Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

UYUMSOFT BİLGİ SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ TİCARET A.Ş.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "UYUMSOFT BİLGİ SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ TİCARET A.Ş."— Sunum transkripti:

1 UYUMSOFT BİLGİ SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ TİCARET A.Ş.

2 ELEKTRONİK DEFTER SUNUM 2015

3 e-Defter Uygulaması Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin adresinde duyurulan format ve standartlara uygun biçimde elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ve ilgililer nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesini sağlayan uygulamadır.

4 e-Defter Uygulaması Yevmiye defteri Büyük defter (Defter-i kebir)
Kağıt üzerinde tutulması zorunlu olan yevmiye defteri ve büyük defterin elektronik ortamda tutulması zorunluluk kapsamına alınmıştır. Yevmiye defteri Büyük defter (Defter-i kebir)

5 E-defter Mükellefleri
tarihinde yayımlanan 421 Sıra No.lu Vergi usul kanunu genel tebliği ile, 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar. 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar.

6 Genişletme Tebliğ 2014 takvim yılı brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflere, b) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'ndan lisans alan mükellefler. Bayilik lisansı olanlar, münhasıran bu lisansa sahip olmaları nedeniyle bu bent kapsamında değerlendirilmeyecektir. c) Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükellefler.

7 Genişletme Tebliğ Taslağı
Genişletme tebliğ taslağı ile mükellefler tarihine kadar e-fatura ve e-defter uygulamasına geçmek zorunluğu getirilmiştir. Bu taslak ile yaklaşık mükellefin bu kapsamda e-fatura ve e-defter mükellefi olması beklenmektedir.

8 E-defter Yararlanma Yöntemleri
E-defter uygulamasından; Yöntemlerinden birisi ile yararlanabilirsiniz. Uyumlu yazılım Bağımsız platform İnhouse yazılım

9 Mali Mühür Başvurusu Mali mühür başvurusu
https://mportal.kamusm.gov.tr/bp/edf.go TÜBİTAK-KamuSM tarafından mali mühür sertifikası üretilen ve şifreleri teslim edilen mükellefler e-defter başvurusunu gerçekleştirebilir.

10 Mali Mühür Vergi Usul Kanunu kapsamında yapılacak düzenlemeler çerçevesinde kullanılmak üzere, tüzel kişi ve diğer kurum, kuruluş ve işletmelere ait veri bütünlüğünün, kaynağın ve içeriğin garanti altına alınması ile gerekli durumlarda gizliliğin sağlanması fonksiyonlarının yerine getirilmesi amacı ile oluşturulan Mali Mühür, Başkanlık adına TÜBİTAK- BİLGEM KAMU SM tarafından hazırlanan elektronik sertifika alt yapısını ifade etmektedir.

11 E-defter Başvurusu Elektronik defter uygulamasına sadece elektronik ortamda başvuru yapılabilmektedir. Kâğıt ortamında yapılan başvurular değerlendirilmemektedir. başvurular adresinden ve mali mühür ile gerçekleştirilmektedir.

12 E-defter Başvurusu Elektronik Defter Uygulamasına başvuruda bulunup Başkanlığın değerlendirmesi sonucunda e-defter tutmasına izin verilen mükellefler, başvuru tarihini takip eden ayın başından itibaren elektronik defter tutmaya başlayacaklardır. Özel hesap dönemine tabi mükellefler ise başvuru tarihini takip eden özel hesap dönemi ay kesri itibariyle elektronik defter tutmaya başlayacaklardır. Örneğin 15/9/2013 – 14/9/2014 özel hesap dönemine sahip bir mükellef 4/6/2014 tarihinde elektronik defter uygulamasına başvuru yapması ve Başkanlık tarafından başvurusu uygun bulunması durumunda 15/6/2014 tarihinden itibaren elektronik defter tutmaya başlayacaktır.

13 Zaman Damgası Herhangi bir kesinti veya sistem arızası nedeni ile beratların Başkanlık tarafından onaylanması işleminin gerçekleştirilememesi durumunda söz konusu beratlar, gerçek kişi mükellefler için nitelikli elektronik imza veya mali mühür, tüzel kişi, kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişiliği olmayan ortaklıklar için mali mühür ile zaman damgalı olarak imzalanacak veya onaylanacaktır. Bu kapsamda kullanılacak olan zaman damgaları TÜBİTAK-BİLGEM Kamu Sertifikasyon Merkezi ’nden temin edilecektir.

14 e-Defter Uygulaması Kendilerine izin verilenler internet adresinde duyurulan format ve standartlara uygun olarak ve aylık dönemler itibarıyla elektronik defterlerini oluşturmaya ve saklamaya başlarlar. Aylık olarak oluşturulan e-Defterlere ilişkin berat dosyaları takip eden 3. ayın sonuna kadar e-Defter uygulamasına yüklenmelidir. Aylık dönem, sadece onaya sunulan ayın defter kayıtlarını ifade etmekte olup, önceki aylara ait kayıtları içermez. E-defter oluşturulduktan sonra muhasebe işlemlerinde hata veya yanlışlık yapıldığının tespit edilmesi halinde, bunun hatanın veya yanlışlığın tespit edildiği cari ay içerisinde muhasebe kayıtlarına göre düzeltilmesi mümkündür. Defterlerini elektronik defter biçiminde tutmaya başlayanlar, söz konusu defterlerini kâğıt ortamında tutamazlar. Mükellefler Elektronik defter tutmaya başladıkları tarih itibarıyla eski defterlerine kapanış tasdiki yaptıracaklardır.

15 E-defter Standardı Defterlerin elektronik ortamda hazırlanması için xml formatında bir standart olan ve uluslararası kullanıma sahip XBRL(eXtensible Business Reporting Language) Genişletilebilir İşletme Raporlama Dili esas alınmıştır. XBRL (eXtensible Business Reporting Language-Genişletilebilir İşletme Raporlama Dili), aralarında denetim şirketleri, yazılım şirketleri, devlet birimleri ve Uluslar arası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) gibi kurumların da yer aldığı 600 katılımcının yer aldığı kar amacı gütmeyen uluslararası bir konsorsiyum tarafından geliştirilmiştir. Açık (ücretsiz) bir standart olan ve lisans gerektirmeyen XBRL, finansal bilgilerin elektronik transferi için kullanılan XML tabanlı genel bir işaretleme dilidir. XBRL hem e-defter uygulamalarında hem de finansal raporlamalarda geniş bir esnekliğe sahip XML ailesine mensup bir dildir. Defter ve beratlar xml dosyası UTF-8 dil kodlaması ile oluşturulmalıdır.

16 E-defter Uygulaması İş Akış Şeması

17 E-defter Berat Dosyası
Berat dosyası sisteme yüklenince defter yüklemiş olmaz. Sadece mühür bilgisi ve basit kimlik/tanımlama bilgileri yüklemiş olur. Defter içeriğine ait herhangi bir muhasebe kaydı veya verisi Gelir İdaresi Başkanlığına sistemine transfer edilmemektedir. Berat da e-defter gibi elektronik bir XML dosyadır. Özet olarak berat dosyasında aşağıdaki bilgiler yer alır: Mükellef Bilgileri Muhasebeci Bilgileri Defteri onayladığımız mali mührün değeri (detay bilgisi) Defterin dönemi ve hangi defter olduğu (yevmiye veya büyük defter)

18 E-defter Dosyaları DEFTER
Denetim elamanı mükellefin ibraz ettiği e-defter ve beratını aldıktan sonra, beratın bu e-deftere ait olup olmadığını “e-defter görüntüleme aracı” ile teyit edecektir. Görüntüleme aracı ile: •e-defterin mührünün doğru olup olmadığı, •e-defter beratında bulunan mükellef mührünün doğru olup olmadığı, •e-defterde bulunan mükellef mührü ile e-defter beratında bulunan deftere ait imza veya mühür değerinin birbiri ile aynı olup olmadığı •e-defter beratında bulunan GİB mali mührünün doğru olup olmadığı, kontrolü yapılarak e-defterin doğruluğu teyit edilir. BERAT BERAT ONAYI

19 E-defter Berat Dosyalarının Önemi
Mali mühür değeri GİB Mali Mühür + Mali mühür Elektronik defterler, istenildiğinde ibraz edilmek üzere ilgili olduğu beratları ile birlikte muhafaza edilmek zorundadır. Başkanlık tarafından gerçekleştirilen berat verme işlemi, ilgili defterlerde yer alan kayıtların içerik ve gerçeğe uygunluk denetimi anlamına gelmemektedir. Elektronik defterler ile beratları elektronik imza veya mali mühür ile garanti altına alındığı için elektronik defterlerin kâğıt ortamında saklanmayacaktır. Vergi kanunları, Türk Ticaret Kanunu ve diğer düzenlemelerde yer alan süreler dâhilinde elektronik, manyetik veya optik ortamlarda muhafaza ve istenildiğinde elektronik, manyetik veya optik araçlar vasıtasıyla eksiksiz ve okunabilir şekilde ibraz etmekle yükümlüdür

20 Uyumsoft E-defter Uygulaması İzni
Uyumsoft e-defter yazılım uyumluluk testlerini başarı ile tamamlamıştır. Uyumsoft e-defter adıyla V1.0.1 sürüm numarası ile mükelleflere çözüm sunabilmektedir. Dosya imzalama Berat oluşturma Berat imzalama Şema/ŞematronKontrolü Dosya büyüklük kontrolü , parçalama Oluşturulan Dosyaları saklama ( 10 yıl )

21 Uyumsoft Diğer İ-dönüşüm Projeleri
e-Fatura e-Defter e-Arşiv e-Bilet Kayıtlı elektronik posta (KEP)

22 İnternet Çağını ile Yakalayın Fahriye Erova


"UYUMSOFT BİLGİ SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ TİCARET A.Ş." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları