Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Diğer Kamu Görevlileri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Diğer Kamu Görevlileri"— Sunum transkripti:

1 Diğer Kamu Görevlileri
Öğr. Gör. Anıl Çağlar ERKAN

2 DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ
ASKERİ PERSONEL HAKİM-SAVCILAR AKADEMİK PERSONEL

3 ASKERİ PERSONEL REJİMİ
Askerî personel, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan, yükümlüler ve sivil memurlar dışındaki personeldir. 1961 tarih ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu’nun değişik 1. maddesinde Türk Silahlı Kuvvetleri şöyle tanımlanmıştır; “Türk Silahlı Kuvvetleri: Kara (Jandarma dahil), Deniz (Sahil Güvenlik dahil) ve Hava Kuvvetleri subay, askerî memur, astsubay, erbaş ve erleri ile askerî öğrencilerden teşekkül eden ve seferde ihtiyatlarla ikmal edilen, kadro ve kuruluşlarla teşkilâtı gösterilen silahlı Devlet kuvvetidir.”

4 Türk Silahlı Kuvvetlerinin Anayasa Ve Yasalarca Verilen Görevleri, Temelde Üç Tür Kamu Görevlisi Eliyle Yürütülür. Birinci küme, yaşam uğraşı olarak askerlik mesleğini yürüten kesimdir. İkinci ana kümeyi, askerliği vatan hizmeti olarak yapan kesim oluşturur. Üçüncü kümeyi, sivil memurlar oluşturur.

5 Türk Silahlı Kuvvetlerin De Birinci Küme Nedir?
Yaşam uğraşı olarak askerlik mesleğini yürüten kesimdir. Bu küme kendi içerisinde üç alt kümeye ayrılır. Bunlar, subaylar, astsubaylar ile uzman erbaş ve erlerdir. Bu alt kümeye, askeri öğrencileri de özel bir kesim olarak eklemek mümkündür.

6 İKİNCİ KÜME İkinci ana kümeyi, askerliği vatan hizmeti olarak yapan kesim oluşturur. Anayasa’nın 71. maddesinin “Vatan hizmeti, her Türkün hakkı ve ödevidir. Bu hizmetin Silahlı Kuvvetlerde veya kamu kesiminde ne şekilde yerine getirileceği veya getirilmiş sayılacağı kanunla düzenlenir” hükmü doğrultusunda, askerlik hizmeti her Türkün hakkı ve ödevidir. Bu çerçevede, Askerlik Kanunu’nda düzenlendiği biçimde, yükümlüler, askerlik ödevini yerine getirirler. Bu küme, askerliği yasa ile belirlenmiş zaman dilimi içerisinde yürütür. Bu süre sonrasında, ihtiyata ayrılırlar.

7 Üçüncü KÜME Üçüncü kümeyi, sivil memurlar oluşturur. Sivil memurlar, genel statü olarak Devlet Memurları Kanunu’na tabi olmakla birlikte, bu kesime, Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve 1930 tarih ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanunu da uygulanır.

8

9 YAŞ (YÜKSEK ASKERİ ŞURA)
Askerî personel rejimi içerisindeki en önemli kurul, Yüksek Askerî Şuradır (YAŞ) tarih ve 1612 sayılı Yüksek Askerî Şüranın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’a göre görev yapan Yüksek Askerî Şûra’nın üyeleri; Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Milli Savunma Bakanı, Kuvvet Komutanları, Ordu Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Donanma Komutanı ile Silahlı Kuvvetler kadrolarında bulunan orgeneral ve oramirallerdir.

10 Yüksek Askeri şura’nın başkanı başbakandır.
Başbakan bulunmadığında Genelkurmay Başkanı Yüksek Askeri şura’ya başkanlık eder

11 STATÜ HUKUKUNA BAĞLI SUBAY VE ASTSUBAYLARIN GENEL REJİMİ VE HİZMETE ALINMASI
Statü hukukuna bağlı subay ve astsubayların personel rejimi, Devlet Memurlar› Kanunu’na bağlı memurlarınki gibi rütbe sınıflandırılması esasına dayanmaktadır. Ancak sözleşmeli subay ve astsubayların personel rejimi, kadro sınıflandırmasına dayanır.

12 Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, subayların, astsubayların ve askerî öğrencilerin yetiştirilmelerini, sınıflandırılmalarını, görev ve yükümlülüklerini, terfi ve taltifleri ile her türlü özlük haklarını düzenler (madde 2). Subay ve astsubayların görev ve sorumlulukları ise tarih ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve tarihli Türk Silahlı Kuvvetleri ‹ç Hizmet Yönetmeliği ile hüküm altına alınmıştır. (Taltif: Bir başarıyı veya bir iyiliği ödülle değerlendirmek, mükâfatlandırmak)

13 Statü hukukuna bağlı (muvazzaf) subay ve astsubaylar iki kaynaktan temin edilirler; harp okulları ile fakülte ve yüksekokullar.

14 Türk Silahlı Kuvvetleri Ortaöğretim Okullarına Giriş Aşamaları Şunlardır:
Sınav, Ön sağlık muayenesi, Bedeni yetenek sınavı, Mülakat, Yalnızca Hava Kuvvetleri Komutanlığı nam ve hesabına öğrenim görecek öğrenciler için psikoteknik testi, Yalnızca Bando Astsubay Hazırlama Okulu için müzik yeteneği testi, Sağlık muayenesi ve benzeri secim aşamalarıdır.

15 Yükselme rejimi Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile düzenlenmiştir. Subayların yükselme rejimi, önem sırasına Göre, kıdem, eğitim ve başarı esasına dayalıdır.

16 Subayların Yükselme Rejimi, Aşağıdan Yukarıya Doğru Üç Farklı Usul Ve Esasa Bağlıdır;
Asteğmenden Albaya Kadar Olan Rütbeler Farklı, General - Amiraller Ayrı Bir Usulde, Mareşal - Büyük amiraller ise daha farklı bir usule tabidir

17 Subayların Bekleme Süreleri

18 Astsubayların Rütbeleri ve Normal Bekleme Süreleri

19 Statü hukukuna bağlı subayların hizmetle ilişkisinin kesilmesi
İstifa; Emekliye ayrılma; Kadrosuzluk, yetersizlik, disiplinsizlik ya da ahlâki durum; Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarma cezası sonucu; Belirli suçlardan mahkûmiyet ve ölümü nedenleriyle ortaya çıkmaktadır. Astsubayların hizmetle ilişkisinin kesilmesinde ise “kadrosuzluk” dışında diğer nedenler subaylarınkine paralel düzenlenmiştir

20 Astsubayların hizmetle ilişkisinin kesilmesinde ise, “kadrosuzluk” dışında diğer nedenler subaylarınkine paralel düzenlenmiştir. İstifa: Subay ve astsubaylar, kendi isteği ile istifa edebilirler. Ancak Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’na Gore, subay ve astsubaylar, atandıkları tarihten itibaren 10 yıl hizmet etmedikçe istifa edemezler. Emekliye ayrılma: Subay ve astsubaylar, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen koşulları sağladıkları takdirde kendi istekleriyle, yaş haddi, malullük nedenlerinden biri ile emekliye ayrılabilirler

21 Kadrosuzluk, yetersizlik, disiplinsizlik ya da ahlaki durum nedeniyle hizmetle ilişkinin kesilmesi:
Rütbelerdeki yığılmaları önlemek, rütbe terfi şartlarını haiz subaylara kadro açılması maksadıyla yüzbaşı, binbaşı, yarbay ve albaylar, müteakip maddelerdeki esaslara Gore kadrosuzluktan emekliye sevk edilir. Bekleme sureleri sonunda terfi ettirilemeyen general ve amiraller de emekliye sevk edilirler. Yapılan sicil değerlendirmesine Gore, sicil notları belirli oranının altında olan subaylar yetersizlik nedeniyle emekliye sevk edilir. Aynı bicimde, belirli koşullar çerçevesinde “kendisinden istifade edilemez” kabul edilen subaylar hakkında emeklilik işlemi yapılır. Yasa ve buna bağlı olarak Subay Sicil Yönetmeliği’nde belirlenen sebeplerden biri ile disiplinsizlik veya ahlaki durumları gereği Türk Silahlı Kuvvetlerinde kalmaları, bulunduğu rütbeye veya bir önceki rütbesine ait bir veya birkaç belge ile anlaşılıp uygun görülmeyenler hakkında hizmet sürelerine bakılmaksızın emeklilik işlemi yapılır.

22 Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarma cezası sonucu hizmetle ilişkinin kesilmesi:
Askeri Ceza Kanunu’nda yazılı hallerde subay, astsubay, uzman jandarmalar ve özel kanunlarında bu cezanın uygulanacağı belirtilen asker kişiler hakkında, askeri mahkemeler veya adliye mahkemelerince asıl ceza ile birlikte, Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarma cezası da verilir. Bu konu mahkeme hükmünde belirtilmemiş olsa dahi, Silahlı Kuvvetlerden çıkarmayı gerektirir.

23 Buna Gore, (a) Taksirli suçlardan verilen cezalar hariç olmak üzere olum, ağır hapis, bir seneden fazla hapis cezası ile hükümlülük halinde, (b) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı işar gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından biriyle hükümlülük halinde bu durum ortaya çıkar.

24 Belirli suçlardan mahkûmiyet nedeniyle hizmetle ilişkinin kesilmesi: Taksirli suçlardan verilen cezalar hariç olmak üzere, askeri mahkemelerce üç aydan fazla hapis cezası ile birlikte Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarma cezası da verilebilir. Ölümü: Olum durumunda, hizmetle ilişkisi kesilir.

25 Sonraki ders Hakimler-savcılar…


"Diğer Kamu Görevlileri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları