Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Endercan Turuşlar Yeminli Mali Müşavir

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Endercan Turuşlar Yeminli Mali Müşavir"— Sunum transkripti:

1 Endercan Turuşlar Yeminli Mali Müşavir
Anonim ve Limited Şirketlerde Tasfiye, Birleşme, Devir ve Bölünme İşlemleri Endercan Turuşlar Yeminli Mali Müşavir

2 Tasfiye : Şirketler aşağıdaki şartların oluşması durumunda tasfiyeye girer; Esas sözleşmedeki şirket süresinin sona ermesi, Şirketin iflasına karar verilmiş olması, Birleşme ve tam bölünme durumlarında, Şirketin amacını gerçekleştirmesinin imkansız olması, Mahkeme kararıyla feshinin istenmesi… Tasfiye , tasfiye kararının ticaret siciline tescil ettirildiği ,iflas halinde ise mahkemenin iflas kararını verdiği tarihte başlar. Tasfiyenin son bulduğu tarih ise son bilanço ve hesap durumunun genel kurulda kabul edilmesi ve tasfiye memurunun ibra edilmesinin ticaret sicilinde tescil edilmesiyle son bulur.

3 Tasfiye: Tasfiye dönemi
Her ne sebeple olursa olsun, tasfiye haline giren kurumların vergilendirilmesinde hesap dönemi yerine tasfiye dönemi geçerli olacaktır. Tasfiye, kurumun tasfiyeye girmesine ilişkin genel kurul kararının tescil edildiği tarihte başlar ve tasfiye kararının tescil edildiği tarihte sona erer. Başlangıç tarihinden aynı takvim yılı sonuna kadar olan dönem ile bu dönemden sonraki her takvim yılı ve tasfiyenin sona erdiği dönem için ilgili takvim yılı başından tasfiyenin bitiş tarihine kadar olan dönem bağımsız bir tasfiye dönemi sayılır. Tasfiyenin aynı takvim yılı içinde sona ermesi halinde tasfiye dönemi, kurumun tasfiye haline girdiği tarihte başlayacak ve tasfiyenin bittiği tarihe kadar devam edecektir.

4 Örnek : Tasfiyenin aynı yıl içinde sonuçlanması hali: Kurumun tasfiyeye giriş tarihi :  18/1/ Tasfiyenin bitiş tarihi :  12/12/ Tasfiye dönemi :  18/1/ /12/2006 Tasfiyenin bir yıldan fazla devam etmesi hali: Kurumun tasfiyeye giriş tarihi :  15/4/2006  Tasfiyenin bitiş tarihi :  4/6/ I. Tasfiye dönemi :  15/4/ /12/ II. Tasfiye dönemi :  1/1/ /12/ III. Tasfiye dönemi :  1/1/2008-4/6/2008

5 Tasfiyenin zararla kapanması halinde düzeltme
Tasfiyenin zararla kapanması halinde tasfiye sonucu, önceki tasfiye dönemlerine doğru düzeltilir ve önceki dönemlerde fazla ödenen vergiler mükellefe iade edilir. Nihai tasfiye sonucunda matrah beyan edilmesi halinde önceki tasfiye dönemlerinin düzeltilmesi söz konusu olmaz. Tasfiye işlemleri sürerken vergi oranında meydana gelecek değişmeler söz konusu düzeltme işleminin yapılmasını gerektirmeyecektir. Düzeltme işlemleri ancak son tasfiye döneminin zararla sonuçlanması halinde yapılacaktır.

6 Örnek : 3/6/2006 tarihinde tasfiyeye giren bir kurumda tasfiye 15/4/2009 tarihinde tamamlanmıştır. Bu kurumda 3/6/2006 – 31/12/2006 tarihleri arasındaki dönem birinci tasfiye dönemini, 2007 ve 2008 yılları ikinci ve üçüncü tasfiye dönemlerini, 1/1/2009 – 15/4/2009 tarihleri arasındaki dönem dördüncü ve son tasfiye dönemini oluşturacaktır. Kurum; I. Tasfiye döneminde TL Kazanç, II. Tasfiye döneminde TL Kazanç, III. Tasfiye döneminde TL Zarar, Son tasfiye döneminde ise TL Zarar, bildirmiştir. Bu beyanlara göre ilk iki dönemde ( =) YTL kurumlar vergisi ödenmiştir. Oysa tasfiyenin kesin ve nihai sonucuna göre kâr; [( ) – ( ) =] YTL’dir. Bu matrah üzerinden ödenmesi gereken kurumlar vergisi ise YTL olacaktır. Bu durumda ( – =) TL kuruma iade olunacaktır.

7 Tasfiyede zamanaşımı Bir yıldan fazla süren tasfiyelerde tarh zamanaşımı, tasfiyenin sona erdiği dönemi izleyen yıldan başlar. Örnek : 11/2/2002 tarihinde tasfiyeye giren bir kurumda tasfiyenin 4/6/2006 tarihinde sonuçlanmış olması halinde tarh zamanaşımı 1/1/2007 tarihinden itibaren başlar ve 31/12/2011 tarihine kadar 11/2/2002 – 4/6/2006 tarihlerini kapsayan tasfiye dönemleri için tarhiyat yapılabilir.

8 Tasfiye beyannameleri
Tasfiye beyannamesi, tasfiyenin aynı takvim yılı içinde başlayıp sonuçlanması halinde, tasfiyenin sonuçlandığı tarihten itibaren otuz gün içinde kurumun bağlı olduğu vergi dairesine verilecektir. Tasfiyeye giriş tarihi ile tasfiyenin sonuçlanma tarihinin farklı takvim yıllarında gerçekleşmesi durumunda, her bir tasfiye dönemine ilişkin tasfiye beyannamesi, tasfiye memuru tarafından tasfiye döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın birinci gününden yirmibeşinci günü akşamına kadar mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine verilecektir.Tasfiyenin sona erdiği döneme ilişkin tasfiye beyannamesi ise tasfiyenin sonuçlandığı tarihten itibaren otuz gün içinde kurumun bağlı olduğu vergi dairesine verilecektir.

9 Örnek : Kurumun tasfiyeye giriş tarihi : 4/6/2006 Tasfiyenin sonuçlandığı tarih :15/4/2008 Kıst dönem için beyanname verme süresi (1/1/ /6/2006) : /10/2006  I. Tasfiye dönemi için beyanname verme süresi (4/6/2006– 31/12/2006) :  /04/2007 II. Tasfiye dönemi için beyanname verme süresi (1/1/2007– 31/12/2007) :  /04/2008 III. Tasfiye dönemi için beyanname verme süresi (1/1/2008– 15/4/2008)                             : /05/2008 Bu şekilde verilecek olan beyannamelere, bilanço ve gelir tablosu ile tasfiye bilançosuna göre ortaklara dağıtılan paralar ve diğer değerlerin ayrıntılı bir listesi de eklenecektir.Tasfiye memurları tasfiye beyannamesinin verilmesiyle birlikte işlemlerinin vergi kanunları yönünden incelenmesini bir dilekçe ile isterler.Dilekçenin verilmesinden itibaren en geç 3 ay içinde incelemeye başlanır.İnceleme sonucunda en geç 30 gün içinde tasfiye memuruna bilgi verilir.

10 Tasfiye kârı Tasfiye halindeki kurumların vergi matrahı tasfiye kârıdır. Tasfiye kârı, tasfiye döneminin sonundaki servet değeri ile tasfiye döneminin başındaki servet değeri arasındaki olumlu farktır. Tasfiye kârı hesaplanırken; - Ortaklar veya kurum sahiplerine tasfiye esnasında avans olarak veya diğer şekillerde yapılan her türlü ödemeler tasfiyenin sonundaki servet değerine, - Mevcut sermayeye ilave olarak ortaklar veya sahipleri tarafından yapılan ödemeler ile tasfiye esnasında elde edilen ve vergiden istisna edilmiş olan kazanç ve iratlar da tasfiye döneminin başındaki servet değerine eklenecektir. Bununla birlikte, hisselerine mahsuben ortaklara dağıtılan, satılan, devredilen veya kurum sahibine iade olunan iktisadi kıymetlerin değerleri dağıtımın, satışın, devrin veya iadenin yapıldığı gün itibarıyla Kurumlar Vergisi Kanununun transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı hükümlerine göre belirlenecektir. Ayrıca, tasfiye kârının hesaplanması sırasında, Kanunun indirilecek giderler, zarar mahsubu, diğer indirimler ve kabul edilmeyen indirimlerle ilgili madde hükümleri de dikkate alınacaktır.

11 Pasif kalemlere ait enflasyon fark hesapları herhangi bir suretle başka bir hesaba nakledildiği veya işletmeden çekildiği takdirde bu işlemlerin yapıldığı dönemlerin kazancı ile ilişkilendirilmeksizin bu dönemde vergiye tabi tutulur. (V.U.K. mük. 298) Ancak öz sermaye kalemlerine ait enflasyon farkları düzeltme sonucu oluşan geçmiş yıl zararlarına mahsup edilebilir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sermayeye ilave edilebilir; bu işlemler kar dağıtımı sayılmaz. düzenlemesi bulunmaktadır. Tasfiye ve sermaye azaltması durumlarında öz sermaye kalemlerine ait enflasyon farklarının (sermaye düzeltmesi olumlu farkları) işletmeden çekilmesi kurumlar vergisi ve kar dağıtımına bağlı gelir vergisi stopajına tabidir. Aynı şekilde geçmiş yıl karlarının tasfiye sonucunda dağıtılması da (sermaye ilave edilmiş olsa da) gelir vergisi stopajına tabidir. Gayrimenkul ve iştirak hissesi satış kazancı istisnası (KVK 5.mad 1-e bendi) fonu satışın yapıldığı yılı izleyen 5. yılın sonuna kadar sermayeye ilave dışında başka bir hesaba aktarılması veya işletmeden çekilmesi ya da kurumun tasfiye edilmesi halinde zamanında tahakkuk etmeyen vergiler vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi ile birlikte geri alınır.

12 TTK’da Birleşme: (1)-Şirketler ;
a) Bir şirketin diğerini devralması, teknik terimle ‘‘devralma şeklinde birleşme’’ b) Yeni bir şirket içinde bir araya gelmeleri, teknik terimle ‘‘yeni kuruluş şeklinde birleşme’’ yoluyla birleşebilir. (2) 6102 Sayılı TTK 136. ila 158.maddeleri uygulamasında kabul eden şirket ‘devralan’ katılan şirket ‘devrolunan’ olarak adlandırılır.

13 Birleşme; (3) Birleşme, devrolunan şirketin malvarlığı karşılığında , bir değişim oranına göre devralan şirketin paylarının , devrolunan şirketin ortaklarınca kendiliğinden iktisap edilmesiyle gerçekleşir. Birleşme sözleşmesi maddenin ikinci fıkrası anlamında ayrılma akçesi de ön görebilir. (4) Birleşmeyle, devralan şirket devrolunan şirketin malvarlığını bir bütün halinde devralır. Birleşmeyle devrolunan şirket sona erer ve ticaret sicilinden silinir. Birleşme ile devir arasındaki ana fark; Birleşmede birleşen şirketlerin tüzel kişilikleri sona erer ve yeni bir şirket kurulur. Devralmada ise bir işletmenin diğer bir işletmeyi ya da işletmeleri tüm aktif ve pasifiyle birlikte satın almasıdır.

14 Sermaye ve şahıs şirketlerinde birleşme;
Sermaye şirketleri (anonim, limited,sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket); a)Sermaye şirketleriyle b) Kooperatiflerle c)Devralan kurum olmaları şartıyla kollektif ve komandit şirketlerle, Şahıs şirketleri (kollektif ve komandit şirketler); Şahıs şirketleriyle b) Devrolunan şirket olmaları şartıyla sermaye şirketleri ve kooperatiflerle birleşebilir.

15 Kurumlar Vergisi Kanununda Birleşme;
KVK 18.maddesinde; (1) Bir veya birkaç kurumun diğer bir kurumla birleşmesi, birleşme nedeniyle infisah eden kurumlar bakımından tasfiye hükmündedir. Ancak, birleşmede tasfiye kârı yerine birleşme kârı vergiye matrah olur. (2) Tasfiye kârının tespiti hakkındaki hükümler, birleşme kârının tespitinde de geçerlidir. Şu kadar ki, münfesih kurumun veya kurumların ortaklarına ya da sahiplerine birleşilen kurum tarafından doğrudan doğruya veya dolaylı olarak verilen değerler, kurumun tasfiyesi halinde ortaklara dağıtılan değerler yerine geçer. (3) Kanunun 17 nci maddesine göre tasfiye memurlarına düşen sorumluluk ve ödevler, birleşme halinde birleşilen kuruma ait olur.

16 Birleşme; KVK 19.maddesi;
(1) Bu Kanunun uygulanmasında aşağıdaki şartlar dahilinde gerçekleşen birleşmeler devir hükmündedir: a) Birleşme sonucunda infisah eden kurum ile birleşilen kurumun kanunî veya iş merkezlerinin Türkiye'de bulunması. b) Münfesih kurumun devir tarihindeki bilânço değerlerinin, birleşilen kurum tarafından bir bütün halinde devralınması ve aynen bilânçosuna geçirilmesi. (2) Kurumların yukarıdaki şartlar dahilinde tür değiştirmeleri de devir hükmündedir.

17 Devirlerde vergilendirme (KVK 20.mad.);
Devirlerde, aşağıdaki şartlara uyulduğu takdirde, münfesih kurumun sadece devir tarihine kadar elde ettiği kazançlar vergilendirilir; birleşmeden doğan kârlar ise hesaplanmaz ve vergilendirilmez. Şirket yetkili kurulunun devre ilişkin kararının Ticaret Sicilinde tescil edildiği tarih, devir tarihidir. Münfesih kurum ile birleşilen kurum; 1) Devir tarihi itibarıyla hazırlayacakları ve müştereken imzalayacakları münfesih kuruma ait kurumlar vergisi beyannamesi ile,

18 Birleşme/Devir Vergilendirme;
2) Devir işleminin hesap döneminin kapandığı aydan kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayın sonuna kadar geçen süre içerisinde yapılması halinde, münfesih kurumun önceki hesap dönemine ilişkin olarak hazırlayacakları ve müştereken imzalayacakları münfesih kuruma ait kurumlar vergisi beyannamesini, birleşmenin Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edildiği tarihten itibaren otuz gün içinde münfesih kurumun bağlı bulunduğu vergi dairesine verirler.

19 Birleşme/Devir Vergilendirme;
3- Birleşilen kurum, münfesih kurumun tahakkuk etmiş ve edecek vergi borçlarını ödeyeceğini ve diğer ödevlerini yerine getireceğini münfesih kurumun birleşme sebebiyle verilecek olan kurumlar vergisi beyannamesinin ekinde vereceği bir taahhütname ile taahhüt eder. Mahallin en büyük mal memuru, bu hususta birleşilen kurumdan ayrıca teminat isteyebilir.

20 Birleşme karı : Birleşme nedeniyle infisah eden kurumda , birleşme olayının tamamlandığı tarihe kadar yapılan ticari ve sınai faaliyetlerden, Birleşilen şirketin aktif kıymetlerinin içerdiği gizli yedeklerin birleşme nedeniyle realize edilmesinden, Birleşilen şirketin muhasebe kayıtlarında görülmeyen ancak iktisadi bakımdan bir değer olduğu belirlenen şerefiyesinin realize edilmesinden, elde edilen kardan oluşur. Birleşme dönemi sonundaki servet değeri- Birleşme dönemi başındaki servet değeri=Kurumlar Vergisi Matrahı

21 Birleşme/Devir : Değiştirme biriminin saptanması :
Birleşen şirketin ortaklarına verilecek hisse tutarı , her iki şirketin cari değerleri dikkate alınarak tespit edilir . Birleşen kurumun hisse senetlerinin cari değeri ile birleşilen kurumun hisse senetlerinin cari değerinin birbirine oranıdır. Hisse değişimi ve sermaye artışına örnek: Devir alan (A) şirketi ve devrolan (B) şirketine ait bilgiler aşağıdaki gibidir: Defter Değeri ,5 Değiştirme Birimi: Devrolan şirketin defter değeri (cari değer) / Devralan şirketin defter değeri (cari değeri) = 1,5 / 3 = 0,5 Artırılacak sermaye = Devrolan şirketin esas sermayesi (nominal sermaye) x Değiştirme birimi Artırılacak sermaye = ,00 x 0,5 = ,00 TL Dolayısıyla devrolan şirket (B şirketi)ortaklarının her bir hissesine ½ oranında devralan (A şirketi) hissesi verilecektir. Bu bağlamda A şirketi ,00 TL sermaye artırarak sermayesini ,00 TL’ye çıkaracaktır. A Şirketi (Devralan) B Şirketi (Devrolan) Sermaye ,00 TL ,00 TL Öz sermaye ,00 TL ,00 TL

22 İştirak Edilen Şirketle Birleşme
İştirak edilen şirketle birleşildiği (devralındığı) durumda sermaye artışı iştirak tutarı kadar az olacaktır. Örnek A Şirketinin B Şirketine iştirak ettiğini ve bu şirketi devralarak birleşeceğini varsayalım. Birleşme bilançosu aşağıdaki gibi düzenlenecektir.Sermaye artışı iştirak payı kadar az olacaktır. A Şirketi B Şirketi Kasa 10 Borç 200 40 100 İştirak (B) Sermaye 150 Taşıt Alacak 240 Toplam 350 250 Birleşme Bilançosu (A Şirketi) Kasa 50 Borç 300 Taşıt 200 Sermaye Alacak 250 Toplam 500

23 Devir İşlemleriyle İlgili Diğer Hususlar: 1- Amortisman Uygulaması: Devir tarihine kadar olan kıst dönem için devir olan kurum kıst dönem amortismanı hesaplayacaktır. Gün hesabına göre amortisman ayrılacaktır. Devir alan kurum ise kalan süre kadar kıst amortisman uygulayacaktır. Amortismana tabi iktisadi kıymetler yeni bir iktisap olarak değerlendirilmeyecek, kalan süre kadar amortisman ayrılacaktır. 2- Devir Halinde Geçici Vergi: Devir tarihi itibari ile kıst dönem kazancı hesaplanacak ve beyan edilecektir. Devir tarihi sonrası geçici vergi beyannamesi verilmeyecektir. Örnek: Devir tarihi olduğunu ve devrin tarihinde ilan edildiğini kabul edelim tarihine kadar oluşan kıst dönem kazancı tarihinden itibaren otuz gün içinde beyan edileceği için geçici vergi beyan edilmeyecektir.

24 3-Devir Halinde Ortaya Çıkan Birleşme Primi ve Farkı: Devir alan kurumun bilançosunun pasif tarafında ortaya çıkacak birleşme primi hesabı öz sermayenin bir unsuru olup işletmeden çekilmesi halinde Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi stopajına tabidir. Bilançonun aktifinde ortaya çıkacak birleşme farkının ise gider yazılması veya maliyet olarak kabul edilmesi mümkün değildir. Bu hesap ortaklar tarafından nakit konulması suretiyle sona erdirilebilir. 4.Devir Halinde Zarar Mahsubu: Devralınan kurumun son beş yıla ilişkin Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin kanuni süresi içerisinde verilmiş olması, devr alınan kurumun özsermaye tutarını geçmemesi, devir veya bölünmenin meydana geldiği hesap döneminden itibaren en az beş yıl süreyle devralınan kurumun faaliyetine devam edilmesi şartıyla zarar mahsubu yapılabilir. Devir ve tam bölünmede geçmiş yıl zararlarının devri var ancak kısmi bölünmede yok. Kısmi bölünmede bölünen kurum hukuki varlığını sürdürmektedir.

25 Tür Değişikliği: Nev’i değişikliği olarak da adlandırılan tür değişikliği Ticaret Kanunu’nun 180 ila maddelerinde açıklanmıştır. Bir şirketin hukuki şeklini değiştirerek yeni türe dönüşmesine örnek olarak, a) Bir sermaye şirketi; 1-Başka tür bir sermaye şirketine, 2-Bir kooperatife b) Bir kollektif şirket; 1-Bir sermaye şirketine, 2-Bir kooperatife dönüşebilir. Tür değiştirme işlemleri; 1-Yönetim kurulunca karar alınması, 2-Bilanço veya ara bilanço çıkartılması 3-Tür değiştirme planı (yeni unvan, yeni ana sözleşme, ortaklık paylarının belirtildiği) 4-Tür değiştirme raporu (KOBİ’ler düzenlemez) 5- Özvarlığın hesaplanması, 6-Tescile tabi aktiflerin değer tespiti, 7-Tür değiştirme işlemlerinin ortakların incelemesine açılması, 8-Genel Kurulun tür değiştirme planını onaylaması, 9-Tescil ve ilan

26 Tür Değiştirmede Kurumlar Vergisi Beyanı:
Örnek: Hesap dönemi takvim yılı olan (A) Limited Şirketi tür değiştirerek (A) Anonim Şirketi’ne dönüşmüştür. (A) Limited Şirketi’nin – tarihleri arasında kıst dönemine ilişkin beyannamesini otuz gün içerisinde münfesih kurumun bağlı olduğu Vergi Dairesine verilir. Bu beyanname üzerinden tahakkuk edilen vergiler ise (A) Anonim Şirketi tarafından 2014 yılı kazançlarına ilişkin beyannamenin verileceği 2015 yılı Nisan ayının sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir. Tür Değişikliği Halinde Geçici Vergi: Tür değişikliğinde geçici vergi beyannamesinin verilme süresinden önce aynı döneme ilişkin olarak devir işlemleri nedeniyle kurumlar vergisi beyannamesinin de verilmesi halinde, bu dönem için ayrıca geçici vergi beyannamesi verilmeyecektir.

27 Bölünme / Tam Bölünme: Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19/3-a bendi uyarınca; tam mükellef bir sermaye şirketinin tasfiyesiz olarak infisah etmek suretiyle bütün mal varlığını, alacaklarını ve borçlarını kayıtlı değerleri üzerinden mevcut veya yeni kurulacak iki veya daha fazla tam mükellef sermaye şirketine devretmesi ve karşılığında devredilen sermaye şirketinin ortaklarına devralan sermaye şirketinin sermayesini temsil eden iştirak hisseleri verilmesi, bu Kanunun uygulanmasında tam bölünme hükmündedir. Devredilen şirketin ortaklarına verilecek iştirak hisselerinin itibari değerinin % 10’una kadarlık kısmının nakit olarak ödenmesi, işlemin bölünme sayılmasına engel değildir

28 Bölünme / Kısmi Bölünme:
Şirketlerin aşağıdaki varlıkları kısmi bölünmeye konu olabilir (Kısmi bölünme ayni sermaye koyma işlemidir.) : 1• Taşınmazlar, 2• İki tam yıl süreyle elde tutulan iştirak hisseleri, 3• Üretim veya hizmet işletmeleri. Kısmi bölünme kapsamında, söz konusu varlıklar, kayıtlı değerler üzerinden ve vergilendirmeye tabi olmaksızın , devreden şirketin tasfiyesi söz konusu olmadan , mevcut veya yeni kurulmuş şirketlere devredilebilmektedir. Devredilen varlıklar veya hisseler karşılığında bölünen şirkete veya bu şirketin hissedarlarına devralan şirketin hisseleri verilebilir. Devralan şirketin hisselerinin hissedarlara verilmesi halinde devredilen varlıklarla ilgili tüm borçlar da devralan şirkete devredilmelidir.

29 Bölünme Halinde Vergilendirme:
Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendine göre gerçekleştirilen bölünmelerde, aşağıdaki şartlara uyulduğu takdirde bölünme suretiyle münfesih kurumun sadece bölünme tarihine kadar elde ettiği kazançlar vergilendirilir; bölünmeden doğan kârlar ise hesaplanmaz ve vergilendirilmez: 1) Şirket yetkili kurulunun bölünmeye ilişkin kararının Ticaret Sicilinde tescil edildiği tarih, bölünme tarihidir. Bölünen kurum ile bu kurumun varlıklarını devralan kurumlar, 2) Bölünme tarihi itibarıyla hazırlayacakları ve müştereken imzalayacakları bölünen kuruma ait kurumlar vergisi beyannamesi ile,

30 3) Bölünme işleminin hesap döneminin kapandığı aydan kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayın sonuna kadar geçen süre içerisinde yapılması halinde, bölünen kurumun önceki hesap dönemine ilişkin olarak hazırlayacakları ve müştereken imzalayacakları bölünen kuruma ait kurumlar vergisi beyannamesini, bölünmenin Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edildiği tarihten itibaren otuz gün içinde bölünen kurumun bağlı olduğu vergi dairesine verirler. 4) Bölünen kurumun varlıklarını devralan kurumlar, bölünen kurumun bölünme tarihine kadar tahakkuk etmiş ve edecek vergi borçlarından müteselsilen sorumlu olacaklarını ve diğer ödevlerini yerine getireceklerini, bölünen kurumun bölünme nedeniyle verilecek olan kurumlar vergisi beyannamesine ekleyecekleri bir taahhütname ile taahhüt ederler. Mahallin en büyük mal memuru, bu hususta bölünen kurum ile bu kurumun varlıklarını devralan kurumlardan teminat isteyebilir.

31 Kısmi Bölünme İşlemi Bir Ayni Sermaye Koyma İşlemi Olup Aşağıdaki
Kısmi Bölünme İşlemi Bir Ayni Sermaye Koyma İşlemi Olup Aşağıdaki Hususlara Dikkat Edilmesi Gerekir. 1- Kısmi bölünmeye konu varlıkların kayıtlı değerleri ile devredilmesi, 2- Kısmi bölünmede değişim oranının doğru tespit edilmiş olması, 3- Kısmi bölünme sonucu alınan hisse senetlerinin ortaklara dağıtılması durumunda ortaklar arasında paylaşımın hisse oranlarına göre olması,

32 KDV,Damga Vergisi ve Harç İstisnası
KDV istisnası: KDV kanunun 17-4/c maddesine göre 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa göre yapılan devir ve bölünme işlemleri KDV’den müstesnadır. Diğer tarafta vergiden istisna edilen işlemler bakımından KDV kanunun 30/1-a maddesi hükmü uygulanmaz. İşlem sonunda faaliyetini bırakan, bölünen veya infisah eden mükelleflerce yüklenilen ve indirilemeyen vergiler, faaliyete başlayan veya devir ve bölünme sonrasında devredilen veya bölünen kurumların varlıklarını devralan mükellefler tarafından mükerrer indirime yol açmayacak şekilde indirim konusu yapılır. Damga Vergisi İstisnası: 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun Damga vergisinden istisna edilen kağıtlar başlıklı (2) sayılı tablonun IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar başlığını taşıyan bölümünde yer alan (17)numaralı fıkra uyarınca birleşme,devir ve bölünme nedeniyle düzenlenen kağıtlar damga vergisinden istisna edilmiştir. Harç İstisnası : 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 123.maddesine göre;birleşme,devir ve bölünmeler nedeniyle yapılacak işlemler harca tabi tutulmayacaktır. (Özelge Alınması Gerekiyor.)

33 Ferdi bir işletmenin sermaye şirketine devri :
Aşağıdaki yazılı hallerde değer artışı kazancı hesaplanmaz ve vergilendirilmez (GVK 81.mad.): 1. Ferdi bir işletmenin sahibinin ölümü halinde, kanunî mirasçılar tarafından işletmenin faaliyetine devam olunması ve mirasçılar tarafından işletmeye dahil iktisadî kıymetlerin kayıtlı değerleriyle (bilanço esasına göre defter tutuluyorsa bilançonun aktif ve pasifiyle bütün halinde) aynen devir alınması. 2. Kazancı bilanço esasına göre tespit edilen ferdi bir işletmenin bilançosunun bir sermaye şirketine aktif ve pasifiyle bütün halinde devrolunması, devir alan şirketin bilançosuna aynen geçirilmesi ve devredilen ferdi işletmenin sahip veya sahiplerinin şirketten, devir bilançosuna göre hesaplanan öz sermayesi tutarında ortaklık payı alması (Bu ortaklık payını temsil eden hisse senetlerinin nama yazılı olması şarttır.). 3. Kollektif ve adi komandit şirketlerin bu maddenin (2) numaralı bendinde yazılı şartlar dahilinde nev'i değiştirerek sermaye şirketi haline dönüşmesi


"Endercan Turuşlar Yeminli Mali Müşavir" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları