Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İNSAN HAKLARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İNSAN HAKLARI."— Sunum transkripti:

1 İNSAN HAKLARI

2 1.Sosyal Haklar a.Ailenin Korunması(Anayasa 41. madde)
b.Sağlık,Çevre ve Konut Hakkı c.Sosyal Güvenlik Hakkı d.Gençlik ve Spor Konularındaki Haklar e.Eğitim ve Öğretim Hakkı f.Tarih,Kültür ve Tabiat Varlıklarının ,sanatın Korunması Hakkı

3 Sosyal haklar anayasada ifadesini bulmuştur.
İnsan haklarının korunmasıyla ulaşılmak istenen hedef,vatandaşları günlük kaygılardan kurtararak ekonomik ve sosyal yaşantıda herkes için insan haysiyetine yaraşır bir yaşam seviyesi sağlamaya çalışmaktır

4 İnsanın yaşaması ve varlığını sürdürmesi için ekonomik,sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını gidermek gereklidir.Toplumsal barış ancak bu yolla sağlanabilir. Sosyal haklar sosyal devlet ilkesinin gereklerindendir.Ülkemizde sosyal güvenlik önlemleri(Emekli sandığı,Sosyal sigorta kurumu,Bağkur)devletimiz tarafından alınmıştır.

5 İnsanların vatandaş olarak sorumlulukları yanında hakları da
bulunmaktadır.Bunlardan bazıları sosyal haklar,ekonomik haklar ve siyasal haklardır.Sosyal haklar oldukça geniş kapsamlıdır.

6 2.Ekonomik haklar Her insan geçimini temin etmek için çalışmak zorundadır.Çalışma üretime dönük fikir ve bedensel bir etkinliktir.Devletin vatandaşlarına karşı ödevlerini yapabilmesi için ekonomik gelişme ve mali kaynakların yeterli olması gerekir.Kişilerin haklarını isterken vatandaş olma bilincinde olmaları önem taşımaktadır.

7 İnsanlar özel işyerleri açabilirler
İnsanlar özel işyerleri açabilirler.Sendikalaşma hem işçi hem de iş veren açısından kaçınılmazdır.Bu kurumlaşma ile karşılıklı haklar sendikalar uluslar arası çalışma örgütüne (İLO)de üye olabilirler.İşçiler grev,işverenler lokavt yapabilirler.Sendikalar kanunu toplu iş sözleşmesi,grev ve lokavt kanunu iş alanını düzenleyen yasalardır.

8 3.Siyasal haklar(Anayasa 67. maddesi)
İnsanların yönetime katılması ve yönetimde söz sahibi olmasın gerekir. Demokrasinin vazgeçilmez öğelerinden biridir.

9 Vatandaş Olma Hak ve Sorumlulukları
1.Vergi vermek. 2.Seçme Seçilme Hakkı 3.Askerlik Yapmak 4.Kanun ve Kurallara Saygılı Olmak

10 a-Milli Birlik ve Beraberlik Yönünden
4.Millet sevgisi 5.Yurt sevgisi 6.Dayanışma a-Milli Birlik ve Beraberlik Yönünden b-Sevgi,saygı ve hoşgörü yönünden

11 İNSAN HAKLARINI KORUMANIN ÖNEMİ
1.İnsan haklarının korunmaması sonucu ortaya çıkan sorunlar *Toplum huzur ve güven kalmaz *Devlete güven azalır. *Güçlüler güçsüzlerin hak ve özgürlüklerini elinden alır,ezer. *Toplumdaki insanlar arasında sınıf ayrıcalığı ortaya çıkar.

12 2.İnsan haklarını korumanın sonuçları
*Yasa dışı davranışlar azalır. *Yönetim kolaylaşır. *İnsanlara ve devlete güven artar. *Vatandaşlar daha bilinçli, sorumlu ve onurlu olurlar. *Meclisler,devlet organları,sivil kuruluşları görevlerini daha rahat yaparlar. *Yasalar işlerlik kazanır. *Vatandaşlar olağan üstü durumlarda hizmetlere gönüllü katılırlar. *İnsanlarda paylaşım artar. *Savaşlar azalır,barışçı bir ortam doğar.

13 İNSAN HAKLARININ KORUNMASI
1.İnsan haklarının ulusal düzeyde korunması a.Anayasa ve yasalar Anayasada(madde 10 ve 40) temel hak ve ödevler insan hakları olarak 3 bölüme ayrılmıştır.

14 1.Kişi hakları ve ödevleri
2.Sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler 3.Siyasal hak ve ödevler b.İnsan haklarını korumakla yükümlü devlet organları Devlet bu görevini yasama,yürütme,yargı yoluyla yerine getirilir. c.İnsan haklarının korunmasında sivil toplum kuruluşları ve işlevleri. Denekler,sendikalar,vakıflar(Tüketici haklarını koruma deneği,İnsan haklarını koruma vakfı,Çevre koruma vakfı,Sokak çocuklarını koruma vakfı) ç.İnsan hakları danışma kurulları ve işlevleri. TBMM’ye bağlı insan hakları komisyonu,başbakanlık,insan hakları yüksek danışma kurulu bakanlıklar bağlı geçici insan hakları komisyonları.

15 2.İnsan haklarının uluslar arası düzeyde korunması
İkinci Dünya Savaşını izleyen dönemde başladı. BM. İnsan haklarına birkaç ülkenin değil bütün insanlar sahiptir.

16 a-Uluslar arası kuruluşlar.
*BM de Türkiye kurucu ülke olarak katıldı.İlk ve en büyük kuruluştur. Bölgesel olarak *Amerikan Devletleri Örgütü,Afrika birliği örgütü,Avrupa konseyi(Türkiye 1949 da üye oldu.1987 de bireysel başvuru hakkı kazanıldı.

17 b-Uluslar Arası Belgeler.
Belgeyi imzalayanlar hükümlere uymak zorundadır. Birleşmiş Milletler 10 Aralık 1948 de “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi” ni yayınladı.İnsan hakları ile ilgili temel belgedir.Avrupa İnsan hakları Sözleşmesi(Türkiye 1954 de imzaladı)

18 c- Uluslar Arası Gönüllü Kuruluşlar.(Sayıları 600 den fazla)
*Uluslar ARASI Af Örgütü. *Kadın Hakları,Düşünce Özgürlüğü,Çocuk hakları gönüllü kuruluşlar.

19 -İnsan Haklarının Korunmasında İnsan Hakları Eğitiminin Önemi.
*Demokrasi *Afişler *Öz denetim 1-Haberdar etme. 2-Bilgilendirme 3-Davranış Geliştirme 4-Duyarlı Vatandaş Yetiştirme.

20 Ç-İnsan Hakları ile ilgili Özel Günler.
1-BM Günü 2-Dünya Çocuk Günü(Ekim Ayının İlk Pazartesi) 3-Avrupa Günü(5 Mayıs) 4-Özürlüler günü(10-16 Mayıs) 5-Çevre Koruma Haftası(Haziranın 2. Pazartesi) 6-Dünya Kadınlar Günü(8 mart) 7-İnsan Hakları günü(10 aralık)

21 İnsan Haklarının Korunmasında Karşılaşılan Engeller

22 1-Kişilerin özelliklerinden kaynaklanan engeller.
*Ön yargı, *Utangaç olma, *Sert tavır ve tutum, *Sinirli, *İnatçı, *Korkak, *Bencil ve vurdumduymaz, *Hiç kimse aksi ispat edilmedikçe suçlu ayılamaz.

23 2-Eğitimsizlikten Kaynaklanan Engeller.
*Bilgi düzeyinden çok uygulama düzeyindeki yeterlilik. *Örgün eğit kurumlarının yanında yaygın eğitim kurumlarının da el atması. *Basın yayın kurumları

24 4-Ekonomik Nedenlerden Kaynaklanan Engeller.
*Ekonomik sorunlar.

25 5-Kültürlerden Kaynaklanan Engeller.
(Kültür:Toplumun ortak kuralları ve gelenekleri bütünü) *Ekonomi, *Dil, *Din, *Coğrafya.

26 6-İnsan olma bilincinin eksikliği.
*Hakların elde edilmesine gösterilen caba kadar korunmasına da gösterilmeli *Hem kendi hakkını hem başkasının hakkını koruma, *Başkalarını küçük görme.

27 7-Hoşgörüsüzlük. *Hoşgörü:Affetme,kolaylaştırma,ayıp ve kusurları örtme,başkalarının düşünce ve davranışlarına anlayış gösterme. *Ülke ve Millet menfaatinde olmaz.

28 8-Toplumsal İlişkilerin Düzenlenme Bilinci.
*Bireyler arası ilişki, *Toplum kuralları *Doğal olarak sorun olabilir.

29 İNSAN HAKLARINI KORUMANIN İŞLEVLEŞTİRİLMESİNDE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİNİN ÖNEMİ

30 1.İnsan Olma Bilinci. 2.Vatandaşlık bilinci 3.İnsan haklarına saygı. 4.İnsan haklarını talep etme.

31 İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ (SADELEŞTİRİLMİŞ VE KISALTILMIŞTIR)

32 Madde :1 Bütün insanlar eşit haklara sahip olarak özgür doğarlar.İnsanlar birbirlerine kardeşlik duyguları ile yaklaşmalıdırlar. Madde :2 Irk,dil,din,renk,cinsiyet,inanç,sosyal köken ya da başka bir nedenden dolayı ayırım söz konusu olmaksızın herkes bu bildirgede yer alan haklardan yararlanır.

33 Madde :3 Yaşamak,özgürlük ve kişi güvenliği herkesin hakkıdır. Madde :4 Hiç kimse kölelik veya kulluk altında tutulamaz;kölelik ve köle alım satımı her türüyle yasaktır. Madde :5 Hiç kimse işkence yapılamaz;zalimce,insanlık dışı,onur kırıcı ceza verilemez veya davranışta bulunulamaz.

34 Madde :6 Herkes nerede olursa olsun hukuksal kişiliğinin tanınması hakkına sahiptir. Madde :7 Herkes yasa önünde eşittir ve ayrım gözetilmeksizin yasa tarafından eşit korunma hakkına sahiptir. Madde :8 Herkesin anayasa veya yasa ile kendine tanınmış olan temel haklarını çiğneyen işlemlere karşı yetkili milli mahkemeler önünde etkili bir yargı yoluna başvurma hakkı vardır.

35 Madde :9 Hiç kimse keyfi olarak(haklı bir neden olmadan) yakalanamaz,alıkonamaz ve sürgün edilemez. Madde :10 Herkes, herhangi bir konudaki davasının bağımsız ve tarafsız bir mahkemede,adil ve herkese açık olarak görülmesi hakkına sahiptir.

36 Madde :11 Bir suç işlediği iddia edilen kişi(zanlı), suçlu olduğu yasalara uygun olarak kanıtlanmadıkça masum(suçsuz) sayılır.Bu kişinin kendisini savunabilmesi için gerekli koşullar sağlanmalıdır.Hiç kimse,işlendikleri sırada milli veya milletler arası hukuka göre suç sayılmayan eylemlerinden ötürü mahkum edilemez.Hiç kimse, suçun işlendiği sırada uygulanmakta olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez.

37 Madde :12 Hiç kimsenin özel yaşamına, ailesine, konutuna ve haberleşmesine keyfi olarak karışılamaz, onur ve ününe saldırılamaz.Herkesin bu tür karışma ve saldırılara karşı yasal korunma hakkı vardır. Madde :13 Herkes, herhangi bir devletin sınırları içinde serbestçe dolaşma ve oturma hakkına sahiptir. Herkes, kendi ülkesi de dahil,herhangi bir ülkeden ayrılma ve ülkesine geri dönme hakkına sahiptir.

38 Madde :14 Siyasal suç işleyen herkesin, zulüm karşısında başka ülkelere sığınma ve bu ülkelerce sığınmacı işlemi görme hakkı vardır. Madde :15 Herkesin bir uyrukluğa(vatandaşlığa) hakkı vardır. Hiç kimse keyfi olarak uyrukluğundan veya uyrukluğunu değiştirme hakkından yoksun bırakılamaz.

39 Madde :16 Evlenme çağına gelen her erkek ve kadın ırk,uyrukluk ve din bakımından hiçbir kısıtlamaya uğramaksızın evlenmek ve aile kurmak hakkına sahiptir.Erkek ve kadın evlenme konusunda, evlilik süresince ve evliliğin sona ermesinde eşit haklara sahiptir.Evlilik ancak evleneceklerin serbest ve tam rızasıyla yapılır.Aile,toplumun doğal ve temel birimidir;toplum ve devlet tarafından korunma hakkı vardır. Madde :17 Herkesin tek başına veya başkalarıyla ortaklaşa mal ve mülk edinme hakkı vardır.Hiç kimse keyfi olarak mal ve mülkünden yoksun bırakılamaz.

40 Madde :18 Herkesin düşünce vicdan ve din özgürlüğü hakkı vardır;bu hak din veya inanç değiştirme özgürlüğünü,dinini veya inancını tek başına veya topluca,açık veya özel olarak öğretme,uygulama,ibadet ve törenlerle açığa vurma özgürlüğünü içerir. Madde : 19 Herkesin fikir ve anlatım özgürlüğüne hakkı vardır;bu hak,fikirlerinden ötürü rahatsız edilmemek,ülke sınırları söz konusu olmaksızın bilgi ve görüşleri her yoldan aramak,almak ve yaymak özgürlüğünü kapsar.

41 Madde : 20 Herkes barışçı yoldan toplanma ve dernek kurma hakkına sahiptir.Hiç kimse bir derneğe girmeye zorlanamaz. Madde : 21 Herkes,doğrudan yada özgürce seçilmiş temsilcileri aracılığı ile ülkesinin yönetimine katılma hakkına sahiptir.Herkes,ülkesindeki kamu hizmetlerine girmede eşit haklara sahiptir.Halkın iradesi kamu otoritesinin temelidir;bu irade gizli,genel ve eşit oy ülkesine uyularak yapılacak olan dönemsel ve dürüst seçimlerle belirlenir.

42 Madde : 22 Her insanın,sağlıklı gelişim için gerekli olan ekonomik,sosyal ve kültürel hakkı vardır.Devletler,bireylerin bu haklardan yararlanabilmeleri için,kaynakları ölçüsünde çaba gösterir ve milletler arası iş birliği yapar. Madde : 23 Herkesin çalışmaya,işini serbestçe seçmeye,adil ve elverişli çalışma koşullarına sahip olmaya hakkı vardır.Herkesin,hiçbir gözetilmeksizin,eşit iş karşılığında eşit ücrete hakkı vardır.Çalışan herkesin kendisine ve ailesine,insanlık onuruna yaraşır bir yaşam sağlayan adil ve elverişli bir ücrete hakkı vardır.Herkesin,çıkarlarının korunması için sendikalar kurmaya ve bunlara üye olmaya hakkı vardır.

43 Madde : 24 Herkesin dinlenmeye,boş zamana,özellikle iş saatlerinin makul ölçüde sınırlandırılmasına ve belli dönemlerde ücretli tatillere hakkı vardır. Madde : 25 Herkesin,gerek kendisi,gerek ailesi için yiyecek,giyim,konut,tıbbi bakım ve gerekli sosyal hizmetler de dahil olmak üzere,sağlık ve refahını sağlayacak uygun bir yaşam düzeyine ve işsizlik,hastalık,sakatlık,dulluk,yaşlılık ve benzeri durumlarda güvenliğe hakkı vardır.Ana ve çocuk özel bakım ve yardım görme hakkına sahiptir.Bütün çocuklar,evlilik içi ve evlilik dışı doğmuş olmalarına bakılmaksızın aynı sosyal korunmadan yararlanırlar.

44 Madde : 26 Herkesin eğitim görme hakkına sahiptir.İlköğretim zorunlu ve parasızdır.Teknik ve mesleki öğretimden herkes yararlanabilmelidir.Yüksek öğretim,yeteneğe bağlı olarak herkese tam bir eşitlikle açık olmalıdır.Eğitim,insan kişiliğinin tam gelişmesi ve insan haklarıyla temel özgürlüklerine saygının güçlendirilmesi amacına yönelik olmalıdır.Eğitim,bütün milletler,ırk ve din toplulukları arasında anlayış,hoşgörü ve dostluğu özendirmeli ve Birleşmiş Milletlerin barışın sürdürülmesi yolundaki çalışmalarını geliştirmelidir.Çocuklarına verilecek eğitim türünü belirlemede öncelikle ana baba hak sahibidir.

45 Madde : 27 Her insanın kültürel yaşamaya katılmaya ve bu alandaki gelişmelerden yararlanmaya hakkı vardır.Herkesin,yarattığı her türlü bilim,edebiyat ve sanat eserinden kaynaklanan maddi ve manevi çıkarlarının korunmasına hakkı vardır. Madde : 28 Herkesin,bu bildirgede yer alan hak ve özgürlüklerin tam olarak gerçekleşmesini sağlayacak toplumsal ve milletler arası bir düzende yaşamaya hakkı vardır.

46 Madde : 29 Herkesin,kişiliğinin özgürce ve tam gelişmesine olanak sağlamayan topluma karşı ödevleri vardır.Haklar ve özgürlükler ancak yasayla ahlakın,kamu düzeninin,genel refahın,başkalarının hak ve özgürlüklerine saygının ve demokratik bir toplum yapısının gerektiğine uygun olarak sınırlandırılabilir.Bu hak ve özgürlükler,hiçbir zaman Birleşmiş Milletlerin amaç ve ilkelerine aykırı olarak kullanılamaz. Madde : 30 Bu bildirgede yer alan hak ve özgürlükler,hiçbir durumda bu hak ve özgürlüklerin yok edilmesine yol açacak şekilde yorumlanamaz ve kullanılamaz

47 ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME (SADELEŞTİRİLMİŞ VE KISALTILMIŞTIR)

48 Madde : 1 Bu sözleşmeye göre her insan on sekiz yaşına kadar çocuk sayılır. Madde : 2 Sözleşmeyi kabul eden devletler,bu sözleşmede yazılı olan hakları,ülkelerinde bulunan her çocuğa hiçbir nedenle ayrım gözetmeksizin sağlamakla yükümlüdür.

49 Madde : 3 1.Çocuklarla ilgili bütün özel ve kamusal iş ve hizmetlerde temel düşünce çocuğun yararıdır. 2.Taraf devletler,çocuğun ana babasının yada kendisinden hukuken sorumlu olan diğer kişilerin(vasi vb.)hak ve ödevlerine de göz önünde tutarak,çocuğu esenliği için gerekli bakım ve korumayı sağlamayı üstlenirler;bu amaçla,tüm uygun yasal ve yönetsel önlemleri alırlar. 3.Taraf devletler,çocukların bakımından yada korumasından sorumlu kurumların,yetkili makamlarca konulan ölçütlere(özellikle güvenlik,sağlık,personel sayısı gibi konularda)uygun olmasını sağlamakla yükümlüdürler.

50 Madde : 4 Taraf devletler,bu sözleşmede tanınan hakların uygulanması için gereken bütün yasal ve yönetsel önlemleri alırlar. Ekonomik,sosyal ve kültürel haklar için eldeki kaynaklar olabildiğince geniş tutulmalı,gerekirse milletler arası iş birliği yapılmalıdır. Madde :5 Taraf devletler,çocuğa yol gösterme ve onu yönlendirme konusunda,ana babanın,diğer akrabaların veya çocuktan hukuken sorumlu diğer kişilerin sorumluluklarına,hak ve ödevlerine saygı gösterirler.

51 Madde :6 1.Her çocuğun yaşama hakkı vardır. 2.Taraf devletlere,çocuğun hayatta kalması ve gelişmesi için güçleri oranında en çok çabayı göstermekle yükümlüdürler. Madde :7 Her çocuk doğumdan itibaren isim ve vatandaşlık hakkına ve mümkün olduğu ölçüde ana babasını bilme ve onlar tarafından bakılma hakkına sahiptir. Madde :8 Taraf devletler,çocuğun kimliğini,vatandaşlık,isim ve aile bağlarını koruma hakkına saygı göstermek ve bu konuda yasa dışı müdahalelerde bulunmamakla yükümlüdür

52 Madde : 9 1.Taraf devletler,çocuğun yararına ve yasalara uygun olmadıkça,ana babasından ayrılmamasını sağlamakla yükümlüdürler.Çocuk ana babası tarafından istismar yada ihmal edilirse,ailesinden ayrılmasına karar verilebilir. 2.Ayrılıkla ilgili işlemlerde,ilgili bütün tarafları(ana,baba,çocuk gibi)işleme katılma ve görüşlerine bildirme hakkı vardır. 3.Taraf devletler,ana babasından veya yalnızca birinden ayrılmasına karar verilen çocuğun,kendi yararına aykırı olmadıkça,ana babasıyla düzenli bir biçimde kişisel ilişki kurma ve doğrudan görüşme hakkına saygı gösterilmesini sağlarlar. 4.Ayrılık,taraf devlet tarafından yapılan bir işlem(tutuklama,sürgün,sınır dışı etme vb.)sonucu olmuşsa,söz konusu taraf devlet,istek üzerine ve çocuğun esenliğine zarar vermemek koşuluyla,ana babaya veya çocuğa,söz konusu kişinin bulunduğu yer hakkında gereken bilgiyi vermektedir

53 Madde : 10 1.Çocuk yada ana babası tarafından,ailenin birleşmesi amacıyla yapılan,bir taraf devlet ülkesine girme yada onu terk etme konusundaki her başvuru,taraf devletlerce olumlu,insanı bir tutumla ve çabuklukla ele alınacaktır. 2.Ana babası ayrı devletlerde oturan bir çocuk,olağan üstü durumlar dışında,hem ana hem de babası ile düzenli biçimde kişisel ilişkiler kurma ve doğrudan görüşme hakkına sahiptir.Bu nedenle taraf devletler,çocuğun ve ana babasının taraf devletlerin ülkeleri dahil herhangi bir ülkeyi terk etme ve kendi ülkelerine dönme hakkına saygı gösterirler.

54 Madde : 11 Taraf devletler,çocukların yasa dışı yollarla ülke dışına çıkarılıp o ülkeye geri döndürülmemesini önlemelidirler. Madde : 12 1.Görüş oluşturma yeteneğine sahip çocuk,kendini ilgilendiren her konuda görüşlerini serbestçe ifade etme hakkına sahiptir.Taraf devletler,bu görüşleri çocuğun yaşına ve olgunluk derecesine uygun olarak dikkate alırlar. 2.Çocuğu etkileyen herhangi bir adli veya yönetsel işlemde çocuğun ya doğrudan doğruya yada bir temsil aracılığıyla görüşü alınmalıdır.

55 Madde : 13 1.Çocuk,düşüncesini özgürce açıklama hakkına sahiptir.Bu hak,ülke sınırları ile bağlı olmaksızın,her türlü haber ve düşüncenin araştırılması,elde edilmesi ve iletilmesi özgürlüğünü içerir. 2.Bu hakkın kullanılması yalnızca: a)Başkasının haklarına ve itibarına saygı, b)Milli güvenliğin,kamu düzeninin,kamu sağlığı ve ahlakının korunması nedenleriyle ve kanun tarafından öngörülmek ve gerekli olmak kaydıyla sınırlandırılabilir.

56 Madde :14 1.Taraf devletler,çocuğun düşünce,din ve vicdan özgürlüklerine saygı göstermekle yükümlüdür. 2.Taraf devletler,çocuğun,yeteneklerinin gelişmesi hakkını kullanmasında,ana babanın ve diğer sorumluların çocuğa yol gösterme hak ve ödevlerine saygı gösterir. 3.Bir çocuğun dinini ve inançlarını açıklama özgürlüğü,kanunla düzenlenmesi koşuluyla ve ancak kamu güvenliği,kamu özgürlüğü,kanunla düzenlenmesi koşuluyla ve ancak kamu güvenliği,kamu düzeni,sağlık,ahlaki gereklilikler yada başkalarının temel hak ve özgürlüklerinin korunması nedenleriyle sınırlandırılabilir

57 Madde : 15 1.Taraf devletler,çocuğun gruplaşma ve barış içinde toplanma özgürlüğünü kabul eder. 2.Bu hakların kullanılması,demokratik toplum düzeninin gerektirdiği ve yasayla zorunlu kılan durumlarda,milli güvenlik,kamu güvenliği,kamu düzeni,kamu sağlığı,aktöre yada başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebepleriyle sınırlandırılabilir. Madde : 16 1.Hiçbir çocuğun özel yaşamına,ailesine,konutuna veya iletişimine,keyfi yada haksız olarak müdahale edilemez.Hiçbir çocuğun onuruna ve itibarına haksız olarak saldırılamaz. 2.Çocuğun,bu tür müdahale ve saldırılara karşı yasal korunma hakkı vardır.,

58 Madde : 17 Taraf devletler kitle iletişim araçlarını kullanarak çocuğu,toplumsal,ruhsal ve ahlaki esenliği ile bedensel ve zihinsel sağlığını geliştirmeye yönelik çeşitli milli ve milletler arası kaynaklardan bilgi ve belge edinmesini sağlamaya önem verirler. Bu amaçla taraf devletler: a)Kitle iletişim araçlarını,toplumsal ve kültürel bakımdan çocuğa yardımcı olan ve 29. maddenin ruhuna uygun bilgi ve belgeleri yaymak için özendirirler. b)Bu tür bilgi ve belgelerin üretimi,değişimi ve yayımı amacıyla milletler arası iş birliğini özendirirler. c)Çocuk kitaplarının üretilmesini ve yayılmasını özenirdirler. ç)Kitle iletişim araçlarını,azınlık yada bir yerli ahaliye mensup çocukların dil gereksinimlerine özel önem göstermeleri konusunda özendirirler. d)13. ve 18. maddelerde yer alan kurallar göz önünde tutularak çocuğun,esenliğine zarar verebilecek bilgi ve belgelere karşı korunması için uygun yönlendirici ilkeler geliştirilmesini özendirirler.

59 Madde : 18 1.Taraf devletler,çocuğun yetiştirilmesinde ve gelişmesinin sağlanmasında ana babanın birlikte sorumluluk taşıdığı ilkesini kabul ederler.Ana baba ya da hukuken sorumlu kişiler,her şeyden önce çocuğun yararını göz önünde tutarak hareket ederler. 2.Taraf devletler,çocuğun yetiştirilmesi konusundaki sorumluluklarını yerine getirirken ana babaya ve hukuken sorumlu kişilere uygun yardımı yaparlar. 3.Taraf devletler çalışan ana babanın ve çocuklarının,çocuk bakım,hizmet ve kurumlarından yararlanabilmesi için her türlü önlemi alırlar.

60 Madde : 19 Taraf devletler,çocuğun,ana babasının,hukuken sorumlu yada bakmakla yükümlü bir kişinin yanındayken bedensel veya zihinsel saldırı,şiddet,istismar,ihmal,ırza geçme gibi her türlü kötü davranışa karşı korunması için yasal(adliyenin işe el koyması),yönetsel(yetkili makama bildirilmesi),toplumsal ve eğitsel(sosyal programların düzenlenmesi)önlemleri alırlar.

61 Madde : 20 1.Geçici veya sürekli olarak aile çevresinden yoksun kalan yada bu ortamda bırakılması uygun olmayan her çocuk,devletten özel koruma ve yardım dörme hakkına sahiptir. 2.Taraf devletler,bu çocuklara milli yasalarına göre uygun olan bakımı sağlayacaklardır. 3.Uygun bakım yöntemleri düşünülürken çocuğun yetiştirilmesinde sürekliliğin korunmasına ve çocuğun etnik,dinsel,kültürel ve dil kimliğine gereken saygı gösterilecektir.

62 Madde : 21 Evlat edinme sistemini kabul eden taraf devletler,çocuğun yararını esas alarak şu ilkeleri gerçekleştirirler: a)Bir çocuğun evlat edinilmesi ancak yetkili makam karar verir.Bu makam,sağlıklı bir karar vermek konusunda gereksinim duyduğu güvenilir bilgilerin tamamına ulaşmalıdır. b)Taraf devletler,çocuğun kendi ülkesinde uygun bir biçimde bakılması mümkün olmadığından yada uygun aile bulunmadığında,ülkeler arası evlat edinmenin de çözüm olduğunu kabul ederler

63 Madde : 22 Taraf devletler,mülteci statüsü kazanmaya çalışan yada mülteci sayılan bir çocuğun,insan haklarına veya insani konulara ilişkin milletler arası evlat edinmenin de çözüm olduğunu kabul ederler. Madde : 23 1.Taraf devletler,zihinsel yada bedensel özürlü çocukların,saygınlıklarını güvence altına alan,öz güvenlerini geliştiren ve toplumsal yaşama etkin biçimde katılmalarını kolaylaştıran koşullar altında yaşamaları gerektiğini kabul ederler. 2.Taraf devletler,özel bakımdan yararlanabilmeleri için özürlü çocuklara uygun yardımın yapılmasını sağlarlar. 3.Özürlü çocuğa yapılacak yardımlar,


"İNSAN HAKLARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları