Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BURSA KUAFÖRLER ODASI A Ğ DA E Ğİ T İ M İ. KILIN ANATOMİK YAPISI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BURSA KUAFÖRLER ODASI A Ğ DA E Ğİ T İ M İ. KILIN ANATOMİK YAPISI."— Sunum transkripti:

1 BURSA KUAFÖRLER ODASI A Ğ DA E Ğİ T İ M İ

2 KILIN ANATOMİK YAPISI

3 Keratin yapıdaki bir çok ince liflerin bir araya gelerek olu ş turdukları daha kalın life kıl denir.Kıl kılıfları (folikül) ilk olarak fetal hayatın 9. haftasında ka ş,üst dudak ve çene bölgesinde görülür ve 16. haftada bu bölgelerde kıl gövdesi biçimlenir.Tüm vücut kılları 22. haftada geli ş imini tamamlar.

4 Saçlı deri,ka ş,kirpik gibi en çok göze çarpan bölgelerdeki kılların normal ve yeterli olması ki ş inin psikolojik,sosyal ve seksüel durumu açısından önemlidir.Bir bölgedeki kıl da ğ ılımı veya yapısının bozulması,de ğ i ş mesi,normalden farklı olması da psikolojik durumu etkileyerek sosyal ileti ş imi bozabilir.Ayrıca kıl süslenme ve hataları gizleme aracıdır.Darbelerden ve elektromanyetik radyasyondan koruma,ısı kaybı veya ısı yalıtımı gibi görevleri de vardır.

5 İ nsan sabit bir sayıda kıl kökü ile dünyaya gelir.Bu sayı ortalama be ş milyondur.Bunların Bir milyon kadarının ba ş bölgesinde oldu ğ u ve bunun ya 100 bin kadar saçlı deride yerle ş ti ğ i kabul edilmektedir.Kıl sayısı kadın ve erkeklerde hemen hemen e ş ittir.Kılın sıklı ğ ı bölgeden bölgeye de ğ i ş im gösterir.Kıllar el içi,ayak tabanı ve genital bölgenin bir kısmı hariç vücudun her yerinde bulunur. Saçlı deri kıl köklerinin en yo ğ un olarak bulundu ğ u bölgelerdir.Yüzde cm ba ş ına 800 kıl kökü varken,bedenimizde cm ba ş ına 50 kıl kökü bulunmaktadır.Ya ş ilerledikçe kıl sayısı azalır.

6 İ nsanlar arasında,kılların rengi,yapısı,çapı ve da ğ ılımı farklılar gösterir.Bu özelliklerin bir kısmında ırk ve ya ş belirleyici roldedir.Kıllar i ş levlerine ve bulundukları bölgeye göre de de ğ i ş ik çap, ş ekil,renk ve kıvrılma özelli ğ i gösterir. İ nsanlar arasında,kılların rengi,yapısı,çapı ve da ğ ılımı farklılar gösterir.Bu özelliklerin bir kısmında ırk ve ya ş belirleyici roldedir.Kıllar i ş levlerine ve bulundukları bölgeye göre de de ğ i ş ik çap, ş ekil,renk ve kıvrılma özelli ğ i gösterir.

7 Kıllar enek,olup deri içindeki kıl kılıfının (folikülünün) ürünüdür.Kıl kılıfları orta deri(dermis) içerisinde yer alan,üst derinin (epidermis)kanal ş eklindeki uzantılarıdır.En uzun kılıflar,daha alttaki alt deriye (subkutan,hipodermis) kadar uzanan karetinize iplikçiklerdir. Kılın tabanındaki tohum (germinal) hücrelerin ço ğ almasıyla,kıl kılıfı kanalınca uzanan kılı olu ş turur.Her bir kıl,iki bölümden olu ş ur;deride yerle ş mi ş oaln kök kısmı ile deri üzerinde görünen gövde kısmını içermektedir.Kıl üst deriden orta deriye do ğ ru e ğ ik olarak uzanmı ş tır.Kılın deri içinde bulunan bölümü yukardan a ş a ğ ıya do ğ ru incelendi ğ inde yedi yapısal bölgeye ayrılabilir.

8  Kılın kanal bölgesi  Üst kısım(Infundibulum)  Yağ bezi(Sebase bezi)  Orta kısım(Istmus)  Tümsek alanı(Bulge)  Alt kısım(Inferıor)  Bulbus

9 1-Kıl Kanal Bölgesi Deri yüzeyinden üst deri ve orta derinin birleştiği yere kadar uzanır.

10 2-Üst Kısım(İnfundibulum) Yağ bezi kanalı açılma yerinden, kıl kılıfı ağzına kadar olan kısımdır.Bu bölgede,çok sayıda dendritik(budak) hücre bulunur.

11 3-Yağ Bezi(Sebase bezi) Orta deride bulunan,ya ğ (sebum)salgılayan kese ş eklinde yapılardır.Kılıfın üst kısmında bulunur.El ve ayak tabanı dı ş ında derinin her yerinde bulunmaktadır.Özellikle kafa derisi,alın,genital alanda yo ğ undur.Bezlerin kanalı,genelde kıl keseci ğ ine açılsa da,bazen do ğ rudan deri yüzeyine de açılabilir.Ya ğ bezlerinin vücuttaki da ğ ılımı ki ş iye,ya ş a,cinsiyete,etnik yapıya ba ğ lı olarak çe ş itli boyut ve i ş levdedir.Genelde boyutu,ba ğ lı oldu ğ u kıl keseci ğ i ile ili ş kilidir.Ergenlik döneminde ya ğ bezi kılsız alanda da geli ş ebilir.Ya ğ bezleri,erkeklik(androjen)hormonlarına çok duyarlıdır ve boyutu ve geli ş imi oranı bu hormonlardan etkilenir.

12 Ya ğ bezi salgısı bir kısmını kıl kılıfının içine bo ş altır.Ya ğ salgısı kıl kanalı içindeki hareketini kolayla ş tırarak deri yüzeyine ula ş masını sa ğ lar.Ayrıca kılın yumu ş ak ve parlak olmasını sa ğ lar.Ya ğ bezleri,salgısının di ğ er bir kısmını,deri yüzeyine salgılayarak derinin ya ğ lanmasını ve yumu ş amasını sa ğ lar.

13 4-Orta Kısım(İstmus) Kıl kasının(Errektör pili)tutunduğu noktadan yağ bezi kanal girişine kadar uzanan bölümdür.Çevresini saran küçük sinir lifleri nedeniyle,dokunma duyusuyla yakın ilişkidedir.

14 5-Tümsek Alanı(Bulge) Kıl kasının tutunduğu ve kıl kılıfı(folikül) kök hücrelerinin yoğun olduğu bölgedir.

15 6-Alt Kısım(İnferior) Kıl kasının tutunduğu yer ile kıl soğanı(bulbusun) tepesine kadar olan bölümü içerir. Keratinizasyonun(boynuzsulaşma) başladığı yerdir.

16 7-Kıl Soğanı(Bulbus) Kıl kılıfının alt kısmı soğana benzer şekildedir. Bulbus,kök (matriks) hücreler ve melonositlerden oluşur.kıl soğancığının altında,küçük yumurta şeklindeki dermal bir yapı (dermal kıl papillası)kıl soğancığı içine doğru çıkıntı yapmıştır. Papilla yapısı damar ağı içerir. Damar sisteminin görevleri kılın kanla beslenmesini sağlamak,oksijen ve hormonal iletimi sağlamak, ayrıca metabolik artık ürünlerin atılımını sağlamaktır.papillanın büyüklüğü kıl kılıfının çapıyla ilişkilidir. Kıl soğancığının en geniş yeri auber’in kritik çizgisi olarak adlandırılır. Bu çizginin altında kalan hücrelerin kalan hücrelerin büyüme oranı % 100 ‘dür.

17 kök hücreler,kılların iç kök kılıflarının oluşmasını sağlar.dış kök kılıfı ise, üst derinin aşağı doğru uzantı şeklindedir ve kılıfı çevreleyen bağ tarafından bağ dokusu tarafından oluşturulur, kıl kök hücreleri arasında renk hücreleri (melanositler)bulunur ve bunlar kılların renklerini veren melanin içerir. Kıl kök hücreleri, yukarı doğru gittikçe farklı oranlarda keratinizyona uğrar.Olgunlaşmış kıl keseleri içten dışa doğru tıpkı soğan benzeri iç içe geçmiş çok sayıda silindirik yapı içerir. Bu sistemin merkezine foliküler dermal papilla yerleşmiştir.gelişmekte olan kıl kılıfı içten dışa doğru sıralandığında,medulla iliği korteks lifleri ve kütikül pulcukları,iç ve dış kök kılıfı ve bağ dokusu kılıfı içermektedir.

18 Kütikül pulcukları Kortes liflerinin etrafını saran,oldukca zengin sülfür proteini içeren ve 5-10 kat hücreden oluşan.sıralanmış kiremit görünümünde olan yapıdır,kütikül pulcuklarının,serbest kısımlarında pigment yoktur ve saydam özellikte olduğundan ışığı geçirgen özelliktedir.

19 İç kök kılıfı Kütikül pulcuklarının dışında iç kök kılıfı yer alır.Kıl kök hücrelerinden ortaya çıkarlar.iç kök kılıfı,kıl kılıfının arta kısmında yağ bezi kanalı düzeyinde sonlanır.iç kök kılıfı,içten dışa doğru kılıf kutikülası huxley ve henle tabakalarından oluşur. iç kök kılıfının en dış kısmında olan henle tabakası tek hücre kalınlığında olup, ilk keratinizeolan kısındır.henle tabakası,altındaki yumuşak tabakaları sıkıca sarar.Henle tabakasının iç kısmında bulunan huxley tabakasında ise iki sıra hücre vardır. İç kök kılıfının en iç kısmında,iç kök kılıfı kütikül pulcukları yer alır.Tek katlı, yassılaşmış hücrelerden oluşur.Bu üç tabaka melanın içermez,iç kök kılıfının asıl işlevi kılı şekillendirmektedir.

20 Dış Kök Kılıfı İ ç kök kıkılıfını çevrelemektedir.Dı ş kök kılıfı içeri ğ i orta deriden kaynaklanır.Dı ş kök kılıfı, kıl so ğ anından (bulbus)kıl kılıfı a ğ zına kadar uzanır.Bu kılıfın en ince oldu ğ u yer,kıl so ğ anı çevresidir.Giderek kalınla ş arak kıl kılıfının orta düzeyinde en kalın haline ula ş ır.dı ş kök kılıfındaki hücrelerin içi glikojenle doludur.Glikojen varlı ğ ına ba ğ lı olarak hücrelerde küçük bo ş luklar vardır. Dı ş kök kılıfını,kıl kılıfının alt bölümünde iç kök kılıfına sıkıca tutunmu ş tur.kıl kılıfının orta bölümüne kadar boynuzsuzla ş mı ş de ğ ildir.Bu düzeyden sonra iç kök kılıfı kaybolur ve dı ş kök kılıfı boynuzsula ş ır.Dı ş kök kılıfı üst deri ile biti ş iktir ve içerdi ğ i kök hücreleri nedeniyle orta deriyi yeniden yapılandırabilir. Dı ş kök kılıfının ba ş lıca i ş levleri kök hücre ve enerji(glikojen) depolanmaktadır. Ayrıca iç kök kılıfı ve kıl gövdesi destek ve büyüme sürecinde yol gösterici oldu ğ u dü ş ünülmektedir.

21 Bağ Dokusu Kılıfı, Kıl kılıfını çevreleyen bağ dokusu kılıfı üç kattan oluşmuştur.

22  Saydam(vitröz)Zar: Papilla ve dış kök kılıfı ile fibröz kılıf arasında yer alan hücresel olmayan kısındır.Kıl kılıfının üst kısımlarında ince,alt kısmında ise kalındır  Sert (kompakt)Lif: Sert liflerden oluşan ve kıl kılıfı çevresinde dolaşımsal dağılım gösteren orta kat.  Fibröz Kılıf: Dış kök kılıfının ve saydam zarların zarların dışındaki,kollajen lifler,bir çok elastik lif ve fibroslardan oluşan bağ dokusu ile çevrili bölgedir.Kıl kılıfı üst deri yüzeyine eğik bir açıda yerleşmiştir.Bu durum,cildin korunmasını sağlamaktadır.Yağ salgısı(sebum) apokrin ter ve cilt döküntüleri için kıl kılıfı,boşaltım sistemi gibi çalışmaktadır.

23 Kıl Kası (errektör pili) Deri üzerindeki kılın açısı kasının (erröktör pili) kasılmasıyla de ğ i ş ir. İ stem dı ş ı olarak ani korkuda,so ğ ukta ve kız ğ ınlık durumunda kasılarak tüylerin diken diken olmasına neden olur.Kıl kası kasıldı ğ ında kıl kılıfı çevresindeki deriyi çekerek yükseltir,böylece kas derisi tablosu ortaya çıkar.Kıl kası kıl kılıfının çıkıntılı(istmus)ve altındaki bölge,yo ğ un sinir hücreleri bulundu ğ undan kıl oldukça duyarlı bir yapıdır.

24 KILIN BÜYÜME DÖNEMLERİ Kıl kılıfının yapısı,kılın büyüme evresine göre farklılık gösterir.Kıl kılıfı döngüsel olarak büyüme, gerileme ve dinlenme evreleri geçirir. Kıl kılıfının yapısı,kılın büyüme evresine göre farklılık gösterir.Kıl kılıfı döngüsel olarak büyüme, gerileme ve dinlenme evreleri geçirir. Kıl folikülünün ömrü 3 önemli evreye ayrılır.  Büyüme (anagen)evre  Gerileme (kategen)evre  Dinlenme (telogen)evre

25

26 Büyüme(anagen) evresi

27 Büyüme evre süresi vücudun farklı bölgelerinde değişken gerilenme ve dinlenme evresi süreleri tüm vücutta daha az farklılık gösterir.Erişkin saçlı derisinde büyüme evresi en az 3 yıl gerileme evresi 3 hafta ve dinlenme evresi 3 ay sürer.Herhangi bir zamanda saçların %84’ü büyüme%14’ü dinlenme evresindedir.İnsan hayatı boyunca her kıl kılıfının 10- 20 kez büyüme dönemi geçirdiği tahmin edilmektedir.Büyüme evreleri süresinde sadece kıl kılıfında değil aynı zamanda pek çok dokuda da değişimler gözlenir.Damarlarda,kıl renk oluşumunda,sinirsel doku ve kök hücrelerde (martikste)yeniden şekillenme olur.

28 Büyüme evresinin ilk başlama belirtisi hücre bölümündeki artışla başlar. Hücre bölünmesi sürdükçe,kıl tohum(germinal) hücre yapısı gelişerek orta derinin içine doğru uzanan bir kanal oluşur. Böylelikle kıl soğanı(bulbus)oluşur,kıl soğanının yapısı,kıl kılıfının üçte bir alt kısmını oluşturan en kalın bölgesidir.Büyüme evresinde.olgun kıl kılıfının kökü alt deride(subkutan dokuda )yer alır. Kök hücreleri oldukça üretkendir. Her 24 saatte bir bölünerek kılı oluşturur. Büyüme evresindeki kıl kökünden ayrılır.kıl bulunduğu bölgeye göre büyüme süresini tamamlayana kadar hücre bölünmesi sürmektedir.Kıl büyüme evresini tamamladıktan sonra kıl kılıfında programlanmış hücre ölümü (apoptozise) gerçekleşir.daha sonra kıl gerileme (katagem)evresine girer.

29 Gerileme (katagen) evresi

30 Kıl tüm uzunlu ğ unu kazandıktan sonra,melanin üretiminin biti ş i ile birlikte bu evre ba ş lar.Gerileme evresinde kök hücredeki keratinositlerinin ço ğ alması bir anda kesintiye u ğ rar.dermal papilanın ucu kısalır ve medulla ili ğ ini ş ekillendiren kök hücreler kaybolur.Aslında alt kısımda hala büyümekte olan kıl bulunmaktadır.Fakat kıl yapı olarak iliksizdir,beyaz yada açık renklidir daha sonra papilla yapısı kısalır.Artık yeni hücre geli ş imi olmamasına kar ş ın korteks lif hücreleri kıl so ğ anından (balbus)yukarı do ğ ru ilerlemeye devam ederek boynuzsula ş mı ş kılı olu ş turur. Kıl so ğ anında gerileme olur. Bu dönemde kıl, kıl so ğ anından tamamen ayrılır, Kıl so ğ anı yanlızca dı ş kök kılıfından ibarettir. Bundan sonraki a ş ama ise, kıl kılıfının yapılanmasıdır. Gerileme evresindeki kılın tohum hücre (germinal)kesesine ba ğ landı ğ ı yerde kıl so ğ anı tekrar yapılanır.Tohum hücre kesesi,kıl so ğ anı çevreleyen iki yada üç katlı tohum hücre gurubudur.Bu hücreler,gelecek kılın tohumlarıdır ve dinlenme evresinin en önemli bölümüdür.

31 Dinlenme (telogen) evresi

32 Bu evrede kıl yukarı doğru çıktıgından kılın deri içindeki boyu kısalır.Kıl kılıfının alt ucu yağ bezinin heman altındadır.Kıl tohum hücreleri kıl kılıfının tabanında yeni kıl oluşumuna devam eder. Oluşan yeni kıl eski kılıiterek dökülmesine yardımcı olur. Kimi zaman oluşan kıl eski kılı itmeden yan tarafından bir yol bularak deri üstüne çıkar. Bu oluşum yağlı deride daha kolay olabilirken,kuru deride kıl dönmelerine rastlanabilir.Dinlenme evresinin sonunda kıllar kendiliğinden dökülür.

33 KIL TİPLERİNİN SINIFLANDIRILMASI İnsan vücudunun kıllar pigment miktarı,şaft çapı,medulla ilik uzunluğu ve kıl uzunluğuna göre dört grupta sınıflandırılır.  Lanugo kılı  Ayva(Vellus)tüyü  Yumuşak (İntermedier)kıl  Sert (Terminal)kıl

34 1-Lanugo Kılı: Do ğ mamı ş bebe ğ i tümüyle kaplar ve genellikle dı ğ umdan 4 hafta önce dökülür.Bazı erken do ğ an (prematür)bebeklerde bu kıllar görülebilir.Lunago kılı çok ince,yumu ş ak,medulla ili ğ i olmayan ve genellikle renksiz kıllardır.

35 2-Ayva(tellus) Tüyü: Lunago kılının yerini alan,uzunlukları genellikle 1 cm’yi a ş mayan,ince,çok az renkli ve iliksiz kıllardır.Avuç içi,ayak tabanı,mukoza ve yarı mukozalar dı ş ında tüm vücut yüzeylerinde bulunurlar.Bu kılların kıl kılıfında ya ğ bezleri bulunmaz.Ayva tüylerinin Kök kısmı uzunlu ğ u 0.5 mm’dir.

36 3-Yumu ş ak( İ ntermediyer)Kıl: Erkek hormonu(Androjenler)insan kıl geli ş iminde temel düzenleyicidir.Koltuk altı,genital gibi bazı bölgelerdeki ince,yumu ş ak ayva kılları ergenlik döneminde erkeklik hormonlarının etkisiyle daha uzun ve renkli sert kıla dönü ş ebilir.Bunlar ayva tüyü ile sert kıl arasında olan yumu ş ak kıllardır. İ ntermediyer kıllar yakla ş ık 1cm kadardır ve rengi belirgindir.

37 4-Sert (Terminal)Kıl: Medulla ili ğ ine sahip,koyu renkli,daha uzun ve kalın kıldır.Vücudun özel bölgelerinde,ya ş amın özel evrelerinde ayva tüyünün yerini alır.Sert kılların kök kısmının orta deriye uzantısı ortalama 3.5 mm’dir.Kıllar,vücudun farklı bölgelerinde, uzunluk, kalınlık ve renk açısından çok de ğ i ş im gösterirler.Aslında uzunluk ve kalınlık temeline dayanarak belirli bir kıl sınıflaması yapmak do ğ ru olmasa bile,vücuttaki geli ş im bölgelerine göre bazı temel özelliklere sahiptirler.Buna göre terminal kıllar 6 gruba ayrılabilirler.

38 Saç Kılı Kaş ve Kirpik Kılı Gövde Kılı Sakal ve Bıyık Kılları Göbek-Kasık(pubik)Kılları Koltuk Altı(Aksillar)Kılları Terminal kıllar 6 gruba ayrılabilirler :

39 4.1-Saç Kılı: Genelde 86 cm’ye kadar büyüyebilir daha uzun ölçülerede rastlanmaktadır.Çapı,yaşamın ilk üç-dört yılı içinde artar,daha sonraki altı yıl boyunca az artış gösterir.On iki yaşından sonra çap artışı ise enderdir.

40 4.2-Kaş ve Kirpik Kılı: Yaklaşık 1 cm kadar büyür,kıvrımlıdır. Çok açık tenli insanlar dışında, kirpikler, genelde vücudun en koyu kıllarıdır.

41 4.3-Gövde Kılı: Gerek ayva tüyü,gerekse sert kıl tipinde,uzun yapıdadır.Uzunluk 6 cm’ye kadar ulaşabilir.

42 4.4-Sakal ve Bıyık Kılları: Küt uçludur. Saça göre daha büyük köke sahiptir.Günde 0.27 mm büyür.Eğer kesilmezlerse 30 cm uzunluğa erişebilirler.

43 4.5-Göbek-Kasık(pubik)Kılları: Göbek bölgesinin altında,sağ ve sol kasık arasındaki bölgede çıkan sert,düzensiz ve asimetrik kıllardır.Düz olabildiği gibi kıvrımlı yada spiral şeklinde bulunabilir.6 cm’ye kadar uzayabilir.Genelde eksenleri çevresinde kıvrık kalırlar.Kadında pubik dağılım üçgen,erkekte eşkenar dörtgen şeklindedir.

44 4.6-Koltuk Altı(Aksillar)Kıl: Koltuk altı bölümündeki kıllardır. Uzunluğu çok değişken olup, 0.1-6cm arasında değişir. Eksenleri üzerinde kıvrımlıdır.

45 Hormonlar,vücut kıl dağılımını,kıl yapı ve şeklini etkilemekte ve değişmektedir.Bu açıdan kıllar,üç hormonal tipe ayrılabilmektedir.  Her iki cinste de görülen kıllar,  Ergenlik döneminde oluşan kıllar,  Erkeklik hormonların etkisi altında çıkan kıllar.

46 Her İki Cinste Görülen Kıllar: Her İki Cinste Görülen Kıllar: Her iki cinste de görülen kıllardır.Genetik olarak doğumda var olan,büyüme hormonu üretimindeki değişikliklerden etkilenen, fakat cinsiyet hormonlarına bağımlı olmayan kıllardır.Bu grup saç,kaş,kirpik kıllarını;kolların ve bacakların alt kısımlarındaki, kılları içermektedir.

47 Ergenlik Döneminde Oluşan Kıllar: Ergenlik döneminde gerek kadın, gerekse erkekte adrenal ve gonadal androjen üretimi artışından etkilenen kıllardır. Bu grup,üst bacaklar arası, koltuk altı, bacaklar ve alt karın bölgesi kıllarını içerir.

48 Erkeklik Hormonlarının Etkisiyle Çıkan Kıllar: Cinsiyet bezlerinden(gonadlardan) salgılanan androjen miktarından etkilenen kıllardır.Bu grup sakal,bıyık,burun içi,dış kulak yolu ve vücudun özellikle de sırt kısmının kıllarıdır.Erkekte testosteron üretimine bağlı olarak çok daha belirgindir.Kadınlarda ise bu bölgedeki sert kılları,ayva tüylerinden ayırt etmek çok zordur.

49

50 En ilkel toplumlarda en geli ş mi ş toplumların hepsinde dı ş görüntü büyük önem ta ş ır.Bazı toplumlarda çirkin kabul edilen görüntüler bazılarında güzel kabul edilebilir.Geli ş mi ş toplumların pek ço ğ unda ise kadın vücudundaki erkek tipi tüyler çirkin kabul edilir.Kadınlar bu istenmeyen tüylerden kurtulmak için çok de ğ i ş ik yöntemler ararlar.Kıllanma her ya ş taki kadında rastlanabilen görsel bir sorun olarak dü ş ünülse de ciddi bir hastalı ğ ın belirtisi de olabilir. Kıllanmanın tedavisinde epilasyon önemli yer tutar.Ancak anormal kıllanma durumlarında kıllanma nedenleri ara ş tırılmalıdır.Kıllanmanın nedeni tıbbi bir sorundan kaynaklanıyor ise öncelikle bu sorun tedavi edilmelidir,aksi takdirde yapılan epilasyon tedavisi ba ş arısız olur. Kılların büyümesinde kalıtımsal(genetik),hormonal ve metabolik etkenler rol oynar.A ş ırı kıllanma,nedenlerine göre tıpta hirsutizm ve hipertrikozis olarak ikiye ayrılır.

51 S İ R A Ğ DA NED İ R?

52 REÇİNE BALMUMU BİTKİSEL YAĞLAR S İ R A Ğ DA

53 Pudrasız ağdalar Az Pudralı ağdalar Yoğun Pudralı ağdalar

54 Cilt ile ağda arasında koruyucu tabaka oluşturur Cildin tahriş olma riskini en aza indirir. Ağda için zemini kuru hale getirir PUDRANIN AVANTAJI

55

56 Kendinden döner başlıklıdır, kolay sürülür. Ortalama 1 komple ağdaya yeterlidir Kartuşlar tek kullanımlıktır, tekrar doldurulmaz Kartuşların tamamının bitmediği durumlarda başlığın mutlaka dezenfekte edilmesi gerekir Kartuşlar müşteriye özel olarak ayrılabilir.

57 Bacak, Kol, Sırt gibi geniş yüzeyler için idealdir.

58 Spatula yardımı ile bölgeye ince bir tabaka halinde sürülür Spatulalar tek kulllanımlıktır, bir müşteride kullanıldıktan sonra çöpe atılır. 800 ml bir konserve ağda ile 8 komple ağda yapılabilir. Oyuk ve küçük çalışılması gereken bölgeler için idealdir.

59 İçerdiği Reçinenin kalitesi Reçinenin geçirdiği işlemler Sir ağdanın yapışkanlık oranı (viscosite) Kartuş ağdaların içerdiği bal mumu miktarı Kartuş ağdaların ambalaj kalitesi Kullanılan reçinenin kalitesi yüksektir Reçinelerin hepsi laboratuvar ortamında test edilerek işlemlerden geçirilir Reçinelerin hepsi laboratuvar ortamında test edilerek işlemlerden geçirilir Kartuş ağdalarda kullanılan bal mumu ağdanın akışkanlığını belirler. Kartuş ağdalarda kullanılan bal mumu ağdanın akışkanlığını belirler.

60 TAMAMEN BİTKİSELDİR. ŞEKER İÇERMEZ YAĞ İLE ÇÖZÜLÜR, DUŞ GEREKTİRMEZ HİJYENİKTİR PRATİKTİR ZENGİN ÜRÜN ÇEŞİDİ MEVCUTTUR.

61

62 1.Adım: Cildi Hazırlamak ve Temizlemek-Temizleme Jeli Antibakteriyel temizleme jeli ile önce kendi ellerinizi,sonra sir ağda yapılacak yüzeyi iyice yıkayınız. Temizleme Jeli kullanılmasının en önemli sebebi,ağda yapılacak yüzeyin temiz ve kuru olması ihtiyacıdır.Yüzeyde,kozmetik ürünler,ter,yağ,kir,vb. var ise ağda cilde yapışmaz.Temizleme jeli,cildi temizleyerek ağdaya hazırlar.Aynı zamanda cildi bakterilerden arındırarak hijyenik bir uygulama sağlar ve sivilcelenme, enfeksiyon riskini azaltır.

63 2.Adım: Cildi Hazırlamak-Talk Pudrası Gerekli ise talk pudrası uygulayınız ve kılları hepsi çıkış yönünde olacak şekilde elle düzeltiniz. Şayet ağda yapılacak kişinin cildi çok hassas ise veya ağda yapılacak bölge göreceli hassa bölgelerden biri ise pudralı bir ağda tercih edilir.Ağda pudralı değil ide işlem yapılacak bölgeye bir miktar talk pudrası serpilir.

64 3.Adım: Ağdayı Sürmek Ağdayı kılların çıkış yönünde ve mümkün olduğu kadar ince sürünüz. Daha önceden,ağda yapılacak bölgeye,mevsim ve oda sıcaklığına,uygulayıcının tercihlerine göre seçilmiş ve yeterli akışkanlığa ulaşana kadar (bal kıvamı)özel cihazında ısıtılmış kartuş veya konserve sir ağdayı kılların çıkış yönünde mümkün olduğu kadar ince sürünüz.Kartuş sistemde,ağda kendiliğinden dönen başlıklar sayesinde sürülür.Konserve sistemde ise spatula yardımıyla sürülür.Aynı yere 2 defa ağda sürmeyiniz.

65 4.Adım: Ağda Bezini Yapıştırmak Tek kullanımlım ve uygun boyda kesilmiş ağda kağıdın,ağda sürüldükten hemen sonra kılların çıkış yönünde iyice yapıştırınız.Avuç içi veya elin tersi ile kılların çıkış yönünde sıvazlayarak iyice yapışmasını sağlayınız. Tek kullanımlım ve uygun boyda kesilmiş ağda kağıdın,ağda sürüldükten hemen sonra kılların çıkış yönünde iyice yapıştırınız.Avuç içi veya elin tersi ile kılların çıkış yönünde sıvazlayarak iyice yapışmasını sağlayınız. Sir ağda,tek kullanımlık kağıt bezler ile yapılır.Bu kağıt bezler,birkaç defa yüzeye yapıştırılıp atılır.Bez seçimi yapılırken tek kullanımlık,dokunulmamış mensucat malzemeden, sık dokunmuş, gözeneksiz, damarsız, pürüzsüz, esnemeye,cildi tahriş etmeyen,ağdaya iyi yapışan bir ürün olmasına dikkat edilmelidir. Sir ağda,tek kullanımlık kağıt bezler ile yapılır.Bu kağıt bezler,birkaç defa yüzeye yapıştırılıp atılır.Bez seçimi yapılırken tek kullanımlık,dokunulmamış mensucat malzemeden, sık dokunmuş, gözeneksiz, damarsız, pürüzsüz, esnemeye,cildi tahriş etmeyen,ağdaya iyi yapışan bir ürün olmasına dikkat edilmelidir.

66 5.Adım: Ağda Bezini Çekmek Ağda kağıdını;kılların çıkış yönünün tersine, cildi alttan gererek ve cilde paralel şekilde (muz kabuğu soyar gibi)ne çok hızlı ne çok yavaş tek seferde çekiniz. Ağda kağıdını;kılların çıkış yönünün tersine, cildi alttan gererek ve cilde paralel şekilde (muz kabuğu soyar gibi)ne çok hızlı ne çok yavaş tek seferde çekiniz. Cilde paralel çekmeye özen gösterilmesi gerekir,Bez cilde paralel.ekilmez ise kıllar kökünden alınmaz,gövdede bir yerden kırılır ve batık oluşur.Ayrıca cildin gergin tutulması kuvvetli çekişlerde ciltte kılcal damar çatlaması oluşma riski olduğundan önemlidir.Aksi takdirde ciltte morarma problemi yaşanabilir.

67 6.Adım: Ağda Kalıntılarını Temizlemek Ağda kağıdının kenarı ile ağda kalıntılarının üzerinde tampon yaparak kabası temizlenen cilde sir ağda temizleme yağı uygulanır. Ağda kağıdının kenarı ile ağda kalıntılarının üzerinde tampon yaparak kabası temizlenen cilde sir ağda temizleme yağı uygulanır. Ağda sonrası için tercih edilen yağ,ciltteki ağda kalıntılarını rahat ve hızlı bir şekilde çözmeli,çabuk emmeli,ciltte yağlı etki bırakmamalı,kıl kökünü besleyen tohum yağları içermemelidir.

68 7.Adım: Sir Ağda Sonrası Cildi Nemlendirme Ağda sonrası olası şikayetleri en aza indirmek ve tahriş kızarıklık,pişik,yanma hissini önlemek için işlemi bitirir bitirmez Nemlendirici ve Rahatlatıcı Losyon ile masaj yapılması önerilir.

69 A Ğ DA UYGULAMASINDA YA Ş ANILAN SORUNLAR

70 Kıl dönmesi

71 Hatalı uygulama Cilt yapısı Tercih edilen kıyafetler

72

73 Cilt üzerinde her hangi bir kozmetik veya kalıntı varsa gözenekten içeriye girerek sivilceye neden olur. Gözenekler açıktır

74

75 Pigment Kusması Ter (Tere karşı cildin kendini korumaya alması)

76 Pudralı ürün yada Pudra kullanarak teri engelleme Müşteriyi ağda sonrası terleyebileceği aktivitelerden uzak durması için ikaz etme Kararmış bölgenin renginin daha çabuk açılması için peeling tavsiye edilebilir.

77 Tahri ş

78 Kalitesiz ürün seçimi Hatalı uygulama Cilt hassasiyeti Bir bölgeye birden fazla kere ağda sürme ve çekme

79 Hassas ciltlerde yada bölgelerde pudralı ürün kullanmak yada ağda öncesinde pudra kullanmak Sir ağdayı bölgeye bir defa sürüp çekmek Cilt hassas ise küçük parçalar halinde çalışmak Cilt tahriş olursa Depilissima Nemlendirici ve Ferahlatıcı Losyon kullanılması tavsiye edilir.

80 Morarma

81 Morarma kılcal damar çatlaması ve kanamasıdır. Hatalı uygulama, ağdanın cilt iyice gerdirilmeden çekilmesi. Hassa bölgelerde büyük parçalar halinde çalışma

82 Cildi çok iyi gerdirmek. (Gerekirse müşteriden de destek alınarak) Bölgeye masaj yapılmalıdır

83  Genital Bölge  Göğüs ucu ve Çevresi  Göz altı ve Çevresi  Burun içi ve kulaklar  Ayak ve el parmak uçları

84  Cilt üzerinde yara kesik cilt problemi varsa  Et beni üzerine  Aktif akne ve sivilceli cilde  Varisli bölgeye  Regli dönemi  Hamilelik dönemi

85

86 1- Rahat çalışmaya imkan verecek kadar hareket alanı 2-Odanın havadar ve sabit ısıda kalmasına uygun havalandırma ve ısıtma sistemi 3-Toprak Hatlı,yeterli ve uygun elektrik tesisatı 4-En iyi çalışmayı sağlamak için muayene masası 5-Ağdayı ısıtmak için kartuş,konserve ya da kombine ısıtıcı cihaz 6- Yeterli ve çeşitli ağda 7-Ağda ile ilgili yan ürünlerin ve aksesuarlar(ağda kağıdı,ağda yağı,ağda losyonu,pudra,anti bakteriyel jel,vb.) 8-Tüm bunları yerleştirebileceğimiz tekerlekli stand,dolap vb. 9-Dezenfekte ürünleri ve sterilizasyon cihazı 10-Tek kullanımlık ürünler(yatak rulosu-örtüsü-,slip,saç bandı,kullanıcı önlüğü) 11-Cihazı temizlemek için cihaz temizleme solüsyonu 12-Müşteri hakkında notlar alabilmek için defter ve kalem 13-Soyunma kabini,paravan vb. 14-Odanın görselliğini sağlayacak ve müşteriyi rahat ettirecek dekor içerir.

87

88 STERİL ve DEZENFEKTE

89 DEZENFEKSİYON Dezenfeksiyon; hastalık yapan tüm mikro organizmaların yok edilmesi işlemidir. Ancak dezenfekte ile tüm mikroorganzimaları yok etmek mümkün değildir. Dezenfeksiyon işlemi ile etkisiz hale getirilemeyen hastalık yapıcı organizmalarda bulunmaktadır

90 STERİLİZASYON Sterilizasyon; Bir maddenin üzerinde veya içinde bulunan tüm mikroorganizmalardan arındırılma işlemine STERİLİZASYON denir. Bu işlem sonrasında hastalık yapan ve yapmayan tüm mikroorganizmalar öldürülmektedir. Sterilin dereceleri yoktur. Bir alet ya sterildir, yada değildir. Bu iş için ayarlı PASTEUR FIRINLARI kullanılır. Genel olarak 175ºC de 1,165ºC de 2, 150ºC’de 3 ve 120ºC’de 8 saat sterilizasyon için yeterlidir

91 DOĞRU HİJYEN DEZENFEKTE (Uygun bir ürün ile aletlerin dezenfektesini sağlamak) STERİL (Yüksek ısılarda steril etmek) STERİLLİĞİ KORUMAK (Steril edilen ürünlerin sterilliğinin devam etmesini sağlamak) SALONLARDA HANGİ HASTALIKLARIN BULAŞMA RİSKİ VAR? HEPATİTKIZAMIK MANTARVEREM GRİPDOLAMA VE İRİLİ UFAKLI PEK ÇOK ENFEKSİYON VE HASTALIK


"BURSA KUAFÖRLER ODASI A Ğ DA E Ğİ T İ M İ. KILIN ANATOMİK YAPISI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları