Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ENGİNEERING MANAGEMENT

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ENGİNEERING MANAGEMENT"— Sunum transkripti:

1 ENGİNEERING MANAGEMENT
MÜHENDİSLİK YÖNETİMİ BUSİNESS ETHICS NEGOTIATIONS CONTRACTS İŞ AHLAKI MÜZAKERELER MUKAVELELER

2 Thick Face, Black Heart: The Warrior Philosophy for Conquering the Challenges of Business and Life

3 FIRST BOOK BİRİNCİ KİTAP
“Yüzi körki kolma kılınç edgü kol Kılınç edgü bolsa yarutgay sini” Kudatgu Bilig FIRST BOOK BİRİNCİ KİTAP THICK FACE BLACK HEART

4 There are 2 main concepts:
THICK FACE, BLACK HEART There are 2 main concepts: 2 Temel  Kavram: Thick Face- The shield - Zırh Black Heart- The spear – Mızrak Thick Face is a shield to protect yourself from the negative opinions of others. This is all about being non-reactive and having the faith in yourself, your purpose, and your abilities to carry on in the face of opposition to your goals.  Thick Face diğer insanların olumsuz düşüncelerinden kendinizi korumak üzere kullanacağınız zırhı ifade eder. Bu zırh içinde acele tepki vermemeyi, hedeflerinize,kendinize, güven duymayı ve hedeflerinize yönelik bir muhalefet ortamı içinde yürüyüşünüze devam etmeyi öğrenirsiniz.

5 Black Heart is the ability to take action without regard to how the consequences will affect others. A black heart is ruthless, but not necessarily evil.  -You need to be unaffected by others and be wiling to go to extremes to get what you want.  Black Heart eyleminizin başkalarını nasıl olumsuz etkileyebileceğini bilip sonuçları göze alarak eyleminizi gerçekleştirme yeteneğinin kazanılmasını ifade eder. Black Heart acımasız olabilir, ama mutlaka şerri ifade etmez.. Bunu yapabilmek için diğer insanlardan etkilenmemeyi ve amacınıza varmak için en uç noktalara kadar gitme iradesini içinizde oluşturmayı öğrenmeniz gerekir.

6 The law of nature, learning to behave successfully in every aspect of life.
The power within you for discovering your intended destiny. Breaking limitations and ignoring criticism, ridicule, or vilifications from others, in order to carry out your duties. Finding TFBH within you by successfully conquering yourself. Hayatın her alanında uyumlu ve başarılı davranmak üzere doğa kanunlarının öğrenilmesi ve içselleştirilmesi Hedeflenmiş kaderinizi keşfetmek amacı ile içinizdeki gücün farkına varılması ve içselleştirilmesi. Görevlerinizin icrasında başarıya ulaşabilmek için dışarıdan gelecek eleştiri, alay ve iftiralara aldırış etmeden sınırlarınızı kırmak için gerekli irade gücünün öğrenilmesi ve içselleştirilmesi. Kandinizi içten fethederek içinizdeki TFBH potansiyelinin ortaya çıkartılması

7 1. The Essence of Thick Face, Black Heart Thick Face, Black Heart Kavramlaşmasının Özü
PHASES OF TFBH - TFBH AŞAMALARI: PHASE 1 – 1. AŞAMA : Winning at all costs – Bütün bedelleri ödeyerek kazanmak Thick as a castle; Black as charcoal – Kale gibi sağlam ve kalın, Kömür gibi siyah Thick and hard; Black and shimmering – Kalın ve sert – Siyah ve parıltılı So Thick it’s formless, so Black it’s colourless - O kadar kalın ki biçim yok oluyor. O kadar siyah ki renksizleşiyor. PHASE 2 – 2. AŞAMA : Self- inquiry – Nefsi sorgulama

8 PHASE 3: The Warrior – 3. AŞAMA : SAVAŞÇI
Dispassion/ Detachment – Soğukkanlı / Önyargısız Fit for greatness – Büyük olma durumu için uyum Union of Spiritual and Material World – Maddesel ve manevi dünyaların birleşmesi.

9 Breaking the constrains of inner images and external standards.
İçsel imajların ve dışsal standartların kısıtlamalarını kaldırmak Searching your own inner conviction. (time to submit-time to hit back) İçinizdeki inançların araştırılması – anlaşılması. (Teslimiyet ve karşılık verma zamanı). Finding the mystery in the staunchness of the oak and yielding of the grass. (pretend to be a pig, so that you can eat a tiger) Meşe ağacının dayanma gücünde ve çimenlerin kabulcü dayanıklılığında yatan gizi keşfetmek. (Kaplanı yiyebilmek için domuz taklidi yap). Understanding yourself. – Kendini anlamak. Overcoming the fear of success-or-failure. – Başarı veya başarısızlık korkusunu yenmek. Understanding the nature of illusion-or-reality. ( See what you want to see) Yanılsama ve/veya gerçeğin doğasını anlamak. (Görmek istediğini görmek)

10 The distinction between the virtue and vanity. (Man on the tree)
Kibir ve erdem arasındaki fark. (Ağaçtaki adam örneği). Overcoming fear. (How to overcome fear) Korkuyu yenmek. Beyond the avoidance of pain and pursuit of pleasure. (The main motivator of men is to avoid the pain) Acının önlenmesi ve hazzın aranmasının ötesine geçebilmek, (İnsanın ana motivatörü acının önlenmesine yöneliktir). Courage to believe in yourself. Kendine inanmak için gerekli cesaret. TFBH nature of the CREATOR. (The principles of Universe are greater than our little concerns) Yaratıcının TFBH doğası. (Evrenin prensipleri bizim küçük endişelerimizden çok daha büyüktür).

11 3. DHARMA: the wish-fullfilling tree 3
3. DHARMA: the wish-fullfilling tree 3. DHARMA: İsteklerimizi gerçekleştiren agaç To act in accordance with one’s duty. Kişinin görevlerine uygun davranması. Recognizing the role which of us plays in the life. Hayatta üstlendiğimiz rolün anlaşılması. Works in mysterious and subtle ways throughout our lives. Hayatlarımızdaki gizemli ve incelikli yollar. Where there is DHARMA, there is victory. DHARMA’nın olduğu yerde zafer vardır. NATURE’s Law : Choosing -> Acting -> Consequences. DOĞA KANUNU: Seçim > Eylem > Sonuçlar

12 4. Dharma and Destiny 4. Dharma ve Kader
F0llow your duties and your desires will be fulfilled. Görevlerini yerine getirdiğinde isteklerin de gerçekleşir. There is a Divine Plan for our life, so every little incident should be seen as mystery of our fate, which needs to be unveiled. Hayatımız için bir ilahi plan vardır. Bu nedenle her hadise kaderimizin gizemi içinde anlaşılmalı ve deşifre edilmelidir. Pre-destiny and self-effort are the two wheels of the same car. İlahi takdir ve kişisel gayretler aynı arabanın iki tekerleğidir. Being true to our life- true to our desires. Hayatımızın ve isteklerimizin gereğini yapmalıyız. Understanding the role of our work now, in the context of the bigger picture of our destiny. Büyük resim içindeki kaderimiz bağlamında an itibarı ile yapmakta olduğumuz işin gereğini anlamalıyız. Invest in what you are doing- and support it. Yapmakta olduğun işe bağlan ve onu destekle.

13 5. Winning through negative thinking 5
5. Winning through negative thinking 5. Negatif düşünce yolu ile kazanmak We can succeed in the way we are. Kendi uslubumuz içinde başarılı olabiliriz. Success has more equal vision and less prejudice than people who promote the positive thinking theory. Başarı, pozitif düşünce kuramını destekleyen insanlardan daha fazla öngörü ve daha az önyargı içerir. Negativities are the strongest assets in our professional development, though they aren’t as important, as we think they are. Olumsuzluklar profesyonel gelişimimizin en önemli varlıklarıdır. Bununlar birlikte genelde sandığımız öneme sahip değillerdir. Be true to our opinion we have about ourself, and never consider ourself as unworthy. Kendi hakkınızdaki düşüncenizin gereğini yapın fakat asla kişiliğinizi değersizleştirmeyin.

14 Winning through negative thinking Negatif düşünce yolu ile kazanmak
We make the rules, so we should be free to follow, break, or change them Kuralları biz yaparız. Onlara uymak, onları bozmak veya değiştirmek bizim özgürlük alanımızın içinde olmalıdır. . Bend low, in order to jump high. Yükseklere sıçramak için iyice eğilmek gerekir. Hibernating and Resting are also important. Hazırda beklemek ve hareketsiz kalarak dinlenmek önemlidir. Be positively negative. Olumlu anlamda negatif olunuz. Focusing on our dreams. Rüyalarınıza, hayallerinize yoğunlaşınız.

15 6.The magical power of endurance 6. Sabrın sihirli gücü
We are truly great if we: Suffer the insufferable & Endure the unendurable. Katlanılamayacak durumlara katlanabilirse ve sabredilemeyecek konularda sabır gösterirsek gerçekten büyük oluruz. Defeat is the Mother of Success. Yenilgi başarının anasıdır. TFBH is the foundation, which supports the enduring of the humiliation and criticism. TFBH temeldir. Aşağılama ve eleştiriye karşı durmanın sürekliliğini sağlar Greater accomplishments have an extensive preparation period. Büyük başarıların arkasında geniş bir hazırlık dönemi vardır.

16 The magical power of endurance Sabrın sihirli gücü
Crisis is Opportunity in Disguise. Kriz, fırsatın kılık değiştirmiş halidir. Through the endurance, the opportunity reveals itself. Dayanıklılık süreci bağlamında fırsat kendisini ortaya koyar. Recognize when it’s time to go with the flow, and when is time for action Akıntı ile birlikte gitmenin de ona karşı harekete geçmenin de bir zamanı vardır Live your life to the fullest and with no fear or regrets. Hayatını korku veya pişmanlıklara yer vermeden en dolu şekilde yaşa. “Live through the dark of the night, in order to see the glory of day-break.” Sabah güneşinin doğuşunu takdir edebilmek için gecenin karanlığını tam olarak yaşamak gerekir.

17 7. The mystery of money 7.Paranın Gizemi
MONEY= 1 Gold + 2 Spears 1st Spear= The outward struggle 2nd Spear= The battle within. PARA = 1 Altın + 2 Mızraklar Mızrak = Dışarıya karşı verilen mücadele 2. Mızrak = İçimizdeki Mücadele POVERTY= a man sat in a pit, and bent as if under a great burden. YOKSULLUK = Çukurda oturan ve büyük bir yük altında imişçesine eğilen adam. “We are where we want to be financially” Finansiyel açıdan olmak istediğimiz yerde dururuz. Money inspires the greatest emotions in life, though is very connected with emotions such as agony and ecstasy. Para hayattaki en büyük duyguların esin kaynağıdır. Bununla birlikte heyecan ve acıyı da içinde taşır.

18 The mystery of money Paranın Gizemi
Money is earned, if we do things, we are unique at doing, and in this case we should be attentive to see what’s impossible to see. Özgün olduğumuz işleri yaparak para kazanmamız kolaylıkla mümkündür. Ne var ki bu durumda görülmesi imkansız olanı görmek konusunda bir beceri geliştirmemiz gerekir. The world is like a pyramid, so try to fight there where it’s easier and less crowded-near the top of it. Dünya bir piramit olarak düşünülebilir. Böylece eğer savaşmak gerkli ise kalabalığın ve rakiplerin daha az olduğu ve bu nedenle kazanmanın kolaylaştığı tepeye yakın yerlerde savaşmayı yeğlemeliyiz. We should try to recreate the Maker’s creativity in our work and then money will come. İşinizde yaratanın yaratıcılığına yaklaşarak davranırsak paranın kolay kazanılabildiğini göreceksiniz. We should enjoy money, but keep a indifferent attitude towards it. Paranın tadını çıkarmalı, fakat ona karşı kayıtsız bir tavır geliştirmeliyiz.

19 8.Deception without deceit 8. Kandırmadan İkna Etmek
We should invest more time and energy, with those who will benefit us most, now or later in the future. İleride yaşadığımız zamanda bize yarar sağlayacak kişilere zaman ve enerjimizi daha fazla ayırmalıyız. Through services, we will increase our value to others. Diğer kişilere olan değerimizi onlara verdiğimiz hizmetler ile artırabiliriz. Unconditional support & Mutual benefit Şartsız destek & Karşılıklı yarar. The con-man and the businessman: outward actions and the expression of their souls. Hilekar ve iş adamı: görünen eylemleri ve ruhlarının dışa vurumu.

20 9. Sixteen noble attributes of work 9
9. Sixteen noble attributes of work 9. Çalışmanın, emeğin 16 asil özelliği 1. ‘Work, the fondest human expression’ Çalışma – Emek en şefkat dolu insani dışa vurum. 2. Providing for ourselves and others Kendimizin ve başkalarının gereksinimlerini karşılama. 3. Working to achieve our spiritual unfoldment Manevi çözümlenmemizi sağlamak üzere çalışmak. 4. ‘Work, the greatest teacher’ Çalışma – Emek en büyük öğretmen. 5. ‘Work does not need us, we need work’ İşin bize gereksinimi yoktur, işe gereksinimi olan biziz. 6. ‘Through work, our destiny unfolds’ Çalışma – Emek ile kaderimizi ortaya çıkartırız. 7. ‘Our life evolves through actions’ Hayatımız eylemlerimiz ile gelişir. 8. Embracing the farmer’s virtue Çiftçinin erdemi ile kucaklaşmak

21 Sixteen noble attributes of work Çalışmanın, emeğin 16 asil özelliği
The working secret of W. A. Mozart. W. A. Mozart’ın çalışmasındaki sır. 10. Using our intuition as a business tool Sezgimizi bir iş aleti olarak kullanmak 11. Working in the light of grace Erdem ışığında çalışmak 12. Discovering our natural rhythm Doğal ritmimizi keşfetmek 13. Reaching for our limitless limit Sınırsız sınırlarımıza ulaşmak 14. Understanding the three P’s of work (Purpose, Perseverance, Patience) Çalışmanın temel niteliğini anlamak. (Amaç, Azim, Sabır). 15. ‘Work, the highest worship and highest sacrifice’ Çalışma. En yüksek ibadet ve kurban alanı. 16. Realizing the harmony of divine will and human will İnsan iradesi ve ilahi irade arasındaki intibakı gerçekleştirmek.

22 10. The advantage of playing the fool 10. Aptalı oynamanın avantajı
Why the fool and yes the fool ! Neden aptalı oynamalı? Bu görünüm bize ne kazandırır ? If victory, is what we want, then we should act through submission and disguise our-self: let’s appear weak and inept, instead of able and strong. Eğer zafere yönleniyorsak, kişiliğimizi maskeleyerek teslimiyetçi bir görünüm ile hareket etmeliyiz. Muktedir ve güçlü bir görüntü yerine zayıf ve aptalca görünmek yeğlenmelidir. Practice to know when is time for fighting back, or time for going forward and submitting Ne zaman karşılık vermek gerektiğini ve ne zaman ileri çıkarak teslimiyetçi bir tavır takınmak gerektiğini alanda öğrenmeliyiz. Never fight every battle- choose the one that conveys you the best, and even if you participate, distinguish the ones in which you should accept defeat and so, endure the humiliation of the defeat. Her savaşı kabul etmemelisiniz. Sizi en iyi ifade eden mücadeleye katılın. Yenilgiyi kabul etmeniz gereken dövüşleri diğerlerinden ayırt edin. Böylece aşağılanma ve yenilgiye tahammül etmeyi de öğrenin. Prepare yourself to accept the fact, that there are also other people, even tougher and stronger than you. Şu gerçeği kabul etmeye kendinizi hazırlamalısınız. Sizden daha sert ve güçlü insanlar da vardır.

23 11. Thriving among the cunning & ruthless 11
11. Thriving among the cunning & ruthless 11. Kurnaz ve acımasız insanlar arasında varlığını sürdürmek If we don’t stand up for what’s rightfully ours, nobody else will Gerçekten hakkımız olanları almak için ayağa kalkmaz isek başka hiç kimsenin bunda yardımcı olmayacağını bilmeliyiz. In the competition of life, only the strong will survive Hayat mücadelesinde sadece güçlü olanlar hayatta kalır. The strong lion can always identify a seek gazelle among a herd of thousands Güçlü aslan binlerden oluşan bir sürü içinde zayıf ceylanı ayırt edebilir. A biting dog must be admired from the distance Isıracak köpek belirli bir mesafeden teşhis edilmelidir. Our words or actions may be tough or gentle, but it’s the spirit behind them that defines us Sözlerimiz veya eylemlerimiz sert veya nazik olabilir. Bunun gerisindeki öz bizi tanımlar. We can win more battles by acting obliquely, than assaulting frontally. Doğrudan cepheden saldırmak yerine başka açıları deneyerek daha fazla muharabe kazanabiliriz..

24 Thriving among the cunning & ruthless Kurnaz ve acımasız insanlar arasında varlığını sürdürmek
We can always trust the person who we don’t have to trust. Güvenmek zorunda olmadığımız insana güvenmemiz mümkündür. Non-violence is not a sign of weakness, on the contrary, it’s the strongest power Şiddete karşı olmak zaaf işareti değildir. Tam tersine, en güçlü duruş budur. We should avoid the “death form 1000 cuts” caused by the ‘serenity stealers’ Dinginliğimizi bozan olguların alevlediği işkenceli ölüm şeklini önlemeliyiz. Without self defense, peace is nothing but a non-attainable dream Nefsi müdafaa olmaz ise barış ulaşılamaz bir rüyadan ibaret kalır. We should put other people’s negative energy to good use Başka insanların negatif enerjisini iyi amaçlarla kullanmalıyız. ‘Be tough with others, but first be tough with yourself’ Başkalarına karşı sert olabilirsiniz, fakat ilkönce kendinize karşı sert olmak gerekir.

25 12. Acquiring the killer instinct 12. Öldürmek içgüdüsünü kazanmak
What is the Killer Instinct: Öldürme içgüdüsü nedir? Is one aspect of the TFBH ( without it, TFBH would be only good intentions with no power and ability of acting ) TFBH nın temel niteliklerinden biridir.( Bu olmadan TFBH eylem gücünden ve yeteneğinden yoksun iyi niyetler yumağına döner). Is part of our genetic coding ( Keeps us on the right path to our objectives) Genetik kodlamamızın bir parçasıdır.(Bizi hedeflerimize ulaşan doğru istikamete yönlendirir). It has helped the mankind survive against the hostile elements of nature, throughout the history. İnsan soyuna tarih boyunca doğanın düşman güçlerine karşı hayatta kalma yeteneği vermiştir. Is the root of the TFBH- is the courage to finish the job quickly and cleanly. TFBH nın özüdür. Bir işi çabuk ve temiz bitirme cesaretinden ibarettir.

26 Acquiring the killer instinct Öldürmek içgüdüsünü kazanmak
About the Killer Instinct: Öldürmek İçgüdüsü Hakkında Face the darkness of the reality in order to correct the timid kind of nature. Ürkek bir doğal yapıyı düzeltmek için gerçeğin karanlık yüzü ile yüzleşmenizi sağlar. “Know yourself, know your opponent, one hundred battles, one hundred victories” SUN TZU Don’t avoid the topic if the enemy tries to incorporate the Killer Instinct and victimize us. “Kendini tanı, düşmanını tanı. “Yüz muharebe, yüz zafer – SUN TSU” For to win one hundred victories in one hundred battles is not the acme of skill. To subdue the enemy without fighting is the acme of skill.

27 13. Thick Face, Black Heart Leadership 13
13. Thick Face, Black Heart Leadership 13. “Thick Face Black Heart” Liderliği ( Art of war, Kung Ming) - (Savaş Sanatı, Kung Ming) Power and responsibility – Güç ve sorumluluk Uproot the wicked – Zayıfı yok etmek Recognize the individual’s true character – Bireyin gerçek karakterini tanımak The different types of leaders – Değişik lider tipleri Character flaws among leaders – Liderler arasında karakter bozuklukları Essential abilities of a leader – Bir liderin temel yetenekleri Yielding and overcoming – Boyun eğme ve kazanma The 3 must-haves for a proficient leader – Yeterli liderin 3 temel niteliği Organization of the troops according to each individual’s natural abilities – Bireylerin doğal yeteneklerine göre birliklerin organize edilmesi Codes of leadership – Liderlik kodları Fundamental rules of leadership – Liderliğin temek kuralları Omens of victory and defeat - Zafer ve yenilginin alametleri The proper attitude of a leader towards his troop – Bir liderin birliklerine karşı doğru tavrı How to motivate the troops - Birlikler nasıl motive edilir

28 14. Thick within, black within 14. Özdeki kalın, özdeki siyah
The main task: to discover what we already possess- the gift of TFBH Esas Görev: Zaten sahip olduklarımızı keşfetmek – TFBH nın ödülü The 7 stages of Self- Unfoldment: Kişiliğimizin 7 aşaması – Ortaya çıkarma The desire to do right. – Doğruyu yapma isteği. Confusion and Negativity. – Karmaşa ve olumsuzluklar. The Battle for Surrender. – Teslimiyet savaşı Acceptance of Your Imperfect Perfection. – Mükemmel olmayan mükemmeliyetinizin kabulü. The New Possibilities. - Yeni olasılıklar. The Inner Harmony. – İçimizdeki uyum. Detachment: The Power Source of Magnetism. – Önyargısız olma: Çekimin güç kaynağı. Man’s 3 qualities: - İnsanın 3 niteliği Tamas Rajas Sattva The Virtues of the Four Fources: - Dört gücün erdemleri Sister Water – Kızkardeş: Su Brother Fire – Erkek Kardeş :Ateş Brother Wind- Erkek Kardeş: Rüzgar Mother Earth – Dünya anamız

29 15. Paths to Thick Face, Black Heart 15
15. Paths to Thick Face, Black Heart 15. “Thick Face Black Heart”a ulaştıran yollar We must learn how to read the manual located within us İçimizdeki kullanma talimatını okumayı öğrenmeliyiz. Our actions are motivated by the basic desire of feeling ‘good’ and feel connected with the Divine Eylemlerimiz kendimizi iyi hissetmek bunun yanında da ilahi güç ile bağlantı kurabilmek istekleri ile motive olurlar We are not aware of the power within us, so we seek support in the outer world İçimizdeki gücün farkında olmadığımız için dışımızdaki dünyadan destek ararız.

30 Paths to Thick Face, Black Heart “Thick Face Black Heart”a ulaştıran yollar
Seven centering techniques – Yedi odaklanma tekniği Invoking the power of the name of the Divine. İlahi takdirin adında gizlenen gücü uyandırmak Prana Yama, the art of breathing. Prana Yama. Nefes alma sanatı. Invoking the inner music. İçimizdeki müziği uyandırmak Unlocking the inner vision. İçimizdeki vizyonun kilidini çözmek Contemplating the vast open space. Büyük açık alanı dikkatle izlemek (Ard Allahu Vasıa – Tanrının geniş toprakları). Courting the blissful oblivion Mutlu kayıtsızlığı davet ediş. Soliciting joy from eating/drinking. Yeme içme aşırı hazzından kurtuluş.

31 16. How a piranha eats the shark 10. Piranha Köpek Balığını Nasıl Yer
The ENTERPRENEUR ! - Girişimci - Müteşebbis BIG fish, eats SMALL fish: - BÜYÜK Balık KÜÇÜK balığı yer The Fox borrows the Tiger’s presence. (The 7 possibilities) Tilki Kaplanın görünümüne girer. (7 Olasılık). Before hitting a dog, first identify who’s dog is it. Köpeğe vurmadan önce onun kimin köpeği olduğunu öğren. Collect the small forces together. Küçük güçleri bir araya topla. Deception is the Essential Element. Aldatma temel unsurdur.

32 How a piranha eats the shark Piranha Köpek Balığını Nasıl Yer
Attack the Vulnerability of your opponent. Hasmınızın zayıf noktasına saldırın. (Remove the firewood from under the cooking pot; Display your force in East, and attack in West) (Tencerenin altından odunları alın. Gücünüzü batıda gösterin ve doğudan saldırın). Master the Art of Retreat. Ricat sanatında ustalaşın. Effective Execution. (Sails follow the wind; One arrow, two birds) Etkili icra.(Yelkenler rüzgarı izler. Bir ok ile iki kuş – Bir taşla iki kuş) Beware the Smallest. En küçükten sakının. The New Leap-Frog Theory. Yeni kurbağa – zıplama teorisi. Altered Reality. Başkalaşmış gerçeklik. From Victim to Victory Mazlumdan Muzaffere doğru.


"ENGİNEERING MANAGEMENT" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları