Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞ SÖZLEŞMESİ VE TÜRLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞ SÖZLEŞMESİ VE TÜRLERİ"— Sunum transkripti:

1 İŞ SÖZLEŞMESİ VE TÜRLERİ

2 İş Sözleşmesi İş İlişkisi: İşçi ve işveren arasında kurulan ilişki...
Bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir. Unsurları: -İş Unsuru -Ücret Unsuru -Bağımlılık Unsuru

3 İş Sözleşmesi Türleri Sürekli-Süreksiz İş Sözleşmeleri
Belirli Süreli-Belirsiz Süreli İş Sözleşmeleri Tam Süreli-Kısmi Süreli iş Sözleşmeleri Çağrı Üzerine Çalışmaya Dayalı İş Sözleşmesi Deneme Süreli İş Sözleşmeleri Takım Sözleşmesi

4 Sürekli-Süreksiz İş Sözleşmeleri
Nitelikleri bakımından en çok 30 iş günü süren işler süreksiz iş, bu süreden daha uzun süren işler sürekli işlerdir. Sözleşme süreksiz bir iş için yapılmışsa süreksiz iş sözleşmesi, sürekli bir iş için yapılmışsa sürekli iş sözleşmesi söz konusu olur. Not: Süreksiz İş Sözl. İş Kanunu’nun 3,8,12-15,17, 23-31, 34, 53-59, 75, 80 ve geçici 6. maddeleri uygulanmaz.

5 Belirli Süreli-Belirsiz Süreli İş Sözleşmeleri
Belli bir süreye bağlı kalmaksızın yapılan iş sözleşmeleri belirsiz süreli iş sözleşmeleridir. (Başlangıç belirli, bitimi belirli olmayan sözleşmeler) (Asıl) Niteliği gereği belirli bir süre sonunda bitecek olan işler için yapılan iş sözleşmesi belirli süreli iş sözleşmesidir. (Başlangıcı ve bitimi belirli olan sözleşmeler) (İstisna) Not: Belirli süreli iş sözl. Sürenin dolması ile kendiliğinden sona erer ve işçi ihbar kıdem tazminatı alamaz. Ayrıca işçiler iş güvencesi hükümlerinden yararlanamazlar.

6 Deneme Süreli İş Sözleşmeleri
Taraflarca iş sözleşmesine, karşılıklı birbirlerini tanıma ve işin yapılış şekline göre iş ilişkisinin devamı konusunda tekrar düşünerek karar vermek amacıyla bir deneme kaydı koyulabilir. Deneme süresi kararlaştırılmış sözleşmelere deneme süreli iş sözleşmesi denir. Deneme süresi en fazla 2 ay olabilir.(Taraflar anlaşırsa toplu iş sözleşmesiyle bu süre 4 aya kadar uzatılabilir.)

7 Tam Süreli-Kısmi Süreli İş Sözleşmeleri
İşçinin normal haftalık çalışma süreleri (45 Saat) üzerinden yapılan sözleşmelere tam süreli iş sözleşmesi denir. Haftalık çalışma süresinin, emsal işçiye göre en fazla 2/3’üne veya daha aşağısına kadar olması suretiyle yapılan sözleşmelere ise kısmi süreli iş sözleşmesi denir. Kısmı süreli çalışan işçiye ücret veya benzeri ödemeler tam süreli çalışan emsal işçiye göre kendi çalışması oranında ödenir.

8 Çağrı Üzerine Çalışmaya Dayalı İş Sözleşmeleri
Üstlenilen iş görme borcunun, işveren tarafından ihtiyaç duyulması halinde çağrı üzerine yerine getirilmesinin kararlaştırıldığı bir iş ilişkisidir. (İlk kez 4857 sayılı iş kanunu ile...) İşçinin ne kadar süre çalışacağını taraflar belirlememişse haftalık çalışma süresi 20 saat kararlaştırılmış sayılır. İşveren çağrıyı aksi kararlaştırılmadıkça en az 4 gün önce yapmak zorundadır. Sözleşmede kararlaştırılmamış ise günlük çalışma süresi en az 4 saattir. İşçi çağrılmasa bile bu ücreti hak eder.

9 Takım Sözleşmesi Birden çok işçinin oluşturduğu takımı temsilen bu işçilerden birinin takım kılavuzu sıfatıyla işverenle yaptığı sözleşmeye takım sözleşmesi denir. Sözleşmede her işçinin kimliği ve alacağı ücret ayrı ayrı gösterilir.

10 İŞ SÖZLEŞMESİNİN YAPILMASI

11 İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA EHLİYETİ
1) Genel Ehliyet Şartları * Temyiz gücüne sahip olmak * Reşit olmak * Kısıtlı olmamak - Hem işçi hem de işveren açısından geçerli...

12 2) İş Hukukuna Özgü Ehliyet Sınırlamaları
a) Küçük İşçi Çalıştırma Yasağı 15 yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasaktır.(Ancak 14 yaşını doldurmuş ve ilköğretimi tamamlamış olan çocuklar bedensel, zihinsel ve ahlaki gelişimlerine; eğitime devam edenler de okullarına devamına engel olmayacak hafif işlerde çalıştırılabilirler.) 16 yaşını doldurmamış genç işçiler ve çocuklar sağlık bakımından elverişli olsalar bile her türlü ağır ve tehlikeli işte, gece işlerinde çalıştırılamazlar. 18 yaşını doldurmamış erkek çocuklarla her yaştaki kadınlar maden ocakları, kablo döşemesi, kanalizasyon ve tünel inşaatı gibi yer ve su altında çalıştırılamazlar. Sanayiden sayılan işlerde gece saatlerinde yapılan çalışmalar çalışmalar bakımından da 18 yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasaktır.

13 b) Kadın İşçi Çalıştırma Yasağı
Her yaştaki kadının maden ocaklarında, kablo döşeme, kanalizasyon ve tünel inşaatı gibi yeraltı ve sualtı işlerinde çalışmaları yasaklanmıştır. Doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftalık süre çalıştırılmamaları esastır. Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılamayacak 8 haftalık süreye 2 hafta süre daha eklenir. Ancak sağlık durumu uygunsa doktor onayı ile kadın işçi isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, kadın işçinin çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir. İsteği halinde kadın işçiye, 16 haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde 18 haftalık süreden sonra altı aya kadar ücretsiz izin verilir.

14 c) İzinsiz Yabancı İşçi Çalıştırma Yasağı
4817 sayılı Yabancıların Çalışma izinleri Hakkında Kanun... Türkiye’de oturma izni almış (ÇSGB) ve usulüne uygun olarak giriş yapmış yabancıların çalışma hakkı vardır. Çalıştırılması yasaklanmış bir yabancıyla yapılan iş sözleşmesi, diğer iş sözleşmelerinden farklı olarak, hükümsüzlüğün tespiti anından itibaren değil, baştan itibaren hükümsüzdür.

15 d) Sağlık Durumu Uygun Olmayan İşçileri Çalıştırma Yasağı
Ağır ve tehlikeli işlerde çalışacak işçilerden işe girişlerinde işin devamı süresince işe ve çalışma şartlarına bedence elverişli olduklarının hekim raporu ile tespiti zorunludur. (16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını doldurmamış işçiler için 6 ayda bir, diğerleri için de en az yılda bir…) Ayrıca, 14’den 18 yaşına kadar (18 dahil) çocuklar herhangi bir işe alınmadan önce işe uygun olduklarına dair sağlık raporu almalıdırlar. Bu rapor 18 yaşını dold. kadar altı ayda bir alınacaktır.

16 İŞ SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ
Süresi bir yıl veya daha uzun olan süresi belirli iş sözleşmeleri yazılı şekilde yapılmalıdır. İşçi, ana veya babasının işyerinde çalışıyorsa, iş sözleşmesi bir kayyımın katılımı ve hakimin onayıyla yapılmalıdır. Bu nedenle bu sözleşmelerin de yazılı yapılması gerektiği sonucu doğmaktadır. Yazılı sözleşme yapılmayan durumlarda, işçinin isteği üzerine işveren, genel ve özel iş şartlarının neler olduğunu gösteren bir belgeyi en geç iki ay içinde vermelidir.

17 İş Sözleşmesi Yapma Özgürlüğü ve Sınırları
Kanunlara, ahlaka, adaba, kamu düzenine ve kişilik haklarına aykırı olmadığı sürece işçi ve işverenler istedikleri kişilerle çalışabilirler... Ancak, İş sözleşmesi yapma zorunluluğu İş sözleşmesi yapma yasağı...

18 İş Sözleşmesi Yapma Zorunluluğu
Yeni İşe Alma Zorunluluğu: - Özel sektör iş yerleri sadece %3 oranında özürlü işçi çalıştırmakla yükümlüdürler. Kamu iş yerleri ise %4 özürlü ve %2 işçi oranında eski hükümlü çalıştırılması zorunludur. İşveren özürlü ve eski hükümlü işçileri TİK aracılığı ile sağlar. Yer altı ve su altı işlerinde özürlü işçi çalıştırılamaz.

19 2) Tekrar İşe Alma Zorunluluğu:
- Sakatlanarak İşten Ayrılan İşçileri... - Sendikal Görevler Nedeniyle Ayrılan İşçileri... - Askerlik veya kanuni Bir Görev Nedeniyle Ayrılan İşçileri...

20 İş Sözleşmesinin Geçersizliği
Ehliyetle ilgili noksanlıklar, şekil noksanlıkları, hukuka ve ahlaka aykırılık durumları, iş sözleşmesinin konusu olan işin yapılmasının imkansız olması iş sözleşmesinin geçersizliği sonucunu doğurur. (Ölü doğmuş-Mutlak Butlan) Örnek: Sadece Türk Vat. Çalışmasına izin verilen bir işte yabancı işçi çalıştırılması... Bazen geçersizliğe yol açan noksanlık veya aykırılık iş sözleşmesinin yalnızca bir kısmına ilişkin olabilir. (Nısbi Butlan) Örnek: İşçinin 14 yaşında bir çocuk olması ve tünel inşaatında çalıştırılması... *** Sahte para basan bir matbaada çalıştırılmak üzere işçilerle iş sözleşmesi yapılması...

21 İş Sözleşmesinin İptal Edilebilmesi
Hata: Yanılma, Bir Hukuk Kuralının Uygulanmasında Veya Tefsirinde Yanılgıya Düşme. Gabin: Karşı Tarafın Tecrübesizliğinden,zor Durumundan Veya Dikkatsizliğinden Faydalanarak Aşırı Yarar Elde Etme Durumu İkrâh: Korkutma; bir kimseyi yapmak istediği şeyi yapmamaya, yapmamak istediği şeyi yapmaya korkutarak zorlamak Hile: Bir kimseyi bir irade bildiriminde bulunmayan bir sözleşme yapmaya yöneltmek için, o kimsede yanlış bir düşünüş uyandırma ya da var olan yanlış düşünüşü devam ettirme amacıyla yapılan davranışlar.

22 İş sözleşmesi devam ederken taraflar sözleşmeyi isterlerse iptal edebilirler.
İptal yoluna gidilirse, iş sözleşmesi yapıldığı andan itibaren geçersiz hale gelir. Ancak, yine de işçi korunacaktır. Farkları: Geçersiz bir iş sözleşmesi taraflar istese bile geçerli bir iş sözleşmesi olamaz. - Geçersiz iş sözleşmelerinde zaman aşımı söz konusu değildir. Geçersizlik her zaman ileri sürülebilir.


"İŞ SÖZLEŞMESİ VE TÜRLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları