Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜR DEĞİŞİKLİKLERİ Uygulama Örnekleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜR DEĞİŞİKLİKLERİ Uygulama Örnekleri"— Sunum transkripti:

1 TÜR DEĞİŞİKLİKLERİ Uygulama Örnekleri
Burhan ERAY SMMM

2 YENİ TTK’YA GÖRE ANONİM VE LİMİTED ŞİRKET KIYASLAMASI
ANONİM ŞİRKET LİMİTED ŞİRKET 1. Tek kişi ile kurulabiliyor. 2. Yönetim kurulu üyesi olmayan ortağın, şirketten tahsil edilemeyen vergi ve SSK (4/a) primi borçlarından “1 kuruş dahi” sorumluluğu yok. 2. Şirketin vergi ve SSK (4/a) primi borçlarının, şirketten ve müdürden tahsil edilemeyen kısmından “tüm malvarlığıyla” sorumlu. 3. Şirket pay senedinin, iki yıl geçtikten sonra satılmasından “doğan kazanç tutarı” gelir vergisine tabi değil. 3. Şirket hissesi 5 yıl hatta 15 yıl sonra dahi satıldığında, elde edilen kazanç “değer artışı kazancı” olarak, gelir vergisine tabi. 4. Şirket hissesinin satışının, “noterden yapılma mecburiyeti” yok. Hamiline yazılı pay senedi varsa pay senedinin teslimi yeterlidir. Ticaret sicilinde tescil mecburiyeti de yok. 4. Şirket hissesi satışının “noterden yapılma mecburiyeti” var. Ayrıca“genel kurul onayı” gerekiyor. Pay devri onayının, Ticaret Siciline tescili gerekiyor. 5. Halka açılma olanağı var. 5. Halka açılma olanağı yok. 6. Hamiline pay senedi bastırmadan kaynaklanan bazı özel avantajlar var. Anonim Şirket ortağı olan emeklilerden % 15 SGDP primi kesilmez. 6. Hamiline pay senedi bastıramaz.“Nama yazılı pay senedi” bastırabilir ama bunu sadece ortaklığı ispat için kullanabilir. Satışında “vergi avantajı” yok. Limited Şirketin emekli olan tüm ortakları ndan % 15 SGDP primi kesilir.

3 TÜR DEĞİŞTİRME MADDE 180- a) İlke
Bir şirket hukuki şeklini değiştirebilir. Yeni türe dönüştürülen şirket eskisinin devamıdır. Tür değiştirme ile tür değiştiren şirketin hukuki ve ekonomik ilişkileri değişmez.

4 Geçerli Tür Değiştirmeler (Md. 181)
Sermaye Şirketi Başka türde bir Sermaye Şirketine, Kooperatife, Kollektif Şirket Sermaye Şirketine, Komandit Şirkete, Komandit Şirket Kollektif Şirkete, Kooperatif Sermaye Şirketine dönüşebilir.

5 Şirket payının ve haklarının korunması (Md. 183)
Tür değiştirmede ortakların şirket payları ve hakları korunur. Oydan yoksun paylar için sahiplerine eşit değerde paylar veya oy hakkını haiz paylar verilir. (2) İmtiyazlı payların karşılığında aynı değerde paylar verilir veya uygun bir tazminat ödenir. (3) İntifa senetleri karşılığında aynı değerde haklar verilir veya tür değiştirme planının düzenlendiği tarihte gerçek değer ödenir.

6 Tür Değiştirmede Kuruluş ve Ara Bilanço (Md. 184)
(1) Tür değiştirmede, yeni türün kuruluşuna ilişkin hükümler uygulanır; ancak, sermaye şirketlerinde ortakların asgari sayısına ve ayni sermaye konulmasına ilişkin hükümler uygulanmaz. (2) Bilanço günüyle tür değiştirme raporunun düzenlendiği tarih arasında altı aydan fazla zaman geçmişse veya son bilançonun çıkarıldığı tarihten itibaren şirketin malvarlığında önemli değişiklikler meydana gelmişse ara bilanço çıkarılır. (3) Aşağıdaki hükümler saklı olmak kaydı ile ara bilançoya yıllık bilançoya ilişkin hüküm ve ilkeler uygulanır. Ara bilanço için; a) Fizikî envanter çıkarılması gerekli değildir; b) Son bilançoda kabul edilen değerlemeler, sadece ticari defterdeki hareketler ölçüsünde değiştirilir; amortismanlar, değer düzeltmeleri ve karşılıklar ile ticari defterlerden anlaşılmayan işletme için önemli değer değişiklikleri de dikkate alınır.

7 Tür değiştirme planı (Md. 185)
Yönetim organı bir tür değiştirme planı düzenler. Plan yazılı şekle ve 189. madde uyarınca genel kurulun onayına tabidir. Tür değiştirme planı; a) Şirketin tür değiştirmeden önceki ve sonraki ticaret unvanını, merkezini ve yeni türe ilişkin ibareyi, b) Yeni türün şirket sözleşmesini, c) Ortakların tür değiştirmeden sonra sahip olacakları payların sayısını, cinsini ve tutarını veya tür değiştirmeden sonra ortakların paylarına ilişkin açıklamaları,içerir.

8 Tür değiştirme raporu (Md. 186)
(1) Yönetim organı tür değiştirme hakkında yazılı bir rapor hazırlar. (2) Raporda; a) Tür değiştirmenin amacı ve sonuçları, b) Yeni türe ilişkin kuruluş hükümlerinin yerine getirilmiş bulunduğu, c) Yeni şirket sözleşmesi, d) Tür değiştirmeden sonra ortakların sahip olacakları paylara dair değişim oranı, e) Varsa ortaklar ile ilgili olarak tür değiştirmeden kaynaklanan ek ödeme ile diğer kişisel edim yükümlülükleri ve kişisel sorumluluklar, f) Ortaklar için yeni tür dolayısıyla doğan yükümlülükler hukuki ve ekonomik yönden açıklanır ve gerekçeleri gösterilir. (3) Tüm ortakların onaylaması hâlinde küçük ve orta ölçekli şirketler tür değiştirme raporunun düzenlenmesinden vazgeçebilirler. (1)

9 İnceleme Hakkı (Md. 188) Şirket; a) Tür değiştirme planını, b) Tür değiştirme raporunu, c) (Mülga: 26/6/ /42 md.) d) Son üç yılın finansal tablolarını, varsa ara bilançoyu, genel kurulda karar alınmasından otuz gün önce merkezinde ve halka açık A.Ş. lerde SPK nın istediği yerlerde ortakların incelemesine sunar. (2) İsteyen ortaklara anılan belgelerin kopyaları bedelsiz verilir. Şirket, ortakları, uygun bir şekilde inceleme haklarının bulunduğu hususunda bilgilendirir.

10 Tür değiştirme kararı ve tescil (Md. 189)
MADDE 189- (1) Yönetim organı tür değiştirme planını genel kurula sunar. Tür değiştirme kararı aşağıdaki nisaplarla alınır: a) Kanunun 421 inci maddesinin beşinci fıkrasının (b) bendi hükmü saklı olmak şartıyla anonim ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde, esas veya çıkarılmış sermayenin üçte ikisini karşılaması şartıyla, genel kurulda mevcut oyların üçte ikisiyle; limited şirkete dönüştürme hâlinde, ek ödeme veya kişisel edim yükümlülüğü doğacaksa tüm ortakların onayıyla; b) Bir sermaye şirketinin bir kooperatife dönüşmesi hâlinde tüm ortakların onayıyla; c) Limited şirketlerde, sermayenin en az dörtte üçüne sahip bulunmaları şartıyla, ortakların dörtte üçünün kararıyla;

11 Alacaklıların ve çalışanların korunması (Md. 190)
Ortakların kişisel sorumlulukları hakkında 158 inci ve iş sözleşmelerinden doğan borçlar hakkında 178 inci madde uygulanır. .

12 Ortaklık paylarının ve ortaklık haklarının incelenmesi (Md. 191)
Birleşmede, bölünmede ve tür değiştirmede ortaklık paylarının ve ortaklık haklarının gereğince korunmamış veya ayrılma karşılığının uygun belirlenmemiş olması hâlinde, her ortak, birleşme, bölünme veya tür değiştirme kararının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanından itibaren  iki ay içinde, söz konusu işlemlere katılan şirketlerden birinin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden, uygun bir denkleştirme akçesinin saptanmasını isteyebilir. Denkleştirme akçesinin belirlenmesinde 140 ıncı maddenin ikinci fıkrası uygulanmaz.

13 VI – Ticari işletme ile ilgili birleşme ve tür değiştirme
MADDE 194- (1) Bir ticari işletme, bir ticaret şirketiyle, onun tarafından devralınmak suretiyle birleşebilir. Bu hâlde devralan ticaret şirketinin türüne göre 138 ilâ 140, 142 ilâ 158 ve ortak hükümlere ilişkin 191 ilâ 193 üncü madde hükümleri kıyas yoluyla uygulanır. (2) Bir ticari işletmenin bir ticaret şirketine dönüşmesi hâlinde 182 ilâ 193 üncü maddeler kıyas yoluyla uygulanabilir. (Şahıs firmasının şirkete dönüşmesi) GVK 81/2 dikkat)

14 Gelir Vergisi Kanunu Md. 81/2
Kazancı bilanço esasına göre tespit edilen ferdi bir işletmenin bilançosunun bir sermaye şirketine aktif ve pasifiyle bütün halinde devrolunması, devir alan şirketin bilançosuna aynen geçirilmesi ve devredilen ferdi işletmenin sahip veya sahiplerinin şirketten, devir bilançosuna göre hesaplanan öz sermayesi tutarında ortaklık payı alması (Bu ortaklık payını temsil eden hisse senetlerinin nama yazılı olması şarttır.).

15 VI – Ticari işletme ile ilgili birleşme ve tür değiştirme
MADDE 194- (3) Bir ticaret şirketinin bir ticari işletmeye dönüştürülebilmesi için, söz konusu ticaret şirketinin paylarının tümü, ticari işletmeyi işletecek kişi veya kişiler tarafından devralınmalı ve ticari işletme bu kişi veya kişiler adına ticaret siciline tescil ve ilan edilmelidir. Bu hâlde, ticari işletmeye dönüştürülen ticaret şirketi, bir kollektif veya komandit şirket ise mezkûr ticaret şirketinin borçlarından, ticari işletmeyi işletecek kişi ve kişiler ile ticaret şirketinin eski ortakları da 264 üncü maddedeki zamanaşımı süresince sıfatlarına göre müteselsilen sorumlu olurlar. Dönüştürmeye bu Kanunun 264 ilâ 266 ncı maddeleri de uygulanır.

16 VI – Ticari işletme ile ilgili birleşme ve tür değiştirme
Bu durumda bir ticaret şirketinin , feshedilip tasfiye edilmeden, bir ticari işletmeye dönüşmesi mümkün olmaktadır. Ticaret Şirketinin paylarını devralacak kişiler birden fazla ise, ticaret şirketi tüzel kişiliğini kaybederek bir adi ortaklığa dönüşebilecektir.

17 Ticaret Sicil Yönetmeliği (Ocak 2013)
Ticari işletmeler ile ilgili tür değiştirme MADDE 134- (1) Bir ticaret şirketinin bir ticari işletmeye dönüşmesi, tüzel kişinin şekil değiştirerek bir ticari işletme haline gelmesidir. Her ticaret şirketi, tabi olduğu sorumluluk sistemi ne olursa olsun bir ticari işletmeye dönüşebilir.

18 DİKKAT!!! SERMAYE YEDEKLERİ VE GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
540 YASAL YEDEKLER     ,03 542 OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER     ,41 570 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI     4.467,47 TOPLAM     ,91 580 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI   ,90     DAĞITILABİLECEK KARLAR TOPLAMI     5.437,01     KURUM STOPAJ MATRAHI     5.437,01 Gelir Stopaj %     815,55

19 DİKKAT!!! TEK ORTAKLI ŞİRKETE DÖNÜŞ
İnceleme hakkı ve süresini beklemek istemiyorsanız, Birden fazla şahısı Ticaret Odasına kaydetmek istemiyorsanız, Prosedüre takılmak istemiyorsanız, Şahısa dönüştürmeyi düşündüğünüz şirketinizin tüm hisselerini tek ortakta toplayın.

20 TEŞEKKÜRLER İSMMMO GÜNGÖREN


"TÜR DEĞİŞİKLİKLERİ Uygulama Örnekleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları