Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DERS PROGRAMLARI REFORMLARI SEÇİL KORCAN KARAKAŞ ONUR ŞAHİN

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DERS PROGRAMLARI REFORMLARI SEÇİL KORCAN KARAKAŞ ONUR ŞAHİN"— Sunum transkripti:

1 DERS PROGRAMLARI REFORMLARI SEÇİL KORCAN KARAKAŞ ONUR ŞAHİN

2 Toplumun sosyal, kültürel, politik ve ekonomik yönden kalkınmasında ve bireylerin kendilerini gerçekleştirmelerinde önemli bir role sahip olan eğitim sisteminin öğelerinden biriside eğitim programıdır.

3 Türklerin Eğitim Anlayışları
Müslüman Olmadan Önceki Eğitimleri Müslüman Olmalarından Sonraki Eğitimleri

4 I.Türklerin Müslüman Olmadan Önceki Eğitim Anlayışları
Hayvancılık, sığırtmaçlık, çobanlık, dokumacılık, peynir ve yoğurt yapımı, hayvan besleme, sütün ve etin yemeklerde kullanılması konularındaki yaygın eğitimden söz edilebilir. Ayrıca yerleşik hayattaki sosyal yaşayış kuralları, sanat ticaret alanlarında da yaygın eğitimden dini kurumlarda da örgün eğitimden söz edilebilir

5 II. Türklerin Müslüman Olmalarından Sonraki Eğitimleri
İslamiyet Türklerin eğitimine yeni özellikler kazandırmıştır. İlk kez planlı eğitime geçilmiştir. Türk düşünürler Arap ve İranlı düşünürlerden etkilenmişlerdir. Türklerin ahlak anlayışı değer verdiği insan tipi yeni şekiller almaya başlamıştır. Bilim sevgileri artmıştır. Arap yazısını almışlar

6 Medreseler ve Ders Programları

7 Medreseler Programlarını Etkileyen Etmenler:
İslâm dünyasında çocuklara ve gençlere neler öğretilmesi gerektiği, medreseler kurulmadan ve islâmî bilimler tam olarak ortaya çıkmadan önce de tartışılmıştır.

8 Karahanlılar ve Selçuklular’da Medreseler
Medreselerde daha çok ezere dayalı bir öğretim varken, belli bir öğretim süreleri yoktu.Yıl bitirme ve belli kitapları okuma amaçlanırdı. Bu dönemde medreselerin müderrislerine bakılarak orta, yüksek öğretim sayıldıklarını ve en az beş yıl süreli olduklarını söyleyebiliriz. Nizamiye medreseleri, esas olarak din, hukuk, dil öğretimi yapmış felsefe ile ilgili konular programdan çıkarılmıştır.

9 Ders kitabı olarak ilk başlarda bazı müderris ve âlimlerin orijinal kitapları okutulurken, daha sonra bu kitaplar üzerinde yapılan şerh, hâşiye, ta’likat, ihtisar, telhîs vs. şeklindeki çalışmalar okutulmaya başlanmıştır

10 Medreselerde Ders Programı
Çok değişik şekilde sınıflandırmalar vardır. Genel olarak Hazırlık dersleri, İslâmî bilimler, İslâmî bilimlere yardımcı dersler islâmî sanatlar olarak sınıflandırılır. (ERGÜN M.)

11 Osmanlılarda Eğitim, Medreseler ve Ders Programları
Fatih, İstanbul’da açtığı Fatih,Eyüp ve Ayosofya Medreselerinde öğretmen yetiştirmeye özgü programlar uygulamış ve programlarını yayınlamıştır. Bu medreselerde: Arapça, Sarf ve Nahiv, Edebiyat, Mantık, Adabı Mübahade ve Usul-ü Tedris, Münakaşalı Akaid, Riyaziyat, Hesap Dersi, Coğrafya ve Tarih dersleri okutulurdu.

12 Medreselerin bozulmasıyla ders programları da alabildiğine karışmıştır.
16. yy.da 2-3 yıl olarak belirlenen öğrenim süreleri aynı yüzyılın ikinci yarısında 1 yıl, altı ay, üç ay gibi giderek azalmıştır. Ders programları da küçülmüş, bazı dersler felsefidir denilerek değiştirilmiştir. 17. yy.da dinin yorumlanması da programları etkilemiş, bilimler “mübah” ve “medruh” olarak ikiye ayrılmıştır.

13 Medreselerin Islahı Döneminde Ders Programları
a) Osmanlıların Batı tipinde kurdukları okullarda uyguladıkları programlarda klasik medrese programlarının etkisi vardı. b)Bu okullar zamanla medrese örneğinden uzaklaştılar ve Avrupa okul programlarını uygulamaya başladılar. c)1876 ıslahat programıyla ders programı biraz daha sistemli halde verilmektedir.

14 ç) II.Meşrutiyet döneminde daha çok yeni dersler önerildiği yer almaktadır.
d)“Darül Hilafeti Aliye Medreselerinin” ders programları ise lise ders programlarına benzetilmişti

15 Askeri Okullar ve Ders Programları

16 “Yedi Hür Sanat Akımı”na dayanan bir programdı.
Avrupa’nın Geleneksel Ders Programlarının Değişmesi “Yedi Hür Sanat Akımı”na dayanan bir programdı. 3’lü Kolu; Gramer, Retorik, Diyalektik 4’lü Kolu; Latince, Gramer, Retoik ve Hukuk Daha sonraları; Matematik, Fizik, Kimya ders programlarına girdi.

17 Programdaki Değişikliklerin Türkiye’ye Yansıması
Batıdaki değişim fark edilip, yenilgi kabul edilince askeri ve sivil alanda batı tipi eğitim kurumları kuruldu.

18 Mühendishane-i Bahri Hümayun:
Programları günümüzde ilk ve kısmen orta öğretim düzeyinde idi. Okuma Yazma, Arapça, Farsça, Matematik ve Denizcilik bilgileri verilirdi. Süresi üç yıldı.

19 Birinci ve ikinci sınıflarda öğrenciler;
*İlmihal *Arapça *Hesap *Hendese *Cebir *Resim derslerini alıyorlardı.

20 Üçüncü sınıfta ise uzmanlık sınıflarına ayrılarak ilgili dersleri okurlardı.

21 Mühendishanede, Lağımcı(istihkam), Humbaracı ve Mimar mühendisleri grupları vardı.
Mimar mühendislere Fenni Hendese, Hikmeti Hesap, İstihkamat, Tevarihi Harbiye gibi dersler okutuluyordu.

22 Harp Okulu: Okulda ilk ciddi program uygulaması 1846 ‘da oldu.
Avrupa’dan getirtilen hocalar Türkçe öğrenip dersleri Türkçe vereceklerdi fakat bu mümkün olmadı. Tercümanlar da konuları iyi anlatamıyorlardı.

23 3-SİVİL EĞİTİM KURUMLARI VE DERS PROGRAMLARI
Sıbyan Mekteplerinin programlarını Kuran okumak ve Kuran’dan ayetler ezberlemek oluşturuyordu. 1846’daki yönetmeliğe göre,Elifba, Kuranı Kerim, İlmühal, Tevit, Harekeli Türkçe, Muhtasır Ahlak-ı Memduha ve Hat dersleri okutuluyordu. 1887’de Yazı öğretilmesine başlandı.

24 II. Abdülhamit döneminde “Usul-ü Cedide” tartışması başlamıştır.
Meşrutiyet döneminde ise programlara sosyal, siyasal muhtevalı, hayata dönük bazı dersler girmiştir.

25 1913 programına göre; Kıraat, Hat, Lisan-i Osmani, Hesap, Hendese, Coğrafya, Tarih, Drüs-i Eşya, Malumat-ı Tabiiye ve Tatbikatı, Hıfsısıhha, Malumatı Medeniye ve Ahlakiye ve İktisadiye El işleri ve Resim, Terbiyei Bedeniye ve Mektep Oyunları, Tali-i Askeri( Erkeklere), İdare Beytiye ve Dikiş(kızlara)

26 Rüştiyeler: İlk programlar; Arapça, Sarf ve Nahiv, Nuhbe-i Vehbi, Farsça ve Tuhfe-i Vehbi, Türkçe İnşa, Hat, Lügat ve Ahlak derslerinden oluşuyordu. II. Abdülhamit döneminde yalnızca katip yetiştirme amacına yönelmiş, ders programının esasını da Yazı öğretimi teşkil etmiştir. Daha sonraları Rüştiye ve İdadilerin programında “Din ve Ahlak” dersleri artırılmış, “ İlmi Eşya” dersleri kaldırılmıştır.

27 İdadiler; 1869 programında Din Dersleri, Arapça ve Farsça dersleri görülmüyor. Yeni program girişimlerinde bulunulmuştur. İdadiler Ziraat, Ticaret ve Sanayi olarak üç dala ayrılmıştır.

28 YÜKSEKÖĞRETİM Darülfünün, 13 Ocak 1863 günü kimyager Derviş Paşa’nın konuşması ile açılıyor. 1912’de Ulum-i Şerriye, Ulum-u Hukukiye, Ulum-u Tıbbiye, Fünun ve Ulum-u Edebiye şubelerine ayrılıyor. Almanya’dan gelen profesörler programları kendi bilgilerine göre genişleterek mütarekeye kadar öğretim faaliyetlerini sürdürmüşlerdir.

29 MESLEKİ EĞİTİM KURUMLARI VE DERS PROGRAMLARI
1-Ahi Ocakları: “Muallim-i ahi” veya “Pir” denilen eğitimciler vardır. Eğitim Şifa-i (sözlü) eğitim ve Seyfi eğitimden oluşmaktadır. Mesleki eğitimimizi temelini oluşturmaktadır.

30 2-Enderun Mektepleri: Burada teorik bazı derslerin yanında; atlama, koşu, meç, ok çekme, tokmak oyunları vardı. Ayrıca el sanatları ve maharetler öğretiliyordu. Cumartesi ve Çarşamba günleri Güzel yazı ve Sülüs ,pazar günleri Kuran Okuma dersleri alınırdı.

31 MESLEKİ EĞİTİMDE BATILILAŞMA
1868’de Sanayi Mekteplerinin kurulmasıyla, terzilik, kunduracılık, debağlık, mürettiplik,arabacılık,külahcılık, dokumacılık gibi el sanatları öğretiliyor. Ayrıca Alfabe, Yazı, Kuran, ilmihal, Hesap ve Defte tutma gibi bilgiler de veriliyor.

32 Darüleytamlar’da yedi yaşına girmeyenler ana
sınıflarında, 7-13 yaşlar ise çeşitli ders programlarına göre oluşturulmuş sınıflarda okuyacaklardır. 10-13 yaşlar hem sanat görecekler hem de günde iki saat ders okuyacaklardır.

33 AZINLIKLAR VE YABANCI OKULLAR VE DERS PROGRAMLARI
1915 Hususi Mektepler Talimatnamesine göre, azınlıklar ve yabancı okullar kendi dillerinde öğretim yapabilecekler fakat, okullarda Türk Dili yanında Türkiye Tarihi ve Coğrafyası Türkçe olarak ve Türk öğretmenlerce okutulacaktır. Bu kurumlar devlet tarafından belirli aralıklarla denetlenecektir.

34 PROGRAM İÇİN ÖNERİLER

35 SELİM SABİT EFENDİ: Birinci sınıfta günde en az bir, en çok iki ders, sonraki sınıflarda en çok üç ders, derslerin yarım saat kırk beş dakikayı geçmemesi gerektiğini söylemektedir.

36 Felsefe, Malumat-ı Medeniye, İktisat İLKÖĞRETİME
EMRULLAH EFENDİ: SULTANİLERE Felsefe, Malumat-ı Medeniye, İktisat İLKÖĞRETİME Riyaziyat,Tabiat Beden Egt. Musiki, Memleket Coğrafyası, Memleket Tarihi, Umumi tarihe ait Kısa Bilgiler, Köy İktisadı ve Tarihi, Terbiye-i Ahlakiye ve Vataniye derslerini koydurmuştur.

37 SATI BEY: Darülmuallimin’e ve çeşitli düzeylerdeki okullara Terbiye-i Bedeniye, Resim, Elişi, Musiki derslerini koydurmuş ve bu derslerin gelişmesinde çaba göstermiştir. ZİYA GÖKALP: İçtimaiyat Dersini ilk kez programlara koydurmuş, felsefe derslerinin de programlara girmesinde etkili olmuştur.

38 KURTULUŞ SAVAŞI DÖNEMİ (1919-1922 )

39 Bu dönemde eğitim milli mücadeleye katkıda bulunmuş ve bundan etkilenmiştir.
Yeni bir insan tipi yetiştirme üzerinde durulmuş, kurtuluşu sağlama ve hür yaşama bilinci okullara girmiştir. Rum okulları, Rumlaştırma ve Yunan işgalini kolaylaştırma, Pontus devleti kurma çabaları göstermeye başlamıştır.

40 Halkın eğitilmesi amacıyla Serbest Ali Dersler adıyla Tarih, Türk ve Batı Edebiyatı, Eğitim, Hukuk, İktisat, Sosyoloji alanlarında herkese açık dersler verildi.

41 CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM KURUMLARI VE DERS PROGRAMLARI (1923’Ten Günümüze)

42 Ders Programlarını Etkileyen Nedenler
a)Tarih ve dil konularında milli bir amaca yönelinmiş b)Eğitim laik ve demokratik bir hale gelmiş c)Karma eğitim gerçekleşmiş d)Atatürk ilkelerine bağlı yeni bir insan tipi yetiştirme e) Şekil ve davranışa fazlaca önem verilmiş f) Hükümetler parti programlarını eğitime yansıtmışlar ve milli eğitim politikası oluşturulamamıştır.

43 g)Tevhid-i Tedrisat ile tüm öğretim kurumları MEB’na bağlanmış programlar üzerinde kapsamlı değişiklikler yapılmıştır. ğ) Varış’a göre eğitim programlarındaki değişikliklerin özünü laiklik, batıya dönüş ve müspet ilimler ve ulısal bütünlük oluşturmaktadır.

44 İlköğretim Ders Programları
Bakanlığın ilk programında sabah 3, öğleden sonra 2 saat olarak 26 ders vardır. Pazartesi öğleden sonra eğitsel geziler yapılır, Perşembe öğleden sonra ise tatil olurdu.

45 Dersler 40, teneffüs 15 dakika idi
Dersler 40, teneffüs 15 dakika idi. Kuran tüm sınıflarda, Tarih ve Coğrafya dersleri üçüncü sınıfta başlıyordu. Dördüncü sınıftan itibaren nişan ve atış bilgileri verilecek, yılda birde poligonda atış yapılacaktı. Ayrıca bahçede ve kırda oynanacak çocuk oyunları vardı.

46 1926 tarihli programı“Toplu Tedris” uygulamasını getirmiştir
1926 tarihli programı“Toplu Tedris” uygulamasını getirmiştir. Buna göre ilk üç sınıfta dersler Hayat Bilgisi dersindeki üniteler etrafında toplanmış, her dersin programı yeni ve canlı esaslara dayandırılmıştır.

47 Yine bu programda kişisel ilginin dikkate alınması ve iş eğitimine önem verilmesi kabul edilmiştir. Derslerin çevre şartlarına göre öğretimi ve geniş imkan yaratılması görüşü belirtilmiştir. Türkçe, Tarih, Coğrafya, Hayat Bilgisi ders saatleri artırılmış, Kuran ve Din dersleri birinci sınıf dışındaki sınıflarda haftada 2 saat okutulmuştur. Din ders ile ilgili 1926’dan 1982’ ye kadar süren bir değişiklik dikkat çekicidir. 1936 programında “Cumhuriyetçi, Milliyetçi, devletçi, laik ve inkılapçı” karakter açıkça gösterilmiştir.

48 1936 programına göre köy ve şehir okullarında farlılıklar görülüyor.
Köy okullarında 18 saat, şehir okullarında 26 saat ders yapılmaktadır. Köy okullarında 10 değişik ders varken şehir okullarında ders çeşidi 12’ye çıkmıştır. Müzik ve Cimnastik dersleri şehir okullarında var, köy okullarında yoktur. Köy ve şehir ilkokul programlarının ayrı bir durumda olması, eğitim standartları bakımından birbirine denk olmadığı yönünde toplumda yaygın bir düşünce gelişmesine neden olmuştur.

49 1948 programında yer alan Atatürk’ün sözlerinden milletimizin toplumsal ve hayati ihtiyaçlarına, çevre şartlarına ve yaşanılan yüzyılın isteklerine uygun, hakiki somut bir eğitim anlayışı benimsediğini söyleyebiliriz. 1968 programı nın getirdiği yenilikler ise, daha önceki programlarda1.,2. ve 3. sınıflar için sağlanmış olan toplulaştırma anlayışının, ilkokulun 4. ve 5. sınıfına uygulanmasıdır. Bu anlayıştan hareketle 1948 programında Tarih, Coğrafya ve Yurttaşlık bilgileri dersleri “Sosyal Bilgiler”, “Tabiat Bilgisi” ve “Tarım Dersleri”, “Fen ve Tabiat Bilgileri” başlığı altında toplanmıştır. Daha sonraları “Fen Bilgisi” olacaktır.

50 1990’lı yıllarda hazırlanan Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler ve Yabacı dil programları hep sekiz yıllık programlara göre hazırlanmıştır. 1997 yılından itibaren ilköğretim zorunlu ve kesintisiz sekiz yıl olarak kabul edilmiştir. 2005 yılında eğitim programı yapılandırmacı kurama göre tekrar düzenlenmiştir.

51 Orta Öğretim Ders Programları
1922 programında Arapça ve Farsça dersleri varken 1924’te yoktur.1927’de liselere getirilmiş, 1930’da tekrar çıkarılmıştır. 1930’da her fırsatta Türkçe, Tarih, Coğrafya, Yurt Bilgisi ,Sosyoloji, Felsefe, Cumhuriyet ve Yurttaşlık eğitiminin verildiği derslere yer verilmiştir.

52 ders yılında AKL ve İGL Fen Edebiyat şubeleri yanında “Klasik Kol” açılmış ve bir batı yabancı dilinden başka her sınıfta Latince okutulmuştur. Bu Hasan Ali Yücel’in hümanist çalışmalarına bir örnektir. 1949’da Klasik Kol kaldırılmış Latince seçmeli ders olarak okutulmuştur. 1953’de özel programlı liseler açılmıştır. İAKL programında 27 saat ana dersler, 8 saat özel ders vardı.

53 1988-89 yılında “Basamaklı Kur” sistemi getirilerek 1
yılında “Basamaklı Kur” sistemi getirilerek 1. sınıfta yabancı dil zorunlu diğer sınıflarda isteğe bağlı hale getirilmiştir.90’da ise zorunlu hale getirilmiştir. 1992’de “Açık Öğretim Lisesi” kurulmuştur.

54 YÜKSEK ÖĞRETİM VE DERS PROGRAMLARI
1919’da ilmi muhtariyet kazanan Darülfünun 1924’te tüzel kişilik kazanmıştır. 1981’de Atatürk İlkeleri ve inkılap tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil zorunlu, Beden Eğitimi veya Güzel sanat dallarından biri de seçmeli hale getirilmiştir. 1933 reformuyla ders programları ve araştırmalar denetime alınmış, düzenlemelere gidilmiştir.

55 Azınlık ve Yabancı Okulların Ders Programları
Lozan anlaşmasına göre azınlıklar kendi dillerinde okul açabilecekler, Türkçe de zorunlu dersler arasında olacaktı. 1924’te dini programlar yasaklanmış, 1926 ‘da sıkı bir denetim altına alınmıştır. 1965’te okul açmaları yasaklanmıştır. 1984’te ise “TME amaçları doğrultusunda eğitim kalitesini yükseltmek, gelişmelerine fırsat ve imkan verecek yatırımlar ve hizmetler vermek üzere gelir sağlayabilirler” hükmü getirilmiştir.

56 Köy Enstitüleri Programları:
1943 programına göre süreleri 5 yıldır. Kültür Dersleri: 114 hafta, Ziraat Dersleri ve Çalışmaları: 58 hafta, Teknik Ders ve Çalışmaları : 58 haftadır Öğrenciler her yıl 1,5 ay izine çıkarılır. 1947’de kültür derslerine ayrılan süre artırılmış, teknik derslere “Atelye dersi” denilmiştir. 1953’te kültür ve meslek artırılmış, 1954’te ilk öğretmen okullarına dönüştürülmüştür.

57 yılında Eğitim Enstitüleri Açılmış,1982’den sonra Eğitim Yüksek okullarına dönüşmüştür da ise 4 yıla çıkmış eğitim fakülteleri haline gelmiştir. 1997’de YÖK, eğitim fakültelerinde yeniden yapılandırmaya gitmiş, Eğitim fakültelerinde her okul düzeyine uygun bölüm ve programlar açılması düşünülmüştür. Eğitim fakülteleri programlarından Türk Eğitim Tarihi dersi çıkarılmıştır.

58 Genel bir değerlendirme yapacak olursak;
Ders programlarımız yapıları gelişime ve değişime ayak uyduracak şekilde düzenlenmemiştir. Eğitim öğretimde öğrenme merkezlerinin oluşmasıyla ders programı kavramı değişime uğramaktadır. Kendimizi buna hazırlamalı, gerekli tedbirleri almalıyız. Derslerin içeriğine göre süresi ayarlanmamış, bir dönemlik dersler gereksiz yere uzatılmıştır

59 2005 YILI DERS PROGRAMI REFORMU

60 PROGRAMI OLUŞTURAN TEMEL YAKLAŞIMLAR

61 YAPILANDIRMACI ÖĞRENME KURAMI
Öğrenci merkezlidir. Öğrencinin katılımını ve ifade becerisini destekler. Öğrenmeyi bir süreç olarak düşünür. Deneyim ve uygulamaya önem verir. Öğrencinin ön bilgi, tutum, amaç ve inançlarına değer verir.

62 KAVRAMSAL YAKLAŞIM Matematikle ilgili bilgilerin kavramsal temellerin oluşturulmasına daha çok zaman ayırmayı; böylece kavramsal bilgi ve beceriler arasında ilişkiler kurmayı gerektirmektedir. Öğrencilerin somut deneyimlerinden, sezgilerinden matematiksel anlamlar oluşturmalarına ve soyutlama yapabilmelerine yardımcı olmayı amaçlar. Matematiksel kavramların geliştirilmesinin yanı sıra problem çözme, iletişim kurma, akıl yürütme ve ilişkilendirme gibi becerilerin geliştirilmesi amaçlanmıştır.

63 ÇOKLU ZEKA KURAMI 8 öğrenme alanını benimser.
Her öğrencinin ilgili zeka türü ile öğrenmede başarıya ulaşılacağını savunur. Her öğrencide birden çok zeka türü bulunabilir. Ama her zaman baskın olan bir zeka alanı bulunur.

64 HAYAT BİLGİSİ DERSİ PROGRAMI
Temel yaklaşımı yapılandırmacı kuramdır. 3 temadan oluşur.(Okul Heyecanım, Benim Eşsiz Yuvam, Dün Bugün Yarın) Öncelikli amacı öğrencilerin temel yaşam becerilerini kazanmalarına ve olumlu kişisel nitelikler geliştirmelerine yardımcı olmak.

65 MATEMATİK PROGRAMI Kavramasal ve yapılandırmacı yaklaşıma göre hazırlanmıştır. Her çocuk matematiği öğrenebilir ilkesine dayanır. Derslerin işlenişi materyaller ve etkinliklerle desteklenmektedir. Ders konuları günlük yaşamla paralel hale getirilmiştir.

66 FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI
Çok ve yüzeysel bilgi yerine, az ve özümsenmiş bilgi temeline dayanır. Fen ve teknoloji okur-yazarı bireyler yetiştirmeyi amaçlar.

67 SOSYAL BİLGİLER PROGRAMI
Eleştirel düşünen, doğru karar veren, sosyal yaşamda etkin, hak ve sorumluluklarını bilen bireyler yetiştirmeyi amaçlar. Yapılandırmacı ve öğrenci merkezli yaklaşımı temele alır. Sorgulayan, kıyaslayan ve karar veren bireyler yetiştirmek amaçlanmıştır.

68 TÜRKÇE PROGRAMI İlkokuma yazma öğretiminde “ses temelli cümle öğretimi” benimsenmiştir. Bitişik eğik el yazısı yazma öğretiminin temelini oluşturmuştur. Görsel okuma, görsel sunu öğrenme alanları oluşturulmuştur. Öğrencilerin gelişim özelliklerine göre dil bilgisi konularında sezdirme yolu benimsenmiştir.

69 KAYNAKÇA 1. Ergün, Mustafa. Türk Eğitim Tarihi,
2.Ergün, Mustafa Atatürk Devri Türk Eğitimi 3.Ergün, Mustafa Ders Programları ve Ders Kitapları1, 4.Ergün, Mustafa Mederseden Mektebe Osmanlı Eğitim Sistemi 5.Ergün, Mustafa ve Duman, Tayyip 19 yy’da OsmanlıAskeri Okullarının Ders Programları ve Ders Kitapları(makale) 6.Arslan Mustafa. Cumhuriyet Dönemi ilköğretim Programlarının Belli-başlı Özellikleri(makale) 7.Akyüz, Yahya. Türk Eğitim Tarihi( Başlangıçtan 1999’a) 8. Binbaşıoğlu, Cavit. Türkiye’de Eğitim Bilimleri Tarihi 9.Sakaoğlu, Necdet. Osmanlıda Günümüze Eğitim Tarihi


"DERS PROGRAMLARI REFORMLARI SEÇİL KORCAN KARAKAŞ ONUR ŞAHİN" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları