Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MADDEN İ N HALLER İ Maddenin katı, sıvı ve gaz olmak üzere üç hâli vardır. Genel olarak madde ya katı ya sıvı ya da gaz hâlinde bulunur. İ stenildi ğ inde.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MADDEN İ N HALLER İ Maddenin katı, sıvı ve gaz olmak üzere üç hâli vardır. Genel olarak madde ya katı ya sıvı ya da gaz hâlinde bulunur. İ stenildi ğ inde."— Sunum transkripti:

1 MADDEN İ N HALLER İ Maddenin katı, sıvı ve gaz olmak üzere üç hâli vardır. Genel olarak madde ya katı ya sıvı ya da gaz hâlinde bulunur. İ stenildi ğ inde ortam ş artları elveri ş li hâle getirilerek bir hâlden di ğ erine dönü ş türülebilir.

2 MADDEN İ N HALLER İ Maddenin katı hâli, belirli bir ş ekle ve hacme sahiptir. Katı maddeyi olu ş turan atom ve moleküller birbirine çok yakındır. Aralarındaki bo ş luklar çok azdır. Atom ve moleküller arasında bir düzenlilik vardır.

3 MADDEN İ N HALLER İ Maddenin sıvı hâli, belirli bir ş ekle sahip de ğ ildir. Sıvılar akı ş kan olduklarından bulundukları kabın ş eklini alır. Sıvı hâlde atom veya moleküller katılardan daha düzensiz olup tanecikler arası bo ş luklar katılardan daha fazladır.

4 MADDEN İ N HALLER İ Maddenin gaz hâli, atom veya molekülleri arasında bo ş lukların çok oldu ğ u durumdur. Gaz tanecikleri düzensiz olarak hareket ederler. Bu hareketleri sırasında gaz molekülleri birbiri ile homojen olarak karı ş abilirler. Bunların yayılmaları hissedilebilir veya gözle takip edilebilir. Bir odaya damlatılan bir kolonyanın kokusu kısa sürede hissedilirken, bir sigara dumanının yayılması da gözle takip edilebilir. Gazların belirli bir ş ekil ve hacimleri yoktur. Konuldukları kabı dolduracak ş ekilde genle ş erek kabın ş eklini ve hacmini alırlar.

5 MADDEN İ N HALLER İ Plazma Gaz halindeki maddeye enerji vermeye devam edersek, atomların dı ş kabuklarındaki elektronlar atomdan ayrılmaya ba ş lar. Bu durumda madde, artı ve eksi yüklü parçacıklardan olu ş an yüksek enerjili bir gaz haline gelir. Artı ve eksi yükler, birbirlerini çekmelerine ra ğ men, birle ş erek nötr bir atom olu ş turamazlar çünkü parçacıkların kinetik enerjileri, aralarındaki elektrostatik ba ğ enerjisinden fazladır. Güne ş ve di ğ er yıldızlar (nötron yıldızları hariç) tamamen plazma halindedir. Plazma haline uzay bo ş lu ğ unda da bolca rastlanır. Uzaydaki plazma çok daha so ğ uk olmasına ra ğ men, çok seyreltik oldu ğ u için birle ş erek nötr atomlar olu ş turma ihtimali dü ş üktür. Gazlardan örnekler;hava,do ğ al gaz,likit gaz,sera gazları vb.gibidir.


"MADDEN İ N HALLER İ Maddenin katı, sıvı ve gaz olmak üzere üç hâli vardır. Genel olarak madde ya katı ya sıvı ya da gaz hâlinde bulunur. İ stenildi ğ inde." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları