Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1."— Sunum transkripti:

1 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1

2 Konu Başlıkları Tanımlamalar Sorumluluk Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri Taşınır konsolide görevlileri Satın alınan taşınırların giriş işlemleri Alımı bir merkezden yapılarak birden fazla birime doğrudan teslim edilen taşınırlar 2

3 Konu Başlıkları Hangi Hallerde TİF düzenlenmez ? Bağış ve yardım yoluyla edinilen taşınırların girişi Kullanılmaz Hale Gelme, Yok Olma Veya Sayım Noksanı Nedeniyle Çıkış Devir Suretiyle Çıkış Hurda işlemleri Kamu idareleri arasında bedelsiz devir Parasal Limitler 3

4 Taşınır TAŞINIRLAR TÜKETİM MALZEMELERİ (HESAP KODU 150) DEMİRBAŞLAR (HESAP KODU 255) TAŞITLAR (HESAP KODU 254) TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR (HESAP KODU 253 ) 4

5 Tanımlar a) Harcama Birimi: Kamu idaresi bütçesinde ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan merkez birimleri ile ödenek gönderilmek suretiyle harcama yetkisi verilen taşra birimleridir. b) Harcama Yetkilisi: Harcama biriminin en üst yöneticisi, 5

6 Tanımlar c) Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi: Harcama yetkilisi adına taşınırları teslim alan, koruyan, kullanım yerlerine teslim eden, yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre kayıtları tutan bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenleyen bu hususlarda hesap verme sorumluluğu çerçevesinde harcama yetkilisine karşı sorumlu olan görevlileri, 6

7 Tanımlar d) Taşınır konsolide görevlisi: Kamu idaresinin taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinden aldığı harcama birimi taşınır hesaplarını konsolide ederek taşınır hesap cetvellerini hazırlamak ve biriminin bir üst teşkilattaki taşınır konsolide görevlisine vermekle sorumlu olan görevlileri, 7

8 Sorumluluk (Mad.5) Harcama yetkilileri taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesinden, kullanılmasından, kontrolünden, kayıtlarının bu Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını sağlamaktan ve taşınır yönetim hesabını ilgili mercilere göndermekten sorumludur. 8

9 Sorumluluk (Mad.5) Harcama yetkilileri taşınır kayıtlarının bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tutulması ve taşınır yönetim hesabının ilgili mercilere gönderilmesi sorumluluğunu taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri aracılığıyla yerine getirir. 9

10 Taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin görevlendirilmesi MADDE 6- (1) Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri, harcama yetkililerince, memuriyet veya çalışma unvanına bağlı kalmaksızın, taşınır kayıt ve işlemlerini bu Yönetmelikte belirtilen usule uygun şekilde yapabilecek bilgi ve niteliklere sahip personel arasından görevlendirilir. 10

11 Harcama Yetkililerince Yapılacak Taşınır Kayıt Ve Kontrol Yetkilisi Görevlendirmelerinde Aşağıda Belirtilen Hususların Göz Önünde Bulundurulması Gerekmektedir. a) Birden fazla fiziki ambarı/deposu bulunup, işlemleri tek bir taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi tarafından yürütülemeyecek kadar yoğun olan harcama birimlerinde birden fazla taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi görevlendirilebilecektir. b) Ayrıca, bir bütün oluşturmakla birlikte ayrı bina ve yerlerde konuşlanmış harcama birimine bağlı alt birimlerden atölyesi veya makine parkı bulunan alt birimlerde de iş yoğunluğuna bağlı olarak ayrı taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi görevlendirilebilir. 11

12 Harcama Yetkililerince Yapılacak Taşınır Kayıt Ve Kontrol Yetkilisi Görevlendirmelerinde Aşağıda Belirtilen Hususların Göz Önünde Bulundurulması Gerekmektedir. c) Birden fazla fiziki taşınır ambarı/deposu olsa dahi, taşınır işlemleri tek bir taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi tarafından yürütülmesi mümkün olan harcama birimlerinde ayrıca taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi görevlendirilmesi zorunlu değildir. 12

13 Taşınır konsolide görevlileri Taşınır konsolide görevlisi, kamu idarelerinin merkez teşkilatlarında strateji geliştirme birimi yöneticisine bağlı malî hizmetleri yürüten birimin bünyesindeki taşınır kayıt işlemlerinden sorumlu yöneticidir. İlçe, il veya bölge teşkilatlarında ise taşınır konsolide görevlisi, bu teşkilatların en üst yöneticileri tarafından belirlenir. 13

14 Satın alınan taşınırların giriş işlemleri (Mad.15) (1) Satın alınan taşınırlar için, teslim alındıktan sonra, Taşınır Kod Listesindeki hesap kodları itibarıyla üçer nüsha Taşınır İşlem Fişi düzenlenir. (2) (Değişik: 8/10/2012-2012/3832 BKK.) Alımı bir merkezden yapılarak birden fazla birime doğrudan teslim edilen taşınırlar için, taşınırın teslim edildiği birimlerce iki nüsha Taşınır Geçici Alındısı düzenlenir ve bir nüshası alımı yapan birime gönderilir. 14

15 Satın alınan taşınırların giriş işlemleri Alımı yapan birim, bu alındıya dayanarak, ödemeye ve kendi giriş kayıtlarına esas olmak üzere Taşınır İşlem Fişi düzenler. Diğer birimlerden alınan geçici alındılar, düzenlenen bu fişin idarede kalan nüshasına bağlanır. Alımı yapan birimce giriş kayıtları yapıldıktan sonra düzenlenecek Taşınır İşlem Fişiyle de ilgili diğer birimler adına çıkış kaydedilir. 15

16 Mad.15 (Alımı bir merkezden yapılarak birden fazla birime doğrudan teslim edilen taşınırlar için) 16

17 Hangi hallerde TİF düzenlenmez (Mad.10) ……İhtiyaç duyulduğunda kullanılmak üzere satın alınarak depolanan ya da arşivlenenler ile süreli yayınlardan ciltletilmiş olanlar hariç olmak üzere aşağıda sayılan hallerde Taşınır İşlem Fişi düzenlenmez. 17

18 Hangi hallerde TİF düzenlenmez (Mad.10) (1) Satın alındığı andan itibaren tüketimi yapılan su, doğalgaz, kum, çakıl, bahçe toprağı, bahçe gübresi ve benzeri maddeler, 18

19 Hangi hallerde TİF düzenlenmez (Mad.10) (2) Makine, cihaz, taşıt ve iş makineleri ile demirbaşların servislerince yapılan bakım ve onarımlarında kullanılan yedek parçalar ile doğrudan taşıtların depolarına konulan akaryakıt, likit gaz (LPG) ve yağlar, 19

20 Hangi hallerde TİF düzenlenmez (Mad.10) (3) Kısa sürede tüketilen mutfak tipi tüpler ve yangın söndürme tüplerine yapılan gaz dolumları ile yazıcı kartuşlarının dolumları, (4) Dergi ve gazete gibi süreli yayınlar ile arşivlenme niteliği olmayan kütüphane materyalleri. (5) (Ek: 8/10/2012-2012/3832 BKK.) Bütçenin temsil ve tanıtma giderleri tertibinden makam için alınan yiyecek ve içecekler. 20

21 Hangi hallerde TİF düzenlenmez (Mad. 15) (6) Satın alınan dergi ve gazete gibi süreli yayınların bedellerinin ödenmesi sırasında Taşınır İşlem Fişi düzenlenmez. Söz konusu yayınlardan cilt birliği sağlananlar, ciltletildikten sonra Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek kayıtlara alınır. 21

22 Hangi hallerde TİF düzenlenmez (Mad. 15) (7) Kullanılmak üzere zimmetle verilen dayanıklı taşınırlardan, herhangi bir nedenle ilgililerince iade edilenler için Taşınır İşlem Fişi düzenlenmez. Bu taşınırların kullanıma verilmelerinde düzenlenmiş olan Zimmet Fişleri, ilgili bölüm imzalanarak zimmetinden düşülen kişiye geri verilir ve Dayanıklı Taşınırlar Defterinde gerekli kayıtlar yapılır. 22

23 Hangi hallerde TİF düzenlenmez a) Tüketime yönelik taşınırların depoya girişi yapılarak burada muhafaza edilmesi (stoklanması) halinde taşınır işlem fişi düzenlenecek, b) Depoya girişi yapılmadan doğrudan tüketime verilen (stoklanmayan) malzemeler taşınır kayıt ve kontrol yetkisinin sorumluluğunda olmadığı için bu tür alımlarda taşınır işlem fişi düzenlenmeyecektir. 23

24 Bağış ve yardım yoluyla edinilen taşınırların girişi (1) Kanunun 40 ıncı maddesi ile diğer mevzuat çerçevesinde bağış ve yardım olarak edinilen taşınırlar teslim alındığında, taşınır kayıt kontrol yetkilisi tarafından Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek kayıtlara alınır. Fişin birinci nüshası bağış ve yardım edene verilir veya gönderilir. Bağış Gelen Taşınırın Fiyatı Bilinmiyorsa Sayım Fazlası Taşınırların Girişinde Uygulanan;söz konusu taşınırla aynı nitelikte son bir yıl içinde girişi yapılan taşınır varsa bu değer, aksi halde değer tespit komisyonu tarafından belirlenecek değer esas alınır. 24

25 Devir suretiyle çıkış (Mad.24) (1) Kamu idarelerince Yönetmeliğin 31 inci maddesi hükümlerine göre bedelsiz olarak devredilen taşınırların çıkışı Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek yapılır. Fişin bir nüshası taşınırın devredildiği idareye verilir. Devir alan idareden alınan fiş, düzenlenen fişin ekine bağlanır. 25

26 Devir suretiyle çıkış Aynı kamu idaresinin muhtelif harcama birimlerinin ambarları arasında devredilen taşınırlar için de (2) Aynı kamu idaresinin muhtelif harcama birimlerinin ambarları arasında devredilen taşınırlar için de Taşınır İşlem Fişi düzenlenir ve fişin birinci nüshası devredilen harcama biriminin taşınır kayıt ve kontrol yetkilisine verilir. Parasal Limit  19.000 TL. Aynı harcama biriminin ambarları arasındaki taşınır devirlerinde (3) Aynı harcama biriminin ambarları arasındaki taşınır devirlerinde de Taşınır İşlem Fişi düzenlenir, ancak bu fişler muhasebe birimine gönderilmez. 26

27 PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR  Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre harcama yetkilisinin onayı ile kayıtlardan çıkarılacak taşınırlar için uygulanacak limitler. 1.1. Taşınırların kamu idareleri arasında bedelsiz devrive satışında  3.750 TL. 1.2. Taşınırların hurdaya ayrılmasında, imha ve terkin edilmesinde  7.500 TL. 1.3. Taşınırların aynı kamu idaresine bağlı harcama birimleri arasındaki devrinde  19.000 TL. Yukarıda belirtilen limitler; kuruluş merkezleri ile Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde 3 kat olarak uygulanır. 27

28 Kamu idareleri arasında bedelsiz devir ve tahsis (Mad.31) Kayıtlara alınış tarihi itibarıyla beş yılını tamamlamış (1) Kayıtlara alınış tarihi itibarıyla beş yılını tamamlamış ve idarece kullanılmasına ihtiyaç duyulmayan taşınırlar, bu taşınıra ihtiyaç duyan idarelere bedelsiz devredilebilir. (2) Ancak devralmak isteyen idare açısından bakım, onarım ve taşıma giderleri nedeniyle ekonomik olmayan ve kullanılmasında fayda görülmeyen taşınırlar devredilemez. 28

29 Kamu idareleri arasında bedelsiz devir ve tahsis (Mad.31) beş yıl şartı aranmaz: (3) (Değişik: 8/10/2012-2012/3832 K.) Aşağıda sayılan taşınırların diğer kamu idarelerine bedelsiz devrinde beş yıl şartı aranmaz: projelerin gerçekleştirilmesi için edinilen araştırma ve geliştirme amaçlı taşınırlar. a) Kamu idarelerince yürütülen veya desteklenen projelerin gerçekleştirilmesi için edinilen araştırma ve geliştirme amaçlı taşınırlar. ulusal otomasyon sistemleri çerçevesinde edinilerek sisteme dâhil idarelerin kullanımına tahsis edilen taşınırlar. b) Kamu idarelerince yürütülen ve yönetilen ulusal otomasyon sistemleri çerçevesinde edinilerek sisteme dâhil idarelerin kullanımına tahsis edilen taşınırlar. 29

30 Kamu idareleri arasında bedelsiz devir ve tahsis (Mad.31) c)Uluslararası organizasyonların c)Uluslararası organizasyonların gerçekleştirilmesi için alınan taşınırlar. diğer idarelere verilmek üzere temin edilen taşınırlar. ç) İlgili mevzuatla verilen görev ve yetkiye dayanılarak diğer idarelere verilmek üzere temin edilen taşınırlar. Devredilmediği takdirde kullanım imkânı kalmayacak olan d) Devredilmediği takdirde kullanım imkânı kalmayacak olan veya zorunlu sebeplerle devredilmesi gereken tüketim malzemeleri. 30

31 Kamu idareleri arasında bedelsiz devir ve tahsis (Mad.31) beş yıl şartı aranmaksızın ihtiyacı bulunan diğer idarelere geçici olarak tahsis edebilir. (4) (Değişik: 4/5/2010-2010/504 K.) İdareler, sahip oldukları taşınırları (taşıt ve iş makineleri dahil) birinci fıkrada belirtilen beş yıl şartı aranmaksızın ihtiyacı bulunan diğer idarelere geçici olarak tahsis edebilir. (5) (Ek: 14/2/2012-2012/2842 K.) Başbakanlıkça kamu idarelerine ve kamu idarelerince Başbakanlığa yapılacak devir ve tahsisler herhangi bir şarta bağlı olmaksızın gerçekleştirilir. 31

32 Kamu idareleri arasında bedelsiz devir ve tahsis (Mad.31) daha etkin, verimli ve ekonomik kullanılacağı veya görev ve yetki alanları itibarıyla devirlerinin daha faydalı olacağı anlaşılan taşınırlar, devreden ve devralmak isteyen kamu idarelerinin müşterek talebi üzerine Maliye Bakanının uygun görüşü ile herhangi bir şarta bağlı kalmaksızın bedelsiz devredilebilir. (6) (Ek: 8/10/2012-2012/3832 K.) Devredilmeleri halinde daha etkin, verimli ve ekonomik kullanılacağı veya görev ve yetki alanları itibarıyla devirlerinin daha faydalı olacağı anlaşılan taşınırlar, devreden ve devralmak isteyen kamu idarelerinin müşterek talebi üzerine Maliye Bakanının uygun görüşü ile herhangi bir şarta bağlı kalmaksızın bedelsiz devredilebilir. (7) (Ek: 4/5/2010-2010/504 K.) Bedelsiz devredilecek ve devredilemeyecek taşınırlar ile tahsise ilişkin diğer esas ve usuller Bakanlıkça belirlenir. 32

33 Hangi taşınırlar hurda grubunda yer alacaktır? Hurda : Hurda : Ekonomik ömrünü tamamlamış olan veya tamamlamadığı halde teknik ve fiziki nedenlerle alınış amaçları doğrultusunda kullanılması imkanı kalmayan veya tamiri mümkün veya ekonomik olmayan arızalar nedeniyle kullanılmasında yarar görülmeyerek hizmet dışı bırakılan taşınırlar ile üretim sırasında elde edilen kırpıntı, döküntü ve artık parçaları, ifade eder. 33

34 Hurdaya ayrılan taşınırların belirlenmesi en az üç kişiden oluşan komisyon tarafından değerlendirilir. Ekonomik ömrünü tamamlamış olan veya tamamlamadığı halde teknik ve fiziki nedenlerle kullanılmasında yarar görülmeyerek hizmet dışı bırakılması gerektiği ilgililer veya özel mevzuatı çerçevesinde oluşturulan komisyon tarafından bildirilen taşınırlar, harcama yetkilisinin belirleyeceği en az üç kişiden oluşan komisyon tarafından değerlendirilir. 34

35 Hurdaya ayrılan taşınırların kayıtlardan çıkarılması Değerlendirme komisyonunca hurdaya ayrılmasına karar verilen taşınırlar için Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı düzenlenecektir. Tutanak, Maliye Bakanlığınca belirlenen (Parasal Sınırlar ve Oranlar Tebliğiyle belirlenir) yetkilere uygun olarak harcama yetkilisi veya üst yönetici tarafından onaylandıktan sonra, TİF düzenlenecek ve söz konusu taşınır envanter kayıtlarından çıkarılacak. 35

36 (Parasal Sınırlar ve Oranlar Tebliği 4 Mart 2015 tarih sayı :29285 sayılı resmi gazete) Taşınırların kayıtlardan çıkarılması, belirlenen limitler dahilinde harcama yetkilisinin, limit üzerinde olanlar ise ilgili üst yöneticinin onayı ile yapılacaktır. 36

37 (Parasal Sınırlar ve Oranlar Tebliği 4 Mart 2015 tarih sayı :29285 sayılı resmi gazete) taşınır bazında değil, işlem bazında uygulanacaktır. (2) Devir, satış, imha, hurdaya ayırma ve terkin işlemlerinin birden fazla taşınırı ihtiva etmesi halinde söz konusu limitler taşınır bazında değil, işlem bazında uygulanacaktır. 37


"BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları