Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Eskişehir Salih Zeki Anadolu Lisesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Eskişehir Salih Zeki Anadolu Lisesi"— Sunum transkripti:

1 Eskişehir Salih Zeki Anadolu Lisesi
OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYETİ ( ) Eskişehir Salih Zeki Anadolu Lisesi Nurdan Gül KÖKTEN Nurdan Gül Kökten

2 Osmanlı Devletinin bunları bir arada tutabilmesinin nedenleri nelerdir
Osmanlı Devletinin bünyesinde barındırdığı milletleri haritadan gösterirmisiniz Osmanlı Devletinin bunları bir arada tutabilmesinin nedenleri nelerdir Nurdan Gül Kökten

3 Kuruluş Döneminde hangi unvanlar kullanılmıştır
Hünkar Gazi Nurdan Gül KÖKTEN Padişahların Ünvanları: Sul tan Bey Padişah Halife Kuruluş Döneminde hangi unvanlar kullanılmıştır Padişahlar hangi unvanları kullanmışlardır Bu unvanları kullanan padişahlara örnek veriniz Nurdan Gül Kökten

4 OSMANLI’DA DEVLET ANLAYIŞI
Türk devletlerinde ülke, hanedanın ortak malı sayılır ve hükümdarın oğulları arasında paylaştırılırdı. Bu durum, eski Türk devletlerinin kısa sürede yıkılmalarına sebep oluyordu. Hâkimiyet, Allah’a aittir. Benim, Allah’ın vekili olarak halkı adaletle yönetmek,yönetilenler de Benim emirlerine uymak zorundadır İslam hukukuna Eski Türk geleneklerine dayanıyordu. Buna göre Osmanlı Devletinde Hükümranlık anlayışının neye dayandırıldığını söyleyiniz Buna göre Osmanlı Devletinde Hükümranlık anlayışının neye dayandırıldığını söyleyiniz Nurdan Gül Kökten

5 I. Murat “Ülke hanedanın ortak malıdır
“Ülke padişah ve oğullarınındır. I. Murat “Ülke hanedanın ortak malıdır Bu uygulamayla ne hedeflenmiştir Osmanlı Devleti’nde hükümdarlığa hanedan ailesinden kimin geçeceği konusunda bir kural var mıdır. I. Murat’dan önce kural nasıldı? Nurdan Gül Kökten

6 Sancağa çıkma usulünün nedenleri nelerdir
Nurdan Gül KÖKTEN Ben bir Osmanlı Şehzadesiyim.Ben ve diğer Osmanlı şehzadeleri12 yaşımıza geldiğimizde Çelebi Sultan ünvanıyla sancaklara vali olarak gönderilirdik Sancağa çıkma usulünün nedenleri nelerdir Sancağa çıkma usülü hangi padişahla terketildi.Bunun sakıncaları nelerdir Sancaklarda şehzadeleri kim eğitirdi Selçuklularda ne isim veriliyordu Nurdan Gül Kökten

7 “İzmit, Bursa, Kütahya, Manisa veAmasya
ŞEHZADELERİN SANCAĞA ÇIKMA UYGULAMASI “İzmit, Bursa, Kütahya, Manisa veAmasya Şehzadelerin sancağa çıkma uygulamasının devlet yönetiminde sağlayacağı avantajlar neler olabilir? İlk Dönemde Şehzade sancakları nereleridir Nurdan Gül Kökten

8 OSMAN BEY’İN, OĞLU ORHAN BEY’E VASİYETİ
Amabudur vasiyetim güzelce kulak tut Bundan böyle dünya mihnetini sen de unut Dileğim bu, ey devlet ve ikbalin sahibi Kaptırmasın asla zulmün yoluna kendini Adaletle eylegel bu dünyayı abad EdilmelisinRumülkesinde daima yad Cihad uğruna harca emeklerini durma Gaza töresinden adımı unutturma Bilginlere eksiksiz eyle saygını tamam Allah’ın hükmü böylelikle bulsun nizam Bir bilginin adını nerede duymuş olsan Sevgini ilgini göstermelisin ona sen Bil ki nizamdır esası şahlığın, hem aslı Kanuna aykırı işlerde olma hevesli Osman Bey’ e göre yönetimde başarılı olabilmek için hangi konulara dikkat etmek gereklidir? Nurdan Gül Kökten

9 Klasik dönem Osmanlı Divan üyelerini sayınız
DİVAN’IN ÜYELERİ PADİŞAH SADRAZAM Kubbealtı Vezirleri Nişancı Defterdar Yeniçeri Ağası Kadıasker Klasik dönem Osmanlı Divan üyelerini sayınız Nurdan Gül KÖKTEN

10 Devlet işlerinde sadrazam’a yardımcı oluruz.BİZ KİMİZ
Yabancı devletlere gönderilecek mektuplara ve Divan kararlarına padişahın tuğrasını çekerim Fethedilen toprakları deftere kaydederim.gelirlerine göre devlet görevlilerine dağıtımını yaparım.BEN KİMİM Devlet işlerinde sadrazam’a yardımcı oluruz.BİZ KİMİZ Nurdan Gül KÖKTEN Nurdan Gül Kökten

11 Devletin maliye işlerine bakarım Devletin gelir ve giderlerini belirleyerek yıllık bütçeyi ayarlarım BEN KİMİM. Divan-ı Hümayunda büyük davalara bakarız Kadıların ve Müderrislerin atamalarına ve görevden almalarına bakarız Biz KİMİZ Nurdan Gül KÖKTEN

12 Nurdan Gül Kökten

13 Aşağıdaki gelişmeler hangi Osmanlı sultan’nına aittir eşleştiriniz
Osmanlı devlet yöneticileri, I. Murat dönemine kadar unvanlarını kullandılar Bey ve Gazi 2.Orhan Bey zamanında başkentte, devlet işlerinin görüşülüp karara varılması amacıyla … kuruldu Divanıhümayun 3.Devletin sınırlarının genişlemesiyle I. Murat zamanında………………….. kurularak ülke yönetim bölümlerine ayrıldı. Beylerbeyilik 4.Askerî alanda düzenli ordunun kurulmasına çalışıldı. Bu amaçla Orhan Bey zamanında…………………………………..ordusu kuruldu , Yaya ve Müsellem I. Murat zamanında da ………………………………… Ocağı kuruldu. kapıkulu Osmanlı Devleti, ilk olarak …………………………………….donanmasını alarak denizcilik faaliyetlerine başladı. Karesioğulları Bu doğrultuda önceKaramürsel ve Edincik’te daha sonra da Yıldırım Bayezit zamanında………………………… birer tersane kuruldu. Gelibolu’da Ekonomik alanda ise bilinen ilk Osmanlı akçesi ……………………zamanında bastırıldı Osman Bey Nurdan Gül Kökten

14 Ocağın Amacını söylermisiniz
Kapıkulu Piyadeleri Ocağın Amacını söylermisiniz Acemi Oğlanlar ocağı Nurdan Gül KÖKTEN

15 Savaşta merkezde bulunur ve padişah’ı koruruz.
Biz Kimiz Nurdan Gül KÖKTEN

16 Top dökmek ve topları kullanmak bizim görevimizdir
Biz Kimiz Nurdan Gül KÖKTEN

17 Silahların yapım onarım ve korunmasıyla görevliyiz
Biz Kimiz Nurdan Gül KÖKTEN

18 Topların nakli için top arabaları yaparız
Biz Kimiz Nurdan Gül KÖKTEN

19 Biz sipah ve silahtarız .Görevimiz nedir
Kapıkulu süvarileri Biz sipah ve silahtarız .Görevimiz nedir Nurdan Gül KÖKTEN

20 Sefer sırasında saltanat sancaklarını koruruz biz kimiz
Osmanlı sancakları Sefer sırasında saltanat sancaklarını koruruz biz kimiz Nurdan Gül KÖKTEN

21 EYALET ASKERLERİ Eyaletlerden savaşa katılmak amacıyla gelen, barış zamanında da bölgelerinin güvenliğinden sorumlu olan çoğunluğu süvari olan askerlerdir. Bu askerler sekiz sınıfa ayrılır: Nurdan Gül KÖKTEN

22 Tımarlı Sipahilerin özellikleri nelerdir
Tımarlı sipahilerinin genel özellikleri şunlardır:      -Tamamı Türklerden oluşuyordu.      -Devletten maaş almazlar, yaptıkları hizmet karşılığı, tımar topraklarının vergilerini alırlardı.      -Atlı ve hafif silahlı birliklerdi.      -Taşrada en uç noktalara kadar dağılmışlardı.      -Geliri kendisine ayrılan tımar topraklarında oturmak zorundaydılar.      -Savaşta Anadolu ve Rumeli beylerbeyinin komutasındaki sağ ve sol kanat ordularını oluştururlar, barış zamanlarında, bulundukları bölgenin güvenliği sağlarlardı.       Tımarlı Sipahilerin özellikleri nelerdir Nurdan Gül KÖKTEN

23 I. Üç ayda bir ulufe maaşı alırlar. II. Toprağa bağlı askerlerdir. III
I. Üç ayda bir ulufe maaşı alırlar. II. Toprağa bağlı askerlerdir. III. Tımar sisteminden gelirler. IV. Padişah değişikliğinde cülus bahşişi alırlar. Yukarıda verilen özelliklerden hangileri Kapıkulu Ordusuna ait değildir? A) I-IV B) II-III C) I-III D) I-III-IV E) II-III-IV I. Asayişi sağlamak II. Savaş zamanında orduya katılmak III. Vergi toplamak Yukarıdakilerden hangileri Tımarlı Sipahinin görevlerinden değildir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I-II E) II-III Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı’nın sürekli silâhaltında olan ve sürekli eğitim gören askeri birliklerinden değildir? A) Yeniçeriler B) Cebeciler C) Sağ ve sol ulufeciler D) Sağ ve sol garipler E) Tımarlı sipahiler Nurdan Gül Kökten

24 Osmanlı Toplumu Kavram Haritası
Nurdan Gül KÖKTEN Mesleki Açıdan kaça ayrılır Dini Açıdan kaça ayrılır İdari Açıdan kaça ayrılır Gayrimüs-lümler Müslü-manlar yönetenler Yönetilenler (Reaya) Köylüler Esnaflar Göçebeler Tüccarlar Hangi sınıflardır Saray Halkı Seyfiye Kalemiye İlmiye kimlerdir kimlerdir kimlerdir kimlerdir Vezirler, beylerbeyi, sancakbeyleri Defterdar, nişancı ve reisülküttaplar Kazasker, Şeyhülislam, Müderrisler ve Kadılar Padişah ve ailesidir Padişah Sadrazam Subaşı Müderris Şeyhülislam Defterdar Nişancı

25 Tımar Sisteminin Faydaları nelerdir
Nurdan Gül Kökten Nurdan Gül Kökten

26


"Eskişehir Salih Zeki Anadolu Lisesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları