Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

+ YAZILI İ LET İŞİ M. + YAZININ TAR İ HÇES İ Yazı ilk icat edildi ğ i dönemlerde bitki yapraklarına (eski Mısırda Papirüs yapraklarına), ta ş lara, ve.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "+ YAZILI İ LET İŞİ M. + YAZININ TAR İ HÇES İ Yazı ilk icat edildi ğ i dönemlerde bitki yapraklarına (eski Mısırda Papirüs yapraklarına), ta ş lara, ve."— Sunum transkripti:

1 + YAZILI İ LET İŞİ M

2 + YAZININ TAR İ HÇES İ Yazı ilk icat edildi ğ i dönemlerde bitki yapraklarına (eski Mısırda Papirüs yapraklarına), ta ş lara, ve sıkı ş tırılmı ş toprak yüzeylere (tabletler) kazılarak yazılıyordu. Bilgiler kulaktan kula ğ a de ğ i ş erek yayılırken, yazılı bir ş ekilde saklanmaya ba ş lanması, bilginin do ğ ru bir biçimde ve uzun yıllar saklanır olmasına olanak sa ğ ladı

3 + YAZININ TAR İ HÇES İ Hiyeroglif yazısı Çivi yazısı

4 + YAZININ TAR İ HÇES İ Daha sonraki yüzyıllarda, Çin'de İ.Ö 2500 yılları civarında mürekkep ve İ.S 105 yılı civarında da ka ğ ıt yapıldı ğ ı sanılmaktadır. Ka ğ ıdın ve mürekkebin bulunmasıyla el yazması kitapları ortaya çıkmı ş olması ve nihayet 1438 yılında Avrupa'da Gütenberg'in bugünkü anlamda matbaayı icat etmesi ile bilgilerin çok daha insan tarafından payla ş ılmasını ve e ğ itimin somut bir hale gelmesini sa ğ lamı ş tır.

5 + YAZILI İ LET İŞİ M İ N OLUMLU YÖNLER İ Göndericinin ve alıcının mesajı tekrar tekrar okuma olana ğ ı ve belgelerin saklanabilir olması yazılı ileti ş imde hataları en aza indirir.

6 + YAZILI İ LET İŞİ M İ N OLUMLU YÖNLER İ Yazılı ileti ş im, sözlü ileti ş ime göre, alıcının onu okuması, algılaması, yorumlaması ve cevaplaması sebebiyle gecikmeli olarak kurulur. Göndericinin mesajı tekrar gözden geçirme ve yeniden düzenleme olana ğ ı vardır. Mesajın do ğ ru ula ş masını sa ğ lar ve kanallardan geçerken olu ş abilecek arıza ve anlam sapmalarından korur. Alıcının da tekrar okuma olana ğ ının olması, mesajın do ğ ru anla ş ılmasını ve buna ba ğ lı olarak da verilecek cevabın sa ğ lıklı olmasını mümkün kılar.

7 + YAZILI İ LET İŞİ M İ N OLUMLU YÖNLER İ Ayrıca belgelerin saklanabilir olması (ar ş ivleme), daha sonra çıkabilecek anla ş mazlıklarda kanıt olu ş turdu ğ u için sözlü ileti ş imde kar ş ıla ş ılan pek çok sorun yazılı ileti ş imde yoktur. "Özellikle örgütsel ileti ş imde, "kurum içi“ ve "kurum dı ş ı" ileti ş imi sa ğ lamakta yazılı ileti ş imin önemi büyüktür.“ Uzun ve kapsamı geni ş mesajlar bozulmadan alıcıya ula ş ır.

8 + YAZILI İ LET İŞİ M İ N OLUMLU YÖNLER İ Yazılı mesajları ço ğ altma ve aynı anda da ğ ıtma imkanı vardır.

9 + YAZILI İ LET İŞİ M İ N OLUMSUZ YÖNLER İ Geri bildirimin olmaması veya geç olması sorun yaratabilir.” Yazılı İ leti ş im daha fazla zaman ve çaba gerektirir. Mesajı görmesini istemedi ğ imiz ki ş ilerin eline geçebilir.

10 + TOPLUMSAL HAYATTA YAZI TÜRLER İ Fakat "yazılı ileti ş imde" yazılı ş amacı bakımından gruplamak gerekirse İş yazıları, Resmi yazılar, Özel yazılar

11 + İş ya ş amındaki yazılar ve çe ş itleri Sirküler Bülten Toplantı tutanakları Sipari ş Mektubu Talep Mektubu Onay Yazısı Teyit (do ğ rulama) mektubu Formlar Teminat mektubu

12 + Sirküler İş ile ilgili de ğ i ş iklik(ler)i veya yeni bir uygulamayı di ğ er kurum veya ş ubelere bildirmek amacıyla hazırlanır.

13 + Bülten İş letmeler, çalı ş anlan arasındaki ileti ş imi arttırmak ve etkinle ş tirmek için, i ş letme içindeki önemli olayları, etkinlikleri, görev de ğ i ş ikliklerini belirli periyotlarla yayınladıkları küçük bir dergi ş eklindeki bültenlerle duyururlar.

14 + Toplantı tutanakları: İş toplantılarından sonra, toplantının gündemini, görü ş ayrılıklarını, alınan kararları ve katılımcıların isimlerini içeren bir tutanak hazırlanır. Bu belge onaylanır, ar ş ivlenir ve birer kopyası da katılımcılara da gönderilir.

15 + Sipari ş Mektubu: Genellikle form ş eklinde düzenlenmi ş ve bir ürün ya da hizmet alımı için kullanılan yazılardır

16 + Teklif Mektubu: Bir ürün veya hizmet satı ş ını gerçekle ş tirmek amacıyla hazırlanmı ş, satı ş bedelini ve ş artlarını da içeren yazılardır.

17 + Talep Mektubu: Her hangi bir konuda fiyat sorma bilgi alma ve ş artlan ö ğ renme amacıyla hazırlanan yazılardır.

18 + Teyit (do ğ rulama) mektubu Anla ş maya varılmı ş bir i ş in onaylanması amacıyla yazılan mektuplardır.

19 + Formlar İş letmelerde bazı yazılar çok sık kullanılmaktadır. Bu yüzden bazı yazılara i ş letmenin prensipleri do ğ rultusunda belli bir format uygulanır ve form haline getirilir. Kayıt formu, malzeme talep formu, i ş ba ş vuru formu, rezervasyon formları gibi önceden basılmı ş ve gerekli yerleri kullanıcının doldurmasına ayrılmı ş yazılardır.

20 + Teminat mektubu Banka ve di ğ er finans kurulu ş ları tarafından Bir i ş yerine i ş yaptıracak olan di ğ er i ş letme veya ş ahıslara verilen kredi mektubudur. Banka veya finans kurulu ş u, bu i ş yerinin i ş i gerçekle ş tirecek parası oldu ğ unu di ğ er ş ahıs veya i ş yerine do ğ rular.

21 + RESM İ YAZILAR Dilekçeler Raporlar Tutanak (zabıt) Sözle ş me Ş artname Genelge Vekaletname

22 + Dilekçeler Bir iste ğ imizi ya da ş ikayetimizi resmi makamlara bildirmek için, sundu ğ umuz kısa bir yazıdır ve hepimiz ya ş amımız boyunca pek çok defa dilekçe yazmak durumunda kalabiliriz.

23 + D İ LEKÇE YAZARKEN D İ KKAT ED İ LMES İ GEREKENLER Çizgisiz beyaz kâ ğ ıt kullanılmalıdır. Kâ ğ ıdın arka yüzüne geçilmemeli, çok gerekliyse ikinci kâ ğ ıt kullanılmalıdır. Sorun hangi kurumu ilgilendiriyorsa ona hitap edilerek ba ş lanmalıdır. Yer ve tarih belirtilmelidir. Bilgisayarla ya da daktiloyla yazılmalı; el yazısı kullanılması halinde yazının kitap harfleriyle, açık, okunaklı olmasına özen gösterilmelidir.

24 + D İ LEKÇE YAZARKEN D İ KKAT ED İ LMES İ GEREKENLER Ciddi, resmi, saygılı bir dil ve üslup kullanılmalıdır. Sorun/durum ya da dilek kısa ve açık olarak ifade edilmelidir. Gereksiz ayrıntılara ve ki ş iselli ğ e yer verilmemelidir. İ stenen ş ey yasalara uygun olmalı; yasal çerçeve kesinlikle a ş ılmamalıdır. Bir ş ikâyet söz konusuysa sorun mutlaka belgeler ve tanıklarla (tanıkların isimleri) kanıtlanmalıdır Dalkavukluk ve yalvarmacılı ğ a asla yer verilmemelidir

25 + D İ LEKÇE YAZARKEN D İ KKAT ED İ LMES İ GEREKENLER Bir konuda üst makamın bilgilendirilmesi amaçlanmı ş sa "....durumu bilgilerinize saygılarımla arz ederim", üst makamın bir sorunu çözmesi, bir i ş lemi ba ş latması isteniyorsa "gere ğ ini saygılarımla arz ederim", yapılacak bir i ş lem için izin isteniyorsa "izninizi saygılarımla arz ederim“ gibi saygı ifadeleriyle son bulmalıdır.

26 + D İ LEKÇE YAZARKEN D İ KKAT ED İ LMES İ GEREKENLER Do ğ ru, düzgün, özenli ve net bir Türkçe ile yazılmalıdır. Yazım ve noktalama kurallarına dikkat edilmelidir. Mutlaka imzalanmalıdır. Dilekçe sahibi adını ve açık adresini belirtmelidir. Dilekçeye eklenecek ek belgeler yazının sonunda "ekler" ba ş lı ğ ı altında maddeler halinde sıralanmalıdır.

27 + Raporlar Bir konuyla ilgili inceleme, deney, ara ş tırma, gözlem ve bunun gibi çalı ş maların sonuçlarını resmi bir dille açıklayarak ilgili ş ahıs ya da makamlara bildirmeye yarayan yazılardır.

28 + Raporların özellikleri Hakkında bilgi sahibi olunan, üzerinde ara ş tırma yapılan bir konuyla, belirli bir uzmanlık alanıyla ilgili olarak yazılır. Belirli bir ara ş tırma sürecinin yanı sıra gözlem, deney ve incelemeye dayanır. Kaynaklardan yararlanmak esastır. Kaynakların, bilgi ve belgelerin, tanıkların vs. mutlaka açık ve tam olarak belirtilmesi gerekir. (Yazılı kaynaklar: Kitap, makale, haber) (Sözel kaynaklar: Uzmanlarla görü ş meler, derlemeler vb)

29 + Raporların özellikleri Toplanan bilgilerin de ğ erlendirilmesi, sınıflandırılması gerekir. Gerek ara ş tırma sürecinde gerekse sonuçların yazımı a ş amasında planlı olmak gerekir Sebep-sonuç ili ş kisine dikkat edilmelidir. İ ddia-kanıt-sonuç sistemi izlenmelidir. Detaycı ve dikkatli olunmalıdır. Açıklık, kesinlik, inandırıcılık, güvenilirlik ta ş ımalıdır. Ula ş ılan kesin bir yargıyı içerir. Ciddiyet esastır. Açık, anla ş ılır, düzgün ve do ğ ru Türkçe kullanılmasına özen gösterilmelidir. Yazım ve noktalama kurallarına uyulmalıdır.

30 + Tutanak (zabıt) Tutana ğ ın birkaç tarifi vardır; Meclis, kurul ve mahkeme gibi yelerde her söz alanın sözlerini oldu ğ u gibi yazıya geçirilmesiyle olu ş turulan bir belgedir. Konuyla ilgili görevlilerin hazırladı ğ ı ve imzaladı ğ ı "bir durumu" anlatan yazıdır. Tutanaklar kanıt yerine geçer.

31 + Sözle ş me İ ki veya daha fazla ki ş i arasında yapılan ve ko ş ullarına uyulması yasayla desteklenmi ş anla ş malardır. Sözle ş me taraflardan birinin yaptı ğ ı önerilere kar ş ı taraf yada tarafların da benimsemesiyle olu ş ur. Bir sözle ş mede tarafların kar ş ılıklı çıkarları vardır. Sözle ş menin geçerli olabilmesi için tarafların sözle ş meyi özgür iradeleri ile kabul etmi ş ve imzalamı ş olmaları gerektirir.

32 + Ş artname Bir i ş i yaptırma, mal veya hizmet satın alma gibi i ş leri gerçekle ş tirmek isteyen tarafın hazırladı ğ ı ve di ğ er tarafın uymak zorunda oldu ğ u ko ş ulların saptandı ğ ı resmi belge.

33 + Genelge Yasa ve yönetmeliklerin nasıl uygulanaca ğ ı konusunda yol göstermek ve aydınlatmak ve dikkat çekmek amacıyla hazırlanıp ilgili makamlara gönderilen yazı.

34 + Vekaletname Bir kimsenin kendi yerine i ş görebilmesi için ba ş kasını görevlendirmesidir. Resmi olarak geçerli olabilmesi için noter hazırlanıp onaylanması ve vekaleti veren ki ş inin imzasını ta ş ması gerek

35 + YAZI Ş MALARINDA NELERE D İ KKAT ETMEL İ Y İ Z? İş letmeler mektupların içeri ğ i kadar biçim ve di ğ er ş ekil ş artlarına da önem vererek, belli bir formu, standart olarak kurumlarına yerle ş tirmek isterler. Mektubun alan düzenlemesi ba ş lıca a ş a ğ ıdaki noktalarda de ğ erlenebilir

36 + YAZI Ş MALARINDA NELERE D İ KKAT ETMEL İ Y İ Z Ka ğ ıt ve Yazım Sınırları (Marjlar) Yazım Düzeni Ba ş lık (Antet) Tarih Yazımı İ ç Adres Hitap Sözcü ğ ü Dikkati Çekilen Ki ş i, Konu, İ lgi, Referans Mektup Metni Sonuçta Taltif Cümlesi İ mza Yazanın Kimli ğ i Ekler

37 + Ka ğ ıt ve Yazım Sınırları (Marjlar) Mektuplar A4 dosya (fotokopi) ka ğ ıdına veya Amerikan mektup ka ğ ıdına yazılırlar. Sa ğ ve sol kenarlardan, genelde 2.5 cm bo ş luk bırakılır. Yazılacak metin kısa ise, sa ğ ve sol sınırlar 5 cm ye kadar geni ş letilebilir. Alt sınır, aynı ş ekilde 2.5 cm den az olmamalıdır. Mektubun ana gövdesi, dosya ka ğ ıdı ortalanarak yazılmalıdır.

38 + Yazım Düzeni Etkinlik ve sürat açısından birçok firma standart mektup düzenini seçmi ş tir. Ba ş lıca mektup biçimleri ş unlardır: Sola dayalı, Yarı sola dayalı, Paragraf ba ş ı yapılmı ş, Basitle ş tirilmi ş biçim.

39 + SOLA DAYALI MEKTUP ÖRNE Ğİ

40 + PARAGRAF BA Ş I YAPILMI Ş

41 + SERBEST T İ P MEKTUP

42 +

43 + Ba ş lıklı (Antetli) Ka ğ ıt Ş irketler ço ğ unlukla yazı ş malarında ba ş lıklı (Antetli) ka ğ ıt kullanırlar. Ba ş lıklı ka ğ ıt yoksa mektubun ba ş kısmına ş irketi tanımlayıcı, ba ş lık yazmak gerekir. Ba ş lık, ço ğ unlukla ş irketin simgesi (logosu), ismi ve kısa adresini kapsar.

44 + Tarih Yazımı Ba ş lıktan hemen sonra gelir. Ortalı, sa ğ a dayalı veya sola dayalı olarak yazılabilir. Mektubun uzunlu ğ una göre, ba ş lıktan iki veya dört bo ş luk sonra yazılır. Antetli ka ğ ıtlarda tarih için, özel bir düzenlenmi ş olabilir. Tarihlerde aylar yazıyla kısaltılmadan tam olarak yazılır ve noktalama i ş areti konulmaz. Resmi yazı ş malarda tarih, sa ğ üst kö ş eye yazılır.

45 + Referans Numarası ve Sayı Referans numarası olarak da isimlendirilen “Sayı” uygulamasıyla, aranıldı ğ ında bir mektubun kolay bulunması ama amaçlanır. Referans numaraları genellikle dosya veya kayıt numaralarına göre verilir.

46 + Konu Yazının ta ş ıdı ğ ı ana fikrin çok kısa bir özetidir. Kamu kurulu ş larının yazı ş malarında, ”SAYI:” ifadesinin bir aralık a ş a ğ ısına ve ka ğ ıdın sol” metin sınırından” itibaren yazılır. Sonunda “hk.”, “dair”, ”ait” gibi geçmeyecek ş ekilde, ikinci satırda “Konu:” sözcü ğ ünün altı bo ş bırakılarak, ilk satır hizasında yazılır. Özel kurumların kullandı ğ ı yazı ş malarda, iç adresten sonra, sola dayalı olarak, küçük harflerle yazılır. Konuyu açıklayan ifadenin sonunda noktalama i ş areti kullanılmaz. Dikkatine sunulan ki ş i “Konu:” ba ş lı ğ ından sonra yazılır ve ilgili ki ş inin isminden sonra virgül konur.

47 + KONU (Resmi Kurumlar için)

48 + KONU (ÖZEL KURULU Ş LAR)

49 + İ ç adres ve hitap cümlesi yazının gönderildi ğ i ki ş i veya kurumu belirler. Kamu kurulu ş larının yazı ş malarında,”Konu”dan sonra, iki ila dört satır bo ş lu ğ u bırakarak ortalı biçimde, gönderilece ğ i makamın resmi adında kısaltma yapılmadan, büyük harflerle; Ba ğ lı kurulu ş lar ise, ana kurulu ş un altında,küçük harflerle, noktalama i ş areti olmaksızın yazılır. Resmi belgelerde ki ş ilerin adları küçük harfle, soyadları büyük harfle yazılır. Ş ehir isimleri büyük harfle belirtilir. Mektup ki ş iye özel ise; hitap cümlesi iç adresten önce ve noktalama i ş areti kullanılmadan yazılır.

50 + İ ç adres ve hitap cümlesi Özel kurumların kullandı ğ ı yazı ş malarda, İ ç adresin amacı, mektup gönderilen ki ş inin veya kurumun adresini tam olarak belirlemektir. Adres mektubun uzunluk veya kısalı ğ ına ba ğ lı olarak, tarih çizgisini takiben, iki ila dört satır bo ş lu ğ undan sonra, sola dayalı olarak yazılır. İ ç adreste, satır sonlarında noktalama i ş aretleri ve kısaltmalara yer verilmez (Unvan, cadde ve sokak kısaltmalarıyla ş irket türü dı ş ında). Bireylere hitap durumunda, Sayın, Dr, Prof. Dr,Doç. Dr, Gen. gibi nezaket ve unvan bildiren sözcükler kullanılır.

51 + Özel Kurulu ş ların Yazı ş malarında İ ç Adres

52 + İ lgi Yazılan yazının önceki bir yazıya ek, ya da kar ş ılık oldu ğ unu ya da bazı belgelere ba ş vurulması gerekti ğ ini belirten bölümdür. Kamu kurulu ş larının yazı ş malarında, iç adresten sonra üç satır aralı ğ ı verilerek, sol metin sınırı hizasından yazılır. Bir satırı geçerse, daha sonraki satırlar içerlek yazılır. İ lgide, tarih ve referans numarası tam olarak belirtilir. Faksla gelen yazılar için faks referans numarası belirtilir. Özel kurulu ş ların yazı ş malarında, iç adresten sonra üç satır aralı ğ ı verilerek, paragraf ba ş ı veya sol metin sınırı hizasından yazılır.

53 + MEKTUP METN İ Bir konu yada dü ş ünceyi açıklayan paragraf, bend ve alt bend bölümlerinden olu ş ur. Adresten, konu ba ş lı ğ ından, hitap cümlesinden, veya ilgi yazısından sonra, iki satır bo ş lu ğ u bırakılarak yazılır

54 + KAPANI Ş TA NEZAKET CÜMLES İ Kamu kurulu ş larının yazı ş malarında, bu tür iltifat cümlelerinin yerine, daha çok “rica ve arz” terimleri kullanılmaktadır. Alt makama yazılan yazılar “rica ederim.”, Üst ve aynı düzey makamlara yazılan yazılar “arz ederim.”, Üst ve ast makamlara da ğ ıtımlı olarak yazılan yazılar “arz ve rica ederim.” ş eklinde bitirilir.

55 + İ MZA İ mza, yazının sahibini belirler. Yazının uzunlu ğ una göre, “Saygılarımla,” veya “arz ve rica ederim.” Sözcü ğ ünden sonra, iki ila be ş satır aralı ğ ı olarak ayrılan bo ş lu ğ a imza atılır. İ mza, “Saygılarımla,” sözcü ğ ünün tam altına gelecek ş ekilde düzenlenir. Di ğ er bir deyi ş le, dikey olarak katlanan bir sayfanın, satır hizasında, sa ğ orta kısmına gelecek ş ekilde düzenlenir.

56 + İ MZA Antetli ka ğ ıtta, isim ve unvan belirtilmemi ş se, isim ve unvan, sola dayalı olarak yazılır. Bir satıra sı ğ mayan unvanlar alt satırda tekrar sola dayalı olarak düzenlenir. Her bir kelimenin ilk harfi büyük yazılır. Kelimelerin sonunda noktalama i ş areti kullanılmaz. Mektup tamamlanmadı ğ ı veya imzalanmadı ğ ı sürece geçersizdir. Ancak imzalandıktan sonra bütün hatalardan yazan ki ş i de ğ il imzası bulunan ki ş i sorumludur.

57 + Onay Resmi yazı ş malarda, bir yazının üst makamın onayına sunulması halinde, imza bölümünün dört satır aralı ğ ı altına ve ka ğ ıdın ortasına,büyük harflerle “OLUR” yazılır. Altına, ortalı biçimde, tarih yazılır. İ mza için yeterli bo ş luk bırakıldıktan sonra, onaylayanın adı küçük harf, soyadı büyük harfle yazılıp, altına unvan ortalanarak yazılır. Bu konuda ayrıntılı bilgi için Ba ş bakanlık idareyi geli ş tirme ba ş kanlı ğ ının Resmi Yazı ş ma Kuralları isimli genelgesine ba ş vurulmalıdır

58 + Onay

59 + Yazan Ki ş inin Kimlik Belirteci Mektubu yazdıran (dikte eden) ve yazan ki ş iyi belirlemek için güçlü bir neden varsa, bu uygulamaya ba ş vurulur. Bu uygulamada, imzadan sonra iki bo ş luk bırakılarak, sol sayfa sınırında ilgili ki ş ilerin ba ş harfleri yazılır. Ba ş harfler, büyük harflerle yazılır ve araya / kesme i ş areti konur. “NS/FO” Neriman Serin yazdırdı, Ferdane Oruç yazdı anlamına gelmektedir.

60 + Ekler Ekler, yazıları tamamlayıcı belgelerdir. Bir mektupta, birden fazla ek olabilir. Kamu ve özel kurulu ş ların yazı ş malarında, düzenleme açısından farklılıklar görülmektedir. Özel kurumların yazı ş malarında, mektup bazı içerikleri içeriyorsa, kimlik satırından sonra, Ek sözcü ğ üyle bu durum belirtilir. Birden fazla ek varsa, Ek 1, Ek 2 ş eklinde belirtilir. Öte yandan, eklerin içeri ğ i önemli ise, toplam kaç sayfa oldu ğ un belirtilmelidir.


"+ YAZILI İ LET İŞİ M. + YAZININ TAR İ HÇES İ Yazı ilk icat edildi ğ i dönemlerde bitki yapraklarına (eski Mısırda Papirüs yapraklarına), ta ş lara, ve." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları