Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇEVRE KİMYASI. Sanayi devrimi ile beraber ihtiyaçlara göre üretimin artması ve üretim artı ş ıyla dünya kaynaklarının hızla tüketilmesi sonucu çevrenin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇEVRE KİMYASI. Sanayi devrimi ile beraber ihtiyaçlara göre üretimin artması ve üretim artı ş ıyla dünya kaynaklarının hızla tüketilmesi sonucu çevrenin."— Sunum transkripti:

1 ÇEVRE KİMYASI

2 Sanayi devrimi ile beraber ihtiyaçlara göre üretimin artması ve üretim artı ş ıyla dünya kaynaklarının hızla tüketilmesi sonucu çevrenin dengesi bozulmaya ba ş lamı ş ve günümüzün en büyük sorunlarından olan çevre kirlili ğ i ortaya çıkmı ş tır. Çevre kirlili ğ inin en önemli nedenleri; -Hızlı nüfus artı ş ı -Plansız kentle ş me -Do ğ al kaynakların ölçüsüz kullanılması ş eklinde sıralanabilir.

3 HAVA KİRLİLĞİ Hava kirlili ğ i; havada katı, sıvı ve gaz ş eklindeki yabancı maddelerin insan sa ğ lı ğ ına, canlı hayatına ve ekolojik dengeye zarar verecek miktar, yo ğ unluk ve sürede atmosferde bulunmasıdır. A ş ırı kentle ş me Endüstriyel geli ş meler ve Ta ş ıtlar hava kirlili ğ ine neden olmaktadır.

4

5 Hava kirlili ğ ini kaynaklarına göre üçe ayırabiliriz ; 1- Isınmadan kaynaklanan hava kirlili ğ i: ısınma amaçlı, dü ş ük kalorili ve kükürt oranı yüksek kömürlerin yaygın olarak kullanılması ve yanlı ş yakma tekniklerinin uygulanması hava kirlili ğ ine yol açar. 2- Motorlu ta ş ıtlardan kaynaklanan hava kirlili ğ i: Nüfus artı ş ı ve gelir düzeyinin yükselmesine paralel olarak, sayısı hızla artan motorlu ta ş ıtlardan çıkan egzoz gazları, hava kirlili ğ inde önemli bir faktör olu ş turmaktadır. Buna önlem alınması için egzoz filtresinin sık sık kontrol edilmesi gerekir.

6 3- Sanayiden kaynaklanan hava kirlili ğ i: Sanayi tesislerinin kurulu ş unda yanlı ş yer seçimi, çevrenin korunması açısından gerekli tedbirlerin alınmaması (baca filtresi, arıtma tesisi olmaması vb.), uygun teknolojilerin kullanılmaması, enerji üreten yakma ünitelerinde vasıfsız ve yüksek kükürtlü yakıtların kullanılması, hava kirlili ğ ine sebep olan etkenlerin ba ş ında gelmektedir.

7 Hava kirlili ğ inin etkileri Kirli hava, insanlarda solunum yolu hastalıklarının artmasına sebep olmaktadır. Örne ğ in; kur ş unun kan hücrelerinin geli ş mesini ve olgunla ş masını engelledi ğ i, kanda ve idrarda birikerek sa ğ lı ğ ı olumsuz yönde etkiledi ğ i, karbon monoksit (CO)'in ise, kandaki hemoglobin ile birle ş erek oksijen ta ş ınmasını aksattı ğ ı bilinmektedir. Bununla birlikte kükürt dioksit (SO2)'in, üst solunum yollarında keskin, bo ğ ucu ve tahri ş edici etkileri vardır. Özellikle duman akci ğ erden alveollere kadar girerek olumsuz etki yapmaktadır. Ayrıca kükürt dioksit ve ozon bitkiler için zararlı olup; özellikle ozon, ürün kayıplarına sebep olmakta ve ormanlara zarar vermektedir.

8 SU KİRLİLİĞİ Su Nasıl Kirlenir? Üretim verimlili ğ ini arttırmak için, tarımsal ilaçlar kullanılıyor.Bu kimyasallar yer altı sularına(akifer) karı ş tı ğ ında, suyun kirlenmesine neden olur. Otomobillerden salınan gazlar bulutları kirletir; ancak bu kirlili ğ in en büyük nedeni endüstriyel atıklardır.

9 Su havzalarındaki atık su kaynakları genellikle birbirinden farklıdır, ancak yine de aralarında bazı benzerlikler barındırırlar. Kaynaklarına göre su kirlili ğ i, iki farklı sınıfta incelenmektedir. Noktasal kirlilik Noktasal kirlilik, bir su havzasının su borusu veya hendek gibi belli bir noktadan kaynaklanan atıklarla kirlendi ğ ini gösterir. Bu tür kirlili ğ in kaynakları arasında bir arıtım tesisinden bo ş altılan evsel atıklar, fabrika atıkları veya rögar ta ş kınları yer almaktadır. Noktasal kirlilik, ABD'deki Temiz Su Hareketi (CWA) tarafından yönetmelik uygulamaları kapsamında tanımlanmaktadır. CWA'nın noktasal kirlilik tanımı 1987 yılında belediye boyutundaki rögar ta ş kınlarını ve sanayi ta ş kınlarını da içerecek ş ekilde de ğ i ş tirildi.

10 Yayılı kirlilik Yayılı kirlilik ise belirli ve tek bir kayna ğ ı olmayan, yayılmı ş durumdaki kirliliklere verilen addır. Bu tür kirlili ğ in nedeni, küçük oranda bazı kirletici maddelerin zamanla birikerek bir yerde yı ğ ılmasıdır. Bir tarım arazisinde gübrelenmi ş alanlardan sızan ve zamanla biriken azotlu bile ş iklerin olu ş turdu ğ u kirlilik buna en bilinen örnektir. Yine bir sel sonucunda kopan ve sürüklenen tarım ürünleri veya orman biyosferi de bu tür kirlili ğ e örnek olarak gösterilmektedir.

11 Kimi zamanlarda sel suları veya ta ş kınların süpürdü ğ ü parklar, caddeler, otobanlar, kentsel atık birikintilerine neden olur. Bu da ço ğ u zaman yayılı kirlilik adı altında incelenmektedir. Ancak kimi zamanlarda bu tür yı ğ maların nedeni tek bir noktadaki kanalizasyon ta ş kını oldu ğ unda bu örnek yetersiz olmaktadır.

12

13 TOPRAK KİRLİLİĞİ Toprak yeryüzünün dı ş ını kaplayan, kayaların ve organik maddelerin türlü ayrı ş ma ürünlerinin karı ş ımından meydana gelen, içerisinde ve üzerinde geni ş bir canlı alemi barındıran, bitkilere durak yeri ve besin kayna ğ ı olan, belirli oranlarda su ve hava içeren bir kaynaktır.

14 Toprak insan biyosferinin en temel ö ğ esidir. Topraklarda meydana gelecek tüm olumsuz de ğ i ş imler insan ya ş amını kuvvetle etkileyecek güce sahiptir. İ nsanların geçmi ş ten gelen ve geçmi ş te zararları fark edilmemi ş olan alı ş kanlıkları, bu gün toprak kirlenmesi ve bununla birlikte ortaya çıkan yeraltı ve yüzey sularının kirlenmesi sonuçlarını getirmektedir. Toprak kirlili ğ i, katı, sıvı ve radyoaktif artık ve kirleticiler tarafından fiziksel ve kimyasal özelliklerinin bozulmasıdır.

15 TOPRAK K İ RL İ L İĞİ N İ N SEBEPLER İ Topra ğ ın yok olması ş u sebeplere ba ğ lıdır: Erozyon Yorulma Çorakla ş ma Kirlenme

16 Erozyon ile topra ğ ın kayması, yer de ğ i ş tirmesi bir toprak kirlili ğ i etkenidir. Kentle ş me, sanayile ş me ve tarımsal faaliyetler toprak kirlili ğ ine neden olan ba ş ka faktörlerdir. Yer seçiminin yanlı ş yapılması, sanayi atık sularından ve fabrika bacalarından çıkan zehirli gaz ve partiküller topra ğ ın kirlenmesine neden olmaktadır. Sadece toprak üzerindeki uygulamalar de ğ il, atmosferden kaynaklanan olumsuzluklar da toprak kirlenmesine ayrı bir etkendir.

17 Tarım topraklarının büyük ölçüde sanayide kullanımı, geriye dönü ş ü zor olan kirlenmeler meydana getirmektedir. Tarım teknolojisindeki geli ş melerin sonucu mineral gübrelerin, tarım ilaçlarının kullanılması, endüstri atıklarının topra ğ a sızması veya atılması da toprak kirlili ğ ini do ğ urur. Ayrıca geli ş igüzel çevreye dökülen çöp, ev küçük i ş letme artıkları da topra ğ ı kirletmektedir. Ev atıkları dedi ğ imiz yemek, sebze,ka ğ ıt, plastik, kuma ş artıkları, küçük i ş letme ve endüstri atıkları, ahır, mezbaha, kombina gibi yerlerin atıkları bilhassa yerle ş im birimleri ve civarında toprak kirlili ğ i yaratmaktadır.

18 Toprak kirlili ğ ine kar ş ı alınacak ki ş isel tedbirler: Tarım ilaçlarının topra ğ a zarar vermeyecek ş ekilde kullanılması, Topra ğ ın gübrelenmesinde bilinçli hareket edilmesi, Çöplerin topra ğ ı kirleteme ğ ece ğ i bir yerde ve ş ekilde toplanması, Deterjanlı ve di ğ er atık suların belirli yerlere dökülmesi Topra ğ ı kirletenlerin ve kirlenmesine sebep olanların uyarılması.

19 Orman tahribatı erozyona yol açar ve toprak kirliliğini tetikler.

20 ÇEVRE SORUNLARININ ÇÖZÜMÜ Etkin bir çevre denetim sistemi olu ş turulmalıdır. Gelecek nesillerin iyi bir çevre e ğ itimi ile yeti ş tirilmesi sa ğ lanmalıdır. Çevre sorunlarının çözümü için sivil toplum kurulu ş larının sayısı artırılmalı Sivil toplum örgütleri ile kamu kurulu ş ları ortak çalı ş malar yürütmelidir. Plansız kentle ş meler yerine planlı ş ehir alanları olu ş turulmalıdır. Ormanların ço ğ altılması ve korunması sa ğ lanmalıdır.

21 Düzenli ve çevreci organize sanayi bölgeleri olu ş turulmalıdır. Çöplerin kayna ğ ında ayrı ş tırılması için çalı ş malar yapılmalıdır. Kaliteli yakıtların kullanılması sa ğ lanmalıdır. Çevre sorunlarının önlenmesi için devlet tarafından etkili yasalar olu ş turulmalıdır. Çevre Ve Orman Bakanlı ğ ının kadrosu güçlendirilerek daha etkin çalı ş ması sa ğ lanmalıdır. Yerel yönetimlerin asli görevleri çevre sorunlarının çözümlenmesi olmalıdır. Çevre konusunda yapılacak yatırımlar için te ş vik uygulamaları ba ş latılmalıdır.

22 TEM İ Z B İ R DÜNYA TEM İ Z B İ R ÇEVRE…


"ÇEVRE KİMYASI. Sanayi devrimi ile beraber ihtiyaçlara göre üretimin artması ve üretim artı ş ıyla dünya kaynaklarının hızla tüketilmesi sonucu çevrenin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları