Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BUCAK ANADOLU LİSESİ1 Aşağıdakilerden hangisi Sözlü Dönem Türk edebiyatının özelliklerinden biri değildir? A)Konularını halkın günlük yaşamından almak.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BUCAK ANADOLU LİSESİ1 Aşağıdakilerden hangisi Sözlü Dönem Türk edebiyatının özelliklerinden biri değildir? A)Konularını halkın günlük yaşamından almak."— Sunum transkripti:

1 BUCAK ANADOLU LİSESİ1 Aşağıdakilerden hangisi Sözlü Dönem Türk edebiyatının özelliklerinden biri değildir? A)Konularını halkın günlük yaşamından almak B)Dinsel törenlerden doğmuş olmakla birlikte yaşamın her alanıyla ilgili olmak C)Toplumun doğaya ve insana bakış açısını yansıtmak D)Herkesin anladığı açık, yalın bir dile sahip olmak E)Mecazlı söyleyişler ve sembollerle halk dilinden uzaklaşmak CEVAP E

2 BUCAK ANADOLU LİSESİ2 Türk boylarının inanışları ve kültür anlayışları arasında yakınlık vardır. Göktürklere ait...ile Uygurlara ait … arasındaki büyük benzerlik bunun önemli kanıtlarıdır. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilenler getirilmelidir? A)Alp Er Tunga Destanı – Oğuz Kağan Destanı B)Şu Destanı – Oğuz Kağan Destanı C)Bozkurt Destanı – Türeyiş Destanı D)Bozkurt Destanı – Göç Destanı E)Oğuz Kağan Destanı – Ergenekon Destanı

3 BUCAK ANADOLU LİSESİ3 Destanlar, ulusları dünyaya tanıtmada önemli bir işleve sahiptir. …. derlediği …. Destanları Yunan kültürünün önce Avrupa’da, sonra bütün dünyada tanınmasını sağlamıştır. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir? A)Homeros’un İlyada ve Odysseia B)Vergillius’un İlyada ve Odysseia C)Heredot’un Ramayana ve Mahabarata D)Ariosto’nun İgor ve Gıgamış E)Aisopos’un Gılgamış ve Kalevela

4 BUCAK ANADOLU LİSESİ4 Eski Türkler sürek avlarına sığır, kurban I törenlerine şölen, yas törenlerine yuğ adı II III vermişlerdir. Bu törenlerden sığır ve şölenlerde koşuklar, yuğlarda ise savlar söylenmiştir. IVV Bu parçadaki altı çizili yerlerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? A)I B)II C)III D)IV E)V

5 BUCAK ANADOLU LİSESİ5 Aşağıdakilerden hangisi bir Türk destanı değildir? A)Şu B)Manas C)Göç D)Türeyiş E)Şehname

6 BUCAK ANADOLU LİSESİ6 Destanlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A)Olağan olaylarla olağanüstü olayların iç içe verildiği ürünlerdir. B)Kahramanlar olağanüstü özelliklere sahiptir. C)İlk örnekleri anonimdir; sonradan bir şair tarafından derlenmiştir. D)Konusunu ulusların yalnız dış düşmanlarla mücadelesinden alır. E)Yer ve zaman tam belli değildir, ancak coğrafya ve dönem tahmin edilebilmektedir.

7 BUCAK ANADOLU LİSESİ7 Aşağıdakilerden hangisinde eser-yazar eşleştirmesi yanlıştır? A)Kalevelava – Fin B)Nibelungen – Fransız C)Gılgamış – Sümer D)Mahabharata – Hint E)Şinto - Japon CEVAP B

8 BUCAK ANADOLU LİSESİ8 (I) Göktürk Yazıtları 8. yüzyılda kaleme alınmıştır. (II) Bu yazıt Yenisey Anıtları olarak da bilinir. (III) Yazıtlarda Göktürklerin iç ve dış düşmanlarla mücadelesi anlatılmış. (IV) Devlet büyüklerinin halka mesajlarına yer verilmiştir. (V) Söylev niteliğinde olan bu yapıtlar, Türkçenin yazınsal niteliği olan ilk yazılı ürünlerdir. Bu parçada numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A)I B)II C)III D)IV E)V

9 BUCAK ANADOLU LİSESİ9 Anonim bir nitelik gösteren sözlü dönem Türk şiirinde ölçü I hecedir. Nazım birimi beyittir. Bu şiirimizde genellikle yarım uyak II III IV kullanılmıştır. Cinaslı örnekler de vardır. V Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A)I B)II C)III D)IV E)V

10 BUCAK ANADOLU LİSESİ10 Aşağıdakilerden hangisinde bir Türk boyunun destanları bir arada verilmiştir? A)Alp Er Tunga – Oğuz Kağan B)Şu – Ergenekon C)Alp Er Tunga – Şu D)Türeyiş – Bozkurt E)Göç - Ergenekon

11 BUCAK ANADOLU LİSESİ11 Bugünkü atasözlerinin karşılığıdır. Halkın bilgi görgü ve deneyimlerini özlü bir söz biçiminde anlatır. İlk örneklerine Divanü Lügati’t Türk’te rastlanmaktadır. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır? A)Sav B)Sagu C)Yuğ D)Vecize E)Özdeyiş

12 BUCAK ANADOLU LİSESİ12 Aşağıdakilerden hangisinde destan- şair eşleştirmesi yanlıştır? A)Kurtarılmış Kudüs – Dante B)Kaybolmuş Cennet – Milton C)Andriyat – Voltaire D)Çılgın Orlando – Ariosto E)Üç Şehitler Destanı – Fazıl Hüsnü Dağlarca

13 BUCAK ANADOLU LİSESİ13 Aşağıdakilerden hangisi bir şiirin Sözlü Döneme ait olmadığına bir kanıt olur? A)Hece ölçüsüyle söylenmiş olması B)Dilinin öz Türkçe olması C)Aşk konusunun işlenmesi D)Aliterasyonlar içermesi E)Nazım biriminin beyit olması

14 BUCAK ANADOLU LİSESİ14 Sözlü Dönem Türk edebiyatının en yaygın nazım biçimidir. Hece ölçüsüyle ve dörtlükler biçiminde söylenmiştir. Konusu aşk ve doğa sevgisidir. Törenlerde kopuz denilen saz eşliğinde söylenmiştir. Bu parçada sözü edilen nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A)Sagu B)Sav C)Koşuk D)Koşma E)destan

15 BUCAK ANADOLU LİSESİ15 Göktürk Yazıtları’ndaki metinlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A)Dil sadedir. B)Halka seslenmektedir. C)Dinsel izler taşır. D)Destan örneğidir. E)Göktürk alfabesiyle yazılmıştır.

16 BUCAK ANADOLU LİSESİ16 Sözlü dönemde ölüm konusunu işleyen şiirlerdir. Bu şiirlere Halk edebiyatında ağıt, Divan edebiyatında mersiye denmiştir. Yukarıda sözü edilen şiir türü aşağıdakilerden hangisidir? A)Sav B)Koşuk C)Semai D)Sagu E)Yuğ

17 BUCAK ANADOLU LİSESİ17 Aşağıdakilerden hangisinde verilenlerin bütünü Türk destanıdır? A)Şu – Göç – Manas B)Şu – Manas – Şehname C)Göç – Gılgamış – Şehname D)Şehname – Kalevala – Gılgamış E)Ergenekon – Bozkurt - Şehname

18 BUCAK ANADOLU LİSESİ18 Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’in kabulünden sonra oluşmuş bir destandır? A)Oğuz Kağan Destanı B)Alp Er Tunga Destanı C)Manas Destanı D)Şu Destanı E)Ergenekon Destanı

19 BUCAK ANADOLU LİSESİ19 Aşağıdakilerden hangisi doğal bir destan değildir? A)İlyada B)Şehname C)Kalevela D)Gılgamış E)Henriade

20 BUCAK ANADOLU LİSESİ20 İslamiyet’ten önceki Türk edebiyatında aşk ve doğa konulu şiirlere koşuk, ölüm konusunu işleyen şiirlere sagu denilmiştir. Koşuklar içerik bakımından Halk edebiyatında koşma, Divan edebiyatında gazele benzer. Sagular ise Divan edebiyatında hicviye olarak karşımıza çıkar. Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisinde bilgi yanlışı vardır? A)I B)II C)III D)IV E)V

21 BUCAK ANADOLU LİSESİ21 Sözlü dönem Türk şiiri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A)Tören kültüründen doğmuştur. B)“Kopuz” denilen saz eşliğinde söylenmiştir. C)Aşk, doğa sevgisi, ölüm gibi konuları işler. D)Şairlerine ozan, kam, baksı gibi adlar verilmiştir. E)Biçim bakımından Divan şiirinin ilk örneğidir.

22 BUCAK ANADOLU LİSESİ22 Aşağıdakilerden hangisinde destan-boy eşleştirmesi yanlıştır? A)Alp Er Tunga Destanı – Hun B)Şu Destanı – Saka C)Manas Destanı – Kırgız D)Ergenekon Destanı – Göktürk E)Göç Destanı - Uygur

23 BUCAK ANADOLU LİSESİ23 Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İranlılarla savaşlarını konu alan bir destandır? A)Şu Destanı B)Ergenekon Destanı C)Alp Er Tunga Destanı D)Oğuz Kağan Destanı E)Göç Destanı

24 BUCAK ANADOLU LİSESİ24 Sözlü dönem destanları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A)Söyleyicileri belli değildir. B)Türk tarihi hakkında ipuçları vermektedir. C)Olağanüstü olayları anlatmaktadır. D)İnsan olmayan kahramanları da vardır. E)Yalnız doğal olayları işlemektedir.

25 BUCAK ANADOLU LİSESİ25 Bu destanda Türklerin bir vadiye sığınmak zorunda kalışları, orda dört yüz yıl barınıp çoğalmaları ve demir bir dağı delerek oradan çıkıp büyük bir devlet kurmaları anlatılır. A)Göç Destanı B)Türeyiş Destanı C)Manas Destanı D)Ergenekon Destanı E)Bozkurt Destanı

26 BUCAK ANADOLU LİSESİ26 Aşağıdakilerden hangisinde destan-boy eşleştirmesi yanlıştır? A)Şu – Saka Türkleri B)Türeyiş – Hunlar C)Göç – Uygurlar D)Manas – Kırgızlar E)Ergenekon - Göktürkler

27 BUCAK ANADOLU LİSESİ27 Aşağıdakilerden hangisi, doğal bir destandır? A)İlahi Komedya B)Selçukname C)Çılgın Orlando D)Kurtarılmış Kudüs E)Şehname

28 BUCAK ANADOLU LİSESİ28 “Koşuk” nazım biçimiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A)Konusu aşk ve doğa güzelliğidir. B)“Yuğ” adı verilen yas törenlerinden doğmuştur. C)“Kopuz” denen çalgı eşliğinde söylenmiştir. D)Nazım birimi dörtlük, ölçüsü hece ölçüsüdür. E)Konu ve biçim bakımından Halk edebiyatındaki koşmaya benzer.

29 BUCAK ANADOLU LİSESİ29 Sözlü dönem Türk edebiyatı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A)Dil, halkın günlük yaşamında konuştuğu dildir. B)Şiirler, dörtlükler biçiminde ve uyaklı söylenmiştir. C)Yapıtlarda aşk ve doğa sevgisinin yanında sosyal sorunlar da işlenmiştir. D)Ürünler dinsel törenlerden doğmuşsa da yaşamın bütünüyle ilgilidir. E)Kimi şiirler, beyitler biçiminde ve aruz ölçüsüyle söylenmiştir.

30 BUCAK ANADOLU LİSESİ30 Türklerde atasözlerinin geçmişi Sözlü Döneme kadar uzanır. Kaşgarlı Mahmut’un Divan-ı Lügati’t Türk adlı eserinde verilen ……..örnekleri incelendiğinde onların günümüz atasözleriyle aynı nitelikte olduğu görülmektedir. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A)Sagu B)Sığır C)Şölen D)Yuğ E)Sav

31 BUCAK ANADOLU LİSESİ31 Göktürk Yazıtları’yla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A)Halka sesleniş niteliğindedir. B)Toplumsal bir özeleştiriyi içermektedir. C)O günün konuşma Türkçesiyle yazılmıştır. D)Göktürklerin iç ve dış mücadelelerini anlatır. E)Kimin tarafından dikildiği belli değildir.

32 BUCAK ANADOLU LİSESİ32 Aşağıdakilerden hangisinde destan- boy eşleştirmesi yanlıştır? A)Bozkurt Destanı – Göktürkler B)Göç Destanı – Uygurlar C)Oğuz Kağan Destanı – Sakalar D)Manas Destanı – Kırgızlar E)Ergenekon Destanı - Göktürkler

33 BUCAK ANADOLU LİSESİ33 Aşağıdakilerin hangisinde doğal destanlar bir arada verilmiştir? A)Selçukname – Gılgamış – Şehname B)Nibelungen – Gılgamış – Oğuz Kağan C)Kaybolmuş Cennet – İlyada – Şehname D)Kurtarılmış Kudüs –Kaybolmuş Cennet – Öfkeli Orlando E)Öfkeli Orlando – Odesia - Kalevala

34 BUCAK ANADOLU LİSESİ34 Orhun Yazıtları’ndaki metinlerin yazarı olan ……..Türk edebiyatında bilinen ilk yazardır. Bu cümlede boş bırakılan yera aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A)Yollug Tigin B)Bilge Kağan C)Tonyukuk D)Kültigin E)Dede Korkut

35 BUCAK ANADOLU LİSESİ35 Aşağıdakilerden hangisi, doğal bir destan değildir? A)Henriade B)Kalevela C)Ergenekon D)İgor E)Nibelungen

36 BUCAK ANADOLU LİSESİ36 Destanlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A)Ait olduğu ulusun özelliklerini yansıtır. B)Belli bir coğrafyaya sahipse de yer tam belli değildir. C)Olağan olaylarla olağanüstü olaylar iç içedir. D)Kişileri genellikle olağanüstü özelliklere sahiptir. E)Düz yazı ürünü olmasıyla Sözlü Dönem ürünlerinden ayrılır.

37 BUCAK ANADOLU LİSESİ37 Aşağıdakilerin hangisinde verilen yapma destan karşısındaki şaire ait değildir? A)Aenis – Vergilius B)Henriade – Voltaire C)Kaybolmuş Cennet – Tasso D)Çılgın Orlando – Ariosto E)İlahi Komedya - Dante

38 BUCAK ANADOLU LİSESİ38 (I) İslamiyet’ten önce yazılı Türk edebiyatı Göktürk Yazıtları’yla başlamıştır. (II) Yenisey Irmağı’nın kıyısında yer aldığı için Yenisey Yazıtları olarak da adlandırılan bu yazıtlar olgun bir anlatımla kaleme alınmıştır. (III) Anıtlarda dil, yabancı etkilerden uzak yalın bir Türkçedir. (IV) Anlatım türü söylevdir. (V) Konu, Göktürklerin iç ve dış sıkıntıları ve bu sıkıntıların giderilmesine yönelik çözümlerdir. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A)I B)II C)III D)IV E)V

39 BUCAK ANADOLU LİSESİ39 Aşağıdakilerden hangisine aynı boya ait destanlar bir arada verilmiştir? A)Alp Er Tunga – Ergenekon B)Türeyiş – Göç C)Bozkurt – Türeyiş D)Göç – Manas E)Şu - Ergenekon

40 BUCAK ANADOLU LİSESİ40 Aşağıdakilerden hangisi, Sözlü Dönem Türk edebiyatı nazım biçimlerinden biri değildir? A)Koşuk B)Sagu C)Sav D)Destan E)Semai

41 BUCAK ANADOLU LİSESİ41 Aşağıdakilerden hangisi Sözlü Dönem Türk edebiyatının özelliklerinden biri değildir? A)Şiirlerin ölçülü, uyaklı olması B)Şiir dili – günlük dil ayrımının olmaması C)Nazım biriminin dörtlük olması D)Şiirlerde dinsel konuların işlenmemesi E)Gelenek ve inanışların şiire yansıması

42 BUCAK ANADOLU LİSESİ42 Aşağıdakilerden hangisinde destan- ulus eşleştirmesi yanlıştır? A)Ramayana ve Mahabarata – Hintliler B)Şehname – Türkler C)Nibelungen – Almanlar D)Gılgamış – Sümerler E)Kalevala - Finler

43 BUCAK ANADOLU LİSESİ43 Aşağıdakilerden hangisi, bir şiirin Sözlü Dönem ürünü olmadığını gösterir? A)Aşk konusunun işlenmesi B)Doğa güzelliklerini anlatması C)Şairinin belli olması D)Hece ölçüsüyle söylenmesi E)Nazım biriminin dörtlük olması

44 BUCAK ANADOLU LİSESİ44 Aşağıdakilerden hangisi, farklı Türk boylarına ait olmasına rağmen aynı konuyu işleyen destanlardır? A)Alp Er Tunga – Şu B)Oğuz Kağan – Alp Er Tunga C)Bozkurt – Türeyiş D)Bozkurt – Ergenekon E)Türeyiş - Göç

45 BUCAK ANADOLU LİSESİ45 Türklerin İslamiyet öncesine ait Şu, Alp Er Tunga, Bozkurt, Oğuz Kağan, Manas gibi destanlarının ortak özelliği doğal destan niteliğinde olmalarıdır. Bunlardan “Bozkurt” bir efsane olarak öne çıkarken diğerleri kahramanlık hikâyeleridir. Bu parçada adı geçen destanlardan hangisiyle ilgili bilgi yanlıştır? A)Şu B)Alp Er Tunga C)Bozkurt D)Oğuz Kağan E)Manas

46 BUCAK ANADOLU LİSESİ46 Ölümden duyulan acıyı şiirleştirmek, Türklerde eski bir gelenektir. Bu gelenek, Divan edebiyatında mersiye, Halk edebiyatında ağıt Sözlü Dönemde….türünde kendini göstermiştir. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A)Koşuk B)Sav C)Destan D)Sagu E)Yuğ

47 BUCAK ANADOLU LİSESİ47 Aşağıdakilerin hangisinde Türk destanları, ortaya çıkış dönemine göre sıralanmıştır? A)Şu –Oğuz Kağan – Göç – Ergenekon B)Oğuz Kağan – Şu – Göç – Ergenekon C)Alp Er Tunga – Ergenekon – Oğuz Kağan – Göç D)Alp Er Tunga – Oğuz Kağan – Ergenekon – Göç E)Göç – Şu – Ergenekon – Oğuz Kağan

48 BUCAK ANADOLU LİSESİ48 İslamiyetten önceki Türk edebiyatında ölüler için düzenlenen….törenlerinde söylenen ve ölen kişinin üstünlüklerinin anlatıldığı şiirlere ………denir. Boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilenler getirilmelidir? A)sığır-koşuk B)şölen-ağıt C)yuğ-sagu D)yuğ-sav E)şölen-sagu

49 BUCAK ANADOLU LİSESİ49 I. Alp Er Tunga Destanı II. Oğuz Kağan Destanı III. Bozkurt Destanı IV. Türeyiş Destanı V. Göç Destanı Numaralanmış destanlardan hangi ikisi Uygur Türklerine aittir? A)I. ve II. B)II. ve III. C)III. ve IV D)II. ve V. E)IV. ve V.

50 BUCAK ANADOLU LİSESİ50 Aşağıdakilerin hangisi İslamiyet öncesi sözlü edebiyatın genel özelliklerinden değildir? A)Şiirlerde hece ölçüsü kullanılmıştır. B)Şiirlerin son dörtlüğünde şairin adı geçer. C)Şiirler “kopuz” adı verilen saz eşliğinde söylenir. D)Koşuk, sagu, sav, destan bu dönemin edebi türleridir. E)Şiirleri okuyan şairlere “ozan, kam, baksı, şaman” gibi adlar verilmiştir.

51 BUCAK ANADOLU LİSESİ51 (I)İslamiyet’in kabulünden önceki Türk toplumunda sığır, şölen, yuğ adı verilen dini törenlerin önemli bir yeri vardır. (II) Bu dini törenleri şaman, baksı veya ozan denilen kişiler yönetirdi. (III) Bu kişilerin olağanüstü güçlerden haber verme, hekimlik, müzisyenlik, şairlik gibi nitelikleri vardı. (IV) Törenlerde bazı destan parçaları, koşuk ve sagular şamanlar tarafından kopuz eşliğinde söylenirdi. (V) Bu döneme ait eserlerin örneklerine Kutadgu Bilig’de yer verilmiştir. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? A)I B)II C)III D)IV E)V

52 BUCAK ANADOLU LİSESİ52 İslamiyet öncesinde yiğitlik, aşk, tabiat gibi temaların işlendiği, hece vezniyle ve dörtlükle yazılan şiirlerin genel adıdır. Kopuz eşliğinde söylenen bu şiirlerin halk edebiyatındaki karşılığı koşmadır. Parçada sözü edilen nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A)Destan B)Sagu C)Koşuk D)Sav E)Semai

53 BUCAK ANADOLU LİSESİ53 Aşağıdakilerin hangisinde İslamiyet’ten önceki Türk destanları bir arada verilmiştir? A)Göç, Bozkurt, Şehname B)Ergenekon, Türeyiş, Bozkurt C)Manas, Alp Er Tunga, Türeyiş D)Şu, Oğuz Kağan, Köroğlu E)Danişment Gazi, Oğuz Kağan, Bozkurt

54 BUCAK ANADOLU LİSESİ54 Aşağıdaki yargılardan hangisi sözlü dönem Türk şiiri ürünlerinden “sagu”yla ilgili değildir? A)Yuğ törenlerinde şaman tarafından söylenen şiirlerdir. B)Ölen kişinin yiğitliğini ve ölümünden duyulan acıyı dile getirir. C)Dörtlükler halinde ve hece ölçüsüyle söylendikleri bilinmektedir. D)Bu şiirler, sonraki dönem halk şiirinde ağıt adıyla anılmıştır. E)Bugüne ulaşmalarında hemen yazıya geçirilmeleri etkili olmuştur.

55 BUCAK ANADOLU LİSESİ55 İslamiyet öncesi Türk edebiyatında (1)sav diye adlandırılan ürünler gerçekte birer atasözüdür; bu sözler, uzun gözlem ve deneyimlerin sonucunda oluşmuştur. Savlar gibi sagular da eski Türk yaşamından kaynaklanan sözlü ürünlerdir. Bir tür ağıttır, (2)sagular. Bilinen en eski örneği bir Saka hükümdarı olan (3)Alp Er Tunga’nın ardından söylenendir. Kutsal av törenlerinde, şölen denilen ziyafetlerde, savaş sonrasında söylenen şiirlere de (4)koşuk denir. Koşuklarda (5)sadece aşk konusu işlenirdi. Bu parçada numaralanmış bölümlerden hangisinde bilgi yanlışlığı vardır? A)I B)II C)III D)IV E)V

56 BUCAK ANADOLU LİSESİ56 Orhun Yazıtları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A)Türk edebiyatının ilk yazılı ürünleridir. B)Göktürk alfabesiyle yazılmıştır. C)Söylev (nutuk) özelliği taşır. D)Bilge Kağan ve Kül Tiğin adına dikilmiş iki anıttan oluşur. E)Yabancı sözcüklerin kullanılmadığı sade bir dili vardır.

57 BUCAK ANADOLU LİSESİ57 İslamiyet öncesi Türk edebiyatında doğa sevgisi, aşk ve kahramanlık konularını işleyen ;(1)koşuklar; (2)yuğ adı verilen törenlerde (3)kopuz eşliğinde söylenen, genellikle (4)hece ölçüsünün kullanıldığı; kafiye düzeni (5)aaab – cccb- dddb biçiminde olan şiirlerdir. Bu parçada numaralanmış bölümlerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? A)I B)II C)III D)IV E)V

58 BUCAK ANADOLU LİSESİ58 Savaş, yiğitlik, doğa ve aşk konularında söylenmiş şiirlerdir. Hece ölçüsü ve sade bir dil kullanılmıştır. İslamiyet öncesi Türk edebiyatı ürünüdür. Nazım birimi dörtlüktür. Özellikleri sıralanan şiir türü aşağıdakilerden hangisidir? A)Koşma B)Semai C)Koşuk D)Türkü E)Mani

59 BUCAK ANADOLU LİSESİ59 Aşağıdaki yargılardan hangisi sözlü dönem Türk şiiri ürünlerinden “sagu”yla ilgili değildir? A)Yuğ törenlerinde şaman tarafından söylenen şiirlerdir. B)Ölen kişinin yiğitliğini ve ölümünden duyulan acıyı dile getirir. C)Dörtlükler halinde ve hece ölçüsüyle söylendikleri bilinmektedir. D)Bu şiirler, sonraki dönem halk şiirinde ağıt adıyla anılmıştır. E)Bugüne ulaşmalarında hemen yazıya geçirilmeleri etkili olmuştur.

60 BUCAK ANADOLU LİSESİ60 Aşağıdakilerin hangisinde İslamiyet öncesi Türk edebiyatına ait edebi türler bir arada verilmiştir? A)Varsağı, sav, sagu, destan B)Sagu, koşuk, tuyuğ, destan C)Koşuk, sagu, sav, destan D)Destan, koşma, ağıt, sav E)Semai, koşuk, sav, sagu

61 BUCAK ANADOLU LİSESİ61 Sözlü edebiyat dönemiyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A)Yabancı kültürlerin etkisi olmadan oluşmuş bir edebiyattır. B)Müzik ile şiir iç içe olup şiirler kopuz adı verilen saz eşliğinde söylenir. C)Konular, halkın yaşamından alınmış, düşünceden çok duygulara ve olağanüstü olaylara yer verilmiştir. D)Değişik törenlere özgü şiir türleri vardır. E)Dini ögelerin kullanıldığı şiirlere başlık atılmıştır.

62 BUCAK ANADOLU LİSESİ62 (I) Sagu, İslamiyet öncesi Türk edebiyatı ürünlerindendir. (II) Ölen bir kimsenin ardından duyulan üzüntüyü anlatan şiirlerdir. (III) Bu tarz şiirler Halk edebiyatında ağıt, Divan edebiyatında mersiye adını alır. (IV) Sagular aruz ölçüsüyle yazılır. (V) Uyak düzeni aaab, cccb şeklindedir. Numaralanmış cümlelerin hangisinde verilen bilgi doğru değildir? A)I B)II C)III D)IV E)V


"BUCAK ANADOLU LİSESİ1 Aşağıdakilerden hangisi Sözlü Dönem Türk edebiyatının özelliklerinden biri değildir? A)Konularını halkın günlük yaşamından almak." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları