Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları"— Sunum transkripti:

1 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 30 Nisan 2014 Çarşamba İnt. Dr. Didem Yıldız

2 ÇOCUK HEMATOLOJİ İnt. Dr. Didem Yıldız
PEDİATRİ TOPLANTISI VAKA SUNUMU ÇOCUK HEMATOLOJİ İnt. Dr. Didem Yıldız

3 H.G. ; 45 günlük erkek hasta B.T: 17.04.2014
Şikayet : Emmeme, huzursuzluk, uykusuzluk, kilo alamama Hikaye : Doğduğundan beri emmeme, huzursuzluk, uykusuzluk, kilo alamama şikayetleri olan hasta dış merkeze başvurmuş. Karaciğer, dalak büyüklüğü ve kan değerlerinde düşüklük tespit edilmesi üzerine tarafımıza gönderildi.

4 ÖZGEÇMİŞ : Prenatal : Annenin 8. gebeliği. Her ay düzenli USG ve doktor kontrolü. Özellik yok. Natal : Dış merkezde, normal vajinal yolla, 40 hf 3130 gr olarak doğmuş, ertesi gün taburcu olmuş. Postnatal : 25 günlükken viral bronkopnömoni (?), anemi ve trombositopeni tanısı ile 3 gün küvöz bakımı almış 1 kere trombosit transfüzyonu almış; 29 günlükken aynı tanılarla (hct %25, plt: 38000/mm3) 14 gün yoğun bakımda kalmış. Bir kez eritrosit +trombosit suspansiyonu almış. Özefagus pasaj grafisi ile reflü ösefajit teşhisi konulmuş. Aşılar : Doğduğunda Hepatit B aşısı.

5 SOYGEÇMİŞ : Anne : 32 y , ev hanımı, okuryazar değil, SS.
Baba : 34 y , inşaat işçisi, okuryazar, SS. Anne ve baba arasında uzaktan akrabalık mevcut. 1. Çocuk : 15 y , K. , SS. 2. Çocuk : 14 y , E. , SS. 3. Çocuk : 10 y , E. , SS. 4. Çocuk : 7 y ,K. , SS. 5. Çocuk : 5 yıl önce 5 aylıkken ex. , E. , nedeni ?? 6. Çocuk : 3 y , K , SS. 7. Çocuk : Hastamız. Ailede sürekli hastalık öyküsü yok.

6 FİZİK MUAYENE SS : 48/dk KTA : 112/dk V. Isısı : 36 ̊̊̊C
TA : 85/45 mmHg Boy : 51 cm (<3p) Tartı : 3700 gr (10p) Baş çevresi : 38 cm (50p)

7 FİZİK MUAYENE GD : Huzursuz.
Cilt : Normal görünümde, turgor tonus doğal, pigmentasyon boz. yok. Baş-boyun : Yüzde atipik görünüm, yassı alın, hipertelorizm, burun aralıkları genişlemiş, ön fontanel:1X1.5 cm, arka fontanel:kapalı. Göz : Bilat. Işık ref:+/+, skleralar normal. KBB : Prematür diş gelişimi mevcut, burun tıkanıklığı var.

8 FİZİK MUAYENE KVS : Kalp sesleri ritmik. S1 S2 doğal, S3 yok. 1/6 sistolik üfürüm işitildi. SS : Toraks yapısı simetrik, deformite yok. Dinlemekle bilateral solunum sesleri doğal. Ral, ronküs, ekspiryum uzunluğu işitilmedi. GİS : Batın distandü. Hepatomegali: 3 cm; splenomegali: 3 cm, traube kapalı. GÜS : Haricen erkek, anomali yok. NMS : Doğal. YD refleksleri (+) Ekstremiteler : Kas kitlesi doğal, tonusu doğal.

9 HASTAMIZ

10 LABORATUAR Periferik yayma: Lenfosit: %66 PNL: %14 Monosit: %8
WBC: /mm3 Hb: 10 g/dL Hct: % 30.5 MCV: 90.3 fL Plt: /mm3 Ret: /uL Ret%:6.87 CRP: 0.1 mg/L ESR: 6 mm/hr Ferritin: ng/mL B12 vit: 203 pg/mL Periferik yayma: Lenfosit: %66 PNL: %14 Monosit: %8 Eozinofil: %8 Tek tük öncül hücre

11 PERİFERİK YAYMA

12 LABORATUAR Ca: 9,3 mg/dL Mg: 2,47 mg/dL Üre: 15 mg/dL P: 3 mg/dL
ALP: 753 U/L Kemik ALP: 351 U/L Üre: 15 mg/dL Kre: 0.32 mg/dL T.bli: 0.8 mg/dL İ.bli:0.5 mg/dL AST: 202 U/L ALT: 48 U/L GGT: 229 U/L LDH: 1355 U/L T.pro: 6 g/dL Alb: 3.94 g/dL Glob: 2.06 g/dL Na: 137 mEq/L K: 4.92 mEq/L 25-OH vit D: 49 ng/dL

13 GÖRÜNTÜLEME

14 GÖRÜNTÜLEME

15

16

17 TANI ???????????

18 1. yatış: Plt: 41700/mm3 olması üzerine TORCH enf? Sepsis?
Hastanın ölen kardeşinin eski takipli hastamız olması üzerine arşivden dosyası istenilip incelendi : C.G. 20 günlük erkek hasta, Huzursuzluk, sürekli ağlama, burunda akıntı, emmeme, solunum sıkıntısı, morarma Atipik yüz görünümü ve mikrognati; hepasplenomegali ve solunum sesleri bilateral kaba, gövdede makülopapüler döküntü 1. yatış: Plt: 41700/mm3 olması üzerine TORCH enf? Sepsis? 2. yatış: Hiponatremik dehidratasyon+sepsis+Pierre Robin Sendromu? WBC:30200/mm3 Hb:8.2 g/dl Plt:40400/mm3 Na:114 mEq/L 3 kez ES transfüzyonu yapılmış. Hb düşüklüğünün devam etmesi, trombositopenisi ve HSMsi olan hastadan kemik iliği aspirasyonu yapılmış. Kİ yaymasında depo hücresine rastlanmamış, Kİ hiposellüler görülmüş, polikromazi tespit edilmiş ve megakaryosit görülmemiş. Hastada katılma nöbetleri olması üzerine nöroloji kons ile çekilen beyin MRı supratentoryal kortikal atrofi olarak yorumlanmış. Tetkikleri tamamlanan hasta taburcu edilmiş.

19 24.04.09 tarihinde hasta kusma, kasılma, döküntü, huzursuzluk şikayetleri ile acilden başvurmuş.
AST:160 U/L ALP:400 U/L Na:133 mE/L CRP:0.18 mg/dL ESR:4 mm/hr WBC:45000/mm3 Neu:16800/mm3 Hb:9.13gr/dL Plt:137000/mm3 Periferik yayması hematoloji tarafından değerlendirilmiş: PNL:%6 Lenfosit:%40 Blast:%15 Promyelosit:%6 Eritroblast:%5 Bant:%11 Normoblast:%14 Metamyelosit:%1 Polimorfik:%2 Jüvenil Myelomonositer lösemi (JMML) olarak düşünülmüş.

20 C.G yılı grafileri “Tüm kemiklerde yoğunluk artışı, uzun kemiklerde kemik içinde kemik görünümü, vertebra anteriorlarında çentikleşme izlendi. Görünüm öncelikle osteopetrozis ile uyumlu olabilir.”

21 OSTEOPETROZİS Osteopetrozis kemiklerde yaygın osteoskleroz ile karakterize kalıtsal bir hastalıktır. Olgunlaşmasını tamamlamamış kemiklerde osteoklastların gelişim ve yıkım işlevindeki bozukluk sonucu kortikal ve lamellar kemikte kalınlaşma görülür ve kemiğin yeniden şekillendirilmesini etkileyerek klinik tabloya neden olur.

22 ETYOLOJİ - EPİDEMİYOLOJİ
En az 5 tipi olmakla birlikte; En sık görülen formları; Osteopetrosis konjenita (Otozomal resesif; ağır form) Genetik lokusu kromozom 11q12-q13 İnsidans 1/ Erken çocukluk döneminde bulgu verir. Osteopetrozis tarda (Otozomal dominant) Genetik lokusu kromozom 1p21 İnsidans 1/20 000 Geç çocukluk veya erişkin döneminde kemik kırıkları, hafif anemi, daha ender olarak kranial sinir bozukluğu ve diş bozuklukları Bazen de hiçbir bulgusu olmayan erişkinlerde başka nedenlerle çekilen radyografilerle rastlantısal olarak bulunur.

23 PATOLOJİ Ağır osteopetrozisde anormal kemik yapımı sonucunda kemik boşluğu daralır, kemik iliği normal işlevini sürdüremez, Klinik belirti ve bulgulardan önemli derecede sorumlu olan kemik iliği yetersizliği gelişir. Anemi nedeniyle ekstramedullar hematopoezis başlar ve hepatosplenomegali olur. Kranial sinirlerin kafatasından çıkış delikleri daralır, optik sinir ve diğer kafa çiftlerinin basıya uğrayarak işlev kaybının olmasına yol açar.

24 Genellikle olgularda osteopetrozisin bir komplikasyonu olarak rikets gelişir. Hastalarda total vücut kalsiyumu yeterli olmakla birlikte osteoklastların ekstrasellüler kompartmandaki normal kalsiyum- fosfor dengesini sağlayamaması ve depoların yeni oluşan kemiklerin mineralizasyonunda harcanması nedeniyledir.

25 KLİNİK BULGULAR VE TANI
Bitemporal çapın arttığı makrosefali Anormal yüz görünümü Dental anormallikler Kemik kırıkları Mandibula osteomyeliti Beslenme yetersizliği Büyüme geriliği İmmün yetmezlik ve yineleyen akciğer enfeksiyonları Hipokalsemik konvülziyon Hepatosplenomegali Anemi, trombositopeni, lökositoz Görme ve işitme bozuklukları Çoklu organ fonksiyon bozuklukları

26 RADYOLOJİK BULGULAR Kemiklerde yaygın dansite artışı
Yenidoğanlarda kemik uçlarında genişleme,çanaklaşma Kafa grafisinde kalvarium hafif kalınlaşırken kafatası tabanınında daha belirgin skleroz Ön-arka kafa grafisinde palyaço maskesi veya gözlük şeklinde görünüm Kostalarda hapishane parmaklığı görünümü, kostakondral bileşkede kalınlaşma Pelvisde iliak kanatlarda kemik içinde kemik görünümü Vertebralarda radyolusen ve radyodens alanlar sandviç görüntüsü Fraktürler

27 AYIRICI TANILAR Piknodisostoz Paget hastalığı Fibröz displazi
Hipoparatiroidizm Psödohipoparatiroidizm D vit hipervitaminozu Malignensi (lösemi,myelopoliferatif hast.) Sickle cell anemi Osteoblastik metastazlar Ağır metal toksisitesi (florid,berilyum vs.)

28 TEDAVİ Kesin tedavi : Kemik iliği transplantasyonu !!
Kalsitriol, İnterferon gama ve Kortikosteroidler : bazı hastalarda değişik derecelerde sağaltıcı Semptomatik tedavi: Anemi için transfüzyonlar Enfeksiyonlar için antibiyotik Dental bakım Rikets saptanan hastaya : D vit. replasmanı

29 Osteopetrozisin tedavisinde kalsitriol, steroid ve interferon yüksek dozda kullanılmaktadır. Kalsitriol osteoklastların kemik yıkım fonksiyonunu uyarmaktadır. Steroid kemik dansitesini ve kemik iliği boyutunu azaltır, fakat yan etkilerinden dolayı çok tercih edilmemektedir. Interferonun ise kemik rezorpsiyonunu azalttığı, hematopoezi uyardığı gösterilmiştir. Osteopetrozisin kesin tedavisi kemik iliği naklidir. Hastaların minör ortopedik sorunları devam edip, görme kaybı nadiren düzelse de, hematopoezin büyük oranda düzeldiği, uzun dönem prognozun ise iyi olduğu bilinmektedir. Rikets ve osteopetrozis birlikteliğinde tedavi ise daha zor olmaktadır. Normal osteoklastlar hipomineralize osteoidi resorbe edemediğinden, rikets varlığı kemik iliği naklinin etkinliğini azaltmaktadır. Bu yüzden önce yeterli vitamin D depo düzeyini sağlayıp, dengeli kalsiyum alımı sağlandıktan sonra kemik iliği nakli planlanmalıdır.

30 PROGNOZ Osteopetrozisin infantil malign formu olarak da bilinen ağır tipinde, olgular yaşamın ilk 5 yılında kaybedilir. Osteopetrozis hafif seyirli formlarında radyolojik ipuçları dışında bulgu vermeyeceği için atlanabilen; ağır formunda ise, tanınsa bile sağaltımında yüz güldürücü sonuçlar alınamayan ender bir hastalıktır.

31 İZLEM Hasta rikets açısından da değerlendirildi. Ca, P ve 25-OH vit D si normal sınırlarda idi. Görme ve işitme değerlendirmesi açısından BERA ve VEP ölçülmesi istendi. BERA işitme testinden geçti. VEP’in 4. ayda yapılması planlandı. Kemik iliği transplantasyonu için donör taraması amacıyla anne, baba ve kardeşlerden doku grubu tespiti için kan gönderildi. Beslenme güçlüğü nedeniyle nazogastrik sonda ile besleniyor.

32 SONUÇ Osteopetrozis akraba evliliklerinin sık görüldüğü ülkemizde hepatosplenomegali, anemi, trombositopeni ayırıcı tanısında düşünülmesi gereken bir hastalıktır.

33 Dinlediğiniz için teşekkürler 


"Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları