Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Patent VI. Tescilin Hükümleri A. Hakkın Kapsamı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Patent VI. Tescilin Hükümleri A. Hakkın Kapsamı"— Sunum transkripti:

1 Patent VI. Tescilin Hükümleri A. Hakkın Kapsamı
1) Buluşun doğrudan kullanılması durumunda hakkın kapsamı 2) Buluşun dolayılı kullanılması durumunda hakkın kapsamı B. Hakkın Sınırları 1) Genel sınırlar 2) Özel sınırlar C. Yıllık ücretlerin ödenilmesi D. Patenti Kullanma Zorunluluğu © myolcu

2 Patent A. Hakkın Kapsamı Genel olarak hakkın kapsamı PS`i,
sahibi olduğu patenti doğrudan veya dolayılı kullanım hakkını elde edir. Bunu, Pat.KHK.m.73`ün hükmü de kanıtlamakdadır Patent hakkı sahibi, buluşun yeri, teknoloji alanı ve ürünlerin ithal veya yerli üretim olup olmadığı konusunda herhangi bir ayırım yapmaksızın patent hakkından yararlanır (m.73/1). © myolcu

3 Patent A. Hakkın Kapsamı Genel olarak hakkın kapsamı Pat.KHK.m.73/2 de
PS`ye önleme yetkisini vererek patnet hakkının kapsamını tespit etmektedir. Patent sahibinin, üçüncü kişiler tarafından izinsiz olarak aşağıda sayılanların yapılmasını önleme hakkı vardır (m.73/2): a - Patent konusu ürünün üretilmesi, satılması, kullanılması veya ithal edilmesi veya bu amaçlar için kişisel ihtiyaçtan başka herhangi bir nedenle olursa olsun elde bulundurulması; b - Patent konusu olan bir usulün kullanılması; c - Kullanılmasının yasak olduğu bilinen veya bilinmesi gereken usul patentinin kullanılmasının üçüncü kişiler tarafından başkalarına teklif edilmesi. d - Patent konusu usul ile doğrudan doğruya elde edilen ürünlerin satışa sunulması veya kullanılması Not: Önleme yetkisinin kapsamı açısından sınırlı sayı ilkesi geçerlidir © myolcu

4 Patent A. Hakkın Kapsamı
1) Buluşun doğrudan kullanılması durumunda hakkın kapsamı a) Ürün patentlerinde hakkın kapsamındaki filler b) Usul patentlerinde hakkın kapsamındaki filler 2) Buluşun dolayılı kullanılması durumunda hakkın kapsamı © myolcu

5 Patent 1) Buluşun doğrudan kullanılması
a) Ürün patentlerinde hakkın kapsamındaki filler aa) Üretim bb) Satış cc) Kullanma dd) İthalat ee) Elde bulundurma m.73/2-a © myolcu

6 Patent a) Ürün patentlerinde hakkın kapsamındaki filler aa) Üretim
PS`i patent konsusu buluşu ürütmek hakkına sahiptir.. Üretmek Kavram İstemlerde beyan edilmiş buluşa uygun özellikli eşya üretmek Ürünün bir bütün olarak üretilmesi Tamir ve tekrar inşa Parçalarının üretilmesi (montaj edildiğinde asıl ürün ortaya çıkma şartıyla) © myolcu

7 Patent a) Ürün patentlerinde hakkın kapsamındaki filler aa) Üretim
Parça Üretimi açısından şart Üretilen parçaların bağımsız olarak üretilmesi mümkün olmalı Bağımsız ticarete sunulması ise mümükün olmamalı Parçaların patent konusu buluşu oluşturmak için özellikle üretildiğinin aşikar olması Üçüncü kişilerin, bu unsurların veya araçların buluşu uygulamaya yeterli olduğunu ve bu amaçla kullanılacağını bilmeleri veya bu durumun yeterince açık olması gerekir (m.74/1). © myolcu

8 Patent a) Ürün patentlerinde hakkın kapsamındaki filler bb) Satış PS`i
patent konsusu buluşu satmak hakkına sahiptir.. Satma Kavramı Patent konsusu ürünler üzerindeki tasarrüf yetkisinin kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devri Mülkiyetin devri, Vasıtalı veya vasıtasız zilliyetlik verme (kira, lisans. ödünç.. ) Kavramı etkilemeyen hususlar Satışın yurt içinde veya dışında olması İvazlı veya ivazasız olması © myolcu

9 Patent a) Ürün patentlerinde hakkın kapsamındaki filler cc) Kullanma
PS`i patent konsusu buluşu kullanmak hakkına sahiptir.. Kullanma Kavram Patent sahibinin izni olmadan patent konusu olan buluşun amacına uygun olarak fiilen kullanılması Kavramı etkelemeyen haller Kullanımı amacı (eğitim, yardım, kültür vs..) Nerede kullanıldığı (evde, işyerinde, kamu kurumunda) İstisna Özel alanda ve ticari amaç taşımayan kullanımalar bu kapsamda değil © myolcu

10 Patent a) Ürün patentlerinde hakkın kapsamındaki filler dd) İthalat
Kavram Koruma ülkesi dışında bir ülkeden koruma sağlayan ülkeye getirilmesi ithalat olarak kabul edilir. İthalatın amacı önemli değil (mesela, bir başka ülkeye satamak) Patentten doğan hak tüketilmediği sürece patent konusu buluşu içeren ürünlerin ithali, patent sahibinin iznine tabidir. © myolcu

11 Patent a) Ürün patentlerinde hakkın kapsamındaki filler
ee) Elde bulundurma PS`i patent konsusu buluşu elde bulundurmak hakkına sahiptir.. Patent konsusu buluşu gerek bizzat gerek dolayılı (işçisi, hizmetlisi ...) kişisel ihtiyaç dışında elinde bulundurulması PS`nin hakkını ihlal eder Kişisel ihtiyaç? dar yorumlanmalı kişinin kendisi ve birlikte yaşadığı aile bireylerinin ihtiyacı © myolcu

12 Patent a) Ürün patentlerinde hakkın kapsamındaki filler
ee) Elde bulundurma Tüketici? Tüketmek için ürünü elinde buluduran son tüketiciler dikkata alınmalı Tükticiye ulaştırmak için elinde bulunduran kimsler (toptancı, depocu, bayi, tamirci, tedarikçi vs..) mütecaviz asyılır © myolcu

13 Patent 1) Buluşun doğrudan kullanılması
b) Usul patentlerinde hakkaın kapsamı aa) Doğrudan doğruya usulün kendisine yönelik filler aaa) Usulün kullanılması bbb) Usulün kullanılmasının teklif edilmesi bb) Usul ile doğrudan doğruya elde edilen ürünlere yönelik fiiller © myolcu

14 Patent aa) Doğrudan doğruya usulün kendisine yönelik filler
aaa) Usulün kullanılması Kavram Ürünü veya neticesini doğuracak şekilde usulün kullanılması Uygulama ürünü veya neticesini doğuracak önemli bir usul aşaması oluşturmalı Malzeme tederiki ihlal değildir İzinsiz kullanma olmalı © myolcu

15 Patent aa) Doğrudan doğruya usulün kendisine yönelik filler
bbb) Usulün kullanılmasının teklif edilmesi İvazlı veya ivazsız olarak üçüncü kişilere sunmak Mesela, üsulün uygulanması için gereken malzemeleri satan kimsenin malzemeyi satarekn bunların usulde nasıl uygulanacağını anlatmak –tekliftir. Sübjektif şart: Üçüncü kişiler usul patentinin kullanılmasının yasak olduğunu biliyor olmasını veya en azından bilmesi gerektiğinin kendisinden beklenmesi gerekir (m.73/2-c) © myolcu

16 Patent b) Usul patentlerinde hakkaın kapsamı
bb) Usul ile doğrudan doğruya elde edilen ürünlere yönelik fiiller Hakkın kapsamındadır Usul ile doğrudan doğruya elde edilen ürünler de Mantık usulden faydalanma hakkı sahibinin bu usulün doğrudan neticsi olan ürünlerden faydalanma hakkına sahip olması gerektiği düşüncesidir. © myolcu

17 Patent bb) Usul ile doğrudan doğruya elde edilen ürünlere yönelik fiiller Ürün patenti ile usulün doğrudan neticesi olan ürünün karşılaştırması Benzelik, PatKHK.m.73/2-d`ye göre, usulün doğrudan neticesi olan ürün ile ürün patentlerdeki koruma kapsamı hemen hemen aynıdır PatKHK.m.73/2-d Patent konusu usul ile doğrudan doğruya elde edilen ürünlerin satışa sunulması veya kullanılması veya ithal edilmesi veya bu amaçlar için kişisel ihtiyaçtan başka herhangi bir nedenle olursa olsun elde bulundurulması, önlenebilir. Farklılık , Ürünün, usulün doğrudan sonucu olma şartının aranması ve usulün kullanılmasının teklif edilmesinin açıkça ifade edilmesidir © myolcu

18 Patent bb) Usul ile doğrudan doğruya elde edilen ürünlere yönelik fiiller Ürünün usulün doğrudan sonucu olmasının tespiti Ürünün ticari hayattaki değeri neye borçlu Patent konusu usulün uygulanmasının ürünü artı değer katıp katmadığı Ürünün varlık sebebinin doğrudan patent konsusu usul olup olmadığı Usül ile ürün arasında yeterli bağın olup olmadığı Usulün uygulnamsı ile ürünün ortaya çıkması arasındaki aşamada arayua başaka bir ürütim aşamasının girip girmdiği Ürünün üretiminde birden fazla usul kullanılmışsa ve usuller aynı anda kullanılmışsa ortaya çıkan ürün her bir usulün bu usullür sırasıyla kullanılmışsa nihai ürün üzerinde en çok etkisi olan usulün doğrudan soncudur. © myolcu

19 Patent bb) Usul ile doğrudan doğruya elde edilen ürünlere yönelik fiiller Usulün doğrudan sonucu olan ürünlerin korunmasında avantaj: Patent konusunun yeni ürün veya maddelerin elde edilmesine ilişkin bir usul olması halinde, aynı özellikleri taşıyan her ürün ve maddenin patent verilmiş buluş konusu usule göre elde edilmiş olduğu kabul edilir. Aksini savunan kişi, bunu ispatla yükümlüdür (m.84/2). © myolcu

20 Patent 2) Buluşun dolayılı kullanılması Dolayılı kullanım kavramı
Patent konsusu usulü veya ürünü kullanmaya yetkili olanların bunlara ilişkin esaslı unsur veya araçları, ürün veya usulü kullanmaya yetkili olamayan kişilere vermesidir. Neden PS`ye tanınmış PS`ni patentden doğan hakka tecavüz fiillerinde üçüncü kişilerin yer almalarına karşı koruma düşüncesi bulunmakta © myolcu

21 Patent A. Hakkın Kapsamı 2) Buluşun dolayılı kullanılması
Kanun Koyucu, Buluşun dolayılı surettde kullanma hakkını PS`ye vermişdir PS`nin m.74/1`deki önleme hakkı: Patent sahibinin, patent konusu buluşun uygulanmasını mümkün kılan ve buluşun esasını teşkil eden bir kısmı ile ilgili unsurların veya araçların üçüncü kişiler tarafından, patent konusu buluşu kullanmaya yetkili olmayan kişilere verilmesini önleme hakkı vardır. © myolcu

22 Patent 2) Buluşun dolayılı kullanılması Sübjektif şart aranmakta:
Üçüncü kişilerin, bu unsurların veya araçların buluşu uygulamaya yeterli olduğunu ve bu amaçla kullanılacağını bilmeleri veya bu durumun yeterince açık olması gerekir (m.74/1, c.2). © myolcu

23 Patent 2) Buluşun dolayılı kullanılması
PatKHK.m.74/1`in uygulanmadığı haller PatKHK.m.74/1`de sözü edilen unsurlar veya araçlar piyasada her zaman bulunabilen ürünler ise, üçüncü kişiler, söz konusu kişileri belirtilen fiilleri yapmaya tahrik etmediği takdirde PatKHK.m.74/1`in hükmü uygulanmaz (PatKHK.m.74/2). PatKHK.m. 75`in (a), (b) ve (c) bentlerinde gösterilen fiilleri yapanlar, PatKHK.m.74/1`in hükmüne göre patenti kullanmaya yetkili olmayan kişiler sayılmaz (PatKHK.m.74/3). Aşağıdaki fiiller patentten doğan hakların kapsamı dışında kalır (m.75): a - Sınai veya ticari bir amaç taşımayan ve özel maksatla sınırlı kalan fiiller; b - Patent konusu buluşu içeren deneme amaçlı fiiller; c - Sadece bir reçetenin oluşturulması için eczanelerde yapılan ilaçların seri üretim olmadan hazırlanarak kullanılması ve bu şekilde hazırlanan ilaçlara ilişkin fiiller; © myolcu

24 Patent B. Hakkın Sınırlamaları 1) Genel Sınırlamaları
2) Özel Sınırlamaları © myolcu

25 Patent 1) Hakkın Genel Sınırlamaları
a) Özel amaçla sınırlı kalan fiiller b) Deneme amaçlı fiiller c) Reçete ile hazırlanan ilaçlara ilişkin fiiller d) Taşıma araçlarında kullanım e) Milletlerarası sivil havacılık anlaşmasında öngörülen fiiller f) Koruma süresinden kaynaklanan sınır g) Ülkesellik ilkesinden doğan sınırlar © myolcu

26 Patent 1) Hakkın Genel Sınırlamaları
a) Özel amaçla sınırlı kalan fiiller Ticari amaç taşımayan kullanmalar İktisadi amaç taşımamalı Özel amaç için kullanım dar yorumlanmalı kişinin kendisi veya birlikte yaşadığı ailesi için kullanım Mesela, Bir kimyagerin patentli usul veya bileşiklerle ürettiği şampuanı evinde kullanması Buluşu hediyye etmesi, hayır amaçlı kullanması ihlal sayılır.. © myolcu

27 Patent 1) Hakkın Genel Sınırlamaları b) Deneme amaçlı fiiller
Çözüldüğü iddia edilen problemin çözülüp çüzülmediğini denemek hakkın kapsamı dışındadır İlgili makamların Rakiplerin Denetim ve kontröl kurumlarının Araştırma inceleme kurumlarının Halk sağlığı ile ilgili kuruluşların filleri bu anlamda sayılmakta © myolcu

28 Patent 1) Hakkın Genel Sınırlamaları
c) Reçete ile hazırlanan ilaçlara ilişkin fiiller Şartları Seri üretim niteğinde olmamak Üretim konsusunda faaliyyet gösteren bir ticari işletme görüntüsü vermemek Eczanede gerçekleştirmek Bir reçeteye bağlı olarak hazırlamak şeklindeki filler hakkın kapsamı dışıdır © myolcu

29 Patent 1) Hakkın Genel Sınırlamaları d) Taşıma araçlarında kullanımı
Patent konusu buluşun Paris Anlaşması'na dahil ülkelerin gemi veya uzay aracı veya uçak veya kara nakil araçlarının yapımında veya çalıştırılmasında veya bu araçların ihtiyaçlarının karşılanmasında, söz konusu araçların geçici veya tesadüfi olarak Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bulunması şartıyla kullanılması hakkın kapsamı dışındadır (m.75/d) © myolcu

30 Patent 1) Hakkın Genel Sınırlamaları
e) Milletlerarası sivil havacılık anlaşmasında öngörülen fiiller MSHA`nın 27. maddesi devletin hava aracı veya hava aracı için gerekli yedek parçalarını patentten doğan haciz talebinden muaf tutmuştur Şartlar Devlete mahsus hava aracı veya onların yedek parçaları olmalı, İlgili ülkeye izinli olarak girmelei MSHA`na, Paris Sözleşmesine katılmış devlet oalmalı veya Pars S`ne katılmış devlet vatandaşlarının patentlerini korumak için kanun çıkarmış devlet oalmalı (MSHA.m.27/c) © myolcu

31 Patent 1) Hakkın Genel sınırlar
f) Koruma süresinden kaynaklanan sınırlama İncelenerek verilen patentin süresi başvuru tarihinden itibaren hesaplanan ve uzatılamayan 20 yıldır (m.72/1). İncelemesiz verilen patentin süresi 7 yıldır. İnceleme talebinin 7 yıllık süre içinde yapılması ile inceleme sonucunda patent verilmesine kesin olarak karar verilmesi halinde patentin süresi başvuru tarihinden itibaren hesaplanan 20 yıla tamamlanır (m.72/2). Bu sürelerin bitmesinden sonra hakın kapsamında olan filleri gerçekleştirmek hakkın ihlali olmayacktır © myolcu

32 Patent 1) Hakkın Genel sınırlar
g) Ülkesellik ilkesinden doğan sınırlama Patent hakkın buluşa hangi ülkede patent alınmışsa ilgili ülkede korunmaktdadır. Diğer ülkelerde korunabilmesi o ülkelrde de tescil olunması gerkir. Bu durum patent hakkına ülkesellik ilkesinin getirmiş olduğu sınırlmadır. © myolcu

33 Patent 2) Hakkın Özel Sınırlamaları a) Ön kullanım hakkı (m.77)
b) Lisans verilmesinin teklifi (m. 94 vd..) c) Zorunlu Lisans (m.99 vd..) d) Hakkın tüketilmesi (m.76) e) Önceki Tarihli patentler f) Kanuni telkel durumu (m.81) g) Sessiz kalma yolu ile hakkın kaybı © myolcu

34 Patent a) Ön kullanım hakkı Kavram
Patent başvurusunun yapıldığı tarih ile rüçhan hakkı tarihi arasında buluşu iyiniyetli olarak ülke içinde kullanmakta olan veya kullanım için ciddi ve gerçek tedbirler almış kişi veya kişilere karşı, patent konusunu aynı şekilde kullanmaya devam etmelerini veya alınmış tedbirlere uygun olarak kullanmaya başlamalarını önlemeye buluş sahibinin hakkı yoktur (77/1). Kullanım ölçüsü Ancak, üçüncü kişilerin patent konusunu kullanmaya devam etmeleri veya alınmış tedbirlere uygun kullanımları sahip oldukları işletmenin makul ihtiyaçlarını giderecek ölçüde olabilir (77/2). © myolcu

35 Patent a) Ön kullanım hakkı Hakkın devri
Bu kullanma hakkı ancak işletme ile birlikte devredilebilir (m.77/3). PS`nin hakkının kapsamı dışında olması PatKHK.m.77/1`de sözü edilen kişilerce satışa sunulmuş olan ürünlerle ilgili faaliyetler, patent sahibinin 76. madde anlamında patentten doğan hakkının kapsamı dışında kalır (m.77/son). © myolcu

36 Patent b) Lisans verilmesinin teklifi Kavram
PatKHK.m.96`ya göre, patent sahibi patent konusu buluşu kullanmıyorsa, Enstitü'ye yapacağı yazılı bir başvuru ile, patent konusu buluşu kullanmak isteyen herkese lisans vereceğini bildirebilir (m.94/1). Şekil Enstitü, lisans verme tekliflerini Patent Sicili'ne kayıt ederek ilan eder. Lisans verme teklifleri halkın incelemesine açıktır. Enstitü, bu incelemeyi sağlamak üzere gerekli tedbirleri alır (m.94/3). © myolcu

37 Patent b) Lisans verilmesinin teklifi Teklifin geri alınması
Lisans almak için patent sahibine bir talep yapılmadığı sürece, patent sahibi yaptığı lisans verme teklifini her zaman geri alabilir. Teklifin geri alınması, geri alınma talebinin Enstitü'ye verilmesi ile hüküm ve sonuç doğurur (m.94/4). © myolcu

38 Patent b) Lisans verilmesinin teklifi
Lisansın kendiliğinden geri alınması KHK.m.12`ye göre (gasp), yapılan yargılama sonucunda patent sahipliğinde değişiklik olmuşsa, yeni patent sahibinin, Patent Sicili'ne kayıt edilmesi ile daha önce yapılmış lisans verme teklifi, kendiliğinden geri alınmış sayılır (m.94/2). © myolcu

39 Patent b) Lisans verilmesinin teklifi Lisansın Verilmesinin Sonuçları
Lisans, Patent Sicili'ne inhisari lisans olarak kayıt edilmişse, patent sahibi, başkalarına ayrıca lisans verme teklifi yapamaz (m.94/5). Lisans verme teklifi üzerine, lisans alan olarak buluşu kullanmaya yetkili olan herkes, inhisari olmayan lisans sahibi sayılır ve bu madde hükmüne göre verilen lisans, hukuken sözleşmeye dayalı lisans olarak kabul edilir (m.94/6). Lisans verme teklifi yapıldıktan sonra, inhisari lisansın Patent Sicili'ne kayıt talebine, lisans verme teklifi geri alınmadığı veya geri alındığı kabul edilmediği takdirde, izin verilemez (m.94/son). © myolcu

40 Patent b) Lisans verilmesinin teklifi
Lisans Verme Teklifinin Kabulü Şekli Lisans verme teklifinden yararlanmak suretiyle lisans almak isteyen kişi, buluşun kullanma şeklini de belirterek, bu talebini yazılı olarak 3 suret halinde Enstitü'ye bildirir (m.95/1). Enstitü, bir sureti patent sahibine gönderir. Diğer suretlerden birini de, tekrar talepte bulunana geri yollar. Her iki surette de, Enstitü'nün mühürü ve aynı sevk tarihi bulunur (m.95/1). © myolcu

41 Patent b) Lisans verilmesinin teklifi Lisans bedelinin tespiti
Lisans bedeli konusunda tarafların anlaşamamaları halinde, taraflardan birinin yaptığı talep üzerine, yetkili mahkeme, tarafları da dinleyerek, lisans bedelini tesbit eder (m.95/2). © myolcu

42 Patent b) Lisans verilmesinin teklifi Bedelde değişiklik yapma
Mahkeme, daha önce taraflarca uygun bulunan bedelin, daha sonra yetersiz hale gelmesi durumunda, bedelde değişiklik yapabilir (m.95/3). Lisans bedelinin değiştirilmesi talebi, Mahkeme tarafından bedelin belirlenmesinden itibaren en az bir yıl geçtikten sonra yapılabilir (m.95/3). © myolcu

43 Patent b) Lisans verilmesinin teklifi LA`nın bilgi verme yükümü
Lisans alan, her 3 ayın bitiminde, patent sahibine buluşu kullandığına dair bilgi vermek ve lisans bedelini ödemekle yükümlüdür (m.95/4). Lisans alan, bu yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde, lisans veren, lisans alandan 1 ay içinde yükümlülüklerini yerine getirmesini isteyebilir (m.95/4). Lisans alanın bu süre içinde de yükümlülüklerini yerine getirmediği mahkemece tesbit edilirse, lisans iptal edilir (m.95/4). © myolcu

44 Patent c) Zorunlu Lisans Zorunlu Lisansın Verilme Şartları
Zorunlu lisans, lisans verilmesi teklifinde bulunulmamış bir patent için ve aşağıda belirtilen şartlardan birinin mevcudiyeti halinde verilebilir: a – 96. madde hükümlerine göre patent konusu buluşun kullanılmaması, b – 79. maddede belirtilen patent konularının bağımlılığının söz konusu olması, c – 103. maddede belirtilen kamu yararının söz konusu olması, © myolcu

45 Patent Zorunlu Lisans İsteme Hakkı Kullanılmayan patentlere ilişkin
Zorunlu lisans talep edildiği anda patentin kullanımına henüz başlanılmadığı veya pat-in kullanımındaki gecikmenin haklı bir sebebe dayanmadığı veya haklı bir sebebe dayanmaksızın kullanılmaya aralıksız olarak 3 yıldan fazla ara verildiği gerekçesiyle ve PatKHK.m.96`da öngörülen süre (3 yıl) bittikten sonra, ilgili herkes zorunlu lisans verilmesini yetkili mahkemeden isteyebilir (100/1). Haklı sebepler: Objektif nitelik taşıyan teknik veya ekonomik veya hukuki sebepler, patentin kullanılamamasının haklı sebepleri olarak kabul edilir. Patent konusu buluşun kullanılmasını engelleyecek nitelikte kabul edilen bu sebepler, patent sahibinin kontrolu ve iradesi dışındaki sebeplerdir (m.100/2). © myolcu

46 Patent Zorunlu Lisans İsteme Hakkı Önceki patenttlere ilişkin
Genel kural Patent konusu buluşun, önceki bir patentten doğan hakka tecavüz edilmeksizin kullanılması mümkün değilse, sonraki patentin sahibi, kendi patentinin önceki patentten daha değişik bir sınai amaca hizmet ettiğini veya önemli bir teknik ilerleme gösterdiğini ispat ederek, önceki tarihli patentin kullanılması için zorunlu lisans verilmesini mahkemeden isteyebilir (m.101/1). © myolcu

47 Patent Zorunlu Lisans İsteme Hakkı Önceki patenttlere ilişkin
PatKHK.m.79`daki durum Patent konusu buluşun kullanılması, önceki tarihli bir patentle korunan buluşun kullanılması ile mümkün olması halinde, bu husus patentin geçerliğine hiç bir engel teşkil etmez (m.79/1). Böyle bir durumda, ne önceki tarihli patent sahibi, sonraki tarihli patenti onun geçerli olduğu süre içinde sahibinin izni olmaksızın kullanabilir, ne de sonraki tarihli patent sahibi önceki tarihli patentin geçerliliği süresince, sahibinin izni olmaksızın patent konusunu kullanabilir. Ancak, sonraki tarihli patent sahibi, önceki tarihli patent sahibinin iznini almış veya o patent üzerinde zorunlu lisans elde etmişse, önceki tarihli patenti de kullanabilir (m.79). © myolcu

48 Patent Zorunlu Lisans İsteme Hakkı Önceki patenttlere ilişkin
Bağımlılığı olan patenttlerdeki durum PatKHK.m.79`a göre, bağımlılığı olan patent konusu buluşlar, aynı sınai amaca hizmet ediyor ve bağımlı patentlerden biri lehine zorunlu lisans verilmişse, zorunlu lisansa konu olan patentin sahibi de diğer patentin kullanılması için kendisi lehine zorunlu lisans verilmesini mahkemeden isteyebilir (m.101/2). © myolcu

49 Patent Zorunlu Lisans İsteme Hakkı Önceki patenttlere ilişkin
Kimyasal veya eczacılıkla ilgili bir maddenin elde edilmesini amaçlayan bir usule ait patenttlerdeki durum Patentin konusu, patentle korunan kimyasal veya eczacılıkla ilgili bir maddenin elde edilmesini amaçlayan bir usule ait bulunuyorsa ve söz konusu usul patenti, önceki tarihli patente oranla önemli bir teknik ilerlemeyi gerçekleştiriyorsa, gerek usul patentinin sahibi ve gerekse ürün patentinin sahibi diğerinin patent konusunun kullanılması için, zorunlu lisans verilmesini mahkemeden isteyebilir (101/3). © myolcu

50 Patent Zorunlu Lisans İsteme Hakkı Önceki patenttlere ilişkin
Lisansın kapsamı PatKHK.m.79`a göre, bağımlılığı olan bir patent sebebiyle verilen zorunlu lisansın kapsamı, ilgili patent konusu buluşun kullanılmasına imkan verir (m.101/4). Lisansın hükümsüzlüğü Bağımlılığı olan patentlerden birinin iptali veya patent hakkının sona ermesi halinde, zorunlu lisans kararı da hükümsüz kalır (m.101/son). © myolcu

51 Patent Zorunlu Lisans İsteme Hakkı
İhracat Gerekçesinin Zorunlu Lisans İsteme Hakkına Etkisi Patent konusu buluşun ihraç edilmesi durumu zorunlu lisans gerekçesi olarak kabul edilmez (m.102). © myolcu

52 Patent Zorunlu Lisans İsteme Hakkı Kamu Yararı Nedeniyle Kavram
Patent başvurusu veya patent konusu buluşun kamuya yararlı olduğu gerekçesi ile kullanımının zorunlu lisans konusu yapılmasına Bakanlar Kurulu karar verebilir (m.103/1). © myolcu

53 Patent Zorunlu Lisans İsteme Hakkı Kamu Yararı Nedeniyle
Kamu yararının tespiti Kamu sağlığı veya milli savunma nedenleriyle buluşun kullanılmaya başlanılması, kullanımın artırılması veya genel olarak yaygınlaştırılması veya yararlı bir kullanım için ıslah edilmesi büyük önem taşıyorsa, kamu yararının bulunduğu kabul edilir (m.103/2). Patent konusu buluşun kullanılmamasının veya nitelik veya miktar bakımından yetersiz kullanılmasının ülkenin ekonomik veya teknik gelişmesi bakımından ciddi zararlara sebep olacağı hallerde de kamu yararının bulunduğu kabul edilir (103/3). © myolcu

54 Patent Zorunlu Lisans İsteme Hakkı Kamu Yararı Nedeniyle
Yönetmenliğin çıkarılmasının teklif edilmesi Bakanlar Kurulu tarafından zorunlu lisansın verilmesine ilişkin kararnamenin çıkarılmasını ilgili Bakanlık teklif eder (m.103/4). Patent konusu buluşun kullanımının milli savunma veya halk sağlığı bakımından önemli olması halinde teklif, ilgili Bakanlık ile Milli Savunma veya Sağlık Bakanlıkları tarafından birlikte hazırlanır (m.103/5). © myolcu

55 Patent Zorunlu Lisans İsteme Hakkı Kamu Yararı Nedeniyle
Zorunlu Lisansa sınırlama Milli savunma bakımından önemli olması dolayısıyla, zorunlu lisans verilmesine ilişkin karar, buluşun bir veya bir kaç işletme tarafından kullanılması ile sınırlandırılabilir (103/6). © myolcu

56 Patent Kamu Yararı Nedeniyle Şartlı olarak lisans konusu yapılması
Buluşun kullanımının genelleştirilmesi veya kullanımın patent sahibinden başka bir kişiye verilmesine ihtiyaç olmadan, buluşun kamu yararına kullanımı patent sahibi tarafından gerçekleştirilebilirse, patent konusu buluş, Bakanlar Kurulu Kararı ile şartlı olarak zorunlu lisans konusu yapılabilir (103/7). Böyle bir durumda, Bakanlar Kurulu Kararına göre, mahkeme, bir yıldan fazla olmamak üzere belirlenecek bir süre içinde, patent sahibi tarafından buluşun kamu yararını karşılayacak yeterlikte kullanımına başlanılmasına, mevcut kullanımın geliştirilmesine veya miktarın artırılmasına karar verir (m.103/8). © myolcu

57 Patent Kamu Yararı Nedeniyle Şartlı olarak lisans konusu yapılması
Mahkeme, patent sahibinin de konu hakkındaki görüşünü aldıktan sonra, uygun olan süreyi belirler veya patent konusu buluşu derhal zorunlu lisans konusu yapar (m.103/9). Belirlenen sürenin geçmesinden sonra, mahkeme, kamu yararına kullanımın yapılıp yapılmadığına karar verir (103/10). Kamu yararına kullanımın karşılanmadığına mahkemece karar verilirse, patent konusu buluş zorunlu lisans konusu yapılır (103/11). © myolcu

58 Patent 2) Hakkın Özel Sınırlamaları d) Hakkın tüketilmesi
Patent sahibi veya onun izni ile Türkiye'de satışa sunulmuş olan patentli ürünlerle ilgili fiiller patentten doğan hakkın kapsamı dışında kalır (m.76). © myolcu

59 Patent 2) Hakkın Özel Sınırlamaları e) Önceki Tarihli patentlerin
Önceki patantlere ilişkin zorunlu lisans verilmesi bu anlamda hakkın kapsamına getirilmiş bir sınırlamadır (bak. m.79, m.101) Diğer taraftan, Patent sahibi patentini kendi patentinden daha önceki rüçhan tarihine sahip olan patent sahiplerinin açmış olduğu patente tecavüz davasında bir savunma gerekçesi olarak ileri süremez (m.78). © myolcu

60 Patent 2) Hakkın Özel Sınırlamaları f) Kanuni telkel durumu Kavram
Konusu tekel mevzuatına tabi olan bir buluş için patent verildiğinde, tekel sahibinin buluşu kullanabilmesi patent sahibinin iznine bağlıdır (m.81/1). Tekel Sahibinin Yükümü Tekel sahibi iştigal ettiği sanayi alanında dikkate değer teknik bir ilerlemeyi sağlayabilecek buluşları, bunların kullanım hakkını elde ederek uygulamakla yükümlüdür (81/1). Tekel Sahibin İzin vermesini istemek hakkı Tekel sahibi patent konusu buluşun kullanımını elde etmek için, patent sahibinden izin vermesini talep etmek hakkına sahiptir (m.81/2). © myolcu

61 Patent f) Kanuni telkel durumu PS`nin hakkı
Tekel sahibi böyle bir talepte bulunduğunda patent sahibi ondan patenti devir almasını isteyebilir (81/2). Bedel Patent konusu buluşun kullanılması karşılığında veya patentin tekel sahibince devir alınması halinde ödenecek bedel taraflarca birlikte belirlenir. Bu konuda anlaşma sağlanamazsa bedeli mahkeme tespit eder (81/2). © myolcu

62 Patent f) Kanuni telkel durumu
PS`nin İşletme ve tesistın devr alınması istemek hakkı PatKHK.m.81/2`nin hükümleri saklı kalmakla birlikte tekel patentin verilmesinden sonra oluşmuşsa, patent sahibi tekel sahibinden buluşun kullanılmakta olduğu işletme veya tesisatı da devir almasını talep etmek hakkına sahiptir (m.81/3). Tarafların ödenecek bedel konusunda anlaşmaya varamamaları halinde, bedeli mahkeme tespit eder (m.81/3). © myolcu

63 Patent f) Kanuni telkel durumu Yıllık Ücretin ödenmemesi
Mevcut bir kanuni tekel yüzünden bir patent konusu buluş kullanılamıyorsa, söz konusu patent için yıllık ücret ödenmez (m.81/son). © myolcu

64 Patent 2) Hakkın Özel Sınırlamaları
g) Sessiz kalma yolu ile hakkın kaybı Knedisine ait bir patetin başka bir kimse tarafından izinsiz kullanımına göz yuman kimse daha sonra hak talep ederse bu durum dürüstlük kuralına aykırı sayılmaktadır Dolayısı ile bu gibi durumlarda hakkın kaybı gerçekleşmektedir © myolcu

65 Patent C. Yıllık ücretlerin ödenilmesi Kavram
Patentin geçerli kalmasını sağlamak üzere het yıl TPE tarafından belirlenen yıllık ücretlerin ödenmesi gerekir. Aksi halde patenten doğan haklar sona erer (m.131/c) Yıllık ücretlerin ve ek ücretlerin öngörülen sürelerde ödenmemesi halinde patent sona erer (m.131/c) ; © myolcu

66 Patent C. Yıllık ücretlerin ödenilmesi
Yıllık Ücretin ödenmediyi haller Mevcut bir kanuni tekel yüzünden bir patent konusu buluş kullanılamıyorsa, söz konusu patent için yıllık ücret ödenmez (m.81/son). Ek patentler için yıllık ücret ödenmez (m.122). Gizli patentler için yıllık patent ücreti ödeme yükümlülüğü yoktur (m.127/1). © myolcu

67 Patent C. Yıllık ücretlerin ödenilmesi
Ücretleri ödemeye sorumlu ve yetkili olanlar Yönetmelıkte belirlenen, patent başvurusu ve patentle ilgili ücretler, başvuru sahibi veya patent sahibi veya Patent Vekilleri tarafından ödenir (m.172/1). © myolcu

68 Patent C. Yıllık ücretlerin ödenilmesi Tebliğ edilme yükümü
Yönetmelıkte belirlenen ve ödenmesi gereken bütün ücretlerin ödenme zamanı, Enstitü tarafından başvuru sahibi veya patent sahibi veya patent vekiline önceden tebliğ edilir (m.172/2). © myolcu

69 Patent C. Yıllık ücretlerin ödenilmesi
Yıllık Ücretin ödenme şekli ve vadesi Bir patent başvurusu veya patentin korunması için gerekli olan ve Yönetmelıkte belirtilen yıllık ücretler, patentin koruma süresi boyunca her yıl vadesinde peşinen ödenir (m.173/1). Vade tarihi, başvuru tarihine tekabül eden ay ve gündür (m.173/1). © myolcu

70 Patent C. Yıllık ücretlerin ödenilmesi Vadesinde ödenmemesinin sonucu
Yıllık ücretlerin, m.173/1`de belirtilen vadede ödenmemesi halinde, bu ücretler, Yönetmelıkte belirlenen ek bir ücretin ilavesi ile vadeyi takip eden 6 ay içinde, gecikmeli olarak ödenebilir (m.173/2). PatKHK.m.173/1`de belirtilen süreler içinde yıllık ücretlerin ödenmemesi halinde patent hakkı, bu ücretin son ödeme tarihi itibariyle, sona erer (m.173/3). © myolcu

71 Patent C. Yıllık ücretlerin ödenilmesi
Başvuruyla ilgili ücretin ödenmemesi Yönetmelıkte belirlenmiş olan süre içinde, bir işlemde ilgili ücret ödenmemişse, durumun enstitü tarafından başvuru sahibine bildirileceği tarihten itibaren işlem hüküm ve sonuç doğurmamış sayılır (m.172/3). Bir patentin verilmesi ile ilgili işlemler için ödenmesi gereken ücretin, bu Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen süreler içinde, ödenmemesi halinde, patent başvurusu geri çekilmiş kabul edilir (m.172/4). © myolcu

72 Patent D. Patenti Kullanma Zorunluluğu Kavram
Patent sahibi veya yetkili kıldığı kişi, patentle korunan buluşu kullanmak zorundadır (m.96/1). Kullanma zorunluluğu patentin verildiğine ilişkin ilanın ilgili bültende yayınlandığı tarihten itibaren 3 yıl içinde gerçekleştirilir (m.96/2). Kullanmanın değerlendirilmesinde pazar şartları göz önünde tutulur (m.96/3). © myolcu

73 Patent D. Patenti Kullanma Zorunluluğu Kullanımın İspatı
Kullanım belgesiyle kanıtlanır Patent sahibi veya yetkili kıldığı kişi, Enstitü nezdinde buluşu kullanmakta olduğunu resmi bir belge ile kanıtlar (m.97/1). © myolcu

74 Patent D. Patenti Kullanma Zorunluluğu Kullanımın İspatı
Kullanım belgesi vermeye yetkili kurum Resmi nitelikli patent kullanım belgesi, Yönetmelıkte belirlenen merci tarafından ve Yönetmelıkte belirlenen genel kıstaslara ve kurallara göre düzenlenir (m.97/1). Kulanım belgesinin düzenlenme süresi Belge, ilgili merci tarafından buna ilişkin başvurunun yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde düzenlenir. © myolcu

75 Patent D. Patenti Kullanma Zorunluluğu Kullanımın İspatı
Kullanım belgesinin verilme süreci Kullanım belgesi, buluşun kullanıldığı sınai işletmedeki üretimin incelenmesi sonucunda verilir (m.97/2). Belge, patent konusu buluşun satışa sunulduğunu veya uygulandığını teyid eder. Kullanım belgesinin metni Belgede, patentle korunan buluşun fiilen kullanılmakta olduğu konusundaki bilgiler bulunur (m.97/2). © myolcu

76 Patent D. Patenti Kullanma Zorunluluğu Kullanımın İspatı
Kullanım belgesinin kayıt edilmesi Kullanım belgesi Patent Sicili'ne kayıt edilir (m.97/3). © myolcu

77 Patent D. Patenti Kullanma Zorunluluğu Kullanımın İspatı
Kullanım belgesinin hükmü Patent konusu buluşun kullanılmakta olduğu belgelendiği takdirde, aksi dava yoluyla ispat edilmedikçe, patent konusu buluşun 97. maddede öngörülen şekil de kullanıldığı kabul edilir (m.98). © myolcu

78 GİRİŞ Teşekkürler © myolcu


"Patent VI. Tescilin Hükümleri A. Hakkın Kapsamı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları