan yararlanırlar. Anne-baba sorumluluğu esastır. Devlet anne-babanın bu sorumluluğunu yerine getirmesinde gerekli desteği verir. Buna rağmen anne-baba sorumluluklarını yerine getirmedikleri durumlarda devlet sorumluluğu alır.

6 Avrupa Konseyi B.M. Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Uygulanmasına Dair Avrupa Sözleşmesi Ç ocuklara, B.M. Ç ocuk Hakları sözleşmesi ile tanınan haklarının korunması i ç in, Yargı mercileri önünde usule ilişkin haklar tanır. Ç ocukların doğrudan ve diğer kişiler veya organlar tarafından bir adli mercii önünde temsil edilmeleri. Kendilerini ilgilendiren davalar hakkında bilgilendirilmeleri Bu davalara katılmalarına izin verilmesi. Görüşlerinin alınması S ö zleşmenin amacı, özellikle velayet sorumluluklarına ilişkin davalarda ç ocukların s ö zleşme ile tanınan haklarının kullanımıdır.

7 Avrupa Konseyi B.M. Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Uygulanmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin Uygulanması T ü rkiye bu s ö zleşmeyi aşağıdaki davalarda uygulayacağını beyan etmiş bulunmaktadır. Boşanma davaları, Ayrılık davaları, Ç ocukların velayetine ilişkin davalar, Ana-baba ç ocuk arasında kişisel ilişki kurulması, Babalığın mahkeme kararı ile kurulmasına ilişkin davalar.

8 Özel Hukuk (Medeni Kanun) Yönünden Çocuğun Korunması Medeni Kanun evlilik birliği devam ettiği müddetçe velayetin anne-baba tarafından birlikte kullanılmasını öngörmektedir. Velayet hak ve sorumluluğunu düzenleyen kanun hükümleri kamu düzenindendir. –Ç ocuğun menfaati ve gelişmesi tehlikeye düşerse, –Anne-baba duruma çare bulamazsa, buna güçleri yetmezse Medeni Kanunun 346. maddesi Medeni Kanunun 347. maddesi Medeni Kanunun 348. Maddesi ise Velayetin Kaldırılmasını d ü zenlemektedir.

9 Medeni Hukuk Ç ocuğun korunmasına ilişkin diğer önlemlerden sonuç alınamaz ya da bu önlemlerin yetersiz kalacağı önceden anlaşılırsa hakim aşağıdaki hallerde velayetin kaldırılmasına karar verir. –Ana ve babanın deneyimsizliği, hastalığı, özürlü olması, başka yerlerde bulunması veya benzeri sebeplerle velayet görevini yerine getirememesi. –Ana-babanın çocuğa yeterli ilgiyi göstermemesi ve ona karşı yükümlülüklerini savsaklaması.

10 Velayet ana-babadan her ikisinden de kaldırılırsa çocuğa vasi tayin edilir, kararda aksi belirtilmedikçe velayetin kaldırılması mevcut ve doğacak bütün çocukları kapsar Bu durumda istismar ve ihmalin Medeni Hukuk açısından sonuçları: –İstismar eden anne-baba ise VELAYETİN KALDIRILMASI, vasi ise vasiliğin iptali, –İstismar edilen ç ocuk hakkında KORUMA TEDBİRLERİNİ alınması h ü kmedilebilir, –İstismar edenin aynı zamanda TAZMİNAT sorumluluğu s ö z konusudur.

11 2253 Sayılı Çocuk Mahkemeleri Kanunun l0. maddesine göre belirtilen tedbirlere hükmedilir. Bu tedbirler ise: Veliye, vasiye veya bakıp gözetmeyi üzerine alan bir akrabaya teslim. Bakıp gözetmeyi üzerine alan bir aile yanına yerleştirme. Bu amaçla kurulmuş çocuk bakım ve yetiştirme yurtlarına v.b. resmi ya da özel kurumlara yerleştirme. Genel ve katma bütçeli daireler, mahalli idareler, bankalar, iktisadi devlet teşekkülleri ve bunların ortakları tarafından kurulmuş fabrika, müessese veya ziraat işletmeleri v.b. teşekküller, usta yanına yerleştirme. Resmi veya özel bir hastaneye veya tedavi evine yahut eğitimi güç çocuklara mahsus kurumlara yerleştirme.

12 Çocuğun Hakkında Koruma Kararı Verilebilmesi İçin Kimler Başvuruda Bulunabilir? Durumdan haberdar olan herkes, Ç ocuğun anne-babası, Kanuni temsilcisi, Ö ğretmeni, Muayene eden doktor, Komşular, Akrabalar, Cumhuriyet Savcısı, Ç ocuğun kendisi

13 Hangi Makamlara Başvuruda Bulunulabilir? Aile Hukukunu ilgilendiren sorunlarla birlikte dava açıldığı takdirde koruma ve diğer tedbir kararlarını almakla g ö revli mahkeme Aile Mahkemeleridir. Aile hukukunu ilgilendiren davalar ve durumlar dışında koruma tedbirlerine Çocuk Mahkemeleri karar verir. Bildirim mahkeme ve Savcılık dışında, Herhangi bir polis birimine de yapılabilir. Korunmaya muhta ç bir çocuğun varlığı halinde SH Ç EK bildirimde bulunabilirler.

14 Başvuru Şekli Mahkemeye yapılacak başvurular dilekçe ile yazılı olmalıdır. Cumhuriyet Savcılığı ’ na yapılacak bildirim yazılı ve sözlü olabilir.

15 Aile Mahkemeleri Aile Mahkemesi, birlikte yaşayan ve aynı konutu paylaşan aile bireylerinin, aile i ç i şiddete maruz kalmaları halinde, gerek bizzat şiddete uğrayanların, gerekse Cumhuriyet Savcısının başvurusu ü zerine 4320 sayılı Yasada yazılı tedbirleri almaya g ö revli kılınmaktadır.

16 Ne Tedbirler Alınır? Diğer eşe veya çocuklara, veya aynı çatı altında yaşayan diğer aile bireylerine karşı şiddete veya korkuya yönelik davranışlarda bulunmaması. Müşterek evden uzaklaştırılarak, bu evin diğer eşe ve çocuklara tahsisi. Diğer eş ve çocukların oturduğu eve yaklaşmaması. Diğer eş, çocuklar ve aynı çatı altında yaşayan diğer aile bireylerinin eşyalarına zarar vermemesi. Eşi ve çocukları ve diğer aynı çatı altındaki bireyleri iletişim vasıtaları ile rahatsız etmemesi.

17 Ne Tedbirler Alınır? Varsa silah ve benzeri araçların zabıtaya teslimi. Alkollü ve herhangi bir uyuşturucu madde kullanmış olarak ortak konuta gelmemesi, veya ortak konutta bu maddeleri kullanmaması. Konularında Mahkeme 6 ayı geçmemek üzere tedbir kararı verebilecektir. Hakim kusurlu eşe, tedbire aykırı davranması halinde tutuklanacağını ihtar eder. Ayrıca mağdurun ekonomik ve sosyal durumu dikkate alınarak tedbir nafakasına da karar verilebilir.

18 4320 Sayılı Kanuna Göre Aile Mahkemesine; Şiddete uğrayan eşlerden biri, Aynı konutta yaşayan diğer tüm aile bireyleri Olaydan herhangi bir şekilde bilgi sahibi olan Cumhuriyet Savcısı başvurabilir.

19 İstismar ve İhmal Eylemi Ceza Kanunu Açısından Suç Teşkil Eder Çocuk, istismar eyleminin mağdurudur. Suçun niteliği ve cezanın belirlenmesinde, Eylemin özellikleri veya Failin kimliği önem taşımaktadır. T ü rk Ceza Kanunu 477. maddesi 5237 sayılı yeni TCK –Madde:232 –Madde: 233

20 T.C.K. T.C.K. ’ nun 437. maddesine göre: Irza geçme, ırza tasaddi suçlarını veli veya vasi işlemiş ise, veli velayet hakkını kaybeder, vasi ise vasilikten çıkarılır. 5237 sayılı yeni T.C.K. –Madde 102 –Madde 103

21 BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ T ü rk Hukuk Sisteminde, çocuk istismar ve ihmal niteliğindeki olayları bildirim sorunluluğuna ilişkin özel bir düzenleme yoktur. T.C.K ’ nun 235. maddesi T.C.K. madde 476/l 5237 Sayılı T.C.K. –Madde 98. Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi. –Madde 278. Suçu bildirmeme. –Madde 279. Kamu Görevlisinin suçu bildirmemesi. –Madde 280. Sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi.


"ÇOCUK İSTİSMARI ve İHMALİNİN HUKUKSAL BOYUTU. Ulusal Yasal Düzenlemeler Anayasa Medeni Kanun T ü rk Ceza Kanunu S.H. Ç.E.K. Ç ocuk Mahkemelerinin Kuruluş." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları