Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ödev 7 Şekilde gösterilen kablolarda 0.5 kN’un üzerinde çekme kuvveti oluşmaması için asılı olan kovanın ağırlığını (W) bulunuz. W.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ödev 7 Şekilde gösterilen kablolarda 0.5 kN’un üzerinde çekme kuvveti oluşmaması için asılı olan kovanın ağırlığını (W) bulunuz. W."— Sunum transkripti:

1 Ödev 7 Şekilde gösterilen kablolarda 0.5 kN’un üzerinde çekme kuvveti oluşmaması için asılı olan kovanın ağırlığını (W) bulunuz. W

2 E noktasının SCD’ı

3 B noktasının SCD’ı En riskli durum [3]

4 Momentler Prensibi (Varignon teoremi)
Bu ilke, bir kuvvetin bir noktaya göre momentinin bu kuvvetin bileşenlerinin bu noktaya göre momentlerinin eşit olduğunu ifade eder. Vektörel çarpımın dağılma özelliğinin kullanılmasına dayanır. İki boyutlu problemlerde, kuvveti kartezyen bileşenlerine ayırdıktan sonra moment analizini skaler analizle yapmak mümkündür.

5 Momentler Prensibi (Varignon teoremi)
F kuvvetine dik mesafeyi (d) bulmaya gerek kalmadan, bileşenlerine ayırmak daha pratik !

6 Örnek 14 O noktasında oluşan momenti belirleyiniz. ÇÖZÜM 1

7 ÇÖZÜM 2

8 (5kN)cos75 ÇÖZÜM 3

9 Ödev 8 6 m 3 m Sokak lambasını kaldırmak için F kuvvetinin A noktasında 2250 Nm saatin tersi yönünde moment oluşturması gerekmektedir. Bu durumda F kuvvetinin şiddeti ne olmalıdır? Cevap: N

10

11

12 Bir kuvvetin bir eksene göre momenti
Bir kuvvetin bir noktaya göre momenti hesaplanırken, moment ve moment ekseninin, kuvvet ve moment kolunu içeren düzleme daima dik olduğu unutulmamalıdır. Bazen bu momentin, söz konusu noktadan geçen belirli bir eksen üzerindeki bileşenini bulmak gerekebilir. Skaler veya vektörel analiz kullanılabilir. Örn: Bulonu gevşetebilecek moment y ekseni etrafındaki My momentidir. x ekseni etrafında oluşan momentin bulonu gevşetmeye bir etkisi yoktur.

13 Skaler hesap F kuvvetinin y ekseni etrafında moment yaratan moment kolu: “dy=dcos” olduğuna göre, M= Fdy = F(dcos) olarak bulunur.

14 Vektörel hesap Şekilde gösterilen F kuvvetinin y eksenine göre momentini bulmak için önce, F kuvvetinin y ekseni üzerinde herhangi bir nokta “O”ya göre momenti bulunur. Mo momentinin y eksenine göre izdüşümü olan My bileşeni (y ekseni etrafındaki moment) ise skaler çarpım kullanılarak bulunur. (sonuç skaler) y eksenindeki birim vektör

15 Genelleştirince: Bu çarpıma skaler üçlü çarpım denir. Vektörler kartezyen formda ifade edilirse; Skaler üçlü çarpım determinant formda da yazılabilir:

16 Ma negatif çıkarsa ‘nın tersi yönündedir.
1. Satır 2. Satır 3. Satır 1.satır: a-a' ekseninin yönünü belirleyen birim vektörün kartezyen bileşenleri 2.satır: a-a ekseninin herhangi bir yerinden, F kuvvetinin etki çizgisinin herhangi bir yerine olan pozisyon vektörünün kartezyen bileşenleri 3. satır: F kuvvetinin kartezyen bileşenleri Ma belirlendiğinde Ma’yı kartezyen vektör şeklinde ifade edebiliriz : Ma negatif çıkarsa ‘nın tersi yönündedir.

17 Ödev 9 F kuvvetinin OA borusunun doğrultusundan geçen eksene göre oluşan momentin şiddetini bulunuz. Kartezyen vektör cinsinden ifade ediniz. Ve moment ekseninin yön kosinüslerini bulunuz. Cevap : 100 Nm

18 KT

19 KT

20 A noktasına göre momentini AE eksenine göre momentini bulunuz
ÖRNEK: Şekil 4’deki dikdörtgen levha A ve B dirsekleri ve CD kablosu ile yz-düzlemindeki bir duvara bağlanmıştır. CD kablosunun taşıdığı kuvvet 200 N’dur. D’nin koordinatları: D(0, 360, 120) mm’dir. Buna göre tel tarafından C noktasına uygulanan bu kuvvetin; A noktasına göre momentini AE eksenine göre momentini bulunuz .

21 Kuvvet Çiftleri Kuvvet çifti, aralarındaki dik uzaklık d olan, aynı büyüklükte ve zıt yöndeki paralel iki kuvvet olarak tanımlanır. Bileşke kuvvet sıfır olduğundan, kuvvet çiftinin tek etkisi dönme eğilimi yaratmaktır. Kuvvet çifti ile üretilen moment, bir O noktasında oluşan iki kuvvetin momentleri toplamına eşittir. Momentin, rA, rB konum vektörlerine değil, sadece kuvvetler arasındaki konum vektörüne bağlı olması nedeniyle, kuvvet çiftinin momentinin bir serbest vektör olduğu, herhangi bir noktada etki edebileceği söylenebilir.

22 Skaler Formülasyon Vektörel Formülasyon Kuvvet çiftinin momenti:
F= kuvvetlerden birinin büyüklüğü d= kuvvetler arasındaki dik uzaklık (moment kolu) Kuvvet çifti momentinin doğrultu ve yönü sağ el kuralı ile belirlenir. Vektörel Formülasyon Kuvvet çiftinin momenti vektörel (çapraz) çarpımla:

23 Eşdeğer (Denk) Kuvvet Çiftleri
İki farklı kuvvet çifti, aynı şiddet ve yöne sahip moment etkisi yaratıyorsa, bu iki kuvvet çiftine “eşdeğer kuvvet çifti” denir. M= 30 N (0.4 m) = 40 N (0.3 m) = 12 Nm

24 Bileşke Moment Kuvvet çifti momentleri, serbest vektörler olduğundan vektörel olarak toplanabilirler. Cismin üzerine ikiden fazla kuvvet çifti momenti etki ediyorsa bu kavram genelleştirilebilir.

25 Örnek 15 Üç farklı kuvvet çiftinin cisim üzerinde yarattığı bileşke momenti skaler hesapla bulunuz.

26 Örnek 16 Boruya etkiyen iki kuvvet çiftinin yaratmış olduğu momentin bileşkesini bulunuz.

27 Ödev 10 Boruya etkiyen kuvvet çiftinin momentini belirleyiniz.
Cevap : j Nmm

28 25 N 25 N KT

29 KT

30 Kuvvet ve Kuvvet Çifti Sistemlerinin Basitleştirilmesi
Bazen bir kuvvet ve moment sistemini daha basit ve eşdeğer başka bir kuvvet sistemine indirgemek gerekebilir. Bu eşdeğer sistem belli bir noktaya etkiyen bileşke kuvvet ve momentten oluşmalıdır. Bu yeni sistem, orijinal sistemle aynı dış etkileri yaratıyorsa, yeni kuvvet sistemine “eşdeğer kuvvet sistemi” denir. Dış etkiler, Eğer cisim herhangi bir yere bağlı değilse ötelenme ve dönme etkileridir Eğer cisim mesnetli ise (bağlı) yarattığı mesnet tepkileridir

31 Kuvvet ve kuvvet çifti sisteminin bileşkesi
Bir rijit cisme kuvvetler ve kuvvet çifti momentlerinden oluşan bir sistem etkiyorsa, cisim üzerindeki dış etkileri, kuvvet ve kuvvet çifti momenti bileşkelerini kullanarak incelemek daha basittir. M kuvvet çifti momenti, bir serbest vektör olduğundan, doğrudan O noktasına taşınır. F1 ve F2 kayan vektörlerdir ve O noktası bu kuvvetlerin etki çizgisi üzerinde olmadığından moment oluşturur. Oluşan momentler de O noktasına taşınmalıdır.

32 Eğer kuvvet sistemi x-y düzleminde ise, ve momentler de bu düzleme dik (z ekseni doğrultusunda) ise, yukarıdaki vektör formülasyon, skaler formülasyon halini alır.

33 Örnek 17 Etkiyen kuvvetleri O noktasında eşdeğer kuvvet ve moment sistemine indirgeyin. Kuvvet Toplamı

34 Moment Toplamı

35 Örnek 18 Soru: Etkiyen kuvvetleri ve momenti O noktasında eşdeğer bileşke kuvvet ve moment sistemine indirgeyin. Problem 3 boyutlu olduğu için vektörel analizle daha kolay çözülebilir, bunun yanısıra skaler çözüm de yapmak mümkündür.

36 VEKTÖREL ANALİZ Kuvvet Toplamı

37 Moment Toplamı

38 Kuvvet Sistemlerinin Daha da Basitleştirilmesi
Bir kuvvet sistemi, aynı noktaya etkir veya aynı düzlemde bulunur ya da paralelse, tek bir P noktasında etkiyen bir tek bileşke kuvvete indirgenebilir. Çünkü bu hallerin herbirinde FR ve MRO kuvvet sistemi, herhangi bir O noktasında basitleştirildiğinde daima birbirine dik olur.

39 Bir noktadan geçen kuvvet sistemleri
Bütün kuvvetlerin etki çizgileri O noktasından geçiyorsa, kuvvet sistemi moment oluşturmaz. Eşdeğer kuvvet sistemi kuvvetlerin vektörel toplamıyla bulunur:

40 Düzlemsel Kuvvet Sistemleri
Kuvvetlerin bulunduğu düzleme dik doğrutulu kuvvet çifti momentleri içerebilen düzlemsel kuvvet sistemleri tek bir bileşke kuvvete indirgenebilir. Kuvvetlerin bileşkesi : olarak hesaplanır ve yine aynı düzlemdedir. Kuvvetlerin oluşturduğu moment ekseni bu düzleme diktir. Dolayısıyla kuvvetlerin bileşkesi FR O noktasına göre aynı momenti yaratacak şekilde, O’dan d kadar mesafede konumlandırılabilir.

41 Paralel kuvvet sistemleri
Bu sistem z eksenine paralel kuvvetlerden oluşmaktadır. Bu durumda, O noktasındaki bileşke kuvvet de z eksenine paralel olmak zorundadır.

42 Her bir kuvvet x-y düzlemindeki bir O noktasına taşındığında, bileşke kuvvet sadece x ve y eksenlerine göre bileşenlere sahip olan bir kuvvet çifti momenti üretir. Buna göre, oluşan bileşke momenti, FR bileşke kuvvetine diktir. Bu nedenle kuvvet sistemi daha da basitleştirilerek tek bir FR kuvvetine indirgenebilir. “d” mesafesi şu şekilde bulunur:

43

44 Örnek 19 Kirişe etkiyen kuvvet ve moment sistemini eşdeğer tek bir kuvvete indirgeyiniz ve kirişi kestiği yeri bulunuz.

45 Kuvvet Toplamı

46 Moment Toplamı

47 ÖRNEK: Şekil 1’de görülen yükleme sistemini eşdeğer tekil kuvvete indirgeyiniz ve bileşke kuvvetin yerini belirleyiniz. 10 kNm

48 Örnek 20 175 N Şekildeki vince etkiyen kuvvetleri eşdeğer tek bir kuvvete indirgeyin ve bu kuvvetin etki çizgisinin AB kolonunu ve BC kirişini kestiği yerleri belirleyiniz. Kuvvet Toplamı 260

49 Moment Toplamı = = 175 N

50 Veya; = 175 N

51 Ödev 11 Şekilde gösterilen döşeme birbirine paralel dört kuvvetin etkisi altındadır. Eşdeğer tekil kuvvetin yönünü ve yerini bulunuz. Cevap: FR= N x= 3 m ; y= 2.5 m

52 KT

53 KT

54 ÖRNEK: Aşağıda y eksenine paralel 4 adet kuvvetin şiddetleri ve xz düzlemini kestiği noktaların koordinatları verilmiştir. Bu kuvvetlere eşdeğer bileşke kuvvetin şiddetini ve uygulama noktasını bulunuz. Fi (kN) 5 -10 -20 15 (xi, zi) (m) (-3,-2) (-1,3) (2,2) (3,-1)


"Ödev 7 Şekilde gösterilen kablolarda 0.5 kN’un üzerinde çekme kuvveti oluşmaması için asılı olan kovanın ağırlığını (W) bulunuz. W." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları