Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hz. Hatice İle evlendi Ticaretle uğraştı Ebu Talib ‘in Yanında kaldı Dedesi vefat etti Dedesinin Yanında kaldı Annesinin Yanına döndü Süt Anneye.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hz. Hatice İle evlendi Ticaretle uğraştı Ebu Talib ‘in Yanında kaldı Dedesi vefat etti Dedesinin Yanında kaldı Annesinin Yanına döndü Süt Anneye."— Sunum transkripti:

1

2

3

4

5

6 Hz. Hatice İle evlendi Ticaretle uğraştı Ebu Talib ‘in Yanında kaldı Dedesi vefat etti Dedesinin Yanında kaldı Annesinin Yanına döndü Süt Anneye verildi Doğdu Hz. Muhammed Annesi vefat etti www.slaytyerim.com Hz.Muhammed’in Çocukluk ve Gençlik Yılları

7

8

9 Hz. Muhammed; 571 yılında fil yılında fil olayından 50-55 gün sonra Rebiul-evvel ayının 12. günü Pazartesi gecesi doğmuştur.

10 Hz Muhammed doğmadan iki ay önce babası Abdullah’ı kaybetmiştir. Süt anne Halime’ye verilen Hz Muhammed, 6 yaşına gelince annesi Amine’ye teslim edilmiştir. Amine, Medine’de bulunan eşinin mezarını ziyaretten dönerken ‘Ebva’ denilen yerde vefat etmiştir. Dedesi Abdulmuttalip’in himayesine verilen peygamberimiz 8 yaşında da dedesini kaybetmiştir. Bunun üzerine dedesinin belirlediği amcası Ebu Talip’in himayesine verilmiştir.

11 Hz. Muhammed, amcası ile birlikte ticaret için Şam’a gitmiştir. Busra şehrinde Bahira isimli rahiple geçtiği bilinen olay İslam tarihi açısından önem taşır. Kimi din adamlarımız bu olayı reddeder. ‘”Sen bu kitabın sana vahyolunacağını ummuyordun.” ( Kasas 86)

12 Hz Muhammed gençlik yıllarında ‘Hilfu-l fudul’ ( Erdemliler yemini) isimli gruba dahil olmuştur. 25 yaşında Hz. Hatice ile evlenmiştir. Çocuklarının ismi; Kasım, Abdullah, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Zeynep, Fatıma 35 yaşında ‘Hacer-ül Esved’ taşının yerine yerleştirilmesi için yaptığı ‘Kabe hakemliği’ önemlidir. Bu olay ve Hz. Muhammed’in dürüstlüğü sebebi ile ona ’Muhammed-ül Emin’ denilmiştir.

13 OKU’ YARATAN RABBİNİN ADIYLA OKU! O İNSANI KAN PIHTISINDAN YARATTI. OKU! RABBİN KEREM SAHİBİDİR. O KALEMLE YAZMAYI ÖĞRETEN, O İNSANA BİLMEDİĞİNİ ÖĞRETENDİR. Hz. Muhammed’e ilk vahiy Cebrail tarafından 610 yılının ramazan ayında Hira Mağarasında gelmiştir.

14 İlk vahiyden sonra tebliğ üç yıl gizli devam etmiştir. İlk Müslümanlar: Hz. Hatice Hz. Ali Hz. Ebu Bekir Zeyd bin Haris Yakın çevreye tebliğ, ayet ile emredilmiştir. ‘ Önce en yakın akrabanı uyar. Sana uyan müminlere kanadını indir. Şayet sana karşı gelirlerse de ki: ben sizin yaptıklarınızdan muhakkak ki uzağım. ( Şuara 214-216)

15

16 DAVRANIŞ 3 Vahiy meleği Cebrail Hz. Peygambere göründü ve,”OKU!”dedi. Hz.Muhammed, ”Ben okuma bilmem dedi.”Cebrail yine,”OKU!”dedi.Hz.Muhammed yine yanıt verdi,”Ben okuma bilmem.”dedi.Cebrail bir daha tekrarladı ve,”OKU!”dedi.Bunun üzerine Hz.Muhammed titrek bir sesle “Ne okuyayım?”dedi.

17 DAVRANIŞ 4 “ YARATAN RABB’İN ADIYLA OKU! O, İNSANI EMBRİYODAN YARATTI. OKU!RABB’İN ÇOK CÖMERTTİR.O, İNSANA KALEMLE(YAZMAYI) VE BİLMEDİKLERİNİ ÖĞRETTİ.” (96/ALAK SURESİ 1-5)

18 Hz.Muhammed’e ilk vahiyden sonra günler,haftalar geçtiği halde vahiy meleği gelmiyordu.Bu şekilde aradan uzun zaman geçti.Bir gün Nur Dağındaki Hira Mağarasından evine gelirken Cebrail’i ilk gördüğü heybetli haliyle tekrar gördü.Daha önceki gibi korku ve heyecana kapılarak derhal evine koştu ve yatağına girdi.Fakat melek evde bir kez daha karşısına çıktı ve ona şöyle hitap etti:”Ey örtünen adam,kalk ve(insanları)uyar.Rabb’ini büyük tanı.Elbiseni temiz tut.Kötü şeylerden uzak dur.” (Müddesir 1-5)

19 Hz. Muhammed İ slam dinini önce yakın çevresindeki ki ş ilere anlatmaya ba ş ladı.

20 DAVRANIŞ 1 MUHACİR : Mekke’den Medine’ye göç eden Müslümanlar ENSAR : Medineli Müslümanlar HİCRET : Bir yerden bir yere göç etmek

21 DAVRANIŞ 2

22 DAVRANIŞ 3 Müslümanları baskılardan kurtarmak Dağılmış olan Müslüman potansiyeli yeniden birleştirme İslam’ın temel değerlerini topluma hakim kılma Müslümanları hür bir ortama kavuşturma Medine’de İslam’ın parlak geleceğinin tespit edilmesi

23 DAVRANIŞ 4 Tüm Müslümanlar mallarını ve yakınlarını Mekke’de bırakarak gizlice Medine’ye göç ettiler ve Mekke’de Hz.Muhammed birkaç yakınıyla beraber kalmıştır.

24 ? S i z H z. E b u B e k i r ’ s i n i z. H z. P e y g a m b e r e n y a k ı n a r k a d a ş ı n ı z. O ’ n u n h e r z a m a n d o ğ r u l u ğ u n u t a s d i k e t t i n i z. H i c r e t i ç i n i z i n i s t e d i n i z, O s i z i n b i r a z b e k l e m e n i z i i s t e d i. B i r g e c e g i z l i c e y o l a ç ı k t ı n ı z. B i l i y o r s u n u z k i, p u t a t a p a n l a r s i z i n p e ş i n i z d e. O n l a r ı ş a ş ı r t m a k i ç i n M e d i n e ’ n i n t e r s i n e g i d i y o r s u n u z. S e v r M a ğ a r a s ı n d a k o n a k l a d ı n ı z. M ü ş r i k l e r i z i n i z i b u l d u l a r, m a ğ a r a y a d o ğ r u y a k l a ş ı y o r l a r. A y a k s e s l e r i n i, k o n u ş m a l a r ı n ı d u y u y o r s u n u z. N e f e s a l m a y a k o r k u y o r s u n u z. ” Y a R a s u l u l l a h ” d e d i n i z. ” B i r a z e ğ i l s e l e r b i z i g ö r e c e k l e r. ” R a s u l u l l a h ” A l l a h b i z i m l e b e r a b e r ” d i y o r. B i r ö r ü m c e k g e l i y o r m a ğ a r a n ı n a ğ z ı n a a ğ ı n ı ö r ü y o r. İ k i g ü v e r c i n h ı z l a ç a l ı ş ı y o r. M ü ş r i k l e r i n s e s l e r i n i d u y u y o r s u n u z. ” N a s ı l o l u r ? İ z l e r b i z i b u r a y a k a d a r g e t i r i y o r a m a b u r a d a b i r ö r ü m c e k a ğ ı v e g ü v e r c i n y u v a s ı v a r. B u r a d a o l a m a z l a r. ” O n l a r g i d i n c e b i r o h h ! d i y o r. V e s ı r t ı n ı z ı m a ğ a r a n ı n d u v a r ı n a y a s l ı y o r s u n u z a r k a d a ş ı n ı z ı n b a ş ı d i z i n i z d e u y u y o r. M a ğ a r a n ı n y e r i n d e k i d e l i k l e r d e n. ” T ı s s ” s e s i g e l i y o r. ” Z e h i r l i b i r y ı l a n o l a b i l i r. ” K ı p ı r d a s a n ı z, d i z i n i z d e k i R e s u l u l l a h u y a n a c a k. B a ğ ı r s a n ı z m a ğ a r a d a n u z a k l a ş m a k t a o l a n m ü ş r i k l e r d u y a c a k. N e y a p a r s ı n ı z ?

25

26 Hz.Muhammed ve Ebu Bekir Sevr Mağarasında üç gün kaldılar. Hz.Peygamber ve Hz.Ebu Bekir Medine’ye ulaştıklarında Medine halkı,peygamberimizi büyük bir sevinçle ve şiirlerle karşıladılar. AY DOĞDU ÜZERİMİZE Ay doğdu üzerimize, Sen güneşsin,sen aysın. Veda tepelerinden. Sen nur üstüne nursun. Şükür gerektir bizlere, Sen Süreyya ışığısın, Allah’a davetinden. Ey sevgili Resul! Ey bizden seçilen elçi, Ay doğdu üzerimize, Yüce bir davetle geldin; Veda tepelerinden. Sen bu şehre şeref verdin, Şükür gerektir bizlere, Ey sevgili Resul! Allah’a davetinden.

27 DAVRANIŞ 5 SORU : Sizce hicret sadece sıkıntılardan kurtulmak için mi yapılır?

28 CEVAP : Her güçlük karşısında yapılacak olan hicret değildir.Peygamber aynı zamanda hicreti orada Müslümanlığı anlatıp İslam’ı yaymayı da amaçlıyordu. Tehlikede kaldıkları Uhut,Hendek,Bedir savaşında Medine’yi terk etmeyi düşünmediler.

29

30 Mekkeli müşriklerin baskılarından dolayı Allah’ın izni ile ilkinde 12, sonrasında 70 kişilik iki grup Habeşistan’a göç etmiştir.

31 622 yılında Mekkeli Müslümanlar Medine’ye göç ettiler. Mekke’de bütün mal ve mülklerini bırakarak… Allah Dedi ki : Ben, erkek olsun kadın olsun -ki hep birbirinizdensiniz- içinizden, çalışan hiçbir kimsenin yaptığını boşa çıkarmayacağım. Onlar ki, 1-hicret ettiler, 2-yurtlarından çıkarıldılar, 3- benim yolumda eziyete uğradılar, 4- çarpıştılar ve 5-öldürüldüler; andolsun, ben de onların kötülüklerini örteceğim ve onları altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacağım. Bu mükâfat, Allah tarafındandır. Allah; karşılığın güzeli O'nun katındadır. Al-i imran 195

32 Hicret’in İlk Yılında * Müslümanlar arasında ‘ensar- muhacir’ kardeşliği sağlandı. * Mescid-i Nebevi yapıldı. * Yahudilerle antlaşma yapıldı.

33 BEDİR SAVAŞI 624 yılında müslümanlar ile Mekkeli müşrikler arasında Bedir Kuyularında yapılmıştır. Müslümanların zaferi ile sonuçlanan savaş ilk zaferimizdir. “Siz atmadınız Allah attı…” Bu savaşta Allah’ın yardımı mutlaktır.

34 UHUT SAVAŞI 625 yılında yapılan bu savaş müslümanların mağlubiyeti ile sonuçlanmıştır. 72 müslüman şehit olmuştur. Peygamberimizin amcası Hz. Hamza şehit edilmiştir. Peygamberimizin de mübarek dişi kırılmıştır. Savaşın kaybedilmesinin sebebi ganimet hırsı ile yerini terkeden okçular yüzündendir. Hz.Muhammed’in (SAV) Savaş Sırasında Kaldığı Uhut Dağındaki Mağara

35 HENDEK SAVAŞI 627 yılında yapılan bu savaş savunma savaşıdır. Selman-ı Farisi’nin teklifi ile Medine şehri çevresine hendekler kazılmıştır. Mekkeliler müslümanlara karşı bir üstünlük sağlayamadan geri dönmek zorunda kaldılar.

36 628 yılında Mekkelilerle Hudeybiye Antlaşması yapılmıştır. Bu antlaşma ile Mekkeliler müslümanların siyasi varlığını ilk kez tanımışlardır Hudeybiye'de ondokuz gün kalındıktan sonra Medine'ye doğru yola çıkıldı. Yolda, "Biz sana apaçık bir fetih verdik. Bununla Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlayacak ve sana olan nimetini tamamlayacak ve seni doğru bir yola iletecek. Allah sana şanlı bir zafer verecek“ (el-Fetih, 48/1,2) âyetleriyle baslayan Fetih Sûresi nazil oldu.

37 Hz Muhammed 632 yılında ilk ve son haccı için Mekke’ye gitmiş ve Arafat’ta yüzlerce müslümana “Veda Hutbesi” ile seslenmiştir. ŞAHİT OL YA RAB!

38 Hz. Muhammed’in (S.A.V) Vefatı Hz.Muhammed, (S.A.V.) son seferi olan Tebük seferinden dönüşte hastalandı. İmamlığı Hz.Ebubekire bıraktı ve 8 Haziran 632’de 63 yaşında iken mübarek ruhu Refik-i Ala’ya yükseldi. Hz.Muhammed, (S.A.V.) vefat ettiği odaya defnedildi. Hz.Muhammedin mezarına Ravza-yı Mutahhara (Cennet bahçesi) adı verilir. ( Hz.Muhammed (S.A.V.) Peygamberimizin mezarı Medine şehrindedir.)

39


"Hz. Hatice İle evlendi Ticaretle uğraştı Ebu Talib ‘in Yanında kaldı Dedesi vefat etti Dedesinin Yanında kaldı Annesinin Yanına döndü Süt Anneye." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları