Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Barış Yalçındağ Öztürk Group Bilgi Teknolojileri Departmanı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Barış Yalçındağ Öztürk Group Bilgi Teknolojileri Departmanı"— Sunum transkripti:

1 Barış Yalçındağ Öztürk Group Bilgi Teknolojileri Departmanı
e-Devlet Uygulamları Barış Yalçındağ Öztürk Group Bilgi Teknolojileri Departmanı

2

3 YÖNTEMLER e-Fatura 1- Portal 2- Özel Entegratör 3- Entegrasyon

4 Gelirler idaresi tarafından hazırlanan
Portal e-Fatura Gelirler idaresi tarafından hazırlanan ve mükelleflerden herhangi bir ücret alınmadan kullanım hakkı sağlayan uygulamadır.

5 İzin almış 40 özel entegratör tarafından
e-Fatura İzin almış 40 özel entegratör tarafından hazırlanmış uygulamalar ile kullanılan ERP yada KOBİ uygulamaları ile entegre çalışan şekilde kurulmuş sistemler

6 Kullanmış olduğumuz ERP yada KOBİ uygulamaları ile bütünleşik şekilde
Entegrasyon e-Fatura Kullanmış olduğumuz ERP yada KOBİ uygulamaları ile bütünleşik şekilde çalışan ve tüm alt yapı tarafımızda tutulan sistemlerdir

7 Senaryolar e-Fatura 1- Temel Fatura 2- Ticari Fatura

8 Temel Fatura e-Fatura Temel Fatura Senaryosu, sadece e-faturanın gönderen sistemden alıcı sisteme ulaşma durumunu ele alan senaryodur. Bu senaryoda kurum kendisine gönderilen e-faturada teknik (zorunlu alan eksikliği, veri bozulması, imza geçersizliği gibi) bir sorun yoksa e-faturayı kabul etmek zorundadır. Alıcılar fatura ile ilgili itirazlarını sadece harici yollarla gerçekleştirebileceklerdir. Bu senaryoda red etme seçeneği bulunmamaktadır.

9 Ticari Fatura e-Fatura
Temel Fatura Senaryosu’na ek olarak Posta Kutusu gelen faturayı KABUL, RET veya İADE etme hakkına sahiptir. Diğer bir ifadeyle; e-fatura uygulaması, kurumdan, kendisine gönderilen e-faturayı kabul edip etmeyeceğini bildirmesini beklemektedir. Kabul, ret veya iade bildirimi yeni bir e-fatura gönderilmesinde olduğu gibi imzalanarak iletilmeli ve arşivlenmelidir.

10 e-Fatura ile ilgili düzenlemeler
e-Fatura Uygulamasına kayıtlı kullanıcılara düzenlenecek elektronik faturada, düzenleme tarihi yanında düzenleme zamanının da saat ve dakika olarak gösterilmesi halinde elektronik faturanın kâğıt çıktısı irsaliye yerine geçer. Söz konusu kâğıt çıktıya “İrsaliye yerine geçer.” ifadesinin yazılması ve kâğıt çıktının satıcı veya yetkilisi tarafından imzalanması zorunludur. Kamuya gönderilecek olan faturaların e-Fatura olarak düzenlenmesi zorunlu hale gelecektir.

11 E-Arşiv Nedir? İlk denemesi EFKS ile iletişim sektöründe (Turkcell, Vodafone, Avea ve Turktelekom) yapılan sistemin tüm mükellefler için uyarlanması ve kesilen faturaların elektronik ortamda saklanmasına denir. Kağıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan ‘faturanın’ elektronik biçimde oluşturulmasına, iletilmesine, saklanmasına ve istenildiğinde ibraz edilmesine imkan sağlayan bir uygulamadır. e-Arşiv 433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 30/12/2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

12 E-Arşiv kimlere zorunludur
İnternet üzerinden satış yapan ve 2014 yılı gelir tablosu net satış hasılatı 5 milyon lira üzerinde olan mükellefler e-Arşiv’e tarihine kadar geçmek zorundadır. e-Arşiv

13 E-Arşiv yöntemleri 1- Özel Entegratör e-Arşiv 2- Entegrasyon

14 Özel Entegratör Başkanlık tarafından özel izin almış şuan
21 firma özel entegratörlük hizmeti vermektedir. e-Arşiv

15 Entegrasyon Yeterli yazılım ve donanıma sahip bilgi işlem
altyapısına sahip 7/24 sistemleri çalışan firmalar gerekli entegrasyonu sağlamaları halinde verilerini kendi sistemlerinde tutabilirler e-Arşiv

16 E-Arşiv Kontrolü Sistem üzerinde kesilmiş olan faturanın kontrolü
yapılması amacıyla oluşturulan yapıdır. e-Arşiv

17 e-Arşiv Yararları e-Arşiv Fatura saklama maliyetlerini düşürüyor
Doğaya ve çevreye katkı sağlıyor Belgelere hızlı erişim sağlanıyor e-Arşiv

18 Belgelerin iletilmesi
E-Arşiv olarak kesilmiş olan aya ait tüm faturaların takip eden ayın 15. (OnBeşinci) günüsaat 23:59’a kadar başkanlık sistemine iletilmesi gerekmektedir. e-Arşiv

19 E-Arşiv Akış e-Arşiv

20 e-Defter Nedir? Tutulması zorunlu olan defterlerde yer
alması gereken bilgileri kapsar VUK ve/veya TTK ile uyumlu Elektronik kayıtlar bütünüdür e-Defter

21 Neden e-Defter Kağıt süreçleri ihtiyaçlara uygun biçimde revize etmek
Uluslararası ve uzaktan denetimin kapısını aralamak Elektronik denetim için uygun altyapıyı oluşturma Vergiye gönüllü uyumu sağlamak. Kağıt yükümlülüklerini ortadan kaldırmak e-Defter

22 Kimler e-Defter tutabilir
Bilanço usulüne göre defter tutan Gelir vergisi mükellefleri Kurumlar vergisi mükellefleri e-Defter

23 Hangi defterler elektronik ortamda tutulabilecek
1- Yevmiye Defteri 2- Defter – i Kebir e-Defter

24 e-Defter Akışı e-Defter

25 e-Defter Örnekleri e-Defter

26 e-Defter Örnekleri e-Defter

27 e-Defter ile ilgili önemli bilgiler
Elektronik defterler, istenildiğinde ibraz edilmek üzere ilgili olduğu beratları ile birlikte muhafaza edilmek zorundadır Gerçek ve Tüzel kişiler elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar (Tüzel kişiler için hesap döneminin son ayına ait defterler kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayın son gününe kadar) kendilerine ait güvenli elektronik imza veya mali mühür ile imzalar. Aylık dönem, sadece onaya sunulan ayın defter kayıtlarını ifade etmekte olup, önceki aylara ait kayıtları içermez. Hesap dönemi veya takvim yılı içerisinde de elektronik defter tutmaya başlanabilir. Ancak hesap dönemi veya takvim yılı içerisinde elektronik defter tutmaya başlayanlar, başladıkları tarihi izleyen bir aylık süre içerisinde eski defterlerine kapanış tasdiki yaptıracaklardır. e-Defter

28 e-Defter ile ilgili önemli bilgiler
Zaman damgası kullanımı ile GIB sistemi altyapısından kaynaklı sıkıntıların önüne geçilebilir. e-Defterler parçalı alınabilmeli ve bütünlük sağlanabilmelidir. e-Faturaya dahil olan tüm kullanıcılar e-Fatura kullanmak zorundadır e-Deftere tabi olan mükellefler kağıt ortamında defter tutamazlar Platform bağımsız e-Defter uygulamaları mevcuttur. Kapanış veya açılış tasdiği yapılmasına gerek yoktur. Birebir muhasebeleştirme Berat alındıktan sonra hiçbir şekilde evraklarda değişiklik yapılmamalıdır. e-Defter

29 e-Defter ile ilgili önemli bilgiler
GIB tarafından belirlenmiş en fazla boyut olarak 200 Mb. ‘tır ve bu boyutu aşmamak adına mutlaka defterlerin boyutları belirlenebilmelidir. Kullanılan uygulama Kontrol Numarası Şablonuna uygun olarak oluşturulmalıdır İmzalı dosyaların (Defter ve Beratlar) yedeklenmesi zorunludur e-Defter

30 MUHAFAZA VE İBRAZ SORUMLULUĞU
HAKKINDA DUYURU Bilindiği üzere 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliğin 4. Maddesi “Elektronik Defterin Muhafazası ve İbrazı” başlığında; e-defter uygulaması kapsamında oluşturulan elektronik defter ve beratların muhafazası ve ibrazı hakkında gerekli açıklamalar yapılmıştır. Mükelleflerin kendi bilgi işlem sistemlerinde muhafaza edilen elektronik defter ve beratların silinmesi, zarar görmesi, virüs bulaşması v.b. nedenlerle elektronik defter ve beratların ibrazında sorun yaşanabilmektedir. Bu ihtimaller doğrultusunda e-Defter uygulamasını kullanan mükelleflerin defter ve beratlarının muhafaza ve ibrazı konusunda gerekli önlemleri almaları, bu kapsamda elektronik defter ve beratların saklandığı bilgi işlem sistemlerinde yaşanabilecek sorunlar nedeniyle elektronik defter ve beratlarını mutlaka farklı lokasyonlarda yedeklemesini yapmaları gerekmektedir. e-Defter

31 Kayıt Saklama Kimler Zorunludur;
6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu ekinde yer alan (I) sayılı liste kapsamında ÖTV mükellefiyeti olanlar ile ÖTV mükellefiyeti olmasa dahi aşağıdaki faaliyetlerde bulunanlar; 1) 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında bayilik, taşıma, dağıtıcı, depolama (deniz taşıtları dâhil), madeni yağ, serbest kullanıcı, ihrakiye teslimi, iletim, rafinerici ve işleme lisanslarından herhangi birisine sahip olanlar, 2) 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında CNG, depolama, toptan satış, dağıtım, iletim, ithalat ve ihracat lisanslarından herhangi birisine sahip olanlar, 3) 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu kapsamında dağıtıcı, depolama, taşıma ve otogaz bayilik lisanslarından herhangi

32 Kayıt Saklama Kimler Zorunludur;
Özel Tüketim Vergisi Kanunu ekinde yer alan (III) sayılı listenin B cetvelinde yer alan ürünlerle ilgili olarak, 1) Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan Tütün Ticareti Yetki Belgesi almış gerçek ve tüzel kişiler, 2) Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi almış gerçek ve tüzel kişiler, 3) Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi almış gerçek ve tüzel kişilerin mamullerinin, Toptan Satış Belgesi sahibi mükelleflere pazarlama ve dağıtımını gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişiler. (2) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamındaki kurum, kuruluşlar, kamu iktisadi kuruluşları ve sermayesinin yüzde 50 veya daha fazlası kamuya ait olan kurum ve kuruluşlar yukarıda belirlenen kapsamın dışındadır.

33 Kayıt Saklama Kimler Zorunludur;
Yukarıda yer alan mükellefler, Tebliğ ekinde yer alan konular itibarıyla belirlenen asgari içeriklere uygun kayıtları, elektronik ortamda oluşturmak ve istenildiğinde ibraz etmek üzere elektronik ortamda muhafaza etmek zorundadırlar. Bu kapsamda oluşturulacak kayıtların, söz konusu mükelleflerin tüm faaliyetlerine ilişkin olarak hazırlanması mecburidir.

34 Kayıt Saklama Bizden ne isteniyor
Satılan ve/veya Alınan mal/Hizmet ve iadeler için düzenlenen Fatura veya fatura yerine geçen Belgelere ilişkin oluşturulacak elektronik kayıtlarda asgari olarak aşağıdakiler olmalıdır. a) Yevmiye tarihi, b) Yevmiye numarası, c) Belge tarihi, ç) Belge seri-sıra no d) Alıcının adı veya unvanı, e) Alıcının soyadı, f) Alıcıya ait vergi kimlik numarası g) Ürün Kodu, ğ) Satılan her bir mal veya h) Satılan her bir mal cinsine ilişkin miktar, sunulan her bir hizmetin cinsi ı) Ölçü birimi, i) Birim fiyat, j) Tutar, k) KDV, ÖTV vb. Vergisel bildirimler, l) indirim ve iskonto gibi unsurlar, m) Belge toplam tutarı NOT: Ödeme Kaydedici Cihazlar tarafından düzenlenen belgeler ile ilgili olarak oluşturulacak kayıtlar, düzenlenen belge üzerinde yer alan bilgiler ile sınırlıdır

35 TEŞEKKÜRLER Barış Yalçındağ baris.yalcindag@ozturkgrp.com
Öztürk Group Bilgi Teknolojileri Departman Müdürü


"Barış Yalçındağ Öztürk Group Bilgi Teknolojileri Departmanı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları