Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HAZIRLAYANLAR: EZG İ ÇANDIR GAMZE KO Ş DEM İ R D İ LAN T İ K.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HAZIRLAYANLAR: EZG İ ÇANDIR GAMZE KO Ş DEM İ R D İ LAN T İ K."— Sunum transkripti:

1 HAZIRLAYANLAR: EZG İ ÇANDIR GAMZE KO Ş DEM İ R D İ LAN T İ K

2 ELLEÇLEME NED İ R?:gümrük gözetimi altındaki e ş yanın asli niteliklerini de ğ i ş tirmeden istiflenmesi, yerinin de ğ i ş tirilmesi, büyük kaplardan küçük kaplara aktarılması, kapların yenilenmesi veya tamiri, havalandırılması, kalburlanması, karı ş tırılması ve benzeri i ş lemleri ifade eder.

3 Di ğ er bir tanıma göre ise : ELLEÇLEME: " Her türlü ürün için ele alınması gereken 4 boyut vardır. Hareket,Miktar,Zaman ve Hacim. Ürünlerin herhangi bir depo veya alan içerisinde kısa mesafeli hareketlerinin verimli bir ş ekilde hareket, miktar, zaman ve hacim boyutları ele alınarak ayrı ş tırılması ve sevk alanına veya araçlarına ilgili ekip ve ekipmanla ta ş ınmasıdır."

4 ELLEÇLEME YÖNTEMLER İ X-DOCK:Malzemeler gönderilecekleri noktalara göre sipari ş bazında farklı ambalajlar içine konularak hazır bir ş ekilde depoya gönderilir.Malzemeler depoda en kısa sürede hiçbir elleçlemeye tabi tutulmaksızın depo mekanının en ekonomik ve kısa süreyle yapıldı ğ ı yöntemdir. FLOW-THRU:Malzemeler depoya ürün bazlı ambalajlama ile gönderilir.Malzemeler depoda hemen sevkiyat noktalarına payla ş tırılır. PUT AWAY:Malzemeler depoya ürün bazlı ambalajlama ile gönderilir.Bu yöntemde malzemeler depoda raf adreslerine kaldırılır.Sipari ş lere göre zamanı geldi ğ inde ürünler istenilen miktarlarda toplanılır.Bu yöntemde yüksek irtifalı raflar kullanılır.

5

6 Eskiden yalnızca bir malı bir yerden ba ş ka yere ta ş ıyan lojistikçiler artık ambalajlama i ş ini de üstleniyor. Ambalajlama içinde bulunan ürünü sarar, saklar, korur, farkındalı ğ ını artırır ve satılmasına destek olur. Bu nedenledir ki, her yıl ürün ambalajlamasına milyarlarca dolar harcanmaktadır. Artık günümüz dünyasında, ambalajlama çok önemli bir unsur olmakla birlikte tüketicilerin alım tercihlerini yönlendiren önemli bir etken olarak ortaya çıkmaktadır. Birçok tüketici alım kararını vermeden önce ürünü ambalajlamayla birlikte de ğ erlendirmektedir. İ yi bir ambalajlama kendinize çekebilece ğ iniz tüketicileri aynı ş ekilde kötü bir ambalajlamayla kaybedebilirsiniz.

7 Ambalajlamanın önemini ke ş fetmi ş ve ba ş arıya ula ş mı ş birçok global firma birçok zaman ürün ambalajlama proseslerine ürünlerinden daha fazla para harcayabilmektedirler. Pazarlama stratejilerinin temel ta ş ları olarak görülen 4P kavramına (product: ürün; price: fiyat; place: da ğ ıtım ve promotion: tutundurma) yakın bir gelecekte packaging:paketleme yani ambalajlama unsuru da dahil edilerek 5P denmesi olasıdır. Lojistik açısından konuya bakıldı ğ ında ise ambalajlama iki hizmet sunar. Bunlardan ilki ürünün nakliyesi ve depolanması sırasında ürünün dı ş etkenlerden korunması ve ikincisi ise ürünün depolanması ve ta ş ınması esnasındaki kullanılması gereken i ş çi ve malzeme maliyetlerini azaltmasıdır.

8 Ambalajlama ürünün içeri ğ ini ve çevresini koruyan, ta ş ıma ve depolanmasını, satı ş ını, kullanılmasını kolayla ş tıran, ileride kısmen veya tamamen atılabilecek veya geri dönü ş lü bir malzemeyle kaplanması, sarılması, örtülmesi ya da birle ş tirilmesidir. Ambalaj üç de ğ i ş ik düzeyde materyalden olu ş abilir. Ürüne göre ambalajlama Birincil Ambalajlama ve İ kincil Ambalajlama olarak ikiye ayrılır; Birincil Ambalajlama: Ürünü do ğ rudan içine alan ilk, asıl, iç ambalajdır. Tüketici ambalajı veya iç ambalaj da denilir. Dökme olarak satılan ürünler, birim ambalajsız olup genelde çuval gibi geni ş ambalajlara konulurlar. İ kincil Ambalajlama: Birincil ambalajı koruyan ve ürün kullanılaca ğ ı zaman atılan materyaldir. Yükleme ya da nakliye ambalajı ise; depolama, ta ş ıma ve tanıtma için gereklidir. Bu perakende ambalajları içeren koli, kutu, karton ve kasadır.

9 Etiket, yada mala malın üreticisine ili ş kin bilgileri verir. Ya ambalaj üzerin de yer alır ya da do ğ rudan mala ili ş tirilir. Ürünün niteliklerini, kalitesini, ve sembolik anlamları aktarmada etiket önemli görevler üstlenir. Etiketleme ile ambalajlama, etiketleme ile markalama arasında yakın ili ş ki vardır. Ayrıca, etiketin toplumsal önemi vardır. Yasalarca, malların üzerine etiket konarak, tüketicilere mala ili ş kin do ğ ru bilgiler verilmesi sa ğ lanır. Bu anlamda etiket, malın yalnızca fiyatını belirlemek amacıyla kullanılan etiketten farklıdır. Etiket malın markası ve kalite ölçüsünü belirtti ğ i gibi mala ili ş kin bilgilerde verir.

10 Marka isminin bilinirli ğ i ve gücü etiketin önemini etkileyen bir de ğ i ş kendir. Tüketiciler, genellikle ürün kalitesini de ğ erlendirecek uzmanlı ğ a sahip de ğ ildirler. Bu özellikle teknik ve elektronik aletler de çok de ğ erli olan bir durumdur. Paketlenmi ş ürünlerde içindekiler bilgisini anlamak için oldukça yo ğ un bir kimya bilmek gerekmektedir. Tüketici böyle bir durumda kendisi için do ğ ru olan satın alma kararını vermede di ğ er dı ş faktörlere oldu ğ u kadar ürün marka ş öhretine ve etikete kalite göstergesi rolünü vermektedir.

11 Etiket çe ş itli tiplerde olabilir: Marka Etiketi: Mala yada ambalaja uygulanan markadır. Daha çok tarımsal ürünlerde kullanılır ve mal hakkında bilgi vermez. Örne ğ in giysilere verilen sonforized etiketi, marka etiketidir. Dereceleme Etiketi: Kalite derecesi yada ölçütü. Bir harf, sözcük yada sayı ile belirlenip malın üzerine konuldu ğ unda bu bir dereceleme etiketi olur. Tanımlayıcı Etiket: Malın neden yapıldı ğ ını, nasıl yapılaca ğ ını, nasıl kullanılaca ğ ını, nasıl i ş lenece ğ ini, üreticinin adını ve adresini açıklar. Etiketin en önemli yanı tüketiciyi korumasıdır. Mal ve kullanılı ş ı hakkında yeterli bilgi verilen etiketler sayesinde tüketici çe ş itli markalar arasında kalite, miktar, içerik bakımından kıyaslama yapabilir.

12 *www.spenak.com *www.lojistigedairher ş ey.com.tr *www.lojistikdünyası.com *www.giri ş immak.com *www.göztepenakliyat.com *www.lojisturk.net *www.dorukticaret.com *www.mevzuatdergisi.com

13


"HAZIRLAYANLAR: EZG İ ÇANDIR GAMZE KO Ş DEM İ R D İ LAN T İ K." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları