Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Konularını halkın günlük yaşamından almak

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Konularını halkın günlük yaşamından almak"— Sunum transkripti:

1 Konularını halkın günlük yaşamından almak
Aşağıdakilerden hangisi Sözlü Dönem Türk edebiyatının özelliklerinden biri değildir? Konularını halkın günlük yaşamından almak Dinsel törenlerden doğmuş olmakla birlikte yaşamın her alanıyla ilgili olmak Toplumun doğaya ve insana bakış açısını yansıtmak Herkesin anladığı açık, yalın bir dile sahip olmak Mecazlı söyleyişler ve sembollerle halk dilinden uzaklaşmak CEVAP E BUCAK ANADOLU LİSESİ

2 Alp Er Tunga Destanı – Oğuz Kağan Destanı
Türk boylarının inanışları ve kültür anlayışları arasında yakınlık vardır. Göktürklere ait...ile Uygurlara ait … arasındaki büyük benzerlik bunun önemli kanıtlarıdır. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilenler getirilmelidir? Alp Er Tunga Destanı – Oğuz Kağan Destanı Şu Destanı – Oğuz Kağan Destanı Bozkurt Destanı – Türeyiş Destanı Bozkurt Destanı – Göç Destanı Oğuz Kağan Destanı – Ergenekon Destanı BUCAK ANADOLU LİSESİ

3 Homeros’un İlyada ve Odysseia Vergillius’un İlyada ve Odysseia
Destanlar, ulusları dünyaya tanıtmada önemli bir işleve sahiptir. …. derlediği …. Destanları Yunan kültürünün önce Avrupa’da, sonra bütün dünyada tanınmasını sağlamıştır. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir? Homeros’un İlyada ve Odysseia Vergillius’un İlyada ve Odysseia Heredot’un Ramayana ve Mahabarata Ariosto’nun İgor ve Gıgamış Aisopos’un Gılgamış ve Kalevela BUCAK ANADOLU LİSESİ

4 Eski Türkler sürek avlarına sığır, kurban I
törenlerine şölen, yas törenlerine yuğ adı II III vermişlerdir. Bu törenlerden sığır ve şölenlerde koşuklar, yuğlarda ise savlar söylenmiştir. IV V Bu parçadaki altı çizili yerlerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? II III IV V BUCAK ANADOLU LİSESİ

5 Aşağıdakilerden hangisi bir Türk destanı değildir? Şu Manas Göç
Türeyiş Şehname BUCAK ANADOLU LİSESİ

6 Destanlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Olağan olaylarla olağanüstü olayların iç içe verildiği ürünlerdir. Kahramanlar olağanüstü özelliklere sahiptir. İlk örnekleri anonimdir; sonradan bir şair tarafından derlenmiştir. Konusunu ulusların yalnız dış düşmanlarla mücadelesinden alır. Yer ve zaman tam belli değildir, ancak coğrafya ve dönem tahmin edilebilmektedir. BUCAK ANADOLU LİSESİ

7 Kalevelava – Fin Nibelungen – Fransız Gılgamış – Sümer
Aşağıdakilerden hangisinde eser-yazar eşleştirmesi yanlıştır? Kalevelava – Fin Nibelungen – Fransız Gılgamış – Sümer Mahabharata – Hint Şinto - Japon CEVAP B BUCAK ANADOLU LİSESİ

8 Bu parçada numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
(I) Göktürk Yazıtları 8. yüzyılda kaleme alınmıştır. (II) Bu yazıt Yenisey Anıtları olarak da bilinir. (III) Yazıtlarda Göktürklerin iç ve dış düşmanlarla mücadelesi anlatılmış. (IV) Devlet büyüklerinin halka mesajlarına yer verilmiştir. (V) Söylev niteliğinde olan bu yapıtlar, Türkçenin yazınsal niteliği olan ilk yazılı ürünlerdir. Bu parçada numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? I II III IV V BUCAK ANADOLU LİSESİ

9 Anonim bir nitelik gösteren sözlü dönem Türk şiirinde ölçü
hecedir. Nazım birimi beyittir. Bu şiirimizde genellikle yarım uyak II III IV kullanılmıştır. Cinaslı örnekler de vardır. V Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? II III IV BUCAK ANADOLU LİSESİ

10 Alp Er Tunga – Oğuz Kağan Şu – Ergenekon Alp Er Tunga – Şu
Aşağıdakilerden hangisinde bir Türk boyunun destanları bir arada verilmiştir? Alp Er Tunga – Oğuz Kağan Şu – Ergenekon Alp Er Tunga – Şu Türeyiş – Bozkurt Göç - Ergenekon BUCAK ANADOLU LİSESİ

11 Bu parçada aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır? Sav Sagu Yuğ
Bugünkü atasözlerinin karşılığıdır. Halkın bilgi görgü ve deneyimlerini özlü bir söz biçiminde anlatır. İlk örneklerine Divanü Lügati’t Türk’te rastlanmaktadır. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır? Sav Sagu Yuğ Vecize Özdeyiş BUCAK ANADOLU LİSESİ

12 Aşağıdakilerden hangisinde destan-şair eşleştirmesi yanlıştır?
Kurtarılmış Kudüs – Dante Kaybolmuş Cennet – Milton Andriyat – Voltaire Çılgın Orlando – Ariosto Üç Şehitler Destanı – Fazıl Hüsnü Dağlarca BUCAK ANADOLU LİSESİ

13 Hece ölçüsüyle söylenmiş olması Dilinin öz Türkçe olması
Aşağıdakilerden hangisi bir şiirin Sözlü Döneme ait olmadığına bir kanıt olur? Hece ölçüsüyle söylenmiş olması Dilinin öz Türkçe olması Aşk konusunun işlenmesi Aliterasyonlar içermesi Nazım biriminin beyit olması BUCAK ANADOLU LİSESİ

14 Bu parçada sözü edilen nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Sagu
Sözlü Dönem Türk edebiyatının en yaygın nazım biçimidir. Hece ölçüsüyle ve dörtlükler biçiminde söylenmiştir. Konusu aşk ve doğa sevgisidir. Törenlerde kopuz denilen saz eşliğinde söylenmiştir. Bu parçada sözü edilen nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Sagu Sav Koşuk Koşma destan BUCAK ANADOLU LİSESİ

15 Göktürk alfabesiyle yazılmıştır.
Göktürk Yazıtları’ndaki metinlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Dil sadedir. Halka seslenmektedir. Dinsel izler taşır. Destan örneğidir. Göktürk alfabesiyle yazılmıştır. BUCAK ANADOLU LİSESİ

16 Yukarıda sözü edilen şiir türü aşağıdakilerden hangisidir? Sav Koşuk
Sözlü dönemde ölüm konusunu işleyen şiirlerdir. Bu şiirlere Halk edebiyatında ağıt, Divan edebiyatında mersiye denmiştir. Yukarıda sözü edilen şiir türü aşağıdakilerden hangisidir? Sav Koşuk Semai Sagu Yuğ BUCAK ANADOLU LİSESİ

17 Aşağıdakilerden hangisinde verilenlerin bütünü Türk destanıdır?
Şu – Göç – Manas Şu – Manas – Şehname Göç – Gılgamış – Şehname Şehname – Kalevala – Gılgamış Ergenekon – Bozkurt - Şehname BUCAK ANADOLU LİSESİ

18 Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’in kabulünden sonra oluşmuş bir destandır?
Oğuz Kağan Destanı Alp Er Tunga Destanı Manas Destanı Şu Destanı Ergenekon Destanı BUCAK ANADOLU LİSESİ

19 Aşağıdakilerden hangisi doğal bir destan değildir? İlyada Şehname
Kalevela Gılgamış Henriade BUCAK ANADOLU LİSESİ

20 Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisinde bilgi yanlışı vardır? I
İslamiyet’ten önceki Türk edebiyatında aşk ve doğa konulu şiirlere koşuk, ölüm konusunu işleyen şiirlere sagu denilmiştir. Koşuklar içerik bakımından Halk edebiyatında koşma, Divan edebiyatında gazele benzer. Sagular ise Divan edebiyatında hicviye olarak karşımıza çıkar. Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisinde bilgi yanlışı vardır? I II III IV V BUCAK ANADOLU LİSESİ

21 Sözlü dönem Türk şiiri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Tören kültüründen doğmuştur. “Kopuz” denilen saz eşliğinde söylenmiştir. Aşk, doğa sevgisi, ölüm gibi konuları işler. Şairlerine ozan, kam, baksı gibi adlar verilmiştir. Biçim bakımından Divan şiirinin ilk örneğidir. BUCAK ANADOLU LİSESİ

22 Aşağıdakilerden hangisinde destan-boy eşleştirmesi yanlıştır?
Alp Er Tunga Destanı – Hun Şu Destanı – Saka Manas Destanı – Kırgız Ergenekon Destanı – Göktürk Göç Destanı - Uygur BUCAK ANADOLU LİSESİ

23 Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İranlılarla savaşlarını konu alan bir destandır?
Şu Destanı Ergenekon Destanı Alp Er Tunga Destanı Oğuz Kağan Destanı Göç Destanı BUCAK ANADOLU LİSESİ

24 Sözlü dönem destanları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Söyleyicileri belli değildir. Türk tarihi hakkında ipuçları vermektedir. Olağanüstü olayları anlatmaktadır. İnsan olmayan kahramanları da vardır. Yalnız doğal olayları işlemektedir. BUCAK ANADOLU LİSESİ

25 Bu destanda Türklerin bir vadiye sığınmak zorunda kalışları, orda dört yüz yıl barınıp çoğalmaları ve demir bir dağı delerek oradan çıkıp büyük bir devlet kurmaları anlatılır. Göç Destanı Türeyiş Destanı Manas Destanı Ergenekon Destanı Bozkurt Destanı BUCAK ANADOLU LİSESİ

26 Aşağıdakilerden hangisinde destan-boy eşleştirmesi yanlıştır?
Şu – Saka Türkleri Türeyiş – Hunlar Göç – Uygurlar Manas – Kırgızlar Ergenekon - Göktürkler BUCAK ANADOLU LİSESİ

27 Aşağıdakilerden hangisi, doğal bir destandır? İlahi Komedya Selçukname
Çılgın Orlando Kurtarılmış Kudüs Şehname BUCAK ANADOLU LİSESİ

28 Konusu aşk ve doğa güzelliğidir.
“Koşuk” nazım biçimiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Konusu aşk ve doğa güzelliğidir. “Yuğ” adı verilen yas törenlerinden doğmuştur. “Kopuz” denen çalgı eşliğinde söylenmiştir. Nazım birimi dörtlük, ölçüsü hece ölçüsüdür. Konu ve biçim bakımından Halk edebiyatındaki koşmaya benzer. BUCAK ANADOLU LİSESİ

29 Dil, halkın günlük yaşamında konuştuğu dildir.
Sözlü dönem Türk edebiyatı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Dil, halkın günlük yaşamında konuştuğu dildir. Şiirler, dörtlükler biçiminde ve uyaklı söylenmiştir. Yapıtlarda aşk ve doğa sevgisinin yanında sosyal sorunlar da işlenmiştir. Ürünler dinsel törenlerden doğmuşsa da yaşamın bütünüyle ilgilidir. Kimi şiirler, beyitler biçiminde ve aruz ölçüsüyle söylenmiştir. BUCAK ANADOLU LİSESİ

30 Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Türklerde atasözlerinin geçmişi Sözlü Döneme kadar uzanır. Kaşgarlı Mahmut’un Divan-ı Lügati’t Türk adlı eserinde verilen ……..örnekleri incelendiğinde onların günümüz atasözleriyle aynı nitelikte olduğu görülmektedir. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Sagu Sığır Şölen Yuğ Sav BUCAK ANADOLU LİSESİ

31 Halka sesleniş niteliğindedir.
Göktürk Yazıtları’yla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Halka sesleniş niteliğindedir. Toplumsal bir özeleştiriyi içermektedir. O günün konuşma Türkçesiyle yazılmıştır. Göktürklerin iç ve dış mücadelelerini anlatır. Kimin tarafından dikildiği belli değildir. BUCAK ANADOLU LİSESİ

32 Aşağıdakilerden hangisinde destan-boy eşleştirmesi yanlıştır?
Bozkurt Destanı – Göktürkler Göç Destanı – Uygurlar Oğuz Kağan Destanı – Sakalar Manas Destanı – Kırgızlar Ergenekon Destanı - Göktürkler BUCAK ANADOLU LİSESİ

33 Aşağıdakilerin hangisinde doğal destanlar bir arada verilmiştir?
Selçukname – Gılgamış – Şehname Nibelungen – Gılgamış – Oğuz Kağan Kaybolmuş Cennet – İlyada – Şehname Kurtarılmış Kudüs –Kaybolmuş Cennet – Öfkeli Orlando Öfkeli Orlando – Odesia - Kalevala BUCAK ANADOLU LİSESİ

34 Bu cümlede boş bırakılan yera aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Orhun Yazıtları’ndaki metinlerin yazarı olan ……..Türk edebiyatında bilinen ilk yazardır. Bu cümlede boş bırakılan yera aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Yollug Tigin Bilge Kağan Tonyukuk Kültigin Dede Korkut BUCAK ANADOLU LİSESİ

35 Aşağıdakilerden hangisi, doğal bir destan değildir? Henriade Kalevela
Ergenekon İgor Nibelungen BUCAK ANADOLU LİSESİ

36 Destanlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Ait olduğu ulusun özelliklerini yansıtır. Belli bir coğrafyaya sahipse de yer tam belli değildir. Olağan olaylarla olağanüstü olaylar iç içedir. Kişileri genellikle olağanüstü özelliklere sahiptir. Düz yazı ürünü olmasıyla Sözlü Dönem ürünlerinden ayrılır. BUCAK ANADOLU LİSESİ

37 Kaybolmuş Cennet – Tasso Çılgın Orlando – Ariosto
Aşağıdakilerin hangisinde verilen yapma destan karşısındaki şaire ait değildir? Aenis – Vergilius Henriade – Voltaire Kaybolmuş Cennet – Tasso Çılgın Orlando – Ariosto İlahi Komedya - Dante BUCAK ANADOLU LİSESİ

38 (I) İslamiyet’ten önce yazılı Türk edebiyatı Göktürk Yazıtları’yla başlamıştır. (II) Yenisey Irmağı’nın kıyısında yer aldığı için Yenisey Yazıtları olarak da adlandırılan bu yazıtlar olgun bir anlatımla kaleme alınmıştır. (III) Anıtlarda dil, yabancı etkilerden uzak yalın bir Türkçedir. (IV) Anlatım türü söylevdir. (V) Konu, Göktürklerin iç ve dış sıkıntıları ve bu sıkıntıların giderilmesine yönelik çözümlerdir. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? I II III IV V BUCAK ANADOLU LİSESİ

39 Alp Er Tunga – Ergenekon Türeyiş – Göç Bozkurt – Türeyiş Göç – Manas
Aşağıdakilerden hangisine aynı boya ait destanlar bir arada verilmiştir? Alp Er Tunga – Ergenekon Türeyiş – Göç Bozkurt – Türeyiş Göç – Manas Şu - Ergenekon BUCAK ANADOLU LİSESİ

40 Aşağıdakilerden hangisi, Sözlü Dönem Türk edebiyatı nazım biçimlerinden biri değildir?
Koşuk Sagu Sav Destan Semai BUCAK ANADOLU LİSESİ

41 Şiirlerin ölçülü, uyaklı olması
Aşağıdakilerden hangisi Sözlü Dönem Türk edebiyatının özelliklerinden biri değildir? Şiirlerin ölçülü, uyaklı olması Şiir dili – günlük dil ayrımının olmaması Nazım biriminin dörtlük olması Şiirlerde dinsel konuların işlenmemesi Gelenek ve inanışların şiire yansıması BUCAK ANADOLU LİSESİ

42 Aşağıdakilerden hangisinde destan-ulus eşleştirmesi yanlıştır?
Ramayana ve Mahabarata – Hintliler Şehname – Türkler Nibelungen – Almanlar Gılgamış – Sümerler Kalevala - Finler BUCAK ANADOLU LİSESİ

43 Aşk konusunun işlenmesi Doğa güzelliklerini anlatması
Aşağıdakilerden hangisi, bir şiirin Sözlü Dönem ürünü olmadığını gösterir? Aşk konusunun işlenmesi Doğa güzelliklerini anlatması Şairinin belli olması Hece ölçüsüyle söylenmesi Nazım biriminin dörtlük olması BUCAK ANADOLU LİSESİ

44 Oğuz Kağan – Alp Er Tunga Bozkurt – Türeyiş Bozkurt – Ergenekon
Aşağıdakilerden hangisi, farklı Türk boylarına ait olmasına rağmen aynı konuyu işleyen destanlardır? Alp Er Tunga – Şu Oğuz Kağan – Alp Er Tunga Bozkurt – Türeyiş Bozkurt – Ergenekon Türeyiş - Göç BUCAK ANADOLU LİSESİ

45 Bu parçada adı geçen destanlardan hangisiyle ilgili bilgi yanlıştır?
Türklerin İslamiyet öncesine ait Şu, Alp Er Tunga, Bozkurt, Oğuz Kağan, Manas gibi destanlarının ortak özelliği doğal destan niteliğinde olmalarıdır. Bunlardan “Bozkurt” bir efsane olarak öne çıkarken diğerleri kahramanlık hikâyeleridir. Bu parçada adı geçen destanlardan hangisiyle ilgili bilgi yanlıştır? Şu Alp Er Tunga Bozkurt Oğuz Kağan Manas BUCAK ANADOLU LİSESİ

46 Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Ölümden duyulan acıyı şiirleştirmek, Türklerde eski bir gelenektir. Bu gelenek, Divan edebiyatında mersiye, Halk edebiyatında ağıt Sözlü Dönemde….türünde kendini göstermiştir. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Koşuk Sav Destan Sagu Yuğ BUCAK ANADOLU LİSESİ

47 Şu –Oğuz Kağan – Göç – Ergenekon Oğuz Kağan – Şu – Göç – Ergenekon
Aşağıdakilerin hangisinde Türk destanları, ortaya çıkış dönemine göre sıralanmıştır? Şu –Oğuz Kağan – Göç – Ergenekon Oğuz Kağan – Şu – Göç – Ergenekon Alp Er Tunga – Ergenekon – Oğuz Kağan – Göç Alp Er Tunga – Oğuz Kağan – Ergenekon – Göç Göç – Şu – Ergenekon – Oğuz Kağan BUCAK ANADOLU LİSESİ

48 İslamiyetten önceki Türk edebiyatında ölüler için düzenlenen…
İslamiyetten önceki Türk edebiyatında ölüler için düzenlenen….törenlerinde söylenen ve ölen kişinin üstünlüklerinin anlatıldığı şiirlere ………denir. Boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilenler getirilmelidir? sığır-koşuk şölen-ağıt yuğ-sagu yuğ-sav şölen-sagu BUCAK ANADOLU LİSESİ

49 Numaralanmış destanlardan hangi ikisi Uygur Türklerine aittir?
I. Alp Er Tunga Destanı II. Oğuz Kağan Destanı III. Bozkurt Destanı IV. Türeyiş Destanı V. Göç Destanı Numaralanmış destanlardan hangi ikisi Uygur Türklerine aittir? I. ve II. II. ve III. III. ve IV II. ve V. IV. ve V. BUCAK ANADOLU LİSESİ

50 Şiirlerde hece ölçüsü kullanılmıştır.
Aşağıdakilerin hangisi İslamiyet öncesi sözlü edebiyatın genel özelliklerinden değildir? Şiirlerde hece ölçüsü kullanılmıştır. Şiirlerin son dörtlüğünde şairin adı geçer. Şiirler “kopuz” adı verilen saz eşliğinde söylenir. Koşuk, sagu, sav, destan bu dönemin edebi türleridir. Şiirleri okuyan şairlere “ozan, kam, baksı, şaman” gibi adlar verilmiştir. BUCAK ANADOLU LİSESİ

51 Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
(I)İslamiyet’in kabulünden önceki Türk toplumunda sığır, şölen, yuğ adı verilen dini törenlerin önemli bir yeri vardır. (II) Bu dini törenleri şaman, baksı veya ozan denilen kişiler yönetirdi. (III) Bu kişilerin olağanüstü güçlerden haber verme, hekimlik, müzisyenlik, şairlik gibi nitelikleri vardı. (IV) Törenlerde bazı destan parçaları, koşuk ve sagular şamanlar tarafından kopuz eşliğinde söylenirdi. (V) Bu döneme ait eserlerin örneklerine Kutadgu Bilig’de yer verilmiştir. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? I II III IV V BUCAK ANADOLU LİSESİ

52 Parçada sözü edilen nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Destan
İslamiyet öncesinde yiğitlik, aşk, tabiat gibi temaların işlendiği, hece vezniyle ve dörtlükle yazılan şiirlerin genel adıdır. Kopuz eşliğinde söylenen bu şiirlerin halk edebiyatındaki karşılığı koşmadır. Parçada sözü edilen nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Destan Sagu Koşuk Sav Semai BUCAK ANADOLU LİSESİ

53 Ergenekon, Türeyiş, Bozkurt Manas, Alp Er Tunga, Türeyiş
Aşağıdakilerin hangisinde İslamiyet’ten önceki Türk destanları bir arada verilmiştir? Göç, Bozkurt, Şehname Ergenekon, Türeyiş, Bozkurt Manas, Alp Er Tunga, Türeyiş Şu, Oğuz Kağan, Köroğlu Danişment Gazi, Oğuz Kağan, Bozkurt BUCAK ANADOLU LİSESİ

54 Yuğ törenlerinde şaman tarafından söylenen şiirlerdir.
Aşağıdaki yargılardan hangisi sözlü dönem Türk şiiri ürünlerinden “sagu”yla ilgili değildir? Yuğ törenlerinde şaman tarafından söylenen şiirlerdir. Ölen kişinin yiğitliğini ve ölümünden duyulan acıyı dile getirir. Dörtlükler halinde ve hece ölçüsüyle söylendikleri bilinmektedir. Bu şiirler, sonraki dönem halk şiirinde ağıt adıyla anılmıştır. Bugüne ulaşmalarında hemen yazıya geçirilmeleri etkili olmuştur. BUCAK ANADOLU LİSESİ

55 İslamiyet öncesi Türk edebiyatında (1)sav diye adlandırılan ürünler gerçekte birer atasözüdür; bu sözler, uzun gözlem ve deneyimlerin sonucunda oluşmuştur. Savlar gibi sagular da eski Türk yaşamından kaynaklanan sözlü ürünlerdir. Bir tür ağıttır, (2)sagular. Bilinen en eski örneği bir Saka hükümdarı olan (3)Alp Er Tunga’nın ardından söylenendir. Kutsal av törenlerinde, şölen denilen ziyafetlerde, savaş sonrasında söylenen şiirlere de (4)koşuk denir. Koşuklarda (5)sadece aşk konusu işlenirdi. Bu parçada numaralanmış bölümlerden hangisinde bilgi yanlışlığı vardır? I II III IV V BUCAK ANADOLU LİSESİ

56 Türk edebiyatının ilk yazılı ürünleridir.
Orhun Yazıtları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Türk edebiyatının ilk yazılı ürünleridir. Göktürk alfabesiyle yazılmıştır. Söylev (nutuk) özelliği taşır. Bilge Kağan ve Kül Tiğin adına dikilmiş iki anıttan oluşur. Yabancı sözcüklerin kullanılmadığı sade bir dili vardır. BUCAK ANADOLU LİSESİ

57 Bu parçada numaralanmış bölümlerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? I
İslamiyet öncesi Türk edebiyatında doğa sevgisi, aşk ve kahramanlık konularını işleyen ;(1)koşuklar; (2)yuğ adı verilen törenlerde (3)kopuz eşliğinde söylenen, genellikle (4)hece ölçüsünün kullanıldığı; kafiye düzeni (5)aaab – cccb- dddb biçiminde olan şiirlerdir. Bu parçada numaralanmış bölümlerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? I II III IV V BUCAK ANADOLU LİSESİ

58 Savaş, yiğitlik, doğa ve aşk konularında söylenmiş şiirlerdir.
Hece ölçüsü ve sade bir dil kullanılmıştır. İslamiyet öncesi Türk edebiyatı ürünüdür. Nazım birimi dörtlüktür. Özellikleri sıralanan şiir türü aşağıdakilerden hangisidir? Koşma Semai Koşuk Türkü Mani BUCAK ANADOLU LİSESİ

59 Yuğ törenlerinde şaman tarafından söylenen şiirlerdir.
Aşağıdaki yargılardan hangisi sözlü dönem Türk şiiri ürünlerinden “sagu”yla ilgili değildir? Yuğ törenlerinde şaman tarafından söylenen şiirlerdir. Ölen kişinin yiğitliğini ve ölümünden duyulan acıyı dile getirir. Dörtlükler halinde ve hece ölçüsüyle söylendikleri bilinmektedir. Bu şiirler, sonraki dönem halk şiirinde ağıt adıyla anılmıştır. Bugüne ulaşmalarında hemen yazıya geçirilmeleri etkili olmuştur. BUCAK ANADOLU LİSESİ

60 Varsağı, sav, sagu, destan Sagu, koşuk, tuyuğ, destan
Aşağıdakilerin hangisinde İslamiyet öncesi Türk edebiyatına ait edebi türler bir arada verilmiştir? Varsağı, sav, sagu, destan Sagu, koşuk, tuyuğ, destan Koşuk, sagu, sav, destan Destan, koşma, ağıt, sav Semai, koşuk, sav, sagu BUCAK ANADOLU LİSESİ

61 Yabancı kültürlerin etkisi olmadan oluşmuş bir edebiyattır.
Sözlü edebiyat dönemiyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Yabancı kültürlerin etkisi olmadan oluşmuş bir edebiyattır. Müzik ile şiir iç içe olup şiirler kopuz adı verilen saz eşliğinde söylenir. Konular, halkın yaşamından alınmış, düşünceden çok duygulara ve olağanüstü olaylara yer verilmiştir. Değişik törenlere özgü şiir türleri vardır. Dini ögelerin kullanıldığı şiirlere başlık atılmıştır. BUCAK ANADOLU LİSESİ

62 Numaralanmış cümlelerin hangisinde verilen bilgi doğru değildir? I II
(I) Sagu, İslamiyet öncesi Türk edebiyatı ürünlerindendir. (II) Ölen bir kimsenin ardından duyulan üzüntüyü anlatan şiirlerdir. (III) Bu tarz şiirler Halk edebiyatında ağıt, Divan edebiyatında mersiye adını alır. (IV) Sagular aruz ölçüsüyle yazılır. (V) Uyak düzeni aaab, cccb şeklindedir. Numaralanmış cümlelerin hangisinde verilen bilgi doğru değildir? I II III IV V BUCAK ANADOLU LİSESİ


"Konularını halkın günlük yaşamından almak" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları