Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

A İ LE İ Ç İ İ LET İ Ş İ M Kadem Gürkan AKYAZI Psikolojik Danışman/Rehber Ö ğ retmen.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "A İ LE İ Ç İ İ LET İ Ş İ M Kadem Gürkan AKYAZI Psikolojik Danışman/Rehber Ö ğ retmen."— Sunum transkripti:

1 A İ LE İ Ç İ İ LET İ Ş İ M Kadem Gürkan AKYAZI Psikolojik Danışman/Rehber Ö ğ retmen

2 İ LET İ Ş İ M NED İ R? Aile içi iletişim en basit tanımı ile aile üyelerinin birbirlerine sözel ve sözel olmayan davranışları ile verdikleri tepki ve mesajlardır. Kadem Gürkan AKYAZI Psikolojik Danışman/Rehber Ö ğ retmen

3 A İ LE İ Ç İ İ LET İ Ş İ M NEDEN ÖNEML İ D İ R Çünkü bireyin ilk deneyimlerini kazandı ğ ı,ilk tutum ve davranışların belirlendi ğ i ortam ailesidir. Çocu ğ a yöneltilen ve ona karşı takınılan davranış ilk yaşantıların örülmesinde büyük öneme sahiptir. Bu dönemde çocuk toplumun bir bireyi olaca ğ ını ö ğ renirken aynı zamanda kopya edece ğ i bir modele gereksinim duyar. Kadem Gürkan AKYAZI Psikolojik Danışman/Rehber Ö ğ retmen

4 Kişili ğ in oluşumu için gerekli olan özdeşleştirme aile içindeki üyeler ile gerçekleşir. Kadem Gürkan AKYAZI Psikolojik Danışman/Rehber Ö ğ retmen

5 Etkili bir iletişim,aile üyelerinin karşılıklı olarak birbirlerinin düşünce ve duygularını anlamalarını sa ğ lar,işbirli ğ i,yardımlaşma ve paylaşma davranışlarına yol açar, çocukların gelişmesi için uygun bir ortam oluşmasını sa ğ lar. Kadem Gürkan AKYAZI Psikolojik Danışman/Rehber Ö ğ retmen

6 İ yi bir iletişimin gerçekleşti ğ i aile ortamında çocuklar daha özerk ve ba ğ ımsız bir kişilik geliştirirler. Düşünme,düşünce ve duygularını açıklama özgürlü ğ ü ve alışkanlı ğ ı kazanırlar. Kısaca ba ğ ımsız birey olma yolunda olumlu tecrübeler kazanırlar. Kadem Gürkan AKYAZI Psikolojik Danışman/Rehber Ö ğ retmen

7 İ letişim do ğ ru bir şekilde sa ğ landı ğ ında insanlar karşıdakinin duygu ve düşüncelerini anlayabilir hale gelir. Bu nedenle etkili iletişim sadece kendini ifade etmekten de ğ il,aynı zamanda söylenenleri de dinleyebilmekten geçer. Kadem Gürkan AKYAZI Psikolojik Danışman/Rehber Ö ğ retmen

8 Duygu ve düşüncelerini açık ve dürüst bir şekilde dile getirebilen aile üyeleri kimi zaman “ÇÖZÜLEMEZ” gibi görünen problemleri de çözebilme şansına sahip olur. Açık ve dürüst bir iletişimi sa ğ layamayan aileler ise problem çözümlerinde başarısız olmakta, aile içinde zayıf duygusal ba ğ,samimiyet eksikli ğ i oluşmaktadır. Uzun vadede ise zayıf iletişim;aile üyelerinin ayrı yaşaması,ebeveynlerin boşanması ve çocuklarda artan uyum ve davranış problemleri ile sonuçlanmaktadır. Kadem Gürkan AKYAZI Psikolojik Danışman/Rehber Ö ğ retmen

9 AİLELERİN ETKİLİ BİR İLETİŞİM KURMAK İÇİN NE YAPMASI GEREKİR? Kadem Gürkan AKYAZI Psikolojik Danışman/Rehber Ö ğ retmen

10 A İ LE B İ REYLER İ B İ RB İ RLER İ NE ZAMAN AYIRMALIDIR Yapılan araştırmalar aile içi iletişimde yaşanan sorunlardan bir tanesinin de, aile üyelerinin birbirlerine yeterince zaman ayıramaması oldu ğ unu gösteriyor. Bu nedenle;etkili bir iletişim kurmanın temel prensiplerinden biri de iletişimi sıklaştırmaktır. Kadem Gürkan AKYAZI Psikolojik Danışman/Rehber Ö ğ retmen

11 AÇIK VE DO Ğ RUDAN İ LET İ Ş İ M KURUN Ne istedi ğ inizi,ne bekledi ğ inizi sizi üzen ya da sevindiren şeyi direkt olarak ilgili kişiye iletin. Örnek; ev işlerinde üzerine düşen sorumlulu ğ u almadı ğ ını düşünüyorum ve bana daha çok yardımcı olmanı istiyorum. Kadem Gürkan AKYAZI Psikolojik Danışman/Rehber Ö ğ retmen

12 TEK TARAFLI İ LET İ Ş İ M YAPMAYIN Sadece kendi istek ve beklentilerinizi anlatmayın,karşı tarafın da iletti ğ i mesajları dikkatli bir şekilde dinleyin. Size aktarılan mesajı do ğ ru bir şekilde anladı ğ ınızdan emin olun. Örnek; seni do ğ ru anladıysam……….? Burada kastetti ğ in……………….? Kadem Gürkan AKYAZI Psikolojik Danışman/Rehber Ö ğ retmen

13 İ letişim kurdu ğ unuz kişinin yaşı ve olgunluk düzeyini asla unutmayın. Ergenlik dönemindeki bir çocu ğ un sizi bir yetişkin gibi anlamasını beklemeyin. E ğ er çocu ğ unuzla bir şeyler konuşuyorsanız,bunu mutlaka onun anlayabilece ğ i dilden yapın. Kadem Gürkan AKYAZI Psikolojik Danışman/Rehber Ö ğ retmen

14 BEDEN D İ L İ N İ Z İ KULLANIN İ letişim kurarken asla yüz ifadelerini ve beden hareketlerini göz ardı etmeyin. Bazen söylenenlerle bedenen iletilenler birbirini tutmayabilir. Örne ğ in; sözel olarak “problem yok” derken tavır ve davranışlarından, yüz ifadesinden bir şeylerin yolunda gitmedi ğ ini fark edebilirsiniz. Kadem Gürkan AKYAZI Psikolojik Danışman/Rehber Ö ğ retmen

15 AMACINIZ ÇÖZÜM OLSUN Tartışma sırasında amacınız haklıyı, haksızı ayırt etmek de ğ il, sorunu çözmek olsun Kadem Gürkan AKYAZI Psikolojik Danışman/Rehber Ö ğ retmen

16 BÜTÜN ÇOCUKLARIN İ LG İ ÇEKMEK İ STED İĞİ N İ UNUTMAYIN Çocuklar e ğ er olumlu davranışları ile ilgiyi üzerlerine çekemezlerse, olumsuz davranışlarla bu ilgiyi çekmeye çalışacaklardır. Bu nedenle bir çocu ğ u olumlu davranışlara sevk etmenin en kolay yolu do ğ ru şeyler yaptı ğ ı zaman onunla ilgilenmektir. Olumlu davranışlarını sözel olarak ya da bir hediye ile ödüllendirin,teşvik edin. Kadem Gürkan AKYAZI Psikolojik Danışman/Rehber Ö ğ retmen

17 Aile içerisinde kural koydu ğ unuz zaman bunun nedenlerini aile bireyleriyle paylaşın ve kuralınızı de ğ iştirmeyin. Kadem Gürkan AKYAZI Psikolojik Danışman/Rehber Ö ğ retmen

18 ÇOCUKLAR ARASINDAK İ TARTIŞMALARI KEND İ BAŞARISIZLI Ğ INIZ OLARAK GÖRMEY İ N Bu onların büyüme süreçlerinin bir parçasıdır, bu nedenle biri fiziksel zarar görmedikçe tartışmaların dışında kalın. Ancak “şiddet yok” kuralını da iyice ö ğ renmelerini sa ğ layın Kadem Gürkan AKYAZI Psikolojik Danışman/Rehber Ö ğ retmen

19 ET İ KETLEME YAPMAYIN Bu etiket olumlu da olsa olumsuz da olsa çocuk üzerinde belli belirsiz bir baskıya sahip oldu ğ unu unutmayın Kadem Gürkan AKYAZI Psikolojik Danışman/Rehber Ö ğ retmen

20 ÇOCUKLARI KIYASLAMAYIN “Sen niye Ali gibi düzenli olamıyorsun?” gibi cümlelerin çocukta kin gibi olumsuz duygular uyandırabilece ğ ini hatırlayın Kadem Gürkan AKYAZI Psikolojik Danışman/Rehber Ö ğ retmen

21 Kendi kızgınlı ğ ınızı kontrol edin, çocu ğ unuzu öfke ile terbiye etmeye çalışmayın Kadem Gürkan AKYAZI Psikolojik Danışman/Rehber Ö ğ retmen

22 ÇOCU Ğ UNUZU KOŞULSUZ OLARAK SEV İ N “Böyle yaparsan senin annen/baban olmayaca ğ ım” gibi cümlelerden kaçının. Kuralları koyarken kesin,tutarlı ancak yumuşak bir tavır içerisinde olmaya özen gösterin. Kadem Gürkan AKYAZI Psikolojik Danışman/Rehber Ö ğ retmen

23 Do ğ ru davranışları ö ğ renmesini kolaylaştıracak kişilerle kurdu ğ u ilişkileri destekleyin.(Ö ğ retmeni,arkadaşının annesi vb.) Kadem Gürkan AKYAZI Psikolojik Danışman/Rehber Ö ğ retmen

24 TUTARLI OLUN Çocuk anne ve babasını model alır. Bu nedenle çocu ğ un çelişkiye düşmesine neden olabilecek davranışlardan kaçının. Kadem Gürkan AKYAZI Psikolojik Danışman/Rehber Ö ğ retmen

25 ELEŞT İ R İ RKEN K İ Ş İ L İĞİ DE Ğİ L DAVRANIŞI HEDEF ALIN “Seni sevmiyorum” demek ile “yaptı ğ ın davranışı sevmiyorum” demek arasındaki farkı çocuk kolaylıkla ayırt edebilecektir. Kadem Gürkan AKYAZI Psikolojik Danışman/Rehber Ö ğ retmen

26 A İ LE İ Ç İ İ L İ ŞK İ LERDE D İ KKAT ED İ LMES İ GEREKEN NOKTALAR Kadem Gürkan AKYAZI Psikolojik Danışman/Rehber Ö ğ retmen

27 EMPAT İ KURMAK Empati kendimizi karşımızdaki kişinin yerine koyarak olaylara ve durumlara bir de onun çerçevesinden bakmaktır. Örnek; çocuk oynarken oyunca ğ ı kırıldı ğ ında “üzülecek ne var?” diyece ğ imize oyunca ğ ın çocu ğ umuz için ne kadar kıymetli oldu ğ unu anladı ğ ımızı ifade eden cümleler kurabiliriz. “oyunca ğ ını çok sevdi ğ ini ve buna çok üzüldü ğ ünü anlıyorum” gibi. Kadem Gürkan AKYAZI Psikolojik Danışman/Rehber Ö ğ retmen

28 İ LET İ Ş İ MDE BULUNDU Ğ UMUZ K İ Ş İ N İ N KARŞISINA OTURMAK Göz teması kurulmadan yapılan iletişim,iletişimin işlevselli ğ ini zayıflatır. Kadem Gürkan AKYAZI Psikolojik Danışman/Rehber Ö ğ retmen

29 D İ KKATL İ D İ NLEMEK Aile bireylerinden biri bir problemle ilgili konuşurken di ğ er bireyin onu dikkatle dinlemesi, gazete,televizyon vs. gibi başka bir şeyle ilgilenmemesi Kadem Gürkan AKYAZI Psikolojik Danışman/Rehber Ö ğ retmen

30 KEND İ S İ N İ D İ NLED İĞİ M İ Z İ İ FADE EDEN M İ M İ KLER KULLANMAK Dinlerken jest ve mimiklerimizle onu dinledi ğ imizi karşımızdakine hissettirmeliyiz. Kadem Gürkan AKYAZI Psikolojik Danışman/Rehber Ö ğ retmen

31 KONUŞURKEN MÜDAHALE ETMEMEK Karşımızdaki konuşurken müdahale edip sözünü kesti ğ imizde önemsenmedi ğ ini düşünüp konuşmaktan vazgeçebilir. Kadem Gürkan AKYAZI Psikolojik Danışman/Rehber Ö ğ retmen

32 A İ LEDEK İ NORMAL İ LET İ Ş İ M VE VE ETK İ LEŞ İ M İ ENGELLEYEN FAKTÖRLER Kadem Gürkan AKYAZI Psikolojik Danışman/Rehber Ö ğ retmen

33 Aile ve bireyleri ilgilendiren konular üzerinde yüzeysel konuşma Konuşma ve izah olmadan, karşıdakinin hareketlerini,düşüncelerini yorumlamaya ve tahmin etmeye çalışma Geçmişteki üzücü ve tatsız olayların sık sık gündeme getirilmesi Sorulan soruları cevapsız bırakma Kadem Gürkan AKYAZI Psikolojik Danışman/Rehber Ö ğ retmen

34 Bireylere söz ile baskı kurmaya çalışma Abartılı bir şekilde onaylama ve reddetme Sık sık öneride bulunma ve kişisel düşünceleri kabule zorlama Suçlama,emir verme, tehdit etme Samimiyetten uzak kalma,yalan söyleme Alay etme,küçük düşürmeye çalışma,fikirlere de ğ er vermeme Kadem Gürkan AKYAZI Psikolojik Danışman/Rehber Ö ğ retmen

35 Olayların olumsuz yönlerini çıkarmaya çalışma Küçük hataları çok abartma Fedakarlı ğ ı devamlı karşı taraftan bekleme Ortak faaliyetlere gereken önemi vermeme Karşıdakinin kendisini ifade etmesine imkan tanımama Kadem Gürkan AKYAZI Psikolojik Danışman/Rehber Ö ğ retmen

36 TEŞEKKÜR EDER İ Z KADEM GÜRKAN AKYAZI Psikolojik Danışman/Rehber Ö ğ retmen Kadem Gürkan AKYAZI Psikolojik Danışman/Rehber Ö ğ retmen


"A İ LE İ Ç İ İ LET İ Ş İ M Kadem Gürkan AKYAZI Psikolojik Danışman/Rehber Ö ğ retmen." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları