Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

E-Devlet Uygulamları Barış Yalçındağ Öztürk Group Bilgi Teknolojileri Departmanı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "E-Devlet Uygulamları Barış Yalçındağ Öztürk Group Bilgi Teknolojileri Departmanı."— Sunum transkripti:

1 e-Devlet Uygulamları Barış Yalçındağ Öztürk Group Bilgi Teknolojileri Departmanı

2 Barış YALÇINDAĞ

3 e-Fatura YÖNTEMLER 1- Portal 2- Özel Entegratör 3- Entegrasyon

4 Barış YALÇINDAĞ e-Fatura Portal Gelirler idaresi tarafından hazırlanan ve mükelleflerden herhangi bir ücret alınmadan kullanım hakkı sağlayan uygulamadır.

5 Barış YALÇINDAĞ e-Fatura Özel Entegratör İzin almış 40 özel entegratör tarafından hazırlanmış uygulamalar ile kullanılan ERP yada KOBİ uygulamaları ile entegre çalışan şekilde kurulmuş sistemler

6 Barış YALÇINDAĞ e-Fatura Entegrasyon Kullanmış olduğumuz ERP yada KOBİ uygulamaları ile bütünleşik şekilde çalışan ve tüm alt yapı tarafımızda tutulan sistemlerdir

7 Barış YALÇINDAĞ e-Fatura Senaryolar 1- Temel Fatura 2- Ticari Fatura

8 Barış YALÇINDAĞ e-Fatura Temel Fatura Temel Fatura Senaryosu, sadece e-faturanın gönderen sistemden alıcı sisteme ulaşma durumunu ele alan senaryodur. Bu senaryoda kurum kendisine gönderilen e-faturada teknik (zorunlu alan eksikliği, veri bozulması, imza geçersizliği gibi) bir sorun yoksa e-faturayı kabul etmek zorundadır. Alıcılar fatura ile ilgili itirazlarını sadece harici yollarla gerçekleştirebileceklerdir. Bu senaryoda red etme seçeneği bulunmamaktadır.

9 Barış YALÇINDAĞ e-Fatura Ticari Fatura Temel Fatura Senaryosu’na ek olarak Posta Kutusu gelen faturayı KABUL, RET veya İADE etme hakkına sahiptir. Diğer bir ifadeyle; e-fatura uygulaması, kurumdan, kendisine gönderilen e-faturayı kabul edip etmeyeceğini bildirmesini beklemektedir. Kabul, ret veya iade bildirimi yeni bir e-fatura gönderilmesinde olduğu gibi imzalanarak iletilmeli ve arşivlenmelidir.

10 Barış YALÇINDAĞ e-Fatura e-Fatura ile ilgili düzenlemeler e-Fatura Uygulamasına kayıtlı kullanıcılara düzenlenecek elektronik faturada, düzenleme tarihi yanında düzenleme zamanının da saat ve dakika olarak gösterilmesi halinde elektronik faturanın kâğıt çıktısı irsaliye yerine geçer. Söz konusu kâğıt çıktıya “İrsaliye yerine geçer.” ifadesinin yazılması ve kâğıt çıktının satıcı veya yetkilisi tarafından imzalanması zorunludur. Kamuya gönderilecek olan faturaların e-Fatura olarak düzenlenmesi zorunlu hale gelecektir.

11 Barış YALÇINDAĞ e-Arşiv E-Arşiv Nedir? İlk denemesi EFKS ile iletişim sektöründe (Turkcell, Vodafone, Avea ve Turktelekom) yapılan sistemin tüm mükellefler için uyarlanması ve kesilen faturaların elektronik ortamda saklanmasına denir. Kağıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan ‘faturanın’ elektronik biçimde oluşturulmasına, iletilmesine, saklanmasına ve istenildiğinde ibraz edilmesine imkan sağlayan bir uygulamadır. 433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 30/12/2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

12 Barış YALÇINDAĞ e-Arşiv E-Arşiv kimlere zorunludur İnternet üzerinden satış yapan ve 2014 yılı gelir tablosu net satış hasılatı 5 milyon lira üzerinde olan mükellefler e-Arşiv’e 1.1.2016 tarihine kadar geçmek zorundadır.

13 Barış YALÇINDAĞ e-Arşiv E-Arşiv yöntemleri 1- Özel Entegratör 2- Entegrasyon

14 Barış YALÇINDAĞ e-Arşiv Özel Entegratör Başkanlık tarafından özel izin almış şuan 21 firma özel entegratörlük hizmeti vermektedir.

15 Barış YALÇINDAĞ e-Arşiv Entegrasyon Yeterli yazılım ve donanıma sahip bilgi işlem altyapısına sahip 7/24 sistemleri çalışan firmalar gerekli entegrasyonu sağlamaları halinde verilerini kendi sistemlerinde tutabilirler

16 Barış YALÇINDAĞ e-Arşiv E-Arşiv Kontrolü Sistem üzerinde kesilmiş olan faturanın kontrolü yapılması amacıyla oluşturulan yapıdır. http://www.efatura.gov.tr/earsivsorgula.html

17 Barış YALÇINDAĞ e-Arşiv e-Arşiv Yararları Fatura saklama maliyetlerini düşürüyor Doğaya ve çevreye katkı sağlıyor Belgelere hızlı erişim sağlanıyor

18 Barış YALÇINDAĞ e-Arşiv Belgelerin iletilmesi E-Arşiv olarak kesilmiş olan aya ait tüm faturaların takip eden ayın 15. (OnBeşinci) günüsaat 23:59’a kadar başkanlık sistemine iletilmesi gerekmektedir.

19 Barış YALÇINDAĞ e-Arşiv E-Arşiv Akış

20 Barış YALÇINDAĞ e-Defter e-Defter Nedir? Tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsar VUK ve/veya TTK ile uyumlu Elektronik kayıtlar bütünüdür

21 Barış YALÇINDAĞ e-Defter Neden e-Defter Kağıt süreçleri ihtiyaçlara uygun biçimde revize etmek Uluslararası ve uzaktan denetimin kapısını aralamak Elektronik denetim için uygun altyapıyı oluşturma Vergiye gönüllü uyumu sağlamak. Kağıt yükümlülüklerini ortadan kaldırmak

22 Barış YALÇINDAĞ e-Defter Kimler e-Defter tutabilir Bilanço usulüne göre defter tutan Gelir vergisi mükellefleri Kurumlar vergisi mükellefleri

23 Barış YALÇINDAĞ e-Defter Hangi defterler elektronik ortamda tutulabilecek 1- Yevmiye Defteri 2- Defter – i Kebir

24 Barış YALÇINDAĞ e-Defter e-Defter Akışı

25 Barış YALÇINDAĞ e-Defter e-Defter Örnekleri

26 Barış YALÇINDAĞ e-Defter e-Defter Örnekleri

27 Barış YALÇINDAĞ e-Defter e-Defter ile ilgili önemli bilgiler Elektronik defterler, istenildiğinde ibraz edilmek üzere ilgili olduğu beratları ile birlikte muhafaza edilmek zorundadır Gerçek ve Tüzel kişiler elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar (Tüzel kişiler için hesap döneminin son ayına ait defterler kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayın son gününe kadar) kendilerine ait güvenli elektronik imza veya mali mühür ile imzalar. Aylık dönem, sadece onaya sunulan ayın defter kayıtlarını ifade etmekte olup, önceki aylara ait kayıtları içermez. Hesap dönemi veya takvim yılı içerisinde de elektronik defter tutmaya başlanabilir. Ancak hesap dönemi veya takvim yılı içerisinde elektronik defter tutmaya başlayanlar, başladıkları tarihi izleyen bir aylık süre içerisinde eski defterlerine kapanış tasdiki yaptıracaklardır.

28 Barış YALÇINDAĞ e-Defter e-Defter ile ilgili önemli bilgiler Zaman damgası kullanımı ile GIB sistemi altyapısından kaynaklı sıkıntıların önüne geçilebilir. e-Defterler parçalı alınabilmeli ve bütünlük sağlanabilmelidir. e-Faturaya dahil olan tüm kullanıcılar e-Fatura kullanmak zorundadır e-Deftere tabi olan mükellefler kağıt ortamında defter tutamazlar Platform bağımsız e-Defter uygulamaları mevcuttur. Kapanış veya açılış tasdiği yapılmasına gerek yoktur. Birebir muhasebeleştirme Berat alındıktan sonra hiçbir şekilde evraklarda değişiklik yapılmamalıdır.

29 Barış YALÇINDAĞ e-Defter e-Defter ile ilgili önemli bilgiler GIB tarafından belirlenmiş en fazla boyut olarak 200 Mb. ‘tır ve bu boyutu aşmamak adına mutlaka defterlerin boyutları belirlenebilmelidir. Kullanılan uygulama Kontrol Numarası Şablonuna uygun olarak oluşturulmalıdır İmzalı dosyaların (Defter ve Beratlar) yedeklenmesi zorunludur

30 Barış YALÇINDAĞ e-Defter MUHAFAZA VE İBRAZ SORUMLULUĞU HAKKINDA DUYURU Bilindiği üzere 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliğin 4. Maddesi “Elektronik Defterin Muhafazası ve İbrazı” başlığında; e-defter uygulaması kapsamında oluşturulan elektronik defter ve beratların muhafazası ve ibrazı hakkında gerekli açıklamalar yapılmıştır. Mükelleflerin kendi bilgi işlem sistemlerinde muhafaza edilen elektronik defter ve beratların silinmesi, zarar görmesi, virüs bulaşması v.b. nedenlerle elektronik defter ve beratların ibrazında sorun yaşanabilmektedir. Bu ihtimaller doğrultusunda e-Defter uygulamasını kullanan mükelleflerin defter ve beratlarının muhafaza ve ibrazı konusunda gerekli önlemleri almaları, bu kapsamda elektronik defter ve beratların saklandığı bilgi işlem sistemlerinde yaşanabilecek sorunlar nedeniyle elektronik defter ve beratlarını mutlaka farklı lokasyonlarda yedeklemesini yapmaları gerekmektedir.

31 Barış YALÇINDAĞ Kayıt Saklama 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu ekinde yer alan (I) sayılı liste kapsamında ÖTV mükellefiyeti olanlar ile ÖTV mükellefiyeti olmasa dahi aşağıdaki faaliyetlerde bulunanlar; 1) 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında bayilik, taşıma, dağıtıcı, depolama (deniz taşıtları dâhil), madeni yağ, serbest kullanıcı, ihrakiye teslimi, iletim, rafinerici ve işleme lisanslarından herhangi birisine sahip olanlar, 2) 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında CNG, depolama, toptan satış, dağıtım, iletim, ithalat ve ihracat lisanslarından herhangi birisine sahip olanlar, 3) 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu kapsamında dağıtıcı, depolama, taşıma ve otogaz bayilik lisanslarından herhangi birisine sahip olanlar, Kimler Zorunludur;

32 Barış YALÇINDAĞ Kayıt Saklama Özel Tüketim Vergisi Kanunu ekinde yer alan (III) sayılı listenin B cetvelinde yer alan ürünlerle ilgili olarak, 1) Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan Tütün Ticareti Yetki Belgesi almış gerçek ve tüzel kişiler, 2) Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi almış gerçek ve tüzel kişiler, 3) Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi almış gerçek ve tüzel kişilerin mamullerinin, Toptan Satış Belgesi sahibi mükelleflere pazarlama ve dağıtımını gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişiler. (2) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamındaki kurum, kuruluşlar, kamu iktisadi kuruluşları ve sermayesinin yüzde 50 veya daha fazlası kamuya ait olan kurum ve kuruluşlar yukarıda belirlenen kapsamın dışındadır. Kimler Zorunludur;

33 Barış YALÇINDAĞ Kayıt Saklama Yukarıda yer alan mükellefler, Tebliğ ekinde yer alan konular itibarıyla belirlenen asgari içeriklere uygun kayıtları, elektronik ortamda oluşturmak ve istenildiğinde ibraz etmek üzere elektronik ortamda muhafaza etmek zorundadırlar. Bu kapsamda oluşturulacak kayıtların, söz konusu mükelleflerin tüm faaliyetlerine ilişkin olarak hazırlanması mecburidir. Kimler Zorunludur;

34 Barış YALÇINDAĞ Kayıt Saklama Satılan ve/veya Alınan mal/Hizmet ve iadeler için düzenlenen Fatura veya fatura yerine geçen Belgelere ilişkin oluşturulacak elektronik kayıtlarda asgari olarak aşağıdakiler olmalıdır. Bizden ne isteniyor a) Yevmiye tarihi, b) Yevmiye numarası, c) Belge tarihi, ç) Belge seri-sıra no d) Alıcının adı veya unvanı, e) Alıcının soyadı, f) Alıcıya ait vergi kimlik numarası g) Ürün Kodu, ğ) Satılan her bir mal veya h) Satılan her bir mal cinsine ilişkin miktar, sunulan her bir hizmetin cinsi ı) Ölçü birimi, i) Birim fiyat, j) Tutar, k) KDV, ÖTV vb. Vergisel bildirimler, l) indirim ve iskonto gibi unsurlar, m) Belge toplam tutarı NOT: Ödeme Kaydedici Cihazlar tarafından düzenlenen belgeler ile ilgili olarak oluşturulacak kayıtlar, düzenlenen belge üzerinde yer alan bilgiler ile sınırlıdır

35 Barış YALÇINDAĞ Barış Yalçındağ baris.yalcindag@ozturkgrp.com Öztürk Group Bilgi Teknolojileri Departman Müdürü


"E-Devlet Uygulamları Barış Yalçındağ Öztürk Group Bilgi Teknolojileri Departmanı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları