Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FATMA ÇAVUŞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FATMA ÇAVUŞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ"— Sunum transkripti:

1 FATMA ÇAVUŞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
HAZIRLAYAN : BARIŞ DALKILIÇ ŞAZİLE KARAGÖZ

2 İNSAN HAKLARI

3 HAK NEDİR? Hukukun tanıdığı ve koruduğu yetkidir. Yani;
Hukuk düzeni tarafından kişilere tanınan yetkilere ve bu yetkilerden yararlanma hususuyla kişilerin iradesine bırakılmış olan menfaatine hak denir.

4 İnsan Hakları Nedir? İnsanın salt insan olması nedeniyle öznesi olduğu, onu tüm yönleriyle kişiliğini ve değerini korumayı ve geliştirmeyi amaçlayan evrensel ilke ve kurallar bütünüdür.

5 İnsan Haklarının Özellikleri
Bireyin salt insan olmakla kazandıkları haklardır. İnsanların, insan olarak taşıdıkları değerlerin; sömürü, baskı, kıyım ve her türlü doğal güç karşısında korunması isteğine dayanır. İnsan hakları temelde devlet gücünü sınırlar; hem yasal hem ahlaksal düzenlemelerin kapsamına girer.

6 İnsan Haklarının Özellikleri
Özünde genel ve evrensel niteliktedir. Hem olanı hem de olması gerekeni dile getirir. Bütün insanların, hatta bazen doğmamış olan insanların bile her yerde sahip olması gereken haklardır.

7 Temel Haklar ve Özgürlükler
İnsan hakları kavramından daha dar kapsamlıdır. İnsan haklarından Anayasada tanınan ve güvenceye alınan haklardır. Dolayısıyla Anayasal haklardır. Kişisel Hak ve Özgürlükler Dar kapsamlı kişisel özgürlüklerdir. Vatandaş Hakları

8 Hak Çeşitleri Kişisel haklar : (Negatif statü hakları)
Kişinin devlet tarafından aşılamayacak ve dokunulamayacak olan özel alanının sınırlarını çizen haklardır. Bunlar: Yaşam ve korunma Maddi ve manevi varlığını geliştirme Özel hayatın gizliliği ve korunması Yerleşme ve yolculuk Din ve vicdan Düşünce ve düşünceyi yayma Bilim ve sanat Basın yayın.

9 Hak Çeşitleri Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar ( Pozitif statü hakları): Vatandaşa, devletten hizmet etmesini isteme hakkını veren haklardır.Bu haklar devlete ödev yüklemektedir. Bunlar: Çalışma Sağlıklı yaşama Konut edinme Sosyal güvenlik hizmetlerinden yararlanma Eğitim ve öğretim

10 Hak Çeşitleri Siyasal Haklar (Aktif statü hakları) Çevre Hakkı
Kişinin devlet yönetimine katılmasını sağlayan haklardır. Bunlar: Siyasal örgütlenme Seçme ve seçilme Kamu hizmetlerine girme Çevre Hakkı Kişilerin çevreyi koruma hak ve ödevleri vardır. Çevre hakkı yalnız bugün yaşayan insanların değil gelecek kuşaklarında hakkıdır.

11 İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi (10 Aralık 1948)
Her insan özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğar. Akıl ve vicdanla donatılmış olup birbirleriyle kardeşlik anlayışıyla davranır. Herkes; ırk, renk,cinsiyet, dil, din, siyasal yada başka bir görüş, ulusal yada toplumsal köken, mülkiyet, doğuş yada benzeri başka bir statü gibi ayrım gözetilmeksizin bildirgede yazılan tüm hak ve özgürlüklere sahiptir. Herkesin yaşama ve kişisel özgürlüğü ve güvenliğine hakkı vardır. Kimse kölelik yada kulluk altında tutulamaz. Kölelik ve ticaret yasaktır.

12 İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi
5. Hiç kimseye işkence yada zalimce, insanlık dışı yada onur kırıcı davranış yada ceza uygulanamaz. 6 . Herkesin nerede olursa olsun yasa önünde bir kişi olarak tanınma hakkı vardır. 7 . Herkes yasa önünde eşittir ve ayrım gözetilmeksizin yasa tarafından eşit korunmaya hakkı vardır. 8 . Herkesin yasalarla tanınmış temel haklarını çiğneyen eylemlere karşı yetkli ulusal mahkemeler eliyle etkin bir yargı yoluna baş vurma hakkı vardır.

13 İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi
9. Hiç kimse keyfi olarak yakalanamaz , tutuklanamaz ve sürgün edilemez. 10. Herkesin hak ve yükümlülükleri belirlenirken, ve kendisine suç yüklenirken, yansız bir mahkeme tarafından hakça ve açık bir yargılanmaya hakkı vardır. 11. Herkes yasaya göre, suçu kanıtlanana kadar suçsuz sayılma hakkı vardır. Suç sayılmayan bir eylemden dolayı kimse suçlanamaz. Kimseye, işlediği suçtan daha ağır bir ceza verilemez. 12. Kimsenin özel yaşamı, ailesi, konutu,yada haberleşmesine keyfi olarak karışılmaz. Herkesin bu gibi durumlarda korunma hakkı vardır. 13. Herkesin bir devletin sınırları içinde yer değiştirme ve oturma özgürlüğü vardır. Herkesin ülkesinden ayrılma ve dönme hakkı vardır.

14 İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi
14. Herkesin zülüm altında başka ülkelere sığınma hakkı vardır. 15. Herkesin bir uyrukluğa hakkı vardır.Kimse keyfi olarak uyrukluktan çıkarılamaz. Kimsenin de uyrukluğunu değiştirme hakkı yadsınamaz. 16. Yetişkin erkeklerle, kadınların ırk, uyruk, yada din bakımından herhangi bir sınırlama yapılmaksızın evlenme ve aile kurmaya hakkı vardır. 17. Herkesin tek başına yada başkalarıyla mülkiyet hakkı vardır. Kimse keyfi olarak mülkiyetten yoksun bırakılamaz.

15 İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi
18. Herkesin düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne hakkı vardır. 19. Herkesin görüş ve anlatım hakkına sahiptir. 20. Herkes, barışçı toplanma ve dernek kurma hakkına sahiptir. Hiç kimse derneğe girmeye zorlanamaz. 21. Herkes doğrudan yada özgürce seçilmiş temsilciler aracılığıyla ülkesinin yönetimine katılma hakkına sahiptir.Herkesin ülkesindeki kamu hizmetlerine eşit girme hakkı vardır. 22. Herkesin bir toplum üyesi olarak toplumsal güvenliğe hakkı vardır.

16 İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi
23. Herkesin çalışma, işini özgürce seçme, adil ve elverişli koşullarda çalışma ve işsizliğe karşı korunma hakkı vardır. 24. Herkesin iş saatlerinin makul ölçüde sınırlandırılması ve ücretli dönemsel tatiller ve dinleme hakkına sahiptir. 25. Herkesin kendisinin ve ailesinin , sağlık ve gönenci için beslenme , giyim, konut ve tıbbi bakım hakkı vardır. 26.Herkes eğitim hakkına sahiptir.Eğitim , en azından ilk ve temel aşamasında parasızdır. (Ülkemizde Anayasa 42. madde)

17 İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi
27. Herkes topluluğun kültürel yaşamına özgürce katılma ve sanattan yararlanma ve bilimsel gelişmeye katılarak yararlarını paylaşma hakkına sahiptir. 28. Herkesin bu bildirgede yazılı hak ve özgürlüklerin tam olarak gerçekleşeceği toplumsal ve uluslar arası bir düzene hakkı vardır

18 İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi
29. Herkesin kişiliğinin özgürce ve tam gelişmesine olanak veren topluluğa karşı ödevleri vardır.Herkes bu hak ve özgürlükleri ancak, başkalarının özgürlüklerinin tanınması, korunması ve saygı gösterilmesine bağlıdır. 30. Bu bildirgenin hiçbir hükmü, herhangi bir ülke veya gruba, burada sürülen hak ve özgürlüklerin yok edilmesini amaçlayan bir etkinlikte bulunma hakkını verir, şeklinde yorumlanamaz.

19 İnsan Hakları Sorunları/İhlaller
Kamu düzeninin korunmasında baskıcı yöntemlerin kullanılması Devletin ekonomik gücünün fazla olmaması Yöneticilerin kendi güçlerini sınırlandırmak istememeleri, bu nedenle de insan haklarını korumamaları Kamu görevlilerinin, görevlerini insan haklarına uygun şekilde yapmamaları Eğitimsizlik


"FATMA ÇAVUŞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları