Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ 2014.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ 2014."— Sunum transkripti:

1 ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ 2014

2 ÇALIŞANLARIN ZARAR GÖRME RİSKLERİNİN AZALTILMASI
Çalışanların çalışma ortamlarından kaynaklanabilecek tehlikeleri ve bu tehlikelerden kaynaklanabilecek riskler belirlenir. Belirlenen bu risklere yönelik koruyucu önlemler ve tedbirler, Sağlık Çalışanları Meslek Riskleri Rehberi, Risk Yönetim Talimatı ve Enfeksiyon kontrol planında belirtilen hususlar doğrultusunda alınır. Risk değerlendirmesi yapılır. Hastanemizde riskler asgari; radyasyon, gürültü, tehlikeli maddeler kanserojen/mutajen maddeler, tıbbi atıklar, enfeksiyon, alerjen maddeler, ergonomi, şiddet, elektrik, havalandırma, aydınlatma düzeyi,Elektrik kazaları,trafik kazaları,doğal afet ve iletişim gibi konuları kapsar.

3 RİSKLİ ALANLARDA ÇALIŞANLARA YÖNELİK ÖNLEMLER
Bölüm bazında riskler, Risk Değerlendirme Ekibi tarafından belirlenerek analizleri yapılır. Belirlenen risklere yönelik bölümde çalışanlar ile birlikte değerlendirme yaparak gereken önlemleri alınır. Alınan önlemlere yönelik çalışanlara eğitimler verilir. Çalışanların maruz kaldığı olaylar kayıt altına alınır. Bölüm bazında kullanılması gereken kişisel koruyucu ekipman belirlenmiştir. Kişisel koruyucu ekipman çalışma alanlarında ulaşılabilir konumdadır. Kişisel koruyucu ekipman kullanımı konusunda çalışanlara eğitim verilmektedir.

4 ACİL DURUM KODLARI

5 Renkli Kodlar, Belirlenmiş Olan Acil Duruma Göre;
Hastane çalışanlarını haberdar etmekte, Risk durumunda iletişime olanak tanımakta, Kısa ve net mesaj vermekte, Doğru müdahale için zaman kazandırmakta, Panik oluşmasına engel olmakta, Acil durumlara hazırlıklı olmayı mümkün kılmakta, Hasta ve çalışan güvenliğini sağlamaktadır.  Renkli kodların çalışanlar tarafından kabul görmesi ve uygulanmasını sağlamak için belirlenen renk kodlarıyla ilgili eğitimler verilmeli, hastaneyle ilgisi bulunan herkesin haberdar olması sağlanmalı ve ortak bir dil oluşturulmalıdır.

6 ACİL DURUM KODLARI Sağlıkta Ulusal Renkli Kodlarda (URK) yer alan her bir renkli kod için ayrı ortak bir numara belirlenmek suretiyle ulusal düzeyde uygulamada ortak bir dil oluşturulmuştur. Numaralar kodların baş harflerine uygun olarak alfabetik sırayla verilmiştir.

7 FİZİKSEL ŞİDDETE MARUZ KALINMA RİSKLERİNİN AZALTILMASI
Hastane içerisinde veya çevresinde çalışanlara yönelik şiddeti önlemek amaçlı Beyaz Kod Uygulama sı oluşturulmuştur. Hastane genelinde hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanması amacıyla 24 saat güvenlik görevlisi bulunmaktadır. Hasta mahremiyeti dikkate alınmak şartıyla, Hastanenin bütün alanları kamera görüntüleri ile takip edilmekte. Fiziki mekânlar 24 saat boyunca yeterli düzeyde aydınlatılmış olup sürekli havalandırılmaktadır. Personelin alternatif çıkış yolları oluşturulmuştur. Çalışanlara Eğitimler verilmektedir.

8 SAĞLIK ÇALIŞANINA YÖNELİK ŞİDDET ÇEŞİTLERİ
Hem Sözel Hem Fiziksel Sağlık Çalışanı Fiziksel Sözel

9 Sağlıkta Şiddetin Nedenleri
Hasta ve Hasta Yakınlarından Kaynaklı Nedenler Personelden Kaynaklı Nedenler Kurumsal (Sistem) Nedenler Hasta ve yakınlarının hastalık ve ölüm olayı ya da tehdidi nedeni ile içinde bulundukları ruh halinin şiddet eğilimlerini arttırıyor olması Alkol ve madde bağımlısı, psikiyatrik bozukluğu olan kişilerin şiddete başvurma eğilimlerinin daha fazla olması İnsanın doğasında var olan şiddet uygulama eğiliminin, yararlı alanlara kanalize edilememesi Yapılan tedaviden memnun olmama Fazla bekleme Hastası ile ilgili kötü haber alma Tedavi sırasında ihmal edilme düşüncesi Medyanın sağlık alanı ile ilgili yıpratıcı yayınları, şiddete yönelik yayınlar Uygunsuz isteklerinin yerine getirilmemesi Önyargı Birikim Çocukluktan itibaren şiddetle çözüm ve pekiştirme Toplumsal ahlakta güçlü olanın haklı olduğu fikri Alkol ve madde bağımlılığı olan, şiddet öyküsü veren psikiyatrik hastalık tanısı almış personel ile çalışma Farklı karakterlerde hastalarla iletişim sürdürebilmek için personelin eğitimsizliği, Personel ve hastane idaresinde kriz yönetimi politikası eksikliği Uzun süreli çalışma Aşırı iş yükü Yetersiz dinlenme Nöbetlerde uykusuzluk Uzun süre ayakta kalma Tükenmişlik sendromu Şiddete ve mobinge maruz kalma Sağlıkta yaşanan sorunların hekimlere mal edilmesi, Malpraktis olgularında hizmet kusuru-kişisel kusur ayrımı yapılmadan hekimin suçlanması, Her meslekte olabilecek bazı kötü örneklerden yola çıkarak, tüm hekimlerin “ gözü paradan başka bir şey görmeyen” tipler şeklinde lanse edilmesi Prosedürler Yeterli güvenlik önlemlerinin alınmaması Kurumsal yetersizlikler (ilaç, yatak, cihaz vb.)

10 Sağlıkta Şiddetin Nedenleri
Hasta ve Hasta Yakınlarından Kaynaklı Nedenler Personelden Kaynaklı Nedenler Kurumsal (Sistem) Nedenler Hasta yakınları ile yalnız kalma Yanlış tedavi Hastayla ilgilenilmemesi Görevi ihmal Kişilik yapısı Empati kuramama Hastanın dinlenilmemesi Bilgilendirmeme Hastanın ilgi ihtiyacının yeteri düzeyde karşılanamaması Sorunları açıklıkla konuşma, dinleme ve empati alışkanlığının olmaması Eğitim düzeyinin düşüklüğü ve kurallara uyma alışkanlığının kazandırılamaması Stres Silah ve yaralayıcı aletlerin taşınmasının kolay olması Yüksek güven duygusu Hastama hemen bakılacak, teşhis ve tedavi derhal yapılacak, işim kısa sürecek düşüncesi Yanlış anlama Belirsizlik, uzun dönem bekleme Acil servis kalabalığı Yüksek beklenti içine sokulması Triaj bilincinin öğretilememesi Çok sayıda muayene Kalabalık ve gürültülü ortamlar, fiziki yetersizlikler Yardımcı personelin eğitimi, hosteslik sisteminin olmaması Güvenlik zaafiyeti Yönetimsel yetersizlikler Politik söylemler Denetim eksikliği

11

12 ŞİDDET Beyaz Kod (1111): Kurum içerisinde meydana gelen; cinsel taciz sözel ve fiziksel şiddet olaylarında verilen acil durum kodudur. Beyaz Kod (113): Sağlık çalışanlarının güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak tarih ve 2012/23 sayılı çalışan güvenliği genelgesi ile ülke genelinde sağlık çalışanlarının maruz kaldığı şiddete ilişkin iş ve işlemleri yürütmek üzere Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Beyaz Kod Birimi kurulmuştur.

13 Beyaz Kod Uygulama Aşamaları
Şiddete maruz kalan çalışan veya çalışanlar; Şiddet uygulayanla tartışmaya girmemeli, Güvenlik alanını korumalı, Olay anında yalnız olmamaya özen göstermeli Mümkünse kameraların görüntü alabildiği alanlarda bulunmaya çalışmalı, Alternatif çıkış yolları belirlemeli, 1111 numaralı telefonu arayarak Beyaz Kod vermelidir.

14 Güvenlik gözlem odası arandıktan sonra en yakın güvenlik görevlileri olay yerine yönlenmelidir. (Gerektiğinde Hastane Polisi veya Kolluk Kuvvetleri aranarak ekip istenir) Güvenlik Görevlileri ve/veya Polis Memurları kendi yetkileri dahilinde olaya engel olarak, büyümesine mani olurlar. Çalışanların emniyetini sağlarlar. Olaya karışanları icab ederse yakalar, ifadelerini, kimlik ve iletişim adreslerini tespit eder. Olaya müdahil olan güvenlik personeli ile “Beyaz Kod Bildirim Formu” doldurulmalıdır. Tarih, isim ve imza olmalı, içeriği açık olmalı, kullanılan cümleler ve yapılan davranışlar açık şekilde yazılmalı, tüm görgü tanıkları imzalamalı

15 RADYASYON GÜVENLİĞİ Radyasyondan Korunmada 3 Temel Kural Vardır.
1-Mesafe 2-Zaman 3-Zırhlama Radyasyon koruyucular kullanılmalı, Farklı ebatlarda radyasyon koruyucular bulundurulur.(Kurşun Önlük, Troid Koruyucu, Gonad koruyucu ve koruyucu gözlük) Çalışanların dozimetre takipleri yapılır.

16 RADYASYON GÜVENLİĞİ Her çalışan için;
Her dozimetre takip dönemi sonundaki radyasyon dozu ölçülür, Denetimli alanlarda dozimetre kullanılması zorunludur.(6 mSv’dan yukarıdır) Gözetimli alanlarda dozimetre kullanılması zorunlu değildir.(6 mSv’dan düşük) Max görüntü kalitesi, Min doz uygulaması(Alara) dikkate alınmalıdır. Yıllık toplam radyasyon dozu ölçülür, Radyasyon dozları dönemsel ve yıllık olarak yasal sınırlarla kıyaslanır. Çalışanların muayene ve tetkikleri yapılır Altı ayda bir kez hemogram, Altı ayda bir kez periferik yayma, Yılda bir kez dermatolojik muayene yapılır.

17 SAĞLIK TARAMALARI Tarama Programı, bölüm bazında belirlenen riskler ve bu kapsamda alınacak önlemler ve yapılacak testler uzman hekimlerin görüşleri doğrultusunda hazırlanır ve değerlendirilir. Çalışanlar sonuçları hakkında bilgilendirilir. Sağlık taraması sonuçlarına ilişkin bilgi güvenliği sağlanır. Sağlık Çalışanlarının Meslek Riskleri Rehberi ve Sağlık Tarama Ve İmmunizasyon Rehberi doğrultusunda uygulamalar yapılır.

18 KESİCİ DELİCİ ALET İLE YARALANMA RİSKLERİ
Hastanemizde kesici delici alet yaralanmasına maruz kalınabilecek bölümler; Klinikler, Acil, Ameliyathane, Laboratuar, Sterilizasyon, Yoğun Bakım, Çamaşırhane, Transfüzyon Merkezi, Anjiyo, Tomografi, Kan Alma, Endoskopi ve Evde Sağlık Birimidir. Sağlık Çalışanlarının Meslek Riskleri Rehberi doğrultusunda uygulamalar yapılır. Çalışanların maruz kaldığı olaylar kayıt altına alınır. Gerekirse düzeltici ve önleyici faaliyet başlatılır. İndikatör takipleri yapılır. Koruyucu ekipmanlar kullanılır.( Eldiven, El Dezenfektanı, Maske, Önlük, Gözlük) Eğitimler verilir.

19 KAN VE VÜCUT SIVILARIYLA BULAŞ RİSKİ
Hastanemizde kan ve vücut sıvılarıyla bulaşma risklerine maruz kalınabilecek bölümler belirlenmiştir; Bunlar; Klinikler, Acil, Ameliyathane, Laboratuar, Sterilizasyon, Yoğun Bakım, Çamaşırhane, Transfüzyon Merkezi, Anjiyo, Tomografi, Kan Alma, Endoskopi ve Evde Sağlık Birimidir. Sağlık Çalışanlarının Meslek Riskleri Rehberi doğrultusunda uygulamalar yapılır. Çalışanların maruz kaldığı olaylar kayıt altına alınır. Gerekli hallerde Döf başlatılır. İndikatör takipleri yapılır. Koruyucu ekipmanlar kullanılır (Eldiven, El Dezenfektanı, Maske, Önlük, Gözlük). Eğitimler verilir.

20 BİLGİ GÜVENLİĞİ Hizmetin sunumu için gerekli olan ve hastalarımıza ait özel ve hastalıklarıyla ilgili bilgiler gizlidir. Bu bilgiler otomasyon sisteminde ve hasta dosyalarında muhafaza edilir. Bu bilgi ve belgeler; hastalarımızın yazılı izni olmadan (yasal şartlar hariç) hiç kimse veya kuruluşa verilemez, temin edilen bilgiler açıklanamaz.

21 BİLGİ GÜVENLİĞİ NİTELİKLERİ
GİZLİLİK: Hastaya ait bilgiler(hastalığına) Demografik bilgiler Anamnez Teşhis ve tetkik bilgileri Personele ait bilgiler: Kişisel bilgiler Şifreler Maaş, ek ödeme bilgileri Birime ait bilgiler: Soruşturma Satın alma Kuruma ait bilgiler: Finansal Altyapı ve donanım

22 BİLGİ GÜVENLİĞİ Yapılması gerekenler;
Personele bilgi Güvenliği Eğitimi verilmeli, Bilgisayarlar şifreli olmalı (kişiye özel) Güvenlik duvarı sürekli açık olmalı Kişisel kimlik bilgileri umuma açık yerlerde olmamalı Kurum ağına kontrolsüz girişlere izin verilmemeli. Sunucu odasına giriş kontrollü olmalı. Sunucular mutlaka güvenlik duvarının arkasında bulunmalı Gizli bilgiler mutlaka güvenli ortamda saklanmalı. Belirli aralıklarla bilgiler yedeklenmeli Şifreler belirli aralıklarla değiştirilmeli Antivirus ,Antispam vs yazılımların güncel versiyonları kullanılmalı Orijinal lisanslı yazılımlar kullanılmalı Bilinmeyen e posta ve ekleri açılmamalı

23 BİLGİ GÜVENLİĞİ BÜTÜNLÜK Bilginin bütünlüğünün bozulmaması için gerekli tedbirler alınmalı. Bilgisayar ağlarının güvenliği Sunucu odasının güvenliği Sunucuların güvenliği Verilerin güvenliği ERİŞİLEBİLİRLİK İstenen veya ihtiyaç duyulan veriye zamanında yetkili kişi erişmeli Sunucular kesintisiz çalışma prensibi üzerine tasarlanmalı Kimlerin erişebileceği belirlenmeli Dışarıdan erişme kriterleri belirlenmeli ve erişimler kayıt altına alınmalı. HBYS ‘ye yapılan kullanıcı girişleri kaydedilmeli  KURTARILABİLİRLİK Veritabanı şifresi en üst yöneticiye mutlaka teslim edilmeli, değişiklikler bildirilmeli. Yedek dosyaları saklanmalı (farklı mekânda)

24 HASTANE ATIKLARIN SINIFLANDIRILMASI
EVSEL ATIKLAR: Bahçe, mutfak ve idari birimlerden kaynaklanan atıklardır. TIBBİ ATIKLAR: Ünitelerden kaynaklanan enfeksiyöz, patalojik ve delici kesici atıklardır. TEHLİKELİ ATIKLAR: Ünitelerden kaynaklanan genetoksik, farmasotik ve kimyasal atıklar RADYOAKTİF ATIKLAR: Tekrar kullanılması düşünülmeyen her türlü radyoaktif maddeler veya radyoaktif maddelerle bulaşmış diğer malzemelerdir. GERİ DÖNÜŞÜM AYIKLARI: cam ve kâğıt atıklar Hastanemizde; flüoresan lamba atıkları teknik birim tarafından toplanmakta ve tehlikeli atık deposunda ayrı olarak depolanmaktadır. Bitkisel atık yağlar ise; hastanemiz diyetisyeni sorumluluğunda mutfakta toplanıp depolanmakta, daha sonra referans firmalara teslim edilmektedir.

25 Tıbbi atıklar(Plastik torba)
Kesici-delici atıklar (Uygun Kap) Evsel atıklar Ambalaj atıkları Atık Pil Kutusu

26 İZOLASYON ÖNLEMLERİ

27 EL HİJYENİNİN ÖNEMİ Nasıl El Yıkamalıyız.?
Hastanemiz Bünyesinde El Hijyeni Rehberi Oluşturulmuştur. Sıvı Sabun veya Dezenfektanlı sıvı sabun ile Ilık ve akan su altında iyice ıslatılarak Sabunun iyice yayılması sağlanarak En az saniye süresince, Ellerimizin üstü, altı, parmak araları, tırnak altları, avuç içi, dirsek hizaları iyice ovuşturulur. Çok iyi bir şekilde sabun ve köpük gidene kadar durulanır. Kâğıt havlu ile veya şahsi havlu ile iyice kurulanır. Sağlık işinde çalışanlar ayrıca alkollü el dezenfektanı kullanmalıdır.

28 EL ANTİSEPTİĞİ KULLANIMI
El antiseptiği ellerde major bir kontaminasyon ve gözle görünür kir olmadığı sürece her işlem öncesi ve sonrası el hijyeni için kullanılır. İzolasyonda olan tüm hastalarda mutlaka hasta odasında el antiseptiği temin edilir. Çocuk servis/kliniklerinde ve psikiyatri servis/kliniklerinde görev yapan sağlık çalışanlarının sadece cepte taşınabilen alkol bazlı el antiseptikleri bulundurması ve kullanması gerekmektedir.

29 ENGELLİ ÇALIŞANLARA YÖNELİK DÜZENLEMELER
Otopark alanı, lavabo, tuvalet ve banyolar engelli kişilerin kullanımına yönelik düzenlenmiştir.   Engelliler için yönlendirme levhaları yapılmıştır. Hissedilebilir zemin döşemesi yolları yapılmıştır. Asansörlerde görme engelliler için hissedilebilir yazılar ve ses sistemi kurulmuştur. Danışma ve yönlendirme hizmetleri verilmektedir. Engelli kişiler için çıkış rampaları ve tutunma barları oluşturulmuştur. Engelli kişilerin sağlık hizmeti almaları ile ilgili olarak; Poliklinik alanlarında öncelikli oturabilmeleri, öncelikli kayıt yaptırmaları ve öncelikli muayeneleri için düzenlemeler yapılmıştır.

30 ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ
Acil durum ve afet planı oluşturulmuştur. Plana ilişkin görevlendirmeler yapılmıştır. Acil durum yönetimine yönelik eğitimler verilmektedir. Tüm hastane çalışanlarına; Yangın söndürücüleri ve hortumlarının kullanımına yönelik uygulamalı eğitim verilmektedir. Çalışanların katılımı ile yılda en az bir kez tatbikat yapılmaktadır. Yangın tatbikatı yılda en az bir kez yapılmaktadır. Hastanemizde her katta yangın algılama sistemi mevcuttur.


"ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ 2014." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları