Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Eskişehir Salih Zeki Anadolu Lisesi Nurdan Gül KÖKTEN Eskişehir Salih Zeki Anadolu Lisesi Nurdan Gül KÖKTEN Nurdan Gül Kökten.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Eskişehir Salih Zeki Anadolu Lisesi Nurdan Gül KÖKTEN Eskişehir Salih Zeki Anadolu Lisesi Nurdan Gül KÖKTEN Nurdan Gül Kökten."— Sunum transkripti:

1

2 Eskişehir Salih Zeki Anadolu Lisesi Nurdan Gül KÖKTEN Eskişehir Salih Zeki Anadolu Lisesi Nurdan Gül KÖKTEN Nurdan Gül Kökten

3 Osmanlı Devletinin bünyesinde barındırdı ğ ı milletleri haritadan gösterirmisiniz Osmanlı Devletinin bunları bir arada tutabilmesinin nedenleri nelerdir Nurdan Gül Kökten

4 Padişahların Ünvanları: Padişahlar hangi unvanları kullanmışlardır Bey Gazi Hünk ar Sul tan Padiş ah Halife Bu unvanları kullanan padişahlara örnek veriniz Nurdan Gül KÖKTEN Kuruluş Döneminde hangi unvanlar kullanılmıştır Nurdan Gül Kökten

5 OSMANLI’DA DEVLET ANLAYIŞI Hâkimiyet, Allah’a aittir. Benim, Allah’ın vekili olarak halkı adaletle yönetmek,yönetilenler de Benim emirlerine uymak zorundadır Buna göre Osmanlı Devletinde Hükümranlık anlayı ş ının neye dayandırıldı ğ ını söyleyiniz İslam hukukuna Türk devletlerinde ülke, hanedanın ortak malı sayılır ve hükümdarın oğulları arasında paylaştırılırdı. Bu durum, eski Türk devletlerinin kısa sürede yıkılmalarına sebep oluyordu. Buna göre Osmanlı Devletinde Hükümranlık anlayı ş ının neye dayandırıldı ğ ını söyleyiniz Eski Türk geleneklerine dayanıyordu. Nurdan Gül Kökten

6 Osmanlı Devleti’nde hükümdarlığa hanedan ailesinden kimin geçeceği konusunda bir kural var mıdır. “ Ülke padişah ve oğullarınındır. I. Murat’dan önce kural nasıldı? “Ülke hanedanın ortak malıdır Bu uygulamayla ne hedeflenmiştir Nurdan Gül Kökten

7 Ben bir Osmanlı Şehzadesiyim.Ben ve diğer Osmanlı şehzadeleri12 yaşımıza geldiğimizde Çelebi Sultan ünvanıyla sancaklara vali olarak gönderilirdik Sancağa çıkma usulünün nedenleri nelerdir Sancaklarda şehzadeleri kim eğitirdi Selçuklularda ne isim veriliyordu Sancağa çıkma usülü hangi padişahla terketildi.Bunun sakıncaları nelerdir Nurdan Gül KÖKTEN Nurdan Gül Kökten

8 Ş EHZADELER İ N SANCA Ğ A ÇIKMA UYGULAMASI Şehzadelerin sancağa çıkma uygulamasının devlet yönetiminde sağlayacağı avantajlar neler olabilir? İlk Dönemde Şehzade sancakları nereleridir “İzmit, Bursa, Kütahya, Manisa veAmasya Nurdan Gül Kökten

9 Amabudur vasiyetim güzelce kulak tut Bundan böyle dünya mihnetini sen de unut Dileğim bu, ey devlet ve ikbalin sahibi Kaptırmasın asla zulmün yoluna kendini Adaletle eylegel bu dünyayı abad EdilmelisinRumülkesinde daima yad Cihad uğruna harca emeklerini durma Gaza töresinden adımı unutturma Bilginlere eksiksiz eyle saygını tamam Allah’ın hükmü böylelikle bulsun nizam Bir bilginin adını nerede duymuş olsan Sevgini ilgini göstermelisin ona sen Bil ki nizamdır esası şahlığın, hem aslı Kanuna aykırı işlerde olma hevesli OSMAN BEY’İN, OĞLU ORHAN BEY’E VASİYETİ Osman Bey’ e göre yönetimde başarılı olabilmek için hangi konulara dikkat etmek gereklidir? Nurdan Gül Kökten

10 PADİŞAH SADRAZAM Yeniçeri AğasıDefterdar Nişancı Kubbealtı Vezirleri Kadıasker Klasik dönem Osmanlı Divan üyelerini sayınız Nurdan Gül KÖKTEN

11 Devlet işlerinde sadrazam’a yardımcı oluruz.BİZ KİMİZ Yabancı devletlere gönderilecek mektuplara ve Divan kararlarına padişahın tuğrasını çekerim Fethedilen toprakları deftere kaydederim.gelirlerine göre devlet görevlilerine dağıtımını yaparım.BEN KİMİM Nurdan Gül KÖKTEN Nurdan Gül Kökten

12 Devletin maliye işlerine bakarım Devletin gelir ve giderlerini belirleyerek yıllık bütçeyi ayarlarım BEN KİMİM. Divan-ı Hümayunda büyük davalara bakarız Kadıların ve Müderrislerin atamalarına ve görevden almalarına bakarız Biz KİMİZ Nurdan Gül KÖKTEN

13 Nurdan Gül Kökten

14 A ş a ğ ıdaki geli ş meler hangi Osmanlı sultan’nına aittir e ş le ş tiriniz Osmanlı devlet yöneticileri, I. Murat dönemine kadar unvanlarını kullandılar Bey ve Gazi 2.Orhan Bey zamanında başkentte, devlet işlerinin görüşülüp karara varılması amacıyla …..............................kuruldu Divanıhümayun 3.Devletin sınırlarının genişlemesiyle I. Murat zamanında………………….. kurularak ülke yönetim bölümlerine ayrıldı. Beylerbeyilik 4.Askerî alanda düzenli ordunun kurulmasına çalışıldı. Bu amaçla Orhan Bey zamanında…………………………………..ordusu kuruldu, Yaya ve Müsellem I. Murat zamanında da ………………………………… Ocağı kuruldu. Osmanlı Devleti, ilk olarak …………………………………….donanmasını alarak denizcilik faaliyetlerine başladı. Bu doğrultuda önceKaramürsel ve Edincik’te daha sonra da Yıldırım Bayezit zamanında………………………… birer tersane kuruldu. Ekonomik alanda ise bilinen ilk Osmanlı akçesi ……………………zamanında bastırıldı kapıkulu Karesioğulları Gelibolu’da Osman Bey Nurdan Gül Kökten

15 Acemi Oğlanlar ocağı Ocağın Amacını söylermisiniz Nurdan Gül KÖKTEN

16 Savaşta merkezde bulunur ve padişah’ı koruruz. Biz Kimiz Nurdan Gül KÖKTEN

17 Top dökmek ve topları kullanmak bizim görevimizdir Biz Kimiz Nurdan Gül KÖKTEN

18 Silahların yapım onarım ve korunmasıyla görevliyiz Biz Kimiz Nurdan Gül KÖKTEN

19 Topların nakli için top arabaları yaparız Biz Kimiz Nurdan Gül KÖKTEN

20 Biz sipah ve silahtarız.Görevimiz nedir Nurdan Gül KÖKTEN

21 O s m a nl ı sa n ca kl ar ı Sefer sırasında saltanat sancaklarını koruruz biz kimiz Nurdan Gül KÖKTEN

22 Eyaletlerden savaşa katılmak amacıyla gelen, barış zamanında da bölgelerinin güvenliğinden sorumlu olan çoğunluğu süvari olan askerlerdir. Bu askerler sekiz sınıfa ayrılır:süvariasker Eyaletlerden savaşa katılmak amacıyla gelen, barış zamanında da bölgelerinin güvenliğinden sorumlu olan çoğunluğu süvari olan askerlerdir. Bu askerler sekiz sınıfa ayrılır:süvariasker Nurdan Gül KÖKTEN

23 Tımarlı sipahilerinin genel özellikleri şunlardır: -Tamamı Türklerden oluşuyordu. -Devletten maaş almazlar, yaptıkları hizmet karşılığı, tımar topraklarının vergilerini alırlardı. -Atlı ve hafif silahlı birliklerdi. -Taşrada en uç noktalara kadar dağılmışlardı. -Geliri kendisine ayrılan tımar topraklarında oturmak zorundaydılar. -Savaşta Anadolu ve Rumeli beylerbeyinin komutasındaki sağ ve sol kanat ordularını oluştururlar, barış zamanlarında, bulundukları bölgenin güvenliği sağlarlardı. Tımarlı Sipahilerin özellikleri nelerdir Nurdan Gül KÖKTEN

24 I. Üç ayda bir ulufe maaşı alırlar. II. Toprağa bağlı askerlerdir. III. Tımar sisteminden gelirler. IV. Padişah değişikliğinde cülus bahşişi alırlar. Yukarıda verilen özelliklerden hangileri Kapıkulu Ordusuna ait değildir? A) I-IV B) II-III C) I-III D) I-III-IV E) II-III-IV I. Asayişi sağlamak II. Savaş zamanında orduya katılmak III. Vergi toplamak Yukarıdakilerden hangileri Tımarlı Sipahinin görevlerinden değildir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I-II E) II-III Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı’nın sürekli silâhaltında olan ve sürekli eğitim gören askeri birliklerinden değildir? A) Yeniçeriler B) Cebeciler C) Sağ ve sol ulufeciler D) Sağ ve sol garipler E) Tımarlı sipahiler Nurdan Gül Kökten

25 Yönetilenler (Reaya) yönetenler Hangi sınıflardır İdari Açıdan kaça ayrılır Saray Halkı Seyfiye Kalemiye İlmiye kimlerdir Padişah ve ailesidir kimlerdir Vezirler, beylerbeyi, sancakbeyleri kimlerdir Defterdar, nişancı ve reisülküttaplar kimlerdir Kazasker, Şeyhülislam, Müderrisler ve Kadılar Dini Açıdan kaça ayrılır Müslü- manlar Gayrimüs- lümler Mesleki Açıdan kaça ayrılır Esnaflar Tüccarlar Köylüler Padişah Sadrazam Subaşı Müderris Şeyhülislam Defterdar Nişancı Göçebele r Nurdan Gül KÖKTEN

26 Nurdan Gül Kökten Tımar Sisteminin Faydaları nelerdir Nurdan Gül Kökten

27


"Eskişehir Salih Zeki Anadolu Lisesi Nurdan Gül KÖKTEN Eskişehir Salih Zeki Anadolu Lisesi Nurdan Gül KÖKTEN Nurdan Gül Kökten." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları