Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DEVLET MEMURLARI İLE İLGİLİ MEVZUAT

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DEVLET MEMURLARI İLE İLGİLİ MEVZUAT"— Sunum transkripti:

1 DEVLET MEMURLARI İLE İLGİLİ MEVZUAT
ARİF DEDE ARNAVUTKÖY İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ ARİF DEDE

2 Devlet Memurları İle İlgili Mevzuat Bilgisi
(2436 Sayılı Tebliğler Dergisi) AMAÇ  Devlet Memurları İle İlgili Mevzuat Bilgisi 18 Nisan 2017 Salı

3 (2436 Sayılı Tebliğler Dergisi)
DAVRANIŞLAR  1. Devlet memuru ile ilgili temel kavramların tanımını söyleme. 2. Yasal metinler arasındaki hiyerarşik ilişkiyi söyleme. 3. Devlet görev ve sorumluluklarını söyleme. 4. Devlet memurunun genel haklarını söyleme. 5. Devlet memurunun hizmetiçi eğitimle yetiştirilmesi ile ilgili hükümleri söyleme. 6.Atama ve yer değiştirme ile ilgili hükümleri söyleme. 7.İlerleme ve yükselme,sicil ve disiplin ile ilgili hükümleri söyleme 18 Nisan 2017 Salı

4 (2436 Sayılı Tebliğler Dergisi)
ÖĞRETİM SÜRECİ: 1. Yasal metinlerin tanımı,hiyerarşisi ve yürürlüğe girişinin açıklanması, 2. Devlet memurunun sadakat,tarafsızlık ve devlete bağlılık , davranış ve işbirliği, sorumluluk,Devlet mallarını koruma,gizlilik ile ilgili görev ve sorumluluklarının açıklanması, 3.Memurun müracaat ,şikayet ve dava açma hakkının açıklanması 4.Memurun çalışma saatleri,izin ve rapor haklarının açıklanması 18 Nisan 2017 Salı

5 2436 Sayılı Tebliğler Dergisi
KONULAR: 1. HUKUKİ METİNLER: a) Anayasa, b)Kanun, c) KHK., d) Bakanlar Kurulu Kararı, e)Tüzük, f) Yönetmelik, g) Yönerge, h) Genelge, ı) İdari Yargı Kararları, i) İçtihadı Birleştirme Kararları. 18 Nisan 2017 Salı

6 2436 Sayılı Tebliğler Dergisi
KONULAR: 2. Devlet Memuru'nun ; a)Görev ve sorumlulukları, b)Genel hak ve sosyal yardımları, c)Hizmetiçi eğitimi, d)Atama ve yer değiştirme, e)Müracaat ve şikayetleri. f)İzinler g)Kılık-kıyafet, h)Disipline riayeti, ı)İlerleme ve yükselmesi 18 Nisan 2017 Salı

7 2436 Sayılı Tebliğler Dergisi
KONULAR: 3.İlk defa memuriyete atanma,adaylık , adaylığın kaldırılması,asli memurluğa atanma ve yer değiştirme işlemlerinin açıklanması, 4.Memurun hizmetiçi eğitim yoluyla yetiştirilmesinin gerekliliği ve öneminin açıklanması 5.Memurun ilerleme ve yükselme şartlarının açıklanması, 6.Memurun ödüllendirilmesi ve disiplin cezalarının açıklanması, 18 Nisan 2017 Salı

8 2436 Sayılı Tebliğler Dergisi
KONULAR: 7.Memurun kılık- kıyafetle ile ilgili uyması gereken kuralların açıklanması, 8.Devlet memurluğunun sona ermesi,çekilme,çekilmiş sayılma,görevden uzaklaştırma ve görevden alınma hallerinin açıklanması. 18 Nisan 2017 Salı

9 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
KAYNAKLAR: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 4357 sayılı İlkokul öğretmenlerinin Terfi,Taltif ve Cezalandırılmalarına Dair Kanun 1702 sayılı İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun 18 Nisan 2017 Salı

10 4. MEB Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik
KAYNAKLAR: 4. MEB Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik 5. Mevzuat Bülteni 6. Kamu Kurumlarında çalışan Personelin Kılık-Kıyafet Yönetmeliği 7. Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik 18 Nisan 2017 Salı

11 8. Asli Devlet Memurluğuna Atanacakların Yemin Merasimi Yönetmeliği
KAYNAKLAR: 8. Asli Devlet Memurluğuna Atanacakların Yemin Merasimi Yönetmeliği 9. Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği 10.Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği 11. Millî Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesi. 18 Nisan 2017 Salı

12 GİRİŞ 18 Nisan 2017 Salı

13 TOPLUMSAL KURALLAR; Hukuk Örf Adet Ahlâk ve Din Kurallarıdır
18 Nisan 2017 Salı

14 Hukuk Kuralları; Toplumsal kurallar içinde yer alan diğer kurallardan, zorlayıcılık ve yaptırma(müeyyideye) bağlanmış olmaları ile ayırt edilir. Hukuk kuralları genellikle kamu hukuku,özel hukuk olarak iki kısma ayrılır. Özel hukuk fertler arasındaki ilişkileri düzenleyen kurallar bütünü olduğu halde,kamu hukuku devletin yapısına ve faaliyetlerine ilişkin kuralların bütünüdür. 18 Nisan 2017 Salı

15 DEVLET MEMURU Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenlere memur denir. (657 S. D.M. Kanunu Madde:4/A)

16 MEVZUAT Herkes tarafından uyulması gerekli olan, yönetimin yürütmeye yönelik düzenlediği sürekli, genel ve objektif kurallar bütününe mevzuat denir.

17 UNUTMAYALIM MEVZUATLAR (HUKUKİ DÜZENLEMELER)
MANTIKLI OLDUĞU İÇİN DEĞİL, YÜRÜRLÜKTE OLDUĞU İÇİN GEÇERLİDİR.

18 ANAYASA Devletin şeklini, devlet organlarının kuruluş ve işleyişini belirleyen, yöneticiler ile yönetilenler arasındaki ilişkileri düzenleyen temel hukuk kurallarına Anayasa denir. Halk oylaması ile kabul edilip, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girer.

19 KANUNLAR ANAYASAYA AYKIRI OLAMAZ.
Devletin yetkili organları (Yasama Organı -T.B.M.M.)tarafından konulan; kişi ve kurumlara yönelik hak, yasak ve yükümlülükleri belirleyen kurallara Kanun denir. Cumhurbaşkanı tarafından onaylanıp, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girer. (Anayasa Madde:88) KANUNLAR ANAYASAYA AYKIRI OLAMAZ.

20 KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (K.H.K.)
Bazı konularda T.B.M.M. tarafından Bakanlar Kuruluna verilen Kanun Hükmünde Kararname düzenleme yetkisine dayanarak hükümet tarafından kanunlar gibi geçerli olan hukuki düzenlemelere K.H.K. denir. Cumhurbaşkanı tarafından onaylandıktan sonra Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girer. Aynı gün T.B.M.M. sunulur. Öncelikle ve ivedilikle T.B.M.M. de görüşülür. Kabul edilirse yürürlük devam eder. Meclis tarafından kabul edilmezse( reddedilirse) yürürlükten kalkar. (Anayasa Madde:91) K.H.K. DAYANDIĞI KANUNA VE ANAYASAYA AYKIRI OLAMAZ.

21 BAKANLAR KURULU KARARI
Kamu hizmetinin yürütülmesi ile ilgili olarak, Bakanlar Kurulunun yasaları uygulamak ve yürütmeyi sağlamak amacıyla almış olduğu kararlara Bakanlar Kurulu Kararı denir. Cumhurbaşkanı tarafından onaylanıp, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girer. (Anayasa Madde:109) B.K.K. KANUNLARA AYKIRI OLAMAZ.

22 TÜZÜKLER KANUNLARA AYKIRI OLAMAZ.
Bakanlar Kurulu tarafından kanunun uygulanmasını göstermek veya emrettiği işleri belirlemek amacıyla kanunlara aykırı olmamak ve Danıştay’ın incelemesinden geçirmek şartıyla düzenlenen hukuki metinlere Tüzük denir. Cumhurbaşkanı tarafından onaylanıp, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girer. (Anayasa Madde:115) TÜZÜKLER KANUNLARA AYKIRI OLAMAZ.

23 YÖNETMELİKLER TÜZÜKLERE VE KANUNLARA AYKIRI OLAMAZ.
Başbakanlık, Bakanlıklar ve Kamu Tüzel Kişileri tarafından kendi görev alanlarını ilgilendiren Kanunların uygulanmasında yol göstermek amacıyla Kanunlara ve Tüzüklere aykırı olmamak şartıyla düzenlenen hukuki metinlere Yönetmelik denir. Yönetmelikler Makam tarafından onaylanıp, ilgililere duyurulduktan sonra yürürlüğe girer. Hangi yönetmeliklerin Resmi Gazetede yayımlanacağı ilgili kanunda belirtilir. ( Anayasa madde:124) YÖNETMELİKLER TÜZÜKLERE VE KANUNLARA AYKIRI OLAMAZ.

24 YÖNERGELER HUKUKİ DÜZENLEMELERE AYKIRI OLAMAZ.
Üst makamlar tarafından bir işin nasıl yürütüleceğini, o işte hangi yöntemlerin kullanılacağını belirleyen talimat ve direktiflere Yönerge denir. YÖNERGELER HUKUKİ DÜZENLEMELERE AYKIRI OLAMAZ.

25 GENELGELER HUKUKİ DÜZENLEMELERE AYKIRI OLAMAZ.
Yasa ve yönetmeliklerin uygulanması sırasında meydana gelen duraksamaları (Tereddütleri) açıklayan, yöneticiler tarafından nasıl yorumlandığını, bunların nasıl uygulanacağını alt düzeydeki personele iletilmesini sağlayan yazılara Genelge denir. GENELGELER HUKUKİ DÜZENLEMELERE AYKIRI OLAMAZ.

26 İDARİ YARGI İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır. Bu nedenle idarenin işlem ve eylemleriyle ilgili olarak idari mahkemenin verdiği kararlar geçerlidir. (Anayasa Madde: )

27 İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARLARI
Bir yargı alanındaki (Ceza, Asliye, İdari, Vergi vb.) değişik mahkemeler tarafından verilen farklı kararların birleştirilmesi amacıyla o yargı alanındaki en yüksek mahkemenin aldığı kararlara İçtihadı Birleştirme Kararları denir.

28 YASAL METİNLERİN HİYERARŞİSİ
ANAYASA KANUN (YASA) KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME BAKANLAR KURULU KARARI TÜZÜK YÖNETMELİK YÖNERGE GENELGE

29 KANUNLARI BİLMEMEK MAZERET
UNUTMAYALIM KANUNLARI BİLMEMEK MAZERET SAYILMAZ

30 EMİR Kamu görev ve hizmetlerinde herhangi bir sıfat ve suretle çalışmakta olan kimseye, yürütülmekte olan veya yürütülecek olan iş ve işlemlere, görevlere ilişkin konularda, amir konumunda olan üstleri tarafından mevzuata (genelge, yönerge, yönetmelik, tüzük, kanun veya Anayasa hükümlerine) uygun olarak verilen sözlü ve/veya yazılı irade beyanıdır. 18 Nisan 2017 Salı

31 Görev: Bir kimsenin / kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan görevlilerin, konumları itibariyle, kanunlar ve diğer idari düzenlemeler gereğince yapmak durumunda oldukları iş ve işlemlerin bütünüdür. 18 Nisan 2017 Salı

32 Kamu Görevi: Devlet tarafından kamu yararı için yerine getirilmesi zaruri ve sürekli görülen faaliyetlerdir. (Eğitim, savunma, adliye, maliye vb. faaliyetler.) 18 Nisan 2017 Salı

33 Kamu Hizmeti: Devlet ya da diğer kamu tüzel kişileri tarafından ya da bunların gözetim ve denetimleri altında genel ve ortak gereksinimlerini karşılamak, kamu yararı ya da çıkarını sağlamak için yapılan ve topluma sunulmuş bulunan sürekli, düzenli ve ihtiyari etkinliklerdir. 18 Nisan 2017 Salı

34 DEVLET MEMURLARI KANUNU
657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU Bu Kanun, Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar, İl Özel İdareleri, Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, kanunlarla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında veya Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde çalışan memurlar hakkında uygulanır. Sözleşmeli ve geçici personel hakkında bu Kanunda belirtilen özel hükümler uygulanır. 18 Nisan 2017 Salı

35 DEVLET MEMURLARININ GÖREV VE SORUMLULUKLARI
657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU: 1. SADAKAT: (MADDE: 6) 2. TARAFSIZLIK VE DEVLETE BAĞLILIK (MADDE:7) 3. DAVRANIŞ VE İŞBİRLİĞİ (MADDE:8) 4. YURT DIŞINDA DAVRANIŞ (MADDE:9) 5. AMİR DURUMDA OLAN DEVLET MEMURLARININ GÖREV VE SORUMLULUKLARI (MADDE:10)

36 DEVLET MEMURLARININ GÖREV VE SORUMLULUKLARI
6. DEVLET MEMURLARININ GÖREV VE SORUMLULUKLARI (MADDE:11) 7. KİŞİSEL SORUMLULUK VE ZARAR (MADDE:12) 8. KİŞİLERİN UĞRADIKLARI ZARARLAR (MADDE:13) 9. MAL BİLDİRİMİ (MADDE:14) 10. BASINA BİLGİ VE DEMEÇ VERME (MADDE:15) 11. RESMİ BELGE, ARAÇ VE GEREÇLERİN YETKİ VERİLEN MAHALLER DIŞINA ÇIKARILMAMASI VE İADESİ (MADDE:16)

37 Sadakat (Madde:6) Devlet memurları, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına sadakatle bağlı kalmak ve milletin hizmetinde Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını sadakatle uygulamak zorundadırlar. Devlet memurları bu hususu "Asli Devlet Memurluğuna" atandıktan sonra en geç bir ay içinde kurumlarınca düzenlenecek merasimle yetkili amirlerin huzurunda yapacakları yeminle belirtirler ve özlük dosyalarına konulacak "Yemin Belgesi" ni imzalayarak göreve başlarlar. 18 Nisan 2017 Salı

38 Yemin:”Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Atatürk İnkılap ve İlkelerine, Anayasada ifadesi bulunan Türk Milliyetçiliğine sadakatle bağlı kalacağıma; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını milletin hizmetinde olarak tarafsız ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak uygulayacağıma; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyip, koruyup bunları geliştirmek için çalışacağıma; insan haklarına ve Anayasanın temel ilkelerine dayanan millî, demokratik, laik, bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilerek, bunları davranış halinde göstereceğime namusum ve şerefim üzerine yemin ederim.” 18 Nisan 2017 Salı

39 Tarafsızlık ve devlete bağlılık
(Madde:7) Devlet memurları siyasi partiye üye olamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamazlar; görevlerini yerine getirirlerken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayırım yapamazlar; hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamazlar ve bu eylemlere katılamazlar. 18 Nisan 2017 Salı

40 Davranış ve işbirliği (Madde:8)
Devlet memurları, resmi sıfatlarının gerektirdiği itibar ve güvene layık olduklarını hizmet içindeki ve dışındaki davranışlarıyla göstermek zorundadırlar. Devlet memurlarının işbirliği içinde çalışmaları esastır. 18 Nisan 2017 Salı

41 Yurt Dışında Davranış (Madde:9)
Devlet memurlarından sürekli veya geçici görevle veya yetişme, inceleme ve araştırma için yabancı memleketlerde bulunanlar Devlet itibarını veya görev haysiyetini zedeleyici fiil ve davranışlarda bulunamazlar. 18 Nisan 2017 Salı

42 Amir durumda olan devlet memurlarının
görev ve sorumlulukları: (Madde: 10) Devlet memurları amiri oldukları kuruluş ve hizmet birimlerinde kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmaktan ve yaptırmaktan, maiyetindeki memurlarını yetiştirmekten, hal ve hareketlerini takip ve kontrol etmekten görevli sorumludurlar. 18 Nisan 2017 Salı

43 Amir durumda olan devlet memurlarının
görev ve sorumlulukları: (Madde: 10) Amir, maiyetindeki memurlara hakkaniyet ve eşitlik içinde davranır. Amirlik yetkisini kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslar içinde kullanır.     Amir, maiyetindeki memurlara kanunlara aykırı emir veremez ve maiyetindeki memurdan hususi bir menfaat temin edecek bir talepte bulunamaz, hediyesini kabul edemez ve borç alamaz. 18 Nisan 2017 Salı

44 Devlet memurlarının görev ve sorumlulukları: (Madde 11)
Devlet memurları kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslara uymakla ve amirler tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü ve görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden amirlerine karşı sorumludurlar. 18 Nisan 2017 Salı

45 Devlet memurlarının görev ve sorumlulukları: (Madde 11)
Devlet memuru amirinden aldığı emri, Anayasa, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Amir emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, memur bu emri yapmağa mecburdur. Ancak; emrin yerine getirilmesinden doğacak sorumluluk emri verene aittir. 18 Nisan 2017 Salı

46 Devlet memurlarının görev ve sorumlulukları: (Madde 11)
Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz. Acele hallerde kamu düzeninin ve kamu güvenliğinin korunması için kanunla gösterilen istisnalar saklıdır. 18 Nisan 2017 Salı

47 KİŞİSEL SORUMLULUK VE ZARAR (MADDE:12)
Devlet memurları, görevlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek ve kendilerine teslim edilen Devlet malını korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri almak zorundadırlar.    18 Nisan 2017 Salı

48 KİŞİSEL SORUMLULUK VE ZARAR (MADDE:12)
Devlet memurunun kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa, bu zararın ilgili memur tarafından rayiç bedeli üzerinden ödenmesi esastır.     18 Nisan 2017 Salı

49 KİŞİSEL SORUMLULUK VE ZARAR (MADDE:12)
  Zararların ödettirilmesinde bu konudaki genel hükümler uygulanır. Ancak fiilin meydana geldiği tarihte en alt derecenin birinci kademesinde bulunan memurun brüt aylığının yarısını geçmeyen zararlar, kabul etmesi halinde disiplin amiri veya yetkili disiplin kurulu kararına göre ilgili memurca ödenir. 18 Nisan 2017 Salı

50 KİŞİLERİN UĞRADIKLARI ZARARLAR (MADDE:13)
Kişiler kamu hukukuna tabi görevlerle ilgili olarak uğradıkları zararlardan dolayı bu görevleri yerine getiren personel aleyhine değil, ilgili kurum aleyhine dava açarlar. Ancak, Devlet dairelerine tevdi veya bu dairelerce tahsil veya muhafaza edilen para ve para hükmündeki değerli kağıtların ilgili personel tarafından zimmete geçirilmesi halinde, zimmete geçirilen miktar, cezai takibat sonucu beklenmeden Hazine tarafından hak sahibine ödenir. Kurumun, genel hükümlere göre sorumlu personele rücu hakkı saklıdır. 18 Nisan 2017 Salı

51 KİŞİLERİN UĞRADIKLARI ZARARLAR (MADDE:13)
İşkence ya da zalimane, gayri insani veya haysiyet kırıcı muamele suçları nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesince verilen kararlar sonucunda Devletçe ödenen tazminatlardan dolayı sorumlu personele rücu edilmesi hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.      12 nci maddeyle bu maddede belirtilen zararların nevi, miktarlarının tespiti, takibi, amirlerin sorumlulukları ve yapılacak işlemlerle ilgili diğer hususlar Başbakanlıkça düzenlenecek yönetmelikle belirlenir. 18 Nisan 2017 Salı

52 Mal bildirimi (Madde: 14)
Devlet memurları, kendileriyle, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve borçları hakkında, özel kanunda yazılı hükümler uyarınca, mal bildirimi verirler. 18 Nisan 2017 Salı

53 Basına Bilgi veya Demeç Verme:
(Madde : 15) Devlet Memurları, kamu görevleri hakkında basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç veremezler. Bu konuda gerekli bilgi ancak bakanın yetkili kılacağı görevli illerde valiler veya yetkili kılacağı görevli tarafından verilebilir. 18 Nisan 2017 Salı

54 Resmi belge,araç ve gereçlerin iadesi
(Madde : 16) Devlet memurları görevleri ile ilgili resmi belge araç ve gereçleri, yetki verilen mahaller dışına çıkaramazlar, hususi işlerinde kullanamazlar. Devlet memurları görevleri icabı kendilerine teslim edilen resmi belge, araç ve gereçleri görevleri sona erdiği zaman iade etmek zorundadırlar. Bu zorunluluk memurun mirasçılarına da şamildir. 18 Nisan 2017 Salı

55 DEVLET MEMURLARININ GENEL HAKLARI
657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU: 1. UYGULAMAYI İSTEME HAKKI (MADDE:17) 2. GÜVENLİK (MADDE:18) 3. EMEKLİLİK (MADDE:19) 4. ÇEKİLME (MADDE:20) 5. MÜRACAAT, ŞİKAYET VE DAVA AÇMA (MADDE:21)

56 DEVLET MEMURLARININ GENEL HAKLARI
6. SENDİKA KURMA (MADDE:22) 7. İZİN (MADDE:23) 8. KOVUŞTURMA VE YARGILAMA (MADDE:24) 9. iSNAT VE İFTİRALARA KARŞI KORUMA (MADDE:25)

57 UYGULAMAYI İSTEME HAKKI
(MADDE:17) Devlet memurları, bu kanun ve bu kanuna dayanılarak yayınlanan tüzük ve yönetmeliklere göre tayin ve tespit olunup yürürlükte bulunan hükümlerin kendileri hakkında aynen uygulanmasını istemek hakkına sahiptirler. 18 Nisan 2017 Salı

58 GÜVENLİK: (MADDE:18) Kanunlarda yazılı haller dışında Devlet memurunun memurluğuna son verilmez, aylık ve başka hakları elinden alınamaz. 18 Nisan 2017 Salı

59 EMEKLİLİK (MADDE:19) Devlet memurlarının, özel kanununda yazılı belirli şartlar içinde, emeklilik hakları vardır. 18 Nisan 2017 Salı

60 ÇEKİLME: (MADDE:20) Devlet memurları, bu kanunda
belirtilen esaslara göre memurluktan çekilebilirler. 18 Nisan 2017 Salı

61 MÜRACAAT, ŞİKAYET VE DAVA AÇMA (MADDE:21)
Devlet memurları kurumlarıyla ilgili resmi ve şahsi işlerinden dolayı müracaat; amirleri veya kurumları tarafından kendilerine uygulanan idari eylem ve işlemlerden dolayı şikayet ve dava açma hakkına sahiptirler. Müracaat ve şikayetler söz veya yazı ile en yakın amirden başlayarak silsile yolu ile şikayet edilen amirler atlanarak yapılır. Müracaat ve şikayetler incelenerek en kısa zamanda ilgiliye bildirilir. Müracaat ve şikayetlerle ilgili esas ve usuller Başbakanlıkça hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. 18 Nisan 2017 Salı

62 SENDİKA KURMA: (MADDE:22)
Devlet memurları, Anayasada ve özel kanununda belirtilen hükümler uyarınca sendikalar ve üst kuruluşlar kurabilir ve bunlara üye olabilirler. 18 Nisan 2017 Salı

63 İZİN (MADDE:23) Devlet memurları, bu kanunda gösterilen süre ve şartlarla izin hakkına sahiptirler. 18 Nisan 2017 Salı

64 KOVUŞTURMA VE YARGILAMA (MADDE:24)
Devlet memurlarının görevleri ile ilgili veya görevleri sırasında işledikleri suçlardan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılması ve haklarında dava açılması özel hükümlere tabidir. 18 Nisan 2017 Salı

65 iSNAT VE İFTİRALARA KARŞI KORUMA (MADDE:25)
Devlet memurları hakkındaki ihbar ve şikayetler, garaz veya mücerret hakaret için, uydurma bir suç isnadı suretiyle yapıldığı ve soruşturma veya yargılamanın tabi olduğu kanuni işlem sonucunda bu isnat sabit olmadığı takdirde, merkezde bu memurun en büyük amiri, illerde valiler, isnatta bulunanlar hakkında kamu davası açılmasını Cumhuriyet Savcılığından isterler. 18 Nisan 2017 Salı

66 DEVLET MEMURLARININ MÜRACAAT VE ŞİKAYETLERİ
DEVLET MEMURLARININ MÜRACAAT VE ŞİKAYETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK: 1. ŞİKAYET HAKKI: (MADDE:3) 2. TOPLU ŞİKAYET YASAĞI (MADDE:4) 3. ŞİKAYETİN YAPILMA ŞEKLİ (MADDE:5) 4. KARAR MERCİİ (MADDE:6) 5. SÜRE (MADDE:7) 6. İTİRAZ (MADDE:9) 7. MÜRACAAT HAKKI (MADDE:11) 8. KARAR MERCİİ (MADDE:12) 9. AMİRLERİN SORUMLULUĞU (MADDE:14)

67 SÜREKLİ YENİLE KENDİNİ
DEDİM DEDİDEN KAÇIN, EVRENİNDE İYİ TANIN, SÜREKLİ YENİLE KENDİNİ EZEMEZ O ZAMAN HİÇ KİMSE SENİ

68 Şikayet Hakkı: Madde 3 Devlet Memurları amirleri veya kurumları tarafından kendilerine uygulanan idari eylem ve işlemlerden dolayı şikayet hakkına sahiptirler.

69 Toplu Şikayet Yasağı: Madde 4
Birden fazla Devlet Memurunun toplu olarak söz veya yazı ile şikayette bulunmaları yasaktır. Bir veya aynı hadise birden fazla memurun şikayetlerine sebep veya konu olursa bunların herbiri, ayrı ayrı ve tek başına şikayet haklarını kullanabilirler.

70 Yapılma Şekli: Madde 5 Şikayetler söz veya yazı ile en yakın amirden başlanarak silsile yolu ile ve şikayet edilen amirler atlanarak yapılır. Yazılı şikayetler maksadı en iyi ifade edecek şekilde ve mevzuat hükümleri ne uygun olarak yazılan bir dilekçe ile yapılır. Dilekçede tespit edilen eksiklikler ile suç teşkil etmeyen usulsüzlüklerin giderilmesi şikayeti kabul eden amirlerce sağlanır. (Örnek: 1).

71 ÖRNEK – 1 YAZILI MÜRACAAT/ŞİKAYET DİLEKÇE ÖRNEĞİ TARİH GÖREVİ :
ÜNVANI : ADI SOYADI : BABA ADI : MEMLEKETİ : DOĞUM TARİHİ : MEMURİYETE BAŞLAMA TARİHİ : SİCİL NO (T.C. NO) : ÖZÜ : DİLEKÇENİN VERİLECEĞİ AMİR’İN MAKAM ÜNVANI DİLEKÇENİN METNİ İMZA

72 Yapılma Şekli: Madde 5 Sözlü şikayetlerde de bu esaslara uyulur. Sözlü olarak yapılan şikayetler, şikayeti yapanın istemi halinde yapıldıkları anda şikayetçi ile şikayeti kabul eden amir tarafından birlikte imzalanan bir tutanakla tespit olunur ve iki tarafa verilir. Amir de şikayetin tutanağa geçirilmesini isteyebilir. Şikayetçi tutanak düzenlenmesinden kaçınırsa şikayet yapılmamış sayılır.

73 Karar Mercii:Madde 6 Şikayet hakkında karar verme yetkisi şikayet edilenin ilk disiplin amirine aittir. Şikayeti kabul eden ancak karar verme yetkisi bulunmayan amirler bunları silsile yolu ile ve kendi görüşlerini de ilave etmek suretiyle birinci fıkrada belirtilen amirlere 3 gün içinde intikal ettirirler. Şikayet edene de durum hakkında bilgi verirler.

74 Yapılacak İşlemler: Madde 7
Bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun olarak yapılan şikayetler karar vermeye yetkili amirlerce incelenir ve karara bağlanır. Kararlar şikayet sahiplerine ve lüzum görülürse şikayet edilene yazı ile bildirilir.

75 Süre: Madde 8 Şikayetlerin incelenmesi ve bir karara bağlanarak şikayet sahiplerine tebliğ edilmesi ile ilgili bütün işlemlerin en geç şikayet dilekçesinin karar merciine intikal ettiği tarihi izleyen 30 gün içinde tamamlanması zorunludur. Adli ve idari tahkikata konu olacak nitelikteki şikayetler hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

76 İtiraz: Madde 9 Şikayette bulunan ve şikayet edilen memurlar yetkili amirlerce verilen kararlara karşı bir defaya mahsus olmak üzere kararın kendilerine tebliğini izleyen 10 gün içinde bir üst mercie itiraz edebilirler. İtirazların yapılmasında ve incelenip karara bağlanmasında şikayetler hakkında bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar geçerlidir.

77 Şikayet Edenin Sorumluluğu: Madde 10
Şikayet haklarını kullanan Devlet Memurlarına şikayetlerinden dolayı bir ceza verilemez.Ancak, şikayet haklarını bu Yönetmelikte tespit edilen usul ve esaslara aykırı surette kullananların veya her ne surette olursa olsun bu haklarını kullanırken bir suç işleyenlerin sorumlulukları saklıdır.

78 Müracaat Hakkı: Madde 11 Devlet Memurları kurumları ile ilgili resmi ve şahsi işlerinden dolayı müracaat hakkına sahiptirler.

79 Karar Mercii: Madde 12 Müracaatlar hakkında karar verme yetkisi, kurumların çalışma usul ve esaslarını belirleyen Kanun, Tüzük ve Yönetmelikler ile müracaat konusunu çözümlemeye yetkili kılınan mercilere aittir. Müracaatı kabul eden ancak sorunu çözümleme yetkisi bulunmayan amirler bunları silsile yolu ile birinci fıkrada belirtilen mercilere 3 gün içinde intikal ettirilir.

80 Toplu müracaat yasağı, şekil, yapılacak işlemler, süre, itiraz, müracaat edenin sorumluluğu konularında uygulanacak hükümler. Madde 13 Bu yönetmeliğin 4, 5, 7, 8, 9 ve 10 ncu maddeleri ile belirlenen usul ve esaslar Devlet Memurlarının yapacakları müracaatlar hakkında da geçerlidir.

81 Amirlerin sorumlulukları: Madde 14
Bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uygun olarak yapılmış bulunan şikayet ve müracaatlar hakkında Yönetmelikte öngörülen görevlerini zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmeyen amirlere durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 125 nci maddesinde sayılan disiplin cezalarından birisi verilir.

82 MEMURUN ÇALIŞMA SAATLERİ
657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU: ÇALIŞMA SAATLERİ (MADDE:99) GÜNLÜK ÇALIŞMA SAATLERİNİN TESBİTİ (MADE:100) GÜNÜN 24 SAATİNDE DEVAMLILIK GÖSTEREN HİZMETLERİN ÇALIŞMA SAAT VE USULÜNÜN TESBİTİ (MADDE:101)

83 ÇALIŞMA SAATLERİ (MADDE:99)
Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir.     Bu süre Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir. Ancak özel kanunlarla yahut bu kanuna veya özel kanunlara dayanılarak çıkarılacak tüzük ve yönetmeliklerle, kurumların ve hizmetlerin özellikleri dikkate alınmak suretiyle farklı çalışma süreleri tespit olunabilir.     Bakanlar Kurulu, yurt dışı kuruluşlarda hizmetin gerektirdiği hallerde, hafta tatilini Cumartesi ve Pazardan başka günler olarak tespit edebilir

84 GÜNLÜK ÇALIŞMA SAATLERİNİN TESBİTİ (MADE:100)
Günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süresi, bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre merkezde Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca, illerde valiler tarafından tesbit olunur.

85 GÜNLÜK ÇALIŞMA SAATLERİNİN TESBİTİ (MADE:100)
(Ek fıkra: 25/02/2011 tarihli Mükerrer Resmi Gazete /104 md.) Ancak özürlüler için; özür durumu, hizmet gerekleri, iklim ve ulaşım şartları göz önünde bulundurulmak suretiyle günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme süreleri merkezde üst yönetici, taşrada mülki amirlerce farklı belirlenebilir.

86 GÜNLÜK ÇALIŞMA SAATLERİNİN TESBİTİ (MADE:100)
(Ek fıkra: 25/02/2011 tarihli Mükerrer Resmi Gazete /104 md.) Memurların yürüttükleri hizmetin özelliklerine göre, bu madde uyarınca tespit edilen çalışma saat ve süreleri ile görev yerlerine bağlı olmaksızın çalışabilmeleri mümkündür. Bu hususa ilişkin usûl ve esaslar, Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir.

87 GÜNÜN 24 SAATİNDE DEVAMLILIK GÖSTEREN HİZMETLERİN ÇALIŞMA SAAT VE USULÜNÜN TESBİTİ (MADDE:101)
Günün yirmidört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan Devlet memurlarının çalışma saat ve şekilleri kurumlarınca düzenlenir. Ancak, kadın memurlara; tabip raporunda belirtilmesi hâlinde hamileliğin yirmidördüncü haftasından önce ve her hâlde hamileliğin yirmidördüncü haftasından itibaren ve doğumdan sonraki bir yıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez. Özürlü memurlara da isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez.”

88 EĞİTİM-ÖĞRETİM HİZMETLERİ SINIFINDAKİ ÖĞRETMENLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ
439 SAYILI M.E.B. BAĞLI YÜKSEK VE ORTA DERECELİ OKULLAR ÖĞRETMENLERİ İLE İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN HAFTALIK DERS SAATLERİ HAKKINDA KANUN VE BU KANUNUN BAZI MADDELERİNİ DEĞİŞTİREN 4359 SAYILI KANUN. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKUL VE KURUMLARDA GÖREV YAPAN YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİN EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN 16/12/2006 gün ve 2006/ SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI.

89 ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİLERİN
ÇALIŞMA ESASLARI (EK DERS MEVZUATI VE UYGULAMALARI)

90 Ek Ders Ücretinin Yasal Dayanakları
*05/03/1964 tarihli ve 439 Sayılı Kanun *657 Sayılı Kanun’un 89.Maddesi *MEB.Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar ( /26378 RG)

91 Ek Ders Ücretinin Yasal Dayanakları
*MEB.Personel Genel Md’nün 27/02/ no’lu Genelgesi. *Bakanlığın değişik durumlarla ilgili yaptığı açıklamalar.

92 Yönetici ve Öğretmenlerin Ders Görevleri
A-Aylık karşılığı ders görevi B-Zorunlu ek ders görevi C-İsteğe bağlı ders görevi Şeklinde (3) kısımdır.

93 A-AYLIK KARŞILIĞI DERS GÖREVİ
“Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar İle Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları Ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar”la belirlenmiştir. (TTKB. 07/07/ Sayılı Karar)

94

95 Yöneticilerin Aylık Karşılığı Ders Görevleri:
Okul ve Kurum Yöneticileri (Müdür,Müd.Başyrd,Md.Yrd): a)Branş Öğretmeni ise:Haftada (6) saat Öncelikle alanında aylık karşılığı derse girmek zorundadır. b)Sınıf Öğretmeni kökenlilerin ise aylık karşılığı derse girme zorunluluğu kaldırılmıştır.

96 Müdür yetkili Öğretmenlerin Aylık Karşılığı Ders Görevleri:
c)Müdür yetkili öğretmenler: Haftada (18) saat aylık karşılığı derse girerler. (Ek Ders Kararı:Md.5)

97 Öğretmenlerin Aylık Karşılığı Okutacağı Ders Saatleri
a)Sınıf öğretmeni: Haftada (18) saat, b)Anasınıfı öğrt. : Haftada (18) saat, c)Branş öğrt. : Haftada (15) saat C) Mesleki ve Teknik Öğrt. : Haftada 40 saat, d)Rehber öğrt. : Yok

98 B-ZORUNLU EK DERS GÖREVİ
1.Müdür yetkili öğrt :Haftada (12) saat 2. Ana Sınıfı Öğrt. : Haftada (12) Saat 3.Sınıf öğretmenleri: Haftada (12) saat 4.Branş öğretmenleri:Haftada (6) saat 5.Meslek Dersi Öğrt:Haftada (40) Saat (Branş öğretmenlerinin derse girişlerinde ders bütünlüğünün bozulmamasına dikkat edilecektir.)-Ek Ders Kararı: Md.6-

99 C-İSTEĞE BAĞLI EKDERS GÖREVİ
-Aylık karşılığı ders görevlerini tamamlamak şartıyla; *Müdür : ( 6 ) saat *Müdür başyard : ( 6 ) saat *Müdür yard : ( 6 ) saat *Branş öğret : ( 9 ) saat *Meslek Dersi Öğrt. : ( 4 ) saat

100 Ek Ders Ücretinin Alt Başlıkları
Aylık karşılığı düşüldükten sonra geriye kalan miktardır. 2. Ders Niteliğinde Yönetim Görevi: Kararların 10.Maddesine göre bu başlık altında ödenen ücret ‘ek ders görevinden sayılan haller’ olarak açıklanmıştır.

101 Ders Niteliğinde Yönetim Görevleri
UNVANI SAAT Müdür –Anaokulu- -25- Müdür yardımcısı-Anaokulu- -20- Müdür ve Müdür Başyardımcı-YİBO- -30- Müdür yardımcısı-YİBO- -22- Müdür ve Müdür başyardımcısı-İlköğretim Müdür yardımcısı-ilköğretim -18- Rehber öğretmen Müdür yetkili öğretmen -Yarıyıl ve yaz tatillerinde- -3- -12-

102 Ders Niteliğinde Yönetim Görevleri
UNVANI SAAT Müdür ve Müdür Başyardımcısı –Özel Eğitim Okulu- -25- Müdür yardımcısı-Özel eğitim Okulu- -20- Müdür ve Müdür Başyardımcı-Lise ve Dengi Okul- Müdür yardımcısı-Lise ve Dengi Okul- -18- Müdür ve Müdür başyardımcısı- Lise ve Dengi (Yatılı) Müdür yardımcısı - Lise ve Dengi (Yatılı) -30- -22-

103 -Açıklama- “Yöneticilerin aylık karşılığı ders görevlerinin
bir kısmını veya tamamını yerine getirmemeleri durumunda DERS NİTELİĞİNDE YÖNETİM GÖREVİ ÜCRETLERİ ödenecektir. Geçerli bir neden olmaksızın aylık karşılığı ders görevini yerine getirmeyenlerin durumu mevzuat ve hukuk normları çerçevesinde bu konuda görevlendirilen denetim elemanlarınca ortaya konulacaktır.” (Pers.Gn.Md. 21/04/ Nevşehir Valiliği’ne yazılan yazı.)

104 3-Öğrenci Sosyal ve Kişilik Hizmetleri:
*Haftada (2) saat olarak: 1.Kulüp görevi olan danışman öğretmenlere, 2.Şube rehber öğretmenlerine ödenir. *Bu ücret sınıf öğretmenlerine ödenmez. *Bir öğretmende bu görevlerden her ikisi de varsa sadece bir görev için (2) saat ücret ödenir. *Her iki görevin bir öğretmene verilmemesi uygun olur.(2007/19)

105 3-Öğrenci Sosyal ve Kişilik Hizmetleri:
“Bir öğrenci kulübüne birden fazla danışman öğretmen görevlendirilmesine bir engel yoktur.” (Pers.Gn.Md. 16/05/ Tokat Valiliği’ne yazılan yazı.

106 4-Hazırlık ve Planlama Görevi:
*Müdür yetkili öğretmenlere, *Sınıf öğretmenlerine, *Okul öncesi öğretmenlerine, *Branş öğretmenlerine (Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenlerine) Haftada (3) saati geçmemek üzere HESAPLANARAK ödenir. (Md.11)

107 Hazırlık ve Planlama Görevi Saatinin Hesaplanması
-Aylık karşılığı ders görevini doldurup doldurmadığına bakılmaksızın- Aylık karşılığı ders görevi + Ücret karşılığı ders görevi 10 Planlama Saat Sayısı =

108 Ayın Son Haftasının Her İki Aya Bölünmesi
*Örnek Hafta: Eylül Ekim *Örnek Hafta: Kasım Aralık “Ayın son haftasının bazı çalışma günlerinin bir sonraki aya taşması halinde hazırlık planlama sonraki ayın ilk haftasında hesaplanır.” (Pers.Gn.Md.30/04/ )

109 Hazırlık ve Planlama Görevi Saatinin Hesaplanması
“Kulüp görevi veya şube rehber öğretmenliği verilenlere -Öğrenci Sosyal ve Kişilik Hizmetleri- bu görevleri karşılığında (2) saat ücret ödendiğinden bu öğretmenler ‘Rehberlik ve Sosyal Etkinlikler’ dersine de giriyorlarsa bu ders içinde ayrıca ek ders ücreti ödenmeyecektir. Ancak; Hazırlık ve planlama görevi hesaplanırken bu ders eklenecektir. (2007/19) (Pers.Gn.Md. 11/11/ Tokat Valiliği’ne yazılan yazı.)

110 Ek Ders Saatlerinin Haftanın Günlerine Dağıtımı
Ek ders saatleri haftanın günlerine EŞİT olarak dağıtılır. Eşit dağıtılamaması halinde kalan ek ders saati sayısı eşit olarak Pazartesi ve Cuma günlerine eklenir. (Md. 23)

111 Örnek Hesaplamalar 1- Müdür yetkili öğretmen:

112 Pt. Sa. Ça. Pe. Cu. 6 - - - 1 12 2 18 3 24 10 30 GÜNLER Top. Aylık
Karş. Ek Ders Haz. Plan. Nitel. Yönet. Görevi TOPL. EKDERS SAAT Pt. Sa. Ça. Pe. Cu. 6  - - 1 12 2 18 3 24 10 30

113 Müdür Yetkili Öğretmenin Ek Dersinin Çizelge Üzerinde Gösterilmesi -(30) saat derse girilmesi durumunda- Pt. Sa. Ça. Pe. Cu. Ek Ders -12- 3 2 Haz.Plan-3- 1 Ders NYG-3- TOPLAM  4

114 2- Okul Yöneticileri/Müdürleri: (Müdür,Başyardımcısı ve Md
2- Okul Yöneticileri/Müdürleri: (Müdür,Başyardımcısı ve Md.Yardımcısı: -Kadrolular-

115 YİBO Md.ve Başyardımcısı 30 36 YİBO.Md.Yrd. 22 28
GÜNLER Aylık Karşıl. Ders NYG. İsteğe Bağlı Hazırlık ve Planlama TOPLAMSAAT  5 Anaokulu Md. 6 25 31 Anaokulu Md.Yrd 20 26 YİBO Md.ve Başyardımcısı 30 36 YİBO.Md.Yrd. 22 28 Ok.Md.ve Başyardımcısı Müdür Yard. 18 24

116 Okul Yöneticileri-Kadrolu Olmayanlar-
Asılın şartlarını taşımadıkları için GÖREVLENDİRME yoluyla yöneticiliğe atananlara yarıyıl ve yaz tatilleri dahil haftada (18) saat ek ders ödenir. (Karar.Md.16) Her -6- ayda bir onayları yenilenir. Not: Karar’ın ‘Geçici Görevlendirme’ başlıklı 21.Maddesi kaldırılarak 16/2.Madde olarak yeniden düzenlenmiştir. (27119 RG.)

117 Geçici Görevlendirme “Bu kapsamda ek ders ücretinden
yararlanılabilmesi için öncelikle personelin asıl kadro görevi için ek ders ücreti öngörülmüş olması gerekmekte olup, merkez teşkilatındaki geçici görevlendirmelerin Bakan veya Personel Genel Müdürünün onayı, taşra teşkilatındaki geçici görevlendirmelerin ise Bakan veya Valilik onayı ile yapılmış olması gerekmektedir. Bu yetkililer dışındaki görevlilerce onaylanan görevlendirme işlemleri bu madde Kapsamında değerlendirilmeyecektir.” (Pers.Gn.Md. 2007/19 Genelge)

118 Geçici Görevlendirme 2) Asaleten atanma şartlarını
taşıyanlardan boş kadrolara vekâleten atananlara asılın aldığı aynı ek ders ücret toplamı ödenir.

119 ÖĞRETMENLERİN EK DERSLERİ

120

121 2009/2010 Öğretim Yılı Örnekleri
1.Sınıf okutan öğretmenler Eylül tarihleri arasında günde (3) saat olmak üzere (5) gün ders yaptıklarından alacakları ek ders: 5 x 3 = 15 saat. (Aylık karşılığı dolmamıştır.) 15/10=1,5 (1) saat Hazırlık ve Planlama ücreti alacaktır. (Pers.Gn.Md. 12/11/ sayılı yazı.Kayseri Valiliği’ne)

122 26-30 Ekim haftasında;28 Ekim, öğleden sonra tatildir. 29 Ekim,
Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tatildir. (30) Ekim Cuma günü ise idari tatildir. Bu durumda; Milli bayramlar nedeniyle tatil edilen günler için ücret ödeneceğinden 28 ve 29 Ekim’de kesinti yapılmayacaktır. (Karar.Md.16/b)

123 b) 30 Ekim günü idari tatil edildiğinden bu güne yöneticiler hariç öğretmenlere ücret tahakkuk ettirilmeyecektir. Dolayısıyla sınıf öğretmeni bu hafta (4) gün okula gelmiş gibi kabul edilerek; 4 x 6 =24 24-18= = 8 saat ücret alacaktır. c) Kasım haftasında 25,26,27 günleri grip/bayram nedeniyle tatil edilmiştir, ücret sadece 23 ve 24 günleri için olmak üzere 6+6=12 saat ders yapıldığından (1) saat hazırlık ve planlama ödenecektir.

124 Branş Öğretmeni

125 Diğer Ek Dersler *Mesleki Çalışmalar: Öğretmenlerin, öğretim yılı başında ve sonunda yaptıkları mesleki çalışmalara (2) haftayı geçmemek üzere haftada (15) saat ücret ödenir. (2007/19) *Rehber öğretmenlere de (15) saat ödenecektir.(Pers.Gn.Md. 28/06/ )

126 Belleticilik Görevleri
YİBO’larda: *Her belleticiye günlük (4) saat, *24 saat nöbet tutanlara (6) saat ek ders ödenir. *Yöneticilere belleticilik görevi verilemez. *Belleticilik ücreti ayda (48)saati geçmez. *Belleticiler aynı günlerde de ders okuttukları taktirde okuttukları dersin de ücretini alırlar. (Karar Md.13) (2007/19)

127 Ders Dışı Eğitim Çalışmaları -Egsersiz-(Karar Md.17)
*İzcilik, Beden Eğitimi ve Spor Çalışmaları, Halk Oyunları, Güzel Sanatlar etkinlikleri programları okul müdürlüklerince hazırlanıp Millî Eğitim Müdürlüklerince onaylandıktan sonra ilgili öğretmenlere haftada en fazla (6) saat olarak ödenir. *Bu ödemeler okulun toplam ders saatinin %5’ini geçemez. *Yöneticilere bu çalışmalar için ücret ödenmez. (2006/97)

128 Diğer Okullarda Derse Girme
Yönetici ve öğretmenler; *Aylık karşılığı ders görevlerini kendi okullarında tamamlamak kaydıyla diğer okul ve kurumlarda ders alabilirler. *Aylık veya ücret karşılığını dolduranlar için haftada (10) saati geçemez. (Karar Md.26) (2007/19) *Hizmetiçi eğitim faaliyetleri, yetiştirme,okuma yazma ve uyum kursları ile ders ücreti karşılığında görevlendirme İSTİSNA’dır.

129 Okulda Bulunma Zorunluluğu
*Branş öğretmenlerinin derslerine girdiği saatlerde sınıf öğretmeni yönetimce verilen eğitim/öğretim görevlerini yerine getirdikleri takdirde” ek ders ücretini alırlar.(İKY.Md.64) * Bu kapsamda görev almak istemeyenlere ek ders ödenmez, okulda bulunmak zorunda da değillerdir. (Karar Md.18) (2007/19)

130 *Ders dışı eğitim çalışmaları ek ders ücreti, *Belleticilik ücreti,
Ders Ücreti Karşılığı Görevlendirilen Öğretmenlere Yapılamayacak Ödemeler *Ders dışı eğitim çalışmaları ek ders ücreti, *Belleticilik ücreti, *Ders dışı hazırlık ve planlama görevi ücreti, Ödenemez. (Pers.Gn.Md.15/12/ ) *Ders ücretli İngilizce Öğretmenleri 4.5.sınıfların İngilizce derslerine ücretli girebilirler. (İlköğ.Gn.Md. 15/02/ Kayseri Valiliğine)

131 Ek Ders Görevini Yapmayanlar
*Zorunlu ek ders görevi verilenlerden, kabul edilebilir bir özrü olmaksızın bu görevini yerine getirmeyenler asli görevlerini yapmamış sayılır. (Karar Md.27) *Fiilen yapılmadan ve gerekli koşullar oluşmadan ödendiği tespit edilen ek ders ücretleri yasal faiziyle geri alınır. (Karar Md.25)

132 DEVLET MEMURLARININ İZİN HAKLARI
657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU: YILLIK İZİN (MADDE:102) YILLIK İZİNLERİN KULLANILIŞI (MADDE:103) MAZERET İZNİ (MADDE:104) HASTALIK İZNİ (MADDE:105) İYİLEŞME HALİNDE GÖREVE DÖNÜŞ (MADDE:106) RAPORLARI VERECEK HEKİM VE SAĞLIK KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (MADDE:107) AYLIKSIZ İZİN (MADDE:108)

133 YILLIK İZİN (MADDE:102) Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir.

134 YILLIK İZİNLERİN KULLANILIŞI (MADDE:103)
Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izliyen iki yılın izni bir arada verilebilir. (Değişik cümle: 06/07/ KHK - 562/2 md.) Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.     Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez.     Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir.

135 MAZERET İZNİ (MADDE:104) A) Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir.

136 MAZERET İZNİ (MADDE:104) Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir.

137 MAZERET İZNİ (MADDE:104) B) Memura, eşinin doğum yapması hâlinde, isteği üzerine on gün babalık izni; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hâllerinde isteği üzerine yedi gün izin verilir.

138 MAZERET İZNİ (MADDE:104) C) (A) ve (B) fıkralarında belirtilen hâller dışında, merkezde atamaya yetkili amir, ilde vali, ilçede kaymakam ve yurt dışında diplomatik misyon şefi tarafından, birim amirinin muvafakati ile bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde, mazeretleri sebebiyle memurlara on gün izin verilebilir. Zaruret hâlinde öğretmenler hariç olmak üzere, aynı usûlle on gün daha mazeret izni verilebilir. Bu takdirde, ikinci kez verilen bu izin, yıllık izinden düşülür.

139 MAZERET İZNİ (MADDE:104) D) Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde birbuçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esastır. E) Yıllık izin ve mazeret izinleri sırasında malî haklar ile sosyal yardımlara dokunulmaz

140 HASTALIK VE REFAKAT İZNİ (MADDE:105)
Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde onsekiz aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise oniki aya kadar izin verilir. Memurun, hastalığı sebebiyle yataklı tedavi kurumunda yatarak gördüğü tedavi süreleri, hastalık iznine ait sürenin hesabında dikkate alınır.

141 HASTALIK VE REFAKAT İZNİ (MADDE:105)
  Bu maddede yazılı azamî süreler kadar izin verilen memurun, bu iznin sonunda işe başlayabilmesi için, iyileştiğine dair raporu (yurt dışındaki memurlar için mahallî usûle göre verilecek raporu) ibraz etmesi zorunludur. İzin süresinin sonunda, hastalığının devam ettiği resmî sağlık kurulu raporu ile tespit edilen memurun izni, birinci fıkrada belirtilen süreler kadar uzatılır, bu sürenin sonunda da iyileşemeyen memur hakkında emeklilik hükümleri uygulanır.

142 HASTALIK VE REFAKAT İZNİ (MADDE:105)
Bunlardan gerekli sağlık şartlarını yeniden kazandıkları resmî sağlık kurullarınca tespit edilen ve emeklilik hakkını elde etmemiş olanlar, yeniden memuriyete dönmek istemeleri hâlinde, niteliklerine uygun kadrolara öncelikle atanırlar. Görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memur, iyileşinceye kadar izinli sayılır.

143 HASTALIK VE REFAKAT İZNİ (MADDE:105)
Hastalık raporlarının hangi hallerde, hangi hekimler veya sağlık kurulları tarafından verileceği ve süreleri ile bu konuya ilişkin diğer hususlar, Sağlık, Maliye ve Dışişleri Bakanlıkları ile Sosyal Güvenlik Kurumunun görüşleri alınarak Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir.

144 HASTALIK VE REFAKAT İZNİ (MADDE:105)
Ayrıca, memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır.”

145 İYİLEŞME HALİNDE GÖREVE DÖNÜŞ (MADDE:106)
105 inci maddede yazılı en çok süreler kadar izin alanlar, izinlerinin sonunda işe başlıyabilmek için, iyileştiklerine dair raporunu (Yurt dışındaki memurlar için mahalli usule göre verilecek raporu) getirmek zorundadırlar.

146 AYLIKSIZ İZİN (MADDE:108)
A) Memura, 105 inci maddenin son fıkrası uyarınca verilen iznin bitiminden itibaren, sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine onsekiz aya kadar aylıksız izin verilebilir. B) Doğum yapan memura, 104 üncü madde uyarınca verilen doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir.

147 AYLIKSIZ İZİN (MADDE:108)
  C) Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşlerine, çocuğun ana ve babasının rızasının kesinleştiği tarihten veya vesayet dairelerinin izin verme tarihinden itibaren, istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir. Evlat edinen her iki eşin memur olması durumunda bu süre, eşlerin talebi üzerine yirmidört aylık süreyi geçmeyecek şekilde, birbirini izleyen iki bölüm hâlinde eşlere kullandırılabilir.

148 AYLIKSIZ İZİN (MADDE:108)
D) Özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kendilerine aylıksız izin verilenler de dâhil olmak üzere burslu olarak ya da bütçe imkânlarıyla yetiştirilmek üzere yurtdışına gönderilen veya sürekli görevle yurtiçine ya da yurtdışına atanan veya en az altı ay süreyle yurtdışında geçici olarak görevlendirilen memurlar veya diğer personel kanunlarına tâbi olanlar ile yurtdışına kamu kurumlarınca gönderilmiş olan öğrencilerin memur olan eşleri ile 77 nci maddeye göre izin verilenlerin memur olan eşlerine görev veya öğrenim süresi içinde aylıksız izin verilebilir. .

149 AYLIKSIZ İZİN (MADDE:108)
E) Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği hâlinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Ancak, sıkıyönetim, olağanüstü hâl veya genel hayata müessir afet hâli ilan edilen bölgelere 72 nci madde gereğince belli bir süre görev yapmak üzere zorunlu olarak sürekli görevle atananlar hakkında bu bölgelerdeki görev süreleri içinde bu fıkra hükmü uygulanmaz.

150 AYLIKSIZ İZİN (MADDE:108)
F) Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkması hâlinde, on gün içinde göreve dönülmesi zorunludur. Aylıksız izin süresinin bitiminde veya mazeret sebebinin kalkmasını izleyen on gün içinde görevine dönmeyenler, memuriyetten çekilmiş sayılır. G) Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli sayılır.

151 AYLIKSIZ İZİN (MADDE:108)
F) Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkması hâlinde, on gün içinde göreve dönülmesi zorunludur. Aylıksız izin süresinin bitiminde veya mazeret sebebinin kalkmasını izleyen on gün içinde görevine dönmeyenler, memuriyetten çekilmiş sayılır. G) Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli sayılır.

152 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇALIŞANLARININ İZİN HAKLARI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İZİN YÖNERGESİ İZİN SÜRESİNİ KISALTMA VE KALDIRMA YETKİSİ (MADDE:5) BELGE KULLANIMI (MADDE:6) İZİNE AYRILAN PERSONELE VEKALET (MADDE:8) SORUMLULUK (MADDE:9) YILLIK İZİN SÜRESİ (MADDE:11) YILLIK İZİNLERİN KULLANILIŞI (MADDE:13) AMİRİN TAKDİR HAKKI (MADDE:14)

153 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇALIŞANLARININ İZİN HAKLARI
YILLIK İZİN VERMEKLE YETKİLİ AMİRLER (MADDE:15) İZİNLİ PERSONELİN GÖREVE ÇAĞIRILMASI (MADDE:16) MAZERET İZİNLERİ (MADDE:17) MAZERET İZNİ VERMEKLE YETKİLİ AMİRLER (MADDE:18) HASTALIK İZİNLERİ (MADDE:19) HASTALIK RAPORLARI İZNE ÇEVRİLMEYENLER (MADDE:21) AYLIKSIZ İZİN TÜRLERİ (MADDE:30)

154 AYLIKSIZ İZİNLERE NEDEN OLAN GEREKÇELER SONA ERDİĞİNDE
UNUTMAYALIM AYLIKSIZ İZİNLERE NEDEN OLAN GEREKÇELER SONA ERDİĞİNDE AYLIKSIZ İZİN DE SONA ERER

155 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇALIŞANLARININ İZİN HAKLARI
AYLIKSIZ İZİN İSTEĞİNDE UYULACAK ESASLAR (MADDE:23) AYLIKSIZ İZİN VERME YETKİSİ (MADDE:40) GÖREVE BAŞLAMA MECBURİYETİ (MADDE:25) ÖĞRENİM İZNİ (MADDE:26) YURT DIŞINA ÇIKIŞ İZNİ (MADDE:27) İKAMET İZNİ (MADDE:28)

156 UNUTMAYALIM MAZERET İZİNLERİ KAZANILMIŞ HAK DEĞİL,
MAZERET OLUŞTUĞUNDA KULLANILABİLEN İZİNLERDİR.

157 İZİN SÜRESİNİ KISALTMA VE KALDIRMA YETKİSİ (MADDE:5)
Savaş ve olağanüstü durumlarda Başbakan, Bakan ve Valilerce, memurlara verilecek izinler kaldırılabilir veya süresi kısaltılabilir.

158 BELGE KULLANIMI (MADDE:6)
Her türlü izinlerde izne ayrılan memurlar için görevli bulunduğu birimlerce İzin Onay Belgesi (EK-1) düzenlenir. Bu belgenin bir bölümü izne konu olan diğer belgelerle birlikte memurun özlük dosyasına konulur. Bir bölümü ise izne ayrılan memura verilir. Ayrıca, memurların izinlerine ilişkin bilgiler düzenli olarak İzin Takip ve Kullanma Kartı'na (EK-2) işlenir. Yurt dışına çıkış izin isteğine ilişkin başvurular Yurt Dışına Çıkış İzin İstek Formuyla (EK-3) yapılır.

159 İZİNE AYRILAN PERSONELE VEKALET (MADDE:8)
İzin vermeye yetkili amirler, izne ayrılacak memura kimin vekalet edeceğini, memurun izne ayrılmasından önce belirler. Vekalet görevinin, özel bir hüküm yoksa, hiyerarşik kademeler dikkate alınarak, izne ayrılan memura makam ve unvan bakımından en yakın olana verilmesi esastır.

160 Sorumluluk: Madde 9 Memur, kullandığı iznin bitimini izleyen ilk çalışma gününde görevine başlamak zorundadır. Kurumunca kabul edilebilir özrü olmaksızın izin bitiminde görevine başlamayan, izin belgelerinde yanlış beyanda bulunan ve onaylı belgelere aykırı davrananlar hakkında yasal işlem yapılır.

161 Yıllık İzin Süresi: Madde 10
Hizmet süresi bir yıldan on yıla kadar (on yıl dahil) olan memurların yıllık izin süreleri yirmi gün, on yıldan fazla olanların ise otuz gündür. Öğretmenler yaz ve dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara ayrıca yıllık izin verilmez. Kendilerine ikinci görev olarak okul ve kurum yöneticiliği verilenler ile öğrencisi olmayan eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin yıllık izin süreleri, hizmet sürelerine göre birinci fıkrada belirtildiği gibidir.

162 Yıllık İzin Süresinin Hesabında Dikkate Alınacak Hizmet Süreleri: Madde 11
Memura verilecek yıllık izin süresinin hesabında, hangi statüde olursa olsun kamu kurumlarında geçen hizmetler, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına borçlanılıp borçlanılmadığına bakılmaksızın muvazzaf askerlikte geçen süreler ile okul devresi dahil yedek subaylıkta geçen süreler dikkate alınır.

163 Yıllık İznin Kullanılışı: Madde 13
Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Öğretmenlerden diğer hizmet sınıflarına ait kadrolara atananlara, yaz ve yarıyıl tatilini kullanmış olmaları halinde o hizmet yılına ait yıllık izin verilmez. Bunlardan yarıyıl tatilini kullanmış ancak yaz tatilini kullanmamış olanlara 10 uncu maddeye göre kullanabilecekleri yıllık izin süresinden yarıyıl tatiline ait süre düşülerek o yıl için kalan süre kadar izin kullandırılır. Memurlara gelecek yılın izninden düşülmek üzere yıllık izin verilmez.

164 Amirin Takdir Hakkı: Madde 14
Amirler, memurların yıllık izinlerini kullanmalarında takdir hakkına sahiptir. Bu haklarını görevin aksamamasını göz önünde bulundurarak açıklık ve eşitlik kuralları içinde memurların yılı içinde izin kullanma zamanını plânlayarak kullanırlar.

165 Yıllık İzin Vermekle Yetkili Amirler: Madde 15
b) Taşra teşkilâtında görevli, il milli eğitim müdürlerine Personel Genel Müdürünün bilgisi dahilinde valiler, diğer memurlara ikinci sicil amirlerinin bilgisi dahilinde birinci sicil amirleri; birinci sicil amiri ilköğretim müfettişi olanlara ise ikinci sicil amiri tarafından,

166 İzinli Personelin Göreve Çağrılması: Madde 16
Yıllık iznini kullanmakta olan memur, hizmetine gereksinim duyulması halinde izin vermeye yetkili amirler veya üst amirlerce yazılı veya sözlü olarak göreve çağırılabilir. Bu durumda memurun belli yol süresini takip eden ilk iş gününde görevine dönmesi zorunludur.

167 Mazeret İzni Vermekle Yetkili Amirler: Madde 18
Mazeretin gerektirdiği süre içinde olmak kaydıyla; a) Verilmesi zorunlu olan mazeret izinleri, 15 inci maddede belirtilen amirler tarafından, b) Amirin takdirine bağlı olan mazeret izinleri; 1) Merkezde 15 inci maddenin (a) bendinde belirtilen amirler, 2) Taşra teşkilatında illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar, 3) Yurt dışı teşkilatında misyon şefleri, tarafından kurum/dairesi amirinin uygun görüşü üzerine verilir. (b) bendinin 2 nci alt bendinde belirtilen mülki amirler mazeret izni verme yetkilerini alt kademelere devredebilir.

168 Hastalık İzni: Madde 19 Memurlara, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 105 inci maddesinde belirtilen süreleri geçmemek kaydıyla hastalık raporlarında gösterilen süre kadar hastalık izni verilir. Hastalık izin süresinin hesabında tedavi kurumlarında yatarak tedavi görülen süreler, hastalık iznine esas hizmet süresinin hesabında ise 11 inci maddede belirteler süreler dikkate alınır.

169 Tek Hekim Raporları ve Bu Raporlara Göre Verilecek Hastalık İzni: Madde 21
Memura tek hekim tarafından, bir defada veya göreve başlamadan kısım kısım olmak üzere toplam yirmi güne kadar hastalık raporu verilebilir. Bu raporlara göre verilen hastalık izni sonunda hastalığın devamı veya başka bir hastalığa yakalanma nedeniyle görevine başlayamayan memurun müteakip muayene ve tedavileri resmî yataklı tedavi kurumlarınca yapılır ve hastalık raporları adı geçen kurumların sağlık kurullarınca düzenlenir.

170 Yıllık İzin Kullanmakta İken Hastalık Raporu Verilenler: Madde 22
Yıllık izin kullanmakta iken hastalık raporu verilen memur; hastalık izninin bitiş tarihi yıllık izninin bitiş tarihinden sonraki bir tarihe rastlaması halinde hastalık izninin bittiği, hastalık izninin bitiş tarihi kullanmakta olduğu yıllık iznin bitiş tarihinde veya bu tarihten önce sona ermesi halinde ise yıllık izninin bittiği günü izleyen ilk çalışma gününde görevine başlar. Yıllık iznini kullanmakta iken hastalık raporu verilen memurun hastalık izni nedeniyle kullanamadığı yıllık izin süresi, 10 uncu madde dikkate alınarak 13 üncü maddeye göre kullandırılır.

171 Hastalık Raporlarının İbrazı: Madde 25
Hekim veya sağlık kurullarınca hastalıkları nedeniyle dinlenmeleri gerekli görülen memurlardan; memuriyet yerinde olanlar amirlerine, memuriyet yeri dışında olanlar ise kendisiyle ilişki kurulabilecek adres ve telefon numarasını içeren bir dilekçe ile o yerin millî eğitim müdürlüğüne, en geç 2 gün içinde hastalık raporlarını vermekle yükümlüdürler.

172 Hastalık İzninin Geçirileceği Yer: Madde 26
Hastalık raporunda veya izin belgesinde aksine bir kayıt bulunmadığı takdirde hastalık izinlerinin memuriyet yerinde geçirilmesi zorunludur.

173 Hastalık İzni Vermekle Yetkili Amirler: Madde 27
Hastalık izni, merkezde 15 inci maddenin (a) bendinde belirtilen amirler, illerde kurum amirinin teklifi üzerine mülki amirler, yurt dışında misyon şefinin onayı ile verilir. Mülki amirler hastalık izni verme yetkilerini alt kademelere devredebilir. .

174 UNUTMAYALIM MAZERET İZİNLERİ KAZANILMIŞ HAK DEĞİL,
MAZERET OLUŞTUĞUNDA KULLANILABİLEN İZİNLERDİR.

175 UNUTMAYALIM MAZERET İZİNLERİ KAZANILMIŞ HAK DEĞİL,
MAZERET OLUŞTUĞUNDA KULLANILABİLEN İZİNLERDİR.

176 DEVLET MEMURLARI İLE İLGİLİ YASAKLAR
657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU: TOPLU EYLEM VE HAREKETLERDE BULUNMA YASAĞI (MADDE:26) GREV YASAĞI (MADDE:27) TİCARET VE DİĞER KAZANÇ GETİRİCİ FAALİYETLERDE BULUNMA YASAĞI (MADDE:28) HEDİYE ALMA VE MENFAAT SAĞLAMA YASAĞI (MADDE:29) DENETİMİNDEKİ TEŞEBBÜSTEN MENFAAT SAĞLAMA YASAĞI (MADDE:30) GİZLİ BİLGİLERİ AÇIKLAMA YASAĞI (MADDE:31)

177 TOPLU EYLEM VE HAREKETLERDE BULUNMA YASAĞI (MADDE:26)
Devlet memurlarının kamu hizmetlerini aksatacak şekilde memurluktan kasıtlı olarak birlikte çekilmeleri veya görevlerine gelmemeleri veya görevlerine gelip de Devlet hizmetlerinin ve işlerinin yavaşlatılması veya aksatılması sonucunu doğuracak eylem ve hareketlerde bulunmaları yasaktır.

178 GREV YASAĞI (MADDE:27) Devlet memurlarının greve karar vermeleri, grev tertiplemeleri, ilan etmeleri, bu yolda propaganda yapmaları yasaktır.      Devlet memurları, herhangi bir greve veya grev teşebbüsüne katılamaz, grevi destekleyemez veya teşvik edemezler.

179 TİCARET VE DİĞER KAZANÇ GETİRİCİ FAALİYETLERDE BULUNMA YASAĞI (MADDE:28)
Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. (Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç).     Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri ile kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim ve denetim kurulları üyelikleri görevleri ve özel kanunlarda belirtilen görevler bu yasaklamanın dışındadır.     Eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları, yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar bu durumu 15 gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdürler

180 HEDİYE ALMA VE MENFAAT SAĞLAMA YASAĞI (MADDE:29)
Devlet memurlarının doğrudan doğruya veya aracı eliyle hediye istemeleri ve görevleri sırasında olmasa dahi menfaat sağlama amacı ile hediye kabul etmeleri veya iş sahiplerinden borç para istemeleri ve almaları yasaktır.      (Ek fıkra: 25/05/ S.K./9.mad) Kamu Görevlileri Etik Kurulu, hediye alma yasağının kapsamını belirlemeye ve en az genel müdür veya eşiti seviyedeki üst düzey kamu görevlilerince alınan hediyelerin listesini gerektiğinde her takvim yılı sonunda bu görevlilerden istemeye yetkilidir.

181 DENETİMİNDEKİ TEŞEBBÜSTEN MENFAAT SAĞLAMA YASAĞI (MADDE:30)
Devlet memurunun, denetimi altında bulunan veya kendi görevi veya mensup olduğu kurum ile ilgisi olan bir teşebbüsten, doğrudan doğruya veya aracı eliyle her ne ad altında olursa olsun bir menfaat sağlaması yasaktır.

182 GİZLİ BİLGİLERİ AÇIKLAMA YASAĞI (MADDE:31)
Devlet memurlarının kamu hizmetleri ile ilgili gizli bilgileri görevlerinden ayrılmış bile olsalar, yetkili bakanın yazılı izni olmadıkça açıklamaları yasaktır.

183 Atanma : (MADDE:36) İLK DEFA MEMURİYETE ATANMA

184 Sınıflandırma: (MADDE:36)
Kadrosuz memur çalıştırılamaz. Tesis edilen sınıflar: I - GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI II - TEKNİK HİZMETLER SINIFI III - SAĞLIK HİZMETLERİ VE YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI IV - EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ SINIFI V - AVUKATLIK HİZMETLERİ SINIFI VI - DİN HİZMETLERİ SINIF: VII - EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI VIII - YARDIMCI HİZMETLER SINIFI IX - MÜLKİ İDARE AMİRLİĞİ HİZMETLERİ SINIFI X - MİLLİ İSTİHBARAT HİZMETLERİ SINIFI

185

186 Ortak Hükümler: (MADDE:36)
1- Avukatlık stajını açıkta iken yapanlara İki; memuriyette iken yapanlara bir kademe yapanlara ilerlemesi uygulanır. 18 Nisan 2017 Salı

187 Ortak Hükümler: (MADDE:36)
2 - Dört yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenlerden yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar sıfatını almış olanlar ile bunlardan öğretmenlik hizmetinde çalışanlar, Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu, Erkek Teknik Öğretmen Okulu ve Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu mezunları, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi ile uygulamalı Endüstri Sanatları Yüksek Okulu mezunları, Teknik Eğitim Fakültesi (Yüksek Teknik Öğretmen Okulu ve Güzel Sanatlar Fakültesi, İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu) mezunları, öğrenimlerine göre tespit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece, 18 Nisan 2017 Salı

188 Ortak Hükümler: (MADDE:36)
3 - Beş yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenimini bitirenlerden yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar sıfatını almış olanlar ile bunlardan eğitim ve öğretim hizmetinde çalışanlar öğrenimlerine göre tespit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece, 18 Nisan 2017 Salı

189 Ortak Hükümler: (MADDE:36)
4 - Teknik hizmetler sınıfında görev almak şartıyla jeolog, jeofizikçi, hidrojeolog, hidrolog, jeomorflog, kimyager, fizikçi, matematikçi, istatikçi, yöneylemci (harekat araştırmacısı), matematiksel iktisatçı (Ekonometrici), Erkek Teknik Öğretmen Okulu mezunları, fen memurları, teknikerler ve yüksek teknikerler,tütün ve müskirat eksperleri, tarım alet ve makineleri Uzmanlık Yüksek Okulu mezunları ile benzeri fen bilimleri ve teknik bilimler lisansiyerleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi veya bölümlerinden mezun olan şehir plancısı, yüksek şehir plancısı, yüksek bölge plancısı. 18 Nisan 2017 Salı

190 Ortak Hükümler: (MADDE:36)
Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Teknoloji Bölümü İş ve Teknik Anabilim Dalı mezunları, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ev Ekonomisi Yüksek Okulu mezunları üniversitelerin arkeoloji ve sanat tarihi bölümlerinin prehistorya, protohistorya ve önasya arkeolojisi, klasik arkeoloji anabilim dallarından mezun olanlar öğrenimlerine göre tespit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece, 18 Nisan 2017 Salı

191 Ortak Hükümler: (MADDE:36)
5  - Dört yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenim görenlerden tabip, diş tabibi, veteriner hekim, eczacı ile benzeri sağlık bilimleri lisansiyerleri (Hayvan sağlığı dahil) Biyolog unvanına sahip akademik personel giriş derece ve kademelerine bir derece eklenmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınırlar.

192 Ortak Hükümler: (MADDE:36)
6 - a) Lise ve dengi okul mezunu olup, özel kanunları gereğince sınava tabi tutularak orta dereceli okul öğretmenliği ehliyetini alanlar ve ilköğretim müfettişliği unvanını kazananlar, mesleki ve teknik öğretim okulları meslek, atölye veya kurs öğretmenliğinde görevlendirilenler ile özel kanunlarına ya da özel kanunların verdiği izne dayanılarak orta dereceli okul öğretmenliğine atananlar 11 inci derecenin birinci kademesinden hizmete alınırlar.

193 Ortak Hükümler: (MADDE:36)
b) Ortaokul ve dengi, lise ve dengi okulların, normal öğrenim süresinden fazla olması halinde, başarılı her öğrenim yılı için bir kademe ilerlemesi uygulanır. Bunlardan teknik öğretim okulları mezunlarına, meslekleri ile ilgili görevlerde çalışmaları halinde ayrıca bir kademe ilerlemesi daha verilir.

194 Ortak Hükümler: (MADDE:36)
7 - a) Kurumlarınca açılan ve bir kısım görevlere atanmada kanuni nitelik olarak şart koşulan kursları, memurluğa girmeden önce başarı ile bitirenler hakkında bu meslekleri ile ilgili görevlerde çalışmış olmak ve 3 kademeyi geçmemek şartıyla, bu kurslarda geçirdikleri başarılı sürelerin her yılı için bir kademe ilerlemesi uygulanır. 18 Nisan 2017 Salı

195 Ortak Hükümler: (MADDE:36)
7- b) Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluşunda halen görevli bulunanlarla yeniden göreve atanacaklardan hafız oldukları Diyanet İşleri Başkanlığınca tespit edilecek bir yönetmelik uyarınca belirlenenlere bir derece yükselmesi verilir. (Lisans üstü eğitim sebebiyle verilen derece ve kademe ilerlemesi bu fıkra gereğince verilen derece ilerlemesiyle birlikte uygulanamaz.) 18 Nisan 2017 Salı

196 Ortak Hükümler: (MADDE:36)
8 - a) Emniyet hizmetleri sınıfına girenlerden: İlkokul, ortaokul ve dengi okulları bitirenler; ilkokul ve ortaokulu bitirenlerin giriş derecelerine iki derece, Lise ve dengi okulları bitirenler, liseyi bitirenler için tespit edilen giriş derece ve kademesine bir derece bir kademe, Yüksek öğrenimi bitirenler aynı yüksek öğrenimi bitirenler için tespit edilen giriş derece ve kademesine bir derece. 18 Nisan 2017 Salı

197 Ortak Hükümler: (MADDE:36)
8- b) Genel İdare Hizmetleri sınıfına girenlerden Orman Muhafaza Memuru ve Baş memuru ile Gümrük muhafaza memur ve amirlerine ilkokul ve ortaokul ve lise öğrenimleri için bu kanunda tespit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece, 18 Nisan 2017 Salı

198 Ortak Hükümler: (MADDE:36)
8- c) Mesleki öğrenim veya kurs görmek ve özel yarışma sınavını başarmak suretiyle atanacak Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Tutanak Müdürlüğü stenograflarına öğrenim giriş derece ve kademelerine bir derece, İlave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınırlar. 18 Nisan 2017 Salı

199

200 Ortak Hükümler: (MADDE:36)
10 - Doktora üstü üniversite doçentliği unvanını üniversitede görevli iken kazananlara bir derece, diğer memuriyetlerde iken bu unvanı kazananlara iki kademe ilerlemesi uygulanır. -Memuriyete girmeden önce veya memurlukları sırasında ortaokul ve dengi veya lise ve dengi öğrenim üzerine hizmet içi eğitim sayılmayan ve öğrenim süreleri en az aralıksız 1 veya 2 öğrenim yılı olan ve kurumlarınca açılan mesleki kursları bitirenler hakkında; 1 yıllık öğrenim için 1 kademe, 2 yıldan az olmayan öğrenim için 1 derece yükselmesi uygulanır. 18 Nisan 2017 Salı

201 Ortak Hükümler: (MADDE:36)
-Lise ve dengi okulları bitirdikten sonra memurlukları sırasında Milli Eğitim Bakanlığınca belli edilen ve kurumlarınca düzenlenen bir yıl süreli mesleki hizmet içi eğitim kurslarını tamamlayanların bulundukları derece ve kademelere bir kademe ilave edilir. 18 Nisan 2017 Salı

202 Ortak Hükümler: (MADDE:36)
-Memuriyetleri sırasında Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsünü bitirenlere her başarılı öğrenim yılı için öğrenim süreleri kadar (2 yılı geçmemek şartıyla) her yıl için bir kademe ilerlemesi uygulanır. 18 Nisan 2017 Salı

203 Ortak Hükümler: (MADDE:36)
Yükseline bilecek derecenin üstünde bir dereceye yükselme Bu kanun hükümlerine göre öğrenim durumları, hizmet sınıfları ve görev unvanları itibariyle azami yükselebilecekleri derecelerin dördüncü kademesinden aylık almaya hak kazanan ve son altı yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlardan son sicil notu olumlu bulunanların kazanılmış hak aylıkları kadro şartı aranmaksızın bir üst dereceye yükseltilir. 18 Nisan 2017 Salı

204 Ortak Hükümler: (MADDE:36)
Kademe Kademe, derece içerisinde, görevin önemi veya sorumluluğu artmadan, Devlet memurunun olumlu sicil almasına ve bulunduğu derecedeki hizmet süresine bağlı olarak aylığındaki ilerleyiş adımıdır. 18 Nisan 2017 Salı

205 Ortak Hükümler: (MADDE:36)
Sınıf dışında kadro ihdas edilemeyeceği Bu kanuna tabi kurumlarda sınıflar dışında memurluk kadroları ihdas edilemez. Memuriyete girişte yaş Genel olarak 18 yaşını tamamlayanlar Devlet memuru olabilirler. Hiç bir memur sınıfının dışında ve sınıfının içindeki derecesinin altında bir derecenin görevinde çalıştırılamaz. 18 Nisan 2017 Salı

206 Ortak Hükümler: (MADDE:36)
Bu gibiler, işgal ettikleri kadroda kazanılmış derece ve kademelerinin aylığını almaya devam ederler ve kazanılmış aylıklarındaki kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi genel esaslara göre yapılır. Karşılık gösterilen kadrolar, ilgililer için kazanılmış hak teşkil etmez. 18 Nisan 2017 Salı

207 ATAMA YAPILACAK BOŞ KADROLARIN BİLDİRİLMESİ: Madde 46
Devlet Memurluğuna Alınma Bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşları (Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı hariç), personel atamasına lüzum gördükleri boş kadroların sayılarını, sınıf ve derecelerini belirterek Devlet Personel Başkanlığına bildirirler. 18 Nisan 2017 Salı

208 DUYURMA:     Madde 47 Devlet Personel Başkanlığı atama yapılacak boş kadroların sınıf ve derecelerini, kadroların bulundukları kurum ve yerlerini, kadrolara alınacak personel sayılarını, alınacak personelin genel ve özel şartlarını, en son başvurma tarihini, başvurulacak mercileri, sınav yerlerini ve zamanlarını ve gerek görülen diğer bilgileri başvurma süresinin bitiminden en az 15 gün önce Resmi Gazete, radyo, televizyon ve ülke çapında tirajı yüksek gazetelerden asgari biri ve uygun görülecek diğer araçlar ile duyurur. Sınavsız atama yapılacak yerlere kadro adedinden fazla istekli bulunduğu takdirde açılacak sınavın gün ve yeri yukarıdaki şartlara uygun olarak ayrıca duyurulur. 18 Nisan 2017 Salı

209 GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR: Madde 48
Devlet memurluğuna alınacaklarda aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır A) Genel şartlar 1.  Türk Vatandaşı olmak, 2. Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak, 3. Bu Kanunun 41 nci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak, 4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 6. Askerlik durumu itibariyle; Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 7. 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. 18 Nisan 2017 Salı

210 GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR: Madde 48
B) Özel şartlar 1. Hizmet göreceği sınıf için 36 ve 41 nci maddelerde belirtilen öğretim ve eğitim kurumlarının birinden diploma almış olmak, 2. Kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartlan taşımak. 18 Nisan 2017 Salı

211 KURUMLARIN MEMUR İHTİYAÇLARINI KARŞILAMA ŞEKLİ: Madde 52
Sınav şartı: Kurumların memur ihtiyaçları yayınlanan sınav sonuçlarında belirlenen başarı sırasına göre ilgili kurumlarca atama yapılmak suretiyle karşılanır. Müteakip sınav dönemine kadar kurumların acil ihtiyaçları; sınavlara girip kazanmış ancak yeterli kadro olmaması nedeni ile ataması yapılamayanlardan; yayınlanan başarı sırasına göre karşılanabilir. Yapılan atamalar, ilgili kurumlarca derhal Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. 18 Nisan 2017 Salı

212 ÖZÜRLÜLERİN DEVLET EMURLUĞUNA ALINMALARI: Madde 53
-Kurum ve kuruluşlar bu Kanuna göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda % 3 oranında özürlü çalıştırmak zorundadır, %3'ün hesaplanmasında ilgili kurum veya kuruluşun (taşra teşkilatı dahil) toplam dolu kadro sayısı dikkate alınır. 18 Nisan 2017 Salı

213 ADAYLIĞA KABUL EDİLME:   Madde 54
Sınavlarda başarılı olanlardan Devlet memurluğuna girmek isteyenler başarı listesindeki sıraya ve 47 nci maddeye göre ilan edilen kadro sayısı kadar, kurumlarınca memur adayı olarak atanırlar. Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz. 18 Nisan 2017 Salı

214 ADAYLARIN YETİŞTİRİLMESİ: Madde 55
Aday olarak atanan memurların önce bütün memurların ortak vasıfları ile ilgili temel eğitime, bilahare sınıfları ile ilgili hazırlayıcı eğitime ve staja tabi tutulmaları ve Devlet memuru olarak atanabilmeleri için başarılı olmaları şarttır. Temel eğitim ile hazırlayıcı eğitim aynı kurumda yapılır. Eğitim süreleri, programları, değerlendirme esasları ve hangi kurumların sorumluluğunda yapılacağı ve diğer hususlar Başbakanlıkça hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. 18 Nisan 2017 Salı

215 ADAYLIK DEVRESİ İÇİNDE GÖREVE SON VERME: Madde 56
Adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarısız olanlarla adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları, göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişkileri kesilir. İlişkileri kesilenler ilgili kurumlarca derhal Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. 18 Nisan 2017 Salı

216 ADAYLIK SÜRESİ SONUNDA BAŞARISIZLIK: Madde 57
Adaylık süresi içinde disiplin cezası almış olanların disiplin amirlerinin teklifi” ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilir. İlişkileri kesilenler ilgili kurumlarca derhal Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Adaylık devresi içinde veya sonunda, 56 ncı ve bu madde hükümlerine göre ilişikleri kesilenler (sağlık nedenleri hariç) 3 yıl süre ile Devlet memurluğuna alınmazlar. 18 Nisan 2017 Salı

217 ASLİ MEMURLUĞA ATANMA:
    Madde 58 Adaylık devresi içinde eğitimde başarılı olan (Değişik ibare: 25/02/2011 tarihli Mükerrer Resmi Gazete /117 md.) “adaylar disiplin amirlerinin teklifi” ve atamaya yetkili amirin onayı ile onay tarihinden geçerli olmak üzere asli memurluğa atanırlar. Asli memurluğa geçme tarihi adaylık süresinin sonunu geçemez. . 18 Nisan 2017 Salı

218 ADAYLIK SÜRESİ SONUNDA BAŞARISIZLIK: Madde 57
Adaylardan en geç iki yıl içinde Devlet memuru olabilmeleri için olumlu sicil alamayanların sicil amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilir. İlişkileri kesilenler ilgili kurumlarca derhal Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Adaylık devresi içinde veya sonunda, 56 ncı ve bu madde hükümlerine göre ilişikleri kesilenler (sağlık nedenleri hariç) 3 yıl süre ile Devlet memurluğuna alınmazlar. 18 Nisan 2017 Salı

219 ASLİ MEMURLUĞA ATANMA:
    Madde 58 Asli memurluğa atanma Adaylık devresi içinde eğitimde başarılı olan ve olumlu sicil alan adaylar sicil amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile onay tarihinden geçerli olmak üzere asli memurluğa atanırlar. Asli memurluğa geçme tarihi adaylık süresinin sonunu geçemez. 18 Nisan 2017 Salı

220 ATAMALARDA GÖREV YERİNE HAREKET VE İŞE BAŞLAMA SÜRESİ: Madde 62
İlk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle; a) Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü, b) Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini, İzleyen iş günü içinde işe başlamak Zorundadırlar. Savaş ve olağanüstü hallerde bu süre Bakanlar Kurulu Kararı ile kısaltılabilir. 18 Nisan 2017 Salı

221 ATAMALARDA GÖREV YERİNE HAREKET VE İŞE BAŞLAMA SÜRESİ: Madde 62
Yukarıdaki süreler; 1  - Kanuni izinlerin kullanılması veya geçici bir görevin yapılması sırasında başka bir göreve atanan memurlar için iznin veya geçici görevin bitimi, 2   - Hesaplarını, yerlerine gelenlere devir zorunda bulunan sayman ve sayman mutemetleri için devrin sona ermesi, 3   - Eski görevlerine devamları kurumlarınca yazılı olarak tebliğ edilenler için yerlerine atanan memurların gelmesi veya yeni görev yerlerine hareketlerinin kurumlarınca tebliği, tarihinde başlar. 18 Nisan 2017 Salı

222 İŞE BAŞLAMAMA HALİNDE YAPILACAK İŞLEM: Madde 63
Bir göreve ilk defa veya yeniden atananlardan belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın 62 nci maddedeki süre içinde işe başlamayanların atanmaları iptal edilir ve bunlar 1 yıl süreyle Devlet memuru olarak istihdam edilemezler. Bunların belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde atama işlemi atamaya yetkili makamlarca iptal edilir 18 Nisan 2017 Salı

223 KADEME VE KADEME İLERLEMESİ
    Madde 64 Kademe; derece içinde, görevin önemi veya sorumluluğu artmadan, memurun aylığındaki ilerlemedir. Memurun kademe ilerlemesinin yapılabilmesi için bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması ve bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması şartları aranır. 01/04/2007 Pazar günü buradan başlanacak 18 Nisan 2017 Salı

224 KADEME VE KADEME İLERLEMESİ
    Madde 64 72 nci madde gereğince belirli bir süre görev yapmak üzere, mecburî olarak sürekli görevle atanan memurlardan kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde bulunanlara, bu yörelerde fiilen çalışmak suretiyle geçirilen her iki yıl için bir kademe ilerlemesi daha verilir. Yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. İki yıldan az süreler dikkate alınmaz. 01/04/2007 Pazar günü buradan başlanacak 18 Nisan 2017 Salı

225 KADEME VE KADEME İLERLEMESİ
    Madde 64 Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır. Bu maddede belirtilen şartları haiz her sınıf ve derecedeki memurlar, hak kazandıkları tarihten geçerli olmak üzere ve başkaca bir işleme gerek kalmaksızın bir ileri kademeye ilerlemiş sayılırlar. Kademe ilerlemesi ile ilgili onay mercii atamaya yetkili amirdir. Onay mercileri kademe ilerlemeleri ile ilgili yetkilerini devredebilirler. 01/04/2007 Pazar günü buradan başlanacak 18 Nisan 2017 Salı

226 KADEME VE KADEME İLERLEMESİ
    Madde 64 Kademe ilerlemesine hak kazanamayan memurlar, kurumlarınca her ay alınacak toplu onaylarla belirlenir. Kademe ilerlemesi yapmış sayılanlardan ilerlemeye müstahak olmadıkları sonradan tespit edilenlerin kademe ilerlemeleri, ilerlemiş sayıldıkları tarihten geçerli olmak üzere iptal edilir. 01/04/2007 Pazar günü buradan başlanacak 18 Nisan 2017 Salı

227 USUL VE ŞARTLARI: Madde 68
    DERECE YÜKSELMESİNİN USUL VE ŞARTLARI:   Madde 68 Derece yükselmesi yapılabilmesi için: a)Üst dereceden boş bir kadronun bulunması, b) Derecesi içinde en az 3 yıl ve bu Derecenin 3 üncü kademesinde 1 yıl bulunmuş, -c) Kadronun tahsis edildiği görev için öngörülen nitelikleri elde etmiş, d) Sicil bakımından üst dereceleri yükselebilecek nitelikte bulunduğunun saptanmış, olması şarttır. 18 Nisan 2017 Salı

228 YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMA: Madde 72
Kurumlarda yer değiştirme suretiyle atanmalar; hizmetlerin gereklerine, özelliklerine, Türkiye’nin ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren iller gruplandırılarak tespit edilen bölgeler arasında adil ve dengeli bir sistem içinde yapılır. 18 Nisan 2017 Salı

229     SİLAH ALTINA ALINMA: Madde 81
Hazarda ve seferde muvazzaflık hizmeti dışında silah altına alınan Devlet memurları, silah altında bulundukları sürece izinli sayılırlar. 18 Nisan 2017 Salı

230 GÖREVLERİNE DÖNMELERİ: Madde 82
    TERHİS EDİLENLERİN GÖREVLERİNE DÖNMELERİ:   Madde 82     Hazarda eğitim ve manevra maksadiyle veya seferde muvazzaflık hizmeti dışında silah altına alınan memurların terhislerinden sonra görevlerine başlamaları, 62 ve 63 üncü maddelerin yer değiştirme suretiyle atamaya ilişkin hükümlerine tabidir. 18 Nisan 2017 Salı

231 MUVAZZAF ASKERLİĞE AYRILAN MEMURLARIN TERHİSLERİNDE GÖREVE BAŞLATILMALARI İLE MUVAZZAF ASKERLİKTE GEÇEN SÜRELERİN KADEME VE DERECE İNTİBAKLARINDA DEĞERLENDİRİLMESİ:     Madde 83 Devlet memuru iken muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere silah altına alınanlardan askerlik görevini tamamlayıp memuriyete dönmek isteyenler, terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde kurumlarına başvurmak ve kurumları da başvurma tarihinden itibaren azami 30 gün içinde ilgilileri göreve başlatmak zorundadırlar. 18 Nisan 2017 Salı

232 MUVAZZAF ASKERLİĞE AYRILAN MEMURLARIN TERHİSLERİNDE GÖREVE BAŞLATILMALARI İLE MUVAZZAF ASKERLİKTE GEÇEN SÜRELERİN KADEME VE DERECE İNTİBAKLARINDA DEĞERLENDİRİLMESİ:     Madde 83 Bunların muvazzaf askerlikte geçen süreleri muvazzaf askerliğe ayrıldıkları sırada iktisap etmiş oldukları derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir. Bu gibilerin muvazzaf askerliğe ayrılmadan önce işgal ettikleri kadroda kazandıkları kademe ilerlemeleri ayrıca gözönünde bulundurulur. Askerlik öncesi kademe ilerlemeleri ile askerlikte geçen süre toplamının 3 yılı aşan kısmı usulü dairesinde üst dereceye terfi ettikleri zaman bu derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir. 18 Nisan 2017 Salı

233 MUVAZZAF ASKERLİĞİNİ YAPTIKTAN SONRA DEVLET MEMURLUĞUNA GİRENLERİN KADEME İNTİBAKLARI:
    Madde 84 Muvazzaf askerlik görevini yaptıktan sonra Devlet memurluğuna atananlar adaylık esaslarına tabi olurlar ve muvazzaf askerlikte geçen süreleri asaletlerinin tasdikinden sonra kademe ilerlemesi yapılmak ve sınav veya seçmeye tabi tutulmak suretiyle derece yükseltilmesinde de değerlendirilir. 18 Nisan 2017 Salı

234 SEFERDE VEYA TALİM VE MANEVRA İÇİN HAZARDA SİLAH ALTINA ALINANLARIN ASKERLİK SÜRELERİNİN KADEME VE DERECE İNTİBAKLARI:     Madde 85 Devlet memurlarından muvazzaflık hizmeti dışında talim ve manevra maksadıyla veya seferde silah altına alınanların kademe ilerlemeleri devam eder. Bu süre içinde derece yükselmesi gerektiğinde terhislerinden sonra açık kadro bulunması ve sınav veya seçmede başarı göstermeleri şartıyla silah altında geçen süreleri yükselecekleri üst derecenin kademelerinde dikkate alınır. 18 Nisan 2017 Salı

235 İKİNCİ GÖREV YASAĞI: Madde 87
    Memurlara;     a) Bu Kanuna tabi kurumlarda,     b) Sermayesinin tamamı Devlet tarafından verilmek suretiyle kurulan iktisadi kurumlar ile sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait bankalarda,     c) Özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlarda,     ç) Yukarıdaki bentlerde yazılı idare, kuruluş ve bankalar tarafından sermayelerinin yarısından fazlasına katılmak suretiyle kurulan kuruluşlarla bunların aynı oranda katılmaları ile vücut bulan kurumlarda,     İkinci görev verilemez; bu kurumlardan her ne ad ile olursa olsun para ödenemez ve yarar sağlanamaz. 18 Nisan 2017 Salı

236 İKİNCİ GÖREV YASAĞI: Madde 87
Ancak, bu Kanunun memurlara ikinci görev verilmesini öngören hükümleri ile hakem, tasfiye memuru ve bilirkişilere takdir olunan İl Genel Meclisi ve İl Daimi Encümeni başkanları, özel kanunlarla kurulan ve asli görevlerinin devamı niteliğinde olmayan çeşitli kurul, komisyon,heyet ve jüri çalışmalarına, Üniversiteler, Akademiler, Türkiye ve Orta -Doğu Amme İdaresi Enstitüsü ve Özel Kanunlarla kurulan araştırma kurumlan tarafından idareyle ilgili olarak yapılan inceleme ve araştırma çalışmalarına katılanlar için özel kanunlarınca gösterilen veya bu kanunlara dayanılarak tespit edilen ücretlerin ödenmesine ilişkin hükümler saklıdır. 18 Nisan 2017 Salı

237 İKİNCİ GÖREV VERİLECEK MEMURLAR VE GÖREVLER: Madde 88
Bu Kanuna tabi kurumlarda çalışan Devlet memurlarına asıl görevlerinin yanında; a) Tabiplere; sağlık müdürlüğü, sağlık müdür yardımcılığı, sağlık grup başkanlığı, baştabiplik ve baştabip yardımcılığı, b) Diş hekimlerine ve veterinerlere, meslekleri ile ilgili baştabiplik, c) Veteriner, diş hekimi ve eczacılara; baştabip yardımcılığı, d)   Öğretmenlere; okul ve enstitü müdürlüğü, başyardımcılığı ve yardımcılığı görevleri, ikinci görev olarak yaptırılabilir. 18 Nisan 2017 Salı

238 Memurluktan çekilenlerin yeniden atanmaları: Madde 92
İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler. 18 Nisan 2017 Salı

239 Memurluğun Sona Ermesi Çekilme: Madde 94
Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir. (Ek hüküm: 31/7/ /75 md.) Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır. 18 Nisan 2017 Salı

240 Memurluğun Sona Ermesi Çekilme: Madde 94
Çekilmek isteyen memur yerine atanan kimsenin gelmesine veya çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam eder. Yerine atanan kimse bir aya kadar gelmediği veya yerine bir vekil atanmadığı takdirde, üstüne haber vererek görevini bırakabilir. Olağanüstü mazeretle çekilenler, üstüne haber vermek şartıyla bir ay kaydına tabi değildirler. 18 Nisan 2017 Salı

241 Olağanüstü yönetim hallerinde çekilme usulü: Madde 96
Olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerdeki Devlet Memurları yerine atanacaklar gelip işe başlamadıkça görevlerini bırakamazlar. 18 Nisan 2017 Salı

242 Memurluğun sona ermesi Madde 98
Devlet memurlarının a) Bu kanun hükümlerine göre memurluktan çıkarılması; b) Memurluğa alınma şartlarından her hangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya memurlukları sırasında bu şartlardan her hangi birini kaybetmesi; 18 Nisan 2017 Salı

243 Memurluğun sona ermesi Madde 98
Devlet memurlarının a) Bu kanun hükümlerine göre memurluktan çıkarılması; b) Memurluğa alınma şartlarından her hangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya memurlukları sırasında bu şartlardan her hangi birini kaybetmesi; 18 Nisan 2017 Salı

244 OLUMLU VE OLUMSUZ SİCİL: Madde 119
Sicil raporlarındaki sicil notu ortalaması 60 in altında olanlar olumsuz sicil almış sayılırlar. Sicil amirleri hakkında, daha üst amirlerce düzenlenecek sicil raporlarında, maiyetlerinde çalışan memurların sicil notu takdirindeki basan dereceleri göz önünde bulundurulur. 18 Nisan 2017 Salı

245 OLUMSUZ SİCİL:     Madde 120 İki defa üst üste olumsuz sicil alan memurlar başka bir sicil amirinin emrine atanırlar, burada da olumsuz sicil almaları halinde memuriyetle ilişkileri kesilerek haklarında T.C. Emekli Sandığı Kanununun emeklilikle ilgili hükümleri uygulanır. 18 Nisan 2017 Salı

246 BAŞARI, ÜSTÜN BAŞARI DEĞERLENDİRMESİ VE ÖDÜL Madde 122
Görevli oldukları kurumlarda olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev yapmak suretiyle; kamu kaynağında önemli ölçüde tasarruf sağlanmasında, kamu zararının oluşmasının önlenmesinde ve önlenemez kamu zararlarının önemli ölçüde azaltılmasında, kamusal fayda ve gelirlerin beklenenin üzerinde artırılmasında veya sunulan hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin yükseltilmesinde somut olaylara ve verilere dayalı olarak katkı sağladıkları tespit edilen memurlara, merkezde bağlı veya ilgili bakan, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından başarı belgesi verilebilir. Üç defa başarı belgesi alanlara üstün başarı belgesi verilir. 18 Nisan 2017 Salı

247 BAŞARI, ÜSTÜN BAŞARI DEĞERLENDİRMESİ VE ÖDÜL Madde 122
Üstün başarı belgesi verilenlere, merkezde bağlı veya ilgili bakan ve illerde valiler tarafından uygun görülmesi hâlinde en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) % 200’üne kadar ödül verilebilir. 18 Nisan 2017 Salı

248 BAŞARI, ÜSTÜN BAŞARI DEĞERLENDİRMESİ VE ÖDÜL Madde 122
Bu maddeye göre bir malî yıl içinde ödüllendirileceklerin sayısı, kurumun yılbaşındaki dolu kadro mevcudunun binde onundan, Gümrük Müsteşarlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü kadroları için binde yirmisinden fazla olamaz. Yıl içinde ödüllendirilen personel sayısı kurumlarınca izleyen yılın Ocak ayı sonuna kadar Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. 18 Nisan 2017 Salı

249 BAŞARI, ÜSTÜN BAŞARI DEĞERLENDİRMESİ VE ÖDÜL Madde 122
Kamu kurum ve kuruluşları yürütmekte oldukları hizmetlerin özelliklerini göz önünde bulundurarak memurlarının başarı, verimlilik ve gayretlerini ölçmek üzere, Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alınmak kaydıyla, değerlendirme ölçütleri belirleyebilir 18 Nisan 2017 Salı

250 DİSİPLİN AMİRİ VE DİSİPLİN CEZALARI: Madde 124
Disiplin amirleri; kurumların kuruluş ve görev özellikleri dikkate alınarak Devlet Personel Başkanlığı'nın görüşüne dayanılarak özel yönetmeliklerinde tayin ve tesbit edilecek amirlerdir. 18 Nisan 2017 Salı

251 DİSİPLİN AMİRİ VE DİSİPLİN CEZALARI: Madde 124
Kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile kanunların, tüzüklerin ve yönetmeliklerin Devlet memuru olarak emrettiği ödevleri yurt içinde veya dışında yerine getirmeyenlere, uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara, yasakladığı işleri yapanlara durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre 125 inci maddede sıralanan disiplin cezalarından birisi verilir. 18 Nisan 2017 Salı

252     DİSİPLİN CEZALARININ ÇEŞİTLERİ İLE CEZA UYGULANACAK FİİL VE HALLER:     Madde 125
Devlet memurlarına verilecek disiplin cezaları ile her bir disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır: 18 Nisan 2017 Salı

253 DİSİPLİN CEZALARININ ÇEŞİTLERİ İLE CEZA UYGULANACAK FİİL VE HALLER:
Madde 125 A - Uyarma : Memura, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. 18 Nisan 2017 Salı

254 DİSİPLİN CEZALARININ ÇEŞİTLERİ İLE CEZA UYGULANACAK FİİL VE HALLER:
    Madde 125 a)  Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak, b)  Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini terk etmek, c) Kurumca belirlenen tasarruf tedbirlerine riayet etmemek, 18 Nisan 2017 Salı

255 DİSİPLİN CEZALARININ ÇEŞİTLERİ İLE CEZA UYGULANACAK FİİL VE HALLER:
    Madde 125 d) Usulsüz müracaat veya şikâyette bulunmak, e) Devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak, f) Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak, g) Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak, h) Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak. 18 Nisan 2017 Salı

256 DİSİPLİN CEZALARININ ÇEŞİTLERİ İLE CEZA UYGULANACAK FİİL VE HALLER:     Madde 125
B - Kınama : Memura, görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir.Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır: 18 Nisan 2017 Salı

257 DİSİPLİN CEZALARININ ÇEŞİTLERİ İLE CEZA UYGULANACAK FİİL VE HALLER:
    Madde 125 a)  Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımından kusurlu davranmak, b)  Eşlerinin, reşit olmayan veya mahcur olan çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini belirlenen sürede kurumuna bildirmemek, 18 Nisan 2017 Salı

258 DİSİPLİN CEZALARININ ÇEŞİTLERİ İLE CEZA UYGULANACAK FİİL VE HALLER:
    Madde 125 c) Görev sırasında amire hal ve hareketi ile saygısız davranmak, d)  Hizmet dışında Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak, e) Devlete ait resmi araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak, f) Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı kaybetmek, g) İş arkadaşlarına, maiyetindeki personele ve iş sahiplerine kötü muamelede bulunmak, 18 Nisan 2017 Salı

259 h) İş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşmak,
DİSİPLİN CEZALARININ ÇEŞİTLERİ İLE CEZA UYGULANACAK FİİL VE HALLER: Madde 125 h) İş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşmak, ı) Görev mahallinde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunmak ve bu tür yazı yazmak, işaret, resim ve benzeri şekiller çizmek ve yapmak, j) Verilen emirlere itiraz etmek, k) Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak, 1) Kurumların huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak. m)Yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç vermek. 18 Nisan 2017 Salı

260 Aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
DİSİPLİN CEZALARININ ÇEŞİTLERİ İLE CEZA UYGULANACAK FİİL VE HALLER:     Madde 125 C - Aylıktan kesme: Memurun, brüt aylığından 1/30 - 1/8 arasında kesinti yapılmasıdır. Aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır: a) Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak, hor kullanmak, 18 Nisan 2017 Salı

261 b) Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek,
DİSİPLİN CEZALARININ ÇEŞİTLERİ İLE CEZA UYGULANACAK FİİL VE HALLER:     Madde 125 b) Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek, c)  Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullanmak, d)   Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak, e) Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek, 18 Nisan 2017 Salı

262 DİSİPLİN CEZALARININ ÇEŞİTLERİ İLE CEZA UYGULANACAK FİİL VE HALLER:
    Madde 125 f) Görev yeri sınırları içerisinde her hangi bir yerin toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz olarak kullanılmasına yardımcı olmak, g) İkamet ettiği ilin hudutlarını izinsiz terk etmek, ( Mülga) 18 Nisan 2017 Salı

263 DİSİPLİN CEZALARININ ÇEŞİTLERİ İLE CEZA UYGULANACAK FİİL VE HALLER:
    Madde 125 h) Toplu müracaat veya şikâyet etmek, (mülga) ı) Hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak, j) Yasaklanmış her türlü yayını görev mahallinde bulundurmak. (Mülga) 18 Nisan 2017 Salı

264 a) Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek,
DİSİPLİN CEZALARININ ÇEŞİTLERİ İLE CEZA UYGULANACAK FİİL VE HALLER:     Madde 125 D - Kademe ilerlemesinin durdurulması : Fiilin ağırlık derecesine göre memurun, bulunduğu kademede ilerlemesinin yıl durdurulmasıdır. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır: a) Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek, b) Özürsüz ve kesintisiz 3-9 gün göreve gelmemek, 18 Nisan 2017 Salı

265 f) Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek,
DİSİPLİN CEZALARININ ÇEŞİTLERİ İLE CEZA UYGULANACAK FİİL VE HALLER:     Madde 125 c) Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak, d)  Amirine veya maiyetindekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler yapmak, e)  Görev yeri sınırları içinde herhangi bir yeri toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz kullanmak veya kullandırmak, f) Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek, 18 Nisan 2017 Salı

266 j) Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak,
DİSİPLİN CEZALARININ ÇEŞİTLERİ İLE CEZA UYGULANACAK FİİL VE HALLER:     Madde 125 g) Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak, (Mülga) h) Ticaret yapmak veya Devlet memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak, ı) Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak, j) Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak, 18 Nisan 2017 Salı

267 k) Açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak,
DİSİPLİN CEZALARININ ÇEŞİTLERİ İLE CEZA UYGULANACAK FİİL VE HALLER: Madde 125 k) Açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak, 1) Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşları veya iş sahiplerine hakarette bulunmak veya bunları tehdit etmek, m) Diplomatik statüsünden yararlanmak suretiyle yurt dışında, haklı bir sebep göstermeksizin ödeme kabiliyetinin üstünde borçlanmak ve borçlarını ödemedeki tutum ve davranışlarıyla Devlet itibarını zedelemek veya zorunlu bir sebebe dayanmaksızın borcunu ödemeden yurda dönmek, n) Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak, o) Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak. 18 Nisan 2017 Salı

268 E - Devlet memurluğundan çıkarma :
DİSİPLİN CEZALARININ ÇEŞİTLERİ İLE CEZA UYGULANACAK FİİL VE HALLER: Madde 125 E - Devlet memurluğundan çıkarma : Bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarmaktır. 18 Nisan 2017 Salı

269 DİSİPLİN CEZALARININ ÇEŞİTLERİ İLE CEZA UYGULANACAK FİİL VE HALLER: Madde 125
Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır a) İdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak, b) Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurumların herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek, 18 Nisan 2017 Salı

270 c) Siyasi partiye girmek,
DİSİPLİN CEZALARININ ÇEŞİTLERİ İLE CEZA UYGULANACAK FİİL VE HALLER: Madde 125 c) Siyasi partiye girmek, d) Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek, e)  Savaş, olağanüstü hal veya genel afetlere ilişkin konularda amirlerin verdiği görev veya emirleri yapmamak, f) Amirlerine, maiyetindekilere iş sahiplerine fiili tecavüzde bulunmak, g) Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak, 18 Nisan 2017 Salı

271 h) Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak,
DİSİPLİN CEZALARININ ÇEŞİTLERİ İLE CEZA UYGULANACAK FİİL VE HALLER: Madde 125 h) Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak, ı) Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlemek, j) Yurt dışında Devletin itibarını düşürecek veya görev haysiyetini zedeleyecek tutum ve davranışlarda bulunmak, k) 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna aykırı fiilleri işlemek. 18 Nisan 2017 Salı

272 DİSİPLİN CEZALARININ ÇEŞİTLERİ İLE CEZA UYGULANACAK FİİL VE HALLER: Madde 125
Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin cezaların sicilden silinmesine ilişkin süre içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır. Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında bir derece ağır ceza verilir. 18 Nisan 2017 Salı

273 DİSİPLİN CEZALARININ ÇEŞİTLERİ İLE CEZA UYGULANACAK FİİL VE HALLER: Madde 125
Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve iyi veya çok iyi derecede sicil alan memurlar için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir. Yukarıda sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallere nitelik ve ağırlıkları itibariyle benzer eylemlerde bulunanlara da aynı neviden disiplin cezalan verilir. 18 Nisan 2017 Salı

274 DİSİPLİN CEZALARININ ÇEŞİTLERİ İLE CEZA UYGULANACAK FİİL VE HALLER: Madde 125
Öğrenim durumları nedeniyle yükselebilecekleri kadroların son kademelerinde bulunan Devlet memurlarının, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının verilmesini gerektiren hallerde, brüt aylıklarının 1/4'ü - 1/2'si kesilir ve tekerrüründe görevlerine son verilir. 18 Nisan 2017 Salı

275 DİSİPLİN CEZALARININ ÇEŞİTLERİ İLE CEZA UYGULANACAK FİİL VE HALLER: Madde 125
    Özel kanunların disiplin suçları ve cezalarına ilişkin hükümleri saklıdır.     Yukarıda yazılı disiplin kovuşturmasının yapılmış olması, fiilin genel hükümler kapsamına girmesi halinde, sanık hakkında ayrıca ceza kovuşturması açılmasına engel teşkil etmez. 18 Nisan 2017 Salı

276 DİSİPLİN CEZASI VERMEYE YETKİLİ AMİR VE KURULLAR: Madde 126
Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalan disiplin amirleri tarafından; kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, memurun bağlı olduğu kurumdaki disiplin kumlunun karan alındıktan sonra, atamaya yetkili amirler il disiplin kurullarının kararlarına dayanan hallerde Valiler tarafından verilir. 18 Nisan 2017 Salı

277 AMİR VE KURULLAR: Madde 126
    DİSİPLİN CEZASI VERMEYE YETKİLİ AMİR VE KURULLAR:     Madde 126 Devlet memurluğundan çıkarma cezası amirlerin bu yoldaki isteği üzerine, memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kurulu kararı ile verilir. Disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulunun ayrı bir ceza tayinine yetkisi yoktur, cezayı kabul veya reddeder. Ret halinde atamaya yetkili amirler 15 gün içinde başka bir disiplin cezası vermekte serbesttirler. 18 Nisan 2017 Salı

278 ZAMANAŞIMI:    Madde 127 Kanunda sayılan fiil ve halleri işleyenler hakkında, bu fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren; a) Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında bir ay içinde disiplin soruşturmasına, b) Memurluktan çıkarma cezasında altı ay içinde disiplin kovuşturmasına, Başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar. Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar. 18 Nisan 2017 Salı

279     KARAR SÜRESİ:     Madde 128 Disiplin amirleri uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren 15 gün içinde vermek zorundadırlar. 18 Nisan 2017 Salı

280     KARAR SÜRESİ:     Madde 128 Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren hallerde soruşturma dosyası, kararını bildirmek üzere yetkili disiplin kuruluna 15 gün içinde tevdi edilir. Disiplin kurulu, dosyayı aldığı tarihten itibaren 30 gün içinde soruşturma evrakına göre kararını bildirir. 18 Nisan 2017 Salı

281     KARAR SÜRESİ:     Madde 128 Memurluktan çıkarma cezası için disiplin amirleri tarafından yaptırılan soruşturmaya ait dosya, memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kuruluna tevdiinden itibaren azami altı ay içinde bu kurulca, karara bağlanır. 18 Nisan 2017 Salı

282    YÜKSEK DİSİPLİN KURULLARININ KARAR USULÜ, MEMURUN HAKKI: Madde 129
Yüksek disiplin kurulları kendilerine intikal eden dosyaların incelenmesinde, gerekli gördükleri takdirde, ilgilinin "özlük dosyasını" ve her nevi evrakı incelemeye, ilgili kurumlardan bilgi almaya, yeminli tanık ve bilirkişi dinlemeye veya niyabeten dinletmeye, mahallen keşif yapmaya veya yaptırmaya yetkilidirler. 18 Nisan 2017 Salı

283 YÜKSEK DİSİPLİN KURULLARININ KARAR USULÜ, MEMURUN HAKKI: Madde 129
Hakkında memurluktan çıkarma cezası istenen memur, (Mülga ibare: 25/02/2011 tarihli Mükerrer Resmi Gazete /117 md.) (..), soruşturma evrakını incelemeye, tanık dinletmeye, disiplin kurulunda sözlü veya yazılı olarak kendisi veya vekili vasıtasıyla savunma yapma hakkına sahiptir. 18 Nisan 2017 Salı

284     SAVUNMA HAKKI:     Madde 130 Soruşturmayı yapanın veya yetkili disiplin kurulunun 7 günden az olmamak üzere verdiği süre içinde veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapmayan memur, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır. 18 Nisan 2017 Salı

285     UYGULAMA:   Madde 132 Disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhal uygulanır. Aylıktan kesme cezası, cezanın veriliş tarihini takip eden aybaşında uygulanır. Verilen disiplin cezaları “üst disiplin amirine”, Devlet memurluğundan çıkarma cezası ayrıca Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. 18 Nisan 2017 Salı

286     UYGULAMA:   Madde 132 Aylıktan kesme cezası ile tecziye edilenler 5 yıl, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile tecziye edilenler 10 yıl boyunca daire başkanı kadrolarına, daire başkanı kadrosunun dengi ve daha üstü kadrolara, bölge ve il teşkilatlarının en üst yönetici kadrolarına, düzenleyici ve denetleyici kurumların başkanlık ve üyeliklerine, vali ve büyükelçi kadrolarına atanamazlar. 18 Nisan 2017 Salı

287 DİSİPLİN CEZALARININ BİR SÜRE SONRA "ÖZLÜK DOSYASINDAN" SİLİNMESİ:   Madde 133
Disiplin cezaları memurun "özlük dosyasına" işlenir. Devlet memurluğundan çıkarma cezasından başka bir disiplin cezasına çarptırılmış olan memur uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından 5 sene, diğer cezaların uygulanmasından 10 sene sonra atamaya yetkili amire başvurarak, verilmiş olan cezalarının "özlük dosyasından" silinmesini isteyebilir. 18 Nisan 2017 Salı

288 DİSİPLİN CEZALARININ BİR SÜRE SONRA "ÖZLÜK DOSYASINDAN" SİLİNMESİ:   Madde 133
Disiplin cezaları memurun "özlük dosyasına" işlenir. Devlet memurluğundan çıkarma cezasından başka bir disiplin cezasına çarptırılmış olan memur uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından 5 sene, diğer cezaların uygulanmasından 10 sene sonra atamaya yetkili amire başvurarak, verilmiş olan cezalarının "özlük dosyasından" silinmesini isteyebilir. 18 Nisan 2017 Salı

289 DİSİPLİN CEZALARININ BİR SÜRE SONRA "ÖZLÜK DOSYASINDAN" SİLİNMESİ:
  Madde 133 Memurun, yukarıda yazılan süreler içerisindeki davranışları, bu isteğini haklı kılacak nitelikte görülürse, isteğinin yerine getirilmesine karar verilerek bu karar "özlük dosyasına" işlenir. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının "özlük dosyasından çıkarılmasına" disiplin kurulunun mütalaası alındıktan sonra yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır. 18 Nisan 2017 Salı

290 İTİRAZ:     Madde 135    Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı disiplin kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı yüksek disiplin kuruluna itiraz edilebilir. İtirazda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren yedi gündür. Süresi içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir. 18 Nisan 2017 Salı

291 Disiplin cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir
İTİRAZ:     Madde 135    İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren otuz gün içinde kararlarını vermek zorundadır. İtirazın kabulü hâlinde, disiplin amirleri kararı gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler. Disiplin cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir 18 Nisan 2017 Salı

292 İTİRAZ SÜRESİ VE YAPILACAK İŞLEM:
    Madde 136     İtiraz edilmeyen kararlar ile itiraz üzerine verilen kararlar kesin olup, bu kararlar aleyhine idari yargı yoluna başvurulamaz.     İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin, kendilerine intikalinden itibaren 30 gün içinde kararlarını vermek zorundadırlar.     Kaldırılan cezalar sicilden silinir. 18 Nisan 2017 Salı

293 GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA: Madde 137
Görevden uzaklaştırma, Devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği hallerde, görevi başında kalmasında sakınca görülecek Devlet memurları hakkında alınan ihtiyati bir tedbirdir.     Görevden uzaklaştırma tedbiri, soruşturmanın herhangi bir safhasında da alınabilir. . 18 Nisan 2017 Salı

294 Görevden uzaklaştırmaya yetkililer şunlardır
YETKİLİLER: Madde 138 Görevden uzaklaştırmaya yetkililer şunlardır a) Atamaya yetkili amirler; b) Bakanlık ve genel müdürlük müfettişleri; c) İllerde valiler; ç) İlçelerde kaymakamlar (İlçe idare şube başkanları hakkında valinin muvafakati şarttır.) Valiler ve kaymakamlar tarafından alınan görevden uzaklaştırma tedbiri, memurun kurumuna derhal bildirilir. 18 Nisan 2017 Salı

295 TEDBİRİN KALDIRILMASI: Madde 142
Soruşturma sonunda disiplin yüzünden memurluktan çıkarma veya cezai bir işlem uygulanmasına lüzum kalmayan Devlet memurları için alınmış olan görevden uzaklaştırma tedbiri, 138 inci maddedeki yetkililerce (Müfettişler tarafından görevden uzaklaştırılanlar hakkında atamaya yetkili amirlerce) derhal kaldırılır. Görevden uzaklaştırma tedbirini kaldırmayan görevli hakkında 139 uncu madde hükmü uygulanır. 18 Nisan 2017 Salı

296 MEMURUN GÖREVE TEKRAR BAŞLATILMASI ZORUNLU OLAN HALLER: Madde 143
Soruşturma veya yargılama sonunda yetkili mercilerce:     a) Haklarında memurluktan çıkarmadan başka bir disiplin cezası verilenler;     b) Yargılamanın men'ine veya bereatine karar verilenler;     c) Hükümden evvel haklarındaki kovuşturma genel af ile kaldırılanlar;     18 Nisan 2017 Salı

297 MEMURUN GÖREVE TEKRAR BAŞLATILMASI ZORUNLU OLAN HALLER: Madde 143
    ç) Görevlerine ve memurluklarına ilişkin olsun veya olmasın memurluğa engel olmıyacak bir ceza ile hükümlü olup cezası ertelenenler;     Bu kararların kesinleşmesi üzerine haklarındaki görevden uzaklaştırma tedbiri kaldırılır. 18 Nisan 2017 Salı

298 GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA TEDBİRİNİN KALDIRILMASINDA AMİRİN TAKDİRİ:     Madde 144
Devlet memurunun soruşturmaya konu olan fiillerinin, hizmetlerini devama engel olmadığı hallerde her zaman kaldırılabilir. 18 Nisan 2017 Salı

299 SÜRE:    Madde 145 Süre: Görevden uzaklaştırma; bir disiplin kovuşturması icabından olduğu takdirde en çok 3 ay devam edebilir. Bu süre sonunda hakkında bir karar verilmediği takdirde memur görevine başlatılır. Bir ceza kovuşturması icabından olduğu takdirde görevinden uzaklaştırmaya yetkili amir (Müfettişlerin görevinden uzaklaştırdıkları memurlar hakkında atamaya yetkili amir) ilgilinin durumunu her iki ayda bir inceliyerek görevine dönüp dönmemesi hakkında bir karar verir ve ilgiliye de yazı ile tebliğ eder. 18 Nisan 2017 Salı

300 MALİ HAKLAR DEYİMLER: Madde 147 -
Bu Kanunda geçen A)   Aylık: Bu Kanuna tabi kurumlarda görevlendirilen memurlara hizmetlerinin karşılığında, kadroya dayanılarak ay itibariyle ödenen parayı, B)  Sözleşmeli ücreti: 4 üncü maddenin (B) bendi gereğince çalıştırılan personele ödenen parayı, 18 Nisan 2017 Salı

301 MALİ HAKLAR DEYİMLER: Madde 147 -
C) Gündelik: 4 üncü maddenin (C) ve (D) bentleri gereğince çalıştırılan personele ödenen parayı, Ç) Ödül: Kanunun 123 üncü maddesinde yazılı hallerde memurlara ödenen parayı, 18 Nisan 2017 Salı

302 MALİ HAKLAR DEYİMLER: Madde 147 -
D) Temsil giderleri: Belirli yetki ve sorumluluk makamlarını işgal eden memurlara temsili mahiyette ve görevleri icabı olarak yaptıkları gerçek giderleri karşılamak üzere ilgili kurumların bütçelerine bu maksat için konulan ödenekten özel yönetmeliği hükümleri gereğince ödenen parayı, 18 Nisan 2017 Salı

303 ZAM VE TAZMİNATLAR Madde 152 -
-Özel Hizmet Tazminatı -Eğitim Öğretim Tazminatı -Din Hizmetleri Tazminatı -Emniyet Hizmetleri Tazminatı -Mülki İdare Amirliği Özel Hizmet Tazminatı -Denetim Tazminatı Adalet Hizmetleri Tazminatı 18 Nisan 2017 Salı

304 ZAM VE TAZMİNATLAR Madde 152 -
Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dâhil öğretmen unvanlı kadrolarda fiilen öğretmenlik yapanlara; (Öğretmen unvanlı kadrolarda bulunanlardan okul müdürü ve okul müdür yardımcısı, yönetici ve eğitim uzmanı olarak görevlendirilenler ile cezaevi okullarında çalışan öğretmenler dâhil ilköğretim Müfettişleri hariç olmak üzere) 18 Nisan 2017 Salı

305 ZAM VE TAZMİNATLAR Madde 152 -
a)  1-2 nci derecelerden aylık alanlar için % 100 üne, b) 3 ve 4 üncü derecelerden aylık alanlar için % 95 ine, c) Diğer derecelerden aylık alanlar için % 85 ine,(1) 18 Nisan 2017 Salı

306 ZAM VE TAZMİNATLAR Madde 152 -
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarına atölye, laboratuar veya meslek dersleri öğretmeni olarak Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolara atananlardan Bakanlar Kurulunca belirlenecek okul, kurum ve branşlarda görev yapanlara ayrıca; 18 Nisan 2017 Salı

307 ZAM VE TAZMİNATLAR Madde 152 -
a) Dört yıl veya daha fazla yükseköğrenim görenler için % 15 ine, b) Üç ve iki yıllık yükseköğrenim görenler için % 10 una, Birinci fıkrada sayılanlardan ayrıca; 18 Nisan 2017 Salı

308 ZAM VE TAZMİNATLAR Madde 152 -
a)   Başöğretmen unvanını kazanmış olanlara % 40'ına, b)   Uzman öğretmen unvanını kazanmış olanlara % 20'si ödenir. 18 Nisan 2017 Salı

309 DERS VE KONFERANS ÜCRETLERİ: Madde 176
Bu Kanunun 89 uncu maddesine göre kendilerine ders görevi verilenlere, ders saati başına gündüz öğretimi için 140, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile saat 18.00'den sonra başlayan öğretim faaliyetleri için 150 gösterge rakamının bu Kanuna göre belirlenen aylık katsayısı ile çarpımından oluşan miktar üzerinden ek ders ücreti ödenir. 18 Nisan 2017 Salı

310 DERS VE KONFERANS ÜCRETLERİ:
     DERS VE KONFERANS ÜCRETLERİ:     Madde 176 Bu ücretler, özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticiler ile bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel sınıf öğretmenlerine ve cezaevlerinde görevli öğretmenlere % 25 fazlasıyla ödenir. 18 Nisan 2017 Salı

311 DERS VE KONFERANS ÜCRETLERİ:
    Madde 176 Bu madde kapsamında ücretle ders vermek üzere yükseköğretim kurumlarından görevlendirilen öğretim elemanlarına 2914 sayılı Kanun hükümlerine göre ek ders ücreti ödenir. Konferans ücreti her yıl bütçe kanunlarında gösterilir. 18 Nisan 2017 Salı

312 EMEKLİLİK HAKLARI: Madde 187
Devlet memurlarının emeklilik ve malûllük hallerinde kendilerinin, ölümleri halinde dul ve yetimlerinin sahip bulundukları haklar emeklilik kanunlarıyla düzenlenir. 18 Nisan 2017 Salı

313

314 AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ:     Madde 202 çocuklarından her biri için de 250 gösterge rakamının (72 nci ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı) aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenir. 18 Nisan 2017 Salı

315 AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ:     Madde 202 Ancak ikiden fazla çocuk için aile yardımı ödeneği verilmez. Eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği çocukları için yapılan aile yardımı ödeneği daha düşük ise, yalnız aradaki fark ödenir. (Ek: 9/4/ KHK 418/7 md.; iptal: Ana. Mah'nin 5/2/1992 tarih ve E. 1990/22, K. 1992/6 sayılı Kararı ile, Yeniden düzenleme: 18/5/ KHK - 527/9 md.) Bu fıkrada yer alan gösterge rakamlarını 3 katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 18 Nisan 2017 Salı

316 Dul memurların çocukları için yukarıki fıkralar hükmü uygulanır.
AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ:     Madde 202 Dul memurların çocukları için yukarıki fıkralar hükmü uygulanır. Boşanma veya ayrılık vukuunda mahkeme bu yardımın hangi tarafa ve ne oranda verileceğini de kararında belirtir. Devlet memurunun, geçimini sağladığı üvey çocukları için de bu ödenek verilir. 18 Nisan 2017 Salı

317 AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ: Madde 202
Evli bulunan Devlet memurlarına aile yardımı ödeneği verilir. (Değişik: 27/6/ KHK - 375/10 md.) Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için 1500, 18 Nisan 2017 Salı

318 AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ:     Madde 202 çocuklarından her biri için de 250 gösterge rakamının (72 nci ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı) aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenir. 18 Nisan 2017 Salı

319 AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ:     Madde 202 Ancak ikiden fazla çocuk için aile yardımı ödeneği verilmez. Eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği çocukları için yapılan aile yardımı ödeneği daha düşük ise, yalnız aradaki fark ödenir. (Ek: 9/4/ KHK 418/7 md.; iptal: Ana. Mah'nin 5/2/1992 tarih ve E. 1990/22, K. 1992/6 sayılı Kararı ile, Yeniden düzenleme: 18/5/ KHK - 527/9 md.) Bu fıkrada yer alan gösterge rakamlarını 3 katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 18 Nisan 2017 Salı

320 AİLE YARDIMI ÖDENEĞİNİN ÖDEME USULÜ: Madde 203
Aile yardımı ödeneği Devlet memurlarına her ay aylıklarıyla birlikte ödenir. Karı ve kocanın her ikisi de memur iseler bu ödenek yalnız kocaya verilir. Aile yardımı ödenekleri hiç bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir ve borç için haczedilemez. 18 Nisan 2017 Salı

321 AİLE YARDIMI ÖDENEĞİNE HAK KAZANMA: Madde 204
Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneğine evlendiği; çocuk için ödenen yardıma da çocuğunun doğduğu tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanır. 18 Nisan 2017 Salı

322 AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ HAKKINI KAYBETME: Madde 205
Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneği hakkını eşinden boşanma veya eşinin ölümü, çocuk için ödenen yardım ödeneği hakkını da çocuğun ölümü veya 206 ncı maddedeki hallerin vukuunu takip eden aybaşından itibaren kaybeder. 18 Nisan 2017 Salı

323 ÇOCUK İÇİN AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ VERİLMİYECEK HALLER: Madde 206
1. Evlenen çocuklar, 2. (Değişik: 21/4/ /28 md.) 25 yaşını dolduran çocuklar (25 yaşını bitirdiği halde evlenmemiş kız çocukları ile çalışamayacak derecede malûllükleri resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilenler için süresiz olarak ödeneğin verilmesine devam olunur. 3. 18 Nisan 2017 Salı

324 ÇOCUK İÇİN AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ VERİLMİYECEK HALLER: Madde 206
3.  Kendileri hesabına ticaret yapan veya gerçek veya tüzel kişiler yanında her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışan çocuklar (Öğrenim yapmakta iken tatil devresinde çalışanlar hariç), 4. Burs alan veya Devletçe okutulan çocuklar 18 Nisan 2017 Salı

325 DOĞUM YARDIMI ÖDENEĞİ:
    Madde 207 Devlet memurlarından çocuğu dünyaya gelenlere 2500 gösterge rakamının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktarda doğum yardımı ödeneği verilir. 18 Nisan 2017 Salı

326 DOĞUM YARDIMI ÖDENEĞİ:
    Madde 207 Ana ve babanın her ikisi de Devlet memuru iseler ödenek yalnız babaya verilir. Eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği yapılan doğum yardımı ödeneği daha yüksek ise, memur olan eşe ayrıca doğum yardımı ödeneği ödenmez, daha düşük ise yalnız aradaki fark ödenir. 18 Nisan 2017 Salı

327 DOĞUM YARDIMI ÖDENEĞİ:
    Madde 207 Mahkemelerce verilen ayrılık süresi içinde doğan çocuklar için bu yardım anaya verilir. Doğum yardımı Ödeneği hiç bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve ödeme emri aranmaksızın saymanlarca derhal ödenir. Bu yardım borç için haczedilemez. 18 Nisan 2017 Salı

328 ÖLÜM YARDIMI ÖDENEĞİ: Madde 208
Devlet memurlarından: memur olmayan eşi ile ikiden fazla dahi olsa aile yardımı ödeneğine müstahak çocuğu ölenlere en yüksek Devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) tutarında, memurun ölümü halinde sağlığında bildiri ile gösterdiği kimseye, 18 Nisan 2017 Salı

329 ÖLÜM YARDIMI ÖDENEĞİ: Madde 208
eğer bildiri vermemiş ise eşine ve çocuklarına, bunlar yoksa ana ve babasına, bunlar da yoksa kardeşlerine en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) iki katı tutarında, ölüm yardımı ödeneği verilir. 18 Nisan 2017 Salı

330 ÖLÜM YARDIMI ÖDENEĞİ: Madde 208
Ölüm yardımı ödeneği, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve ödeme emri aranmaksızın saymanlarca derhal ödenir. Bu yardım borç için haciz edilemez. Yurt dışında sürekli görevde bulunan memurlara verilecek ölüm yardımı ödeneğinde 156 inci maddede yazılı katsayı uygulanmaz. 18 Nisan 2017 Salı

331 ÖLÜM YARDIMI ÖDENEĞİ: Madde 208
Ölüm yardımı ödeneği, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve ödeme emri aranmaksızın saymanlarca derhal ödenir. Bu yardım borç için haciz edilemez. Yurt dışında sürekli görevde bulunan memurlara verilecek ölüm yardımı ödeneğinde 156 inci maddede yazılı katsayı uygulanmaz. 18 Nisan 2017 Salı

332 CENAZE GİDERLERİ: Madde 210
Devlet memurlarının ölümü halinde cenaze giderleri (cenazenin başka yere nakil dâhil) kurumlarınca ödenir. Sürekli veya geçici görevle veyahut 78 inci maddeye göre yurt dışında bulunan Devlet memurlarından ölenlerin ve yurt dışında sürekli görevlerde bulunanların eşleri, bakmakla yükümlü oldukları ana, baba ve çocuklarının cenazelerini yurda getirmek için yapılması zorunlu olan giderler kurumlarınca karşılanır. 18 Nisan 2017 Salı

333 GİYECEK YARDIMI: Madde 211
Devlet memurlarından hangilerinin ne şekilde giyecek yardımından faydalanacakları Maliye Bakanlığı ile Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının birlikte hazırlayacakları bir yönetmelik ile tespit olunur. 18 Nisan 2017 Salı

334 MEMURUN KILIK-KIYAFETLE İLGİLİ UYMASI GEREKEN KURALLAR
2413 SAYILI “Blumum Devlet Memurlarının Kıyafetleri İlgili Kararname” – “2596 SAYILI “Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanun”un 6. Maddesi ve bu maddeye göre çıkarılan 1958 sayılı “Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanun”un tatbik suretini gösteri “Nizamname”

335 MEMURUN KILIK-KIYAFETLE İLGİLİ UYMASI GEREKEN KURALLAR
M.E.B. İLE DİĞER BAKANLIKLARA BAĞLI OKULLARDAKİ GÖREVLİLERLE ÖĞRENCİLERİN KILIK-KIYAFETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK :

336 DEVLET MEMURLUĞUNUN SONA ERMESİ
657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU: ÇEKİLME –ÇEKİLMİŞ SAYILMA (MADDE:94) ÇEKİLMEDE DEVİR TESLİM SÜRESİ (MADDE:95) OLAĞANÜSTÜ HALLERDE ÇEKİLME USULÜ (MADDE:96)

337 DEVLET MEMURLUĞUNUN SONA ERMESİ
MEMURLUKTAN ÇEKİLENLERİN YENİDEN ATANMALARI (MADDE:92) ÇEKİLEN VE ÇEKİLMİŞ SAYILANLARIN YENİDEN ATANMALARI (MADDE:97) GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA (MADDE:137) GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMAYA YETKİLİLER (MADDE:138)

338 Memurluğun sona ermesi Madde 98
Devlet memurlarının a) Bu kanun hükümlerine göre memurluktan çıkarılması; b) Memurluğa alınma şartlarından her hangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya memurlukları sırasında bu şartlardan her hangi birini kaybetmesi; 18 Nisan 2017 Salı

339 Memurluğun sona ermesi Madde 98
c) Memurluktan çekilmesi; ç) İstek, yaş haddi, sebeplerinden biri ile emekliye ayrılması; d) Ölümü; hallerinde memurluğu sona erer. 18 Nisan 2017 Salı

340 YENİ ÖĞRETMEN ESKİMEMEK İÇİN; ESKİ ÖĞRETMEN YENİLENMEK İÇİN
UNUTMAYALIM YENİ ÖĞRETMEN ESKİMEMEK İÇİN; ESKİ ÖĞRETMEN YENİLENMEK İÇİN SÜREKLİ OKUMALIDIR.

341 İLGİNİZE TEŞEKKÜR EDER,
BAŞARILAR DİLERİM. Arif DEDE


"DEVLET MEMURLARI İLE İLGİLİ MEVZUAT" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları