Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kamu İhale Hukuku. 2 Türk Kamu İhale Sisteminin Tarihsel Gelişimi Cumhuriyet Öncesi Dönem Cumhuriyet Öncesi Dönem İlk düzenleme Osmanlı döneminde 1857.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kamu İhale Hukuku. 2 Türk Kamu İhale Sisteminin Tarihsel Gelişimi Cumhuriyet Öncesi Dönem Cumhuriyet Öncesi Dönem İlk düzenleme Osmanlı döneminde 1857."— Sunum transkripti:

1 Kamu İhale Hukuku

2 2 Türk Kamu İhale Sisteminin Tarihsel Gelişimi Cumhuriyet Öncesi Dönem Cumhuriyet Öncesi Dönem İlk düzenleme Osmanlı döneminde 1857 tarihli Nizamname ile yapılmıştır. İlk düzenleme Osmanlı döneminde 1857 tarihli Nizamname ile yapılmıştır. Cumhuriyet Dönemi Cumhuriyet Dönemi 661 sayılı Müzayede, Münakaşa ve İthalat Kanunu (22 Nisan 1925 tarihinde yürürlüğe girmiştir) 661 sayılı Müzayede, Münakaşa ve İthalat Kanunu (22 Nisan 1925 tarihinde yürürlüğe girmiştir) 2490 sayılı Artırma Eksiltme ve İhale Kanunu (10 Aralık 1934 tarihinde yürürlüğe girmiştir) 2490 sayılı Artırma Eksiltme ve İhale Kanunu (10 Aralık 1934 tarihinde yürürlüğe girmiştir) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (1.1.1984 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (1.1.1984 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

3 3 2886 sayılı Kanunla ilgili temel sorunlar Harcama ve gelir getirici işlerin bir arada aynı yasada düzenlenmiş olması Harcama ve gelir getirici işlerin bir arada aynı yasada düzenlenmiş olması ihale işlemlerine ilişkin esas ve usuller yanında ihaleler sonucunda imzalanacak sözleşmelerle ilgili hususların da birlikte düzenlenmiş olması ihale işlemlerine ilişkin esas ve usuller yanında ihaleler sonucunda imzalanacak sözleşmelerle ilgili hususların da birlikte düzenlenmiş olması Avrupa Birliği ve uluslararası ihale uygulamalarına uyumlu düzenlemeler içermemesi Avrupa Birliği ve uluslararası ihale uygulamalarına uyumlu düzenlemeler içermemesi Eskalasyon uygulamaları Eskalasyon uygulamaları Karne uygulaması Karne uygulaması Ödenek planlaması zorunluluğunun olmaması Ödenek planlaması zorunluluğunun olmaması Birim fiyat uygulamaları Birim fiyat uygulamaları

4 4 2886 sayılı Kanunla ilgili temel sorunlar Yapım ihalelerinin belirli istekliler arasında yapılma yaygınlığı Yapım ihalelerinin belirli istekliler arasında yapılma yaygınlığı Emanet usulü, kamu kuruluşlarından doğrudan alım gibi ihale usullerine tabi olmadan yapılan alımlar ile Kanunun 89'uncu maddesine göre Bakanlar Kurulu Kararı alınmak suretiyle Kanun hükümleri dışında ihale yapılabilmesine olanak tanıyan düzenlemeler Emanet usulü, kamu kuruluşlarından doğrudan alım gibi ihale usullerine tabi olmadan yapılan alımlar ile Kanunun 89'uncu maddesine göre Bakanlar Kurulu Kararı alınmak suretiyle Kanun hükümleri dışında ihale yapılabilmesine olanak tanıyan düzenlemeler Sözleşme uygulamasında mücbir sebep hallerine ilişkin düzenlemelerin yer almaması Sözleşme uygulamasında mücbir sebep hallerine ilişkin düzenlemelerin yer almaması Düzenleyici ve denetleyici bir kuruluşun olmaması Düzenleyici ve denetleyici bir kuruluşun olmaması Denetim sistemi yokluğu Denetim sistemi yokluğu

5 5 4734 ve 4735 sayılı Kanunların yasalaşmasında temel yaklaşımlar 2886 sayılı Yasanın uygulamasında ortaya çıkan problemler 2886 sayılı Yasanın uygulamasında ortaya çıkan problemler Kamu ihaleleri alanındaki mevcut düzenlemelerin AB müktesebatı ile uyumlu olmaması Kamu ihaleleri alanındaki mevcut düzenlemelerin AB müktesebatı ile uyumlu olmaması Kamu ihaleleri alanındaki uygulamaları yönlendirecek ve denetim sürecine etkinlik kazandıracak bağımsız bir otoritenin bulunmaması Kamu ihaleleri alanındaki uygulamaları yönlendirecek ve denetim sürecine etkinlik kazandıracak bağımsız bir otoritenin bulunmaması

6 6 Türk Kamu Alımları Sisteminde Esaslı Reform 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 01.01.2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir

7 7 4734 sayılı Kanunla getirilen temel düzenlemeler Sadece harcamaya konu işler Kanun kapsamındadır.

8 8 4734 sayılı Kanunun 4734 sayılı Kanunun kapsamı Kamu hukukuna tabi olan veya kamu denetiminde olan veya kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının kullanımlarında bulunan her türlü kaynaktan yapacakları mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalelerini kapsar.

9 9 4734 sayılı Kanun 4734 sayılı Kanun kapsamında yer alan idareler Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, özel idareler ve belediyeler ile bunlara bağlı; döner sermayeli kuruluşlar, birlikler, tüzel kişiler. Kamu iktisadi teşebbüsleri. Sosyal güvenlik kuruluşları, fonlar, özel kanunlarla kurulmuş ve kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar (mesleki kuruluşlar ve vakıf yükseköğretim kurumları hariç) ile bağımsız bütçeli kuruluşlar. Yukarıda sayılanların doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları her çeşit kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketler.

10 10 4734 sayılı Kanun 4734 sayılı Kanun kapsamında yer alan idareler 4603 sayılı Kanun kapsamındaki bankaların yapım ihaleleri. Kanun kapsamında bulunmaktadır. Ancak, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve bu Fonun hisselerine kısmen ya da tamamen sahip olduğu bankalar, 4603 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar (yapım ihaleleri hariç) ile enerji, su, ulaştırma ve telekomünikasyon sektörlerinde faaliyet gösteren teşebbüs, işletme ve şirketler bu Kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Enerji, su, ulaştırma ve telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren teşebbüs, işletme ve şirketlerin özel kanunları yürürlüğe konuluncaya kadar Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi hükmüne, bu bent kapsamında yer almayan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde ise Kanunun diğer hükümlerine tabi oldukları hükme bağlanmıştır. Enerji, su, ulaştırma ve telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren teşebbüs, işletme ve şirketlerin özel kanunları yürürlüğe konuluncaya kadar Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi hükmüne, bu bent kapsamında yer almayan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde ise Kanunun diğer hükümlerine tabi oldukları hükme bağlanmıştır.

11 11 4734 sayılı Kanun 4734 sayılı Kanun kapsamında olmayan işler ve alımlar İdarelerin kamu kaynağı kullanımını gerektirmeyen işleri İdarelerin kamu kaynağı kullanımını gerektirmeyen işleri İdareler arası kaynak aktarımları İdareler arası kaynak aktarımları İdarelerin kendilerine bağlı döner sermayelerden yapacakları alımlar İdarelerin kendilerine bağlı döner sermayelerden yapacakları alımlar İdarelerin bankalar aracılığı ile yapacakları fatura tahsilat işleri İdarelerin bankalar aracılığı ile yapacakları fatura tahsilat işleri Elektrik, su, doğalgaz gibi mevzuatın verdiği yetki çerçevesinde sunulan ve tekel niteliği bulunan mal ve hizmetlerin temini Elektrik, su, doğalgaz gibi mevzuatın verdiği yetki çerçevesinde sunulan ve tekel niteliği bulunan mal ve hizmetlerin temini Diğerleri Diğerleri

12 12 İSTİSNALAR Kanun kapsamındaki idarelerce işlemek, değerlendirmek, iyileştirmek veya satmak üzere doğrudan üreticilerden veya ortaklarından yapılan tarım veya hayvancılıkla ilgili ürün alımları, Savunma, güvenlik ve istihbaratla ilgili mevzuat uyarınca gizlilik içinde yürütülmesi gereken; uçak, helikopter vb. silah, silah malzeme ve teçhizatı ve sistemleri ve harp malzemeleri ile bunların araştırma-geliştirme, eğitim, üretim, modernizasyon, yazılım ve mühimmat ihaleleri ile bunlarla ilgili sefer stokları, bakım, işletme ve idameye yönelik mal ve hizmetler,

13 13 İSTİSNALAR Uluslararası anlaşmalar gereğince sağlanan dış finansman ile yaptırılacak olan ve finansman anlaşmasında farklı ihale usul ve esaslarının uygulanacağı belirtilen mal veya hizmet alımları ile yapım işleri; uluslararası sermaye piyasalarından yapılacak borçlanmalara ilişkin her türlü danışmanlık ve kredi derecelendirme hizmetleri; İdarelerin yabancı ülkelerdeki kuruluşlarının mal veya hizmet alımları ile yapım işleri; yurtdışında bulunan nakil vasıtalarının o yerden sağlanması zorunlu mal veya hizmet alımları, Bu Kanun kapsamına giren kuruluşların; ceza infaz kurumları, tutukevleri iş yurtları kurumları, kamuya ait huzurevleri ve yetiştirme yurtları, üretim yapan okullar ve merkezler, tarım enstitü ve üretme istasyonları ile Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden yapacakları alımlar,

14 14 İSTİSNALAR Ulusal araştırma-geliştirme kurumlarının yürüttüğü ve desteklediği araştırma-geliştirme projeleri için gerekli olan mal ve hizmet alımları, 6.791.568 Kamu iktisadi kuruluşları ve iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri ile Kanun kapsamındaki diğer idarelerin doğrudan veya dolaylı olarak birlikte yada ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları her çeşit kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketlerin yapacakları, yaklaşık maliyeti ve sözleşme bedeli 6.791.568 TL’nı aşmayan mal veya hizmet alımları,

15 15 İSTİSNALAR Kanun kapsamındaki idarelerin kendi özel mevzuatı uyarınca hak sahiplerine sağlayacakları teşhis ve tedaviye yönelik hizmet alımları ile tedavisi kurumlarınca üstlenilen kişilerin ayakta tedavisi sırasında reçeteye bağlanan ilaç ve tıbbi malzemelerin kişilerce alımları Kanun kapsamındaki idarelerin kendi özel mevzuatı uyarınca hak sahiplerine sağlayacakları teşhis ve tedaviye yönelik hizmet alımları ile tedavisi kurumlarınca üstlenilen kişilerin ayakta tedavisi sırasında reçeteye bağlanan ilaç ve tıbbi malzemelerin kişilerce alımları

16 16 İSTİSNALAR 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki kültür varlıklarının rölöve, restorasyon, restitüsyon projeleri, sokak sağlıklaştırma, çevre düzenleme projeleri ve bunların uygulamaları ile değerlendirme, muhafaza, nakil işleri ve kazı çalışmalarına ilişkin mal ve hizmet alımları, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki kültür varlıklarının rölöve, restorasyon, restitüsyon projeleri, sokak sağlıklaştırma, çevre düzenleme projeleri ve bunların uygulamaları ile değerlendirme, muhafaza, nakil işleri ve kazı çalışmalarına ilişkin mal ve hizmet alımları, Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun hükümleri kapsamında, acil müdahale plânlarının hazırlanması ve bir olay meydana geldikten sonra kirliliğe müdahale ve acil müdahale plânlarının icrası için acil olarak ihtiyaç duyulabilecek hizmet alımı ile araç, gereç ve malzeme alımı, Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun hükümleri kapsamında, acil müdahale plânlarının hazırlanması ve bir olay meydana geldikten sonra kirliliğe müdahale ve acil müdahale plânlarının icrası için acil olarak ihtiyaç duyulabilecek hizmet alımı ile araç, gereç ve malzeme alımı, Ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç bu Kanuna tâbi değildir.

17 17 Kamu İhale Kanununun Temel İlkeleri Saydamlık Saydamlık İhalelerin, isteklilerin yanı sıra hazır bulunan herkesin önünde açık olarak yapılması ve ihale dışı kalan veya teklifi uygun görülmeyen isteklilerin talep etmesi halinde yazılı olarak gerekçelerin bildirilmesidir.

18 18 Kamu İhale Kanununun Temel İlkeleri Rekabet Rekabet İdarelerin, ihalelerde rekabetin gerçekleşmesine yönelik olarak gerekli ortamı sağlaması,rekabeti engelleyici davranışlardan ve düzenlemelerden kaçınması, fiyatların oluşmasına hiçbir müdahale olmaksızın serbestçe belirlenmesi ilkesidir.

19 19 Kamu İhale Kanununun Temel İlkeleri Eşit muamele Eşit muamele İhalelerde adaylara, istekli olabileceklere veya katılan bütün isteklilere ihalenin her aşamasında idarece eşit davranılması, pazarların yurt dışı isteklilere de açık olması (ayrımcılık yapılmaması) ile açıklanabilir.

20 20 Kamu İhale Kanununun Temel İlkeleri Güvenirlik Güvenirlik idareler tarafından, ilan yapıldıktan sonra, ihaleye katılım kuralları, ihale usulü, tekliflerin türü, tekliflerin değerlendirilmesi gibi hususlarda değişiklik yapılamaması, aynı şekilde isteklilerin de süreç içerisinde sundukları teklifleri geri alamaması ve kanuna aykırı teklif verenlerin cezalandırılmaları olarak açıklanabilir.

21 21 Kamu İhale Kanununun Temel İlkeleri Gizlilik Gizlilik Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi gerçekleştirilmeden önce,belgelere dayalı olarak yapılan yaklaşık maliyetin ihale sonuçlanıncaya kadar ihale süreci ile ilgili resmi ilişkisi olmayan kişilere açıklanmaması hali ve ayrıca isteklilerin iş ve iş kalemleri ile teknik ve mali yapılarına ilişkin bilgilerin açıklanamamasıdır.

22 22 Kamu İhale Kanununun Temel İlkeleri Kamuoyu denetimi Kamuoyu denetimi Kamu kaynaklarının kullanımı konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi sadece ihale öncesi değil, ihale sırasında ve ihale sonrasında şeffaflığın ve saydamlığın sağlanması amacıyla, yapılan ihalelere ilişkin işlemlerin açık olması, sonuçların ilanı ve bu suretle kamuoyu önünde hesap verilebilmesidir.

23 23 Kamu İhale Kanununun Temel İlkeleri İhtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması İhtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ihalelerin, işin özelliği ve niteliği dikkate alınarak, en uygun fiyatla temini mümkün olan zamanda yapılması, bir malı daha ucuz ve daha kaliteli temin edebilmek amacıyla, arz ve talep şartları göz önünde bulundurularak ihalesinin gerçekleştirilmesi.

24 24 Kamu İhale Kanununun Temel İlkeleri Kaynakların verimli kullanılmasının sağlanması Kaynakların verimli kullanılmasının sağlanması Verimlilik harcanan paranın karşılığında en iyi değerin elde edilmesidir. Kamu alımlarında etkinlik ihtiyaç duyulan mal ve hizmeti ve yapım işini ekonomik açıdan en avantajlı fiyattan almayı gerektirmektedir. Kamu kaynaklarının verimli kullanılması, kamu yararı gözetilerek öncelikler tespit edilmek suretiyle maksimum faydayı sağlayacak şekilde harcamalar yapmaktır.

25 25 Kamu İhale Kanununun Temel İlkeleri Aralarında kabul edilebilir, doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez. Aralarında kabul edilebilir, doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez. (Yapım işlerinde bir proje içinde gerçekleştirilecek işler veya mal alımları ile hizmet alımlarında ise bir bütünü oluşturan mal ve hizmet alımları “doğal bağlantının” bulunduğu durumlardır) Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal alımları, hizmet alımları ve yapım işleri kısımlara bölünemez. (Ekonomik ve teknik anlamda bütünlük arzeden alımlar bölünemez) Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal alımları, hizmet alımları ve yapım işleri kısımlara bölünemez. (Ekonomik ve teknik anlamda bütünlük arzeden alımlar bölünemez)

26 26 Kamu İhale Kanununun Temel İlkeleri Temel ihale usulleri, açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulüdür. Diğer usuller Yasada belirtilen özel hallerde uygulanabilir. Temel ihale usulleri, açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulüdür. Diğer usuller Yasada belirtilen özel hallerde uygulanabilir. Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz. Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz. ÇED raporu olmadan ihaleye çıkılamaz. Ancak, ÇED raporu olmadan ihaleye çıkılamaz. Ancak, doğal afetlere bağlı olarak acilen ihale edilecek yapım işlerinde ÇED raporu aranmaz.

27 27 4734 sayılı Kanunla getirilen temel düzenlemeler Ödeneği olmadan ihaleye çıkılamaz. Yatırım işlerinde proje maliyetinin % 10’u oranında başlangıç yılı ödeneği ayrılır ve daha sonraki yıllar için planlanmış ödenek dilimleri azaltılamaz Ödeneği olmadan ihaleye çıkılamaz. Yatırım işlerinde proje maliyetinin % 10’u oranında başlangıç yılı ödeneği ayrılır ve daha sonraki yıllar için planlanmış ödenek dilimleri azaltılamaz İhaleler zamanında yapılır, birden fazla yılı kapsayan ve yatırım niteliğinde olan işlerde ihale yılın ilk dokuz ayında sonuçlandırılır İhaleler zamanında yapılır, birden fazla yılı kapsayan ve yatırım niteliğinde olan işlerde ihale yılın ilk dokuz ayında sonuçlandırılır Yapım işlerinde arsa temin edilmeden, mülkiyet, kamulaştırma ve gerekli hallerde imar işlemleri tamamlanmadan ve uygulama projesi yapılmadan ihaleye çıkılamaz Yapım işlerinde arsa temin edilmeden, mülkiyet, kamulaştırma ve gerekli hallerde imar işlemleri tamamlanmadan ve uygulama projesi yapılmadan ihaleye çıkılamaz 22-d ve 21/f bendine göre yapılacak alımların tutarı, o alım için bütçeye konulan ödeneğin %10’unu aşamaz 22-d ve 21/f bendine göre yapılacak alımların tutarı, o alım için bütçeye konulan ödeneğin %10’unu aşamaz İhale dokumanı hazırlanmadan ilan yapılamaz İhale dokumanı hazırlanmadan ilan yapılamaz

28 28 Tanımlar İhale : Bu Kanunda yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri İhale : Bu Kanunda yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri Tedarikçi : Mal alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri Tedarikçi : Mal alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri Hizmet sunucusu : Hizmet alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri Hizmet sunucusu : Hizmet alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri

29 29 Tanımlar Yapım müteahhidi : Yapım işi ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri, Yapım müteahhidi : Yapım işi ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri, Aday : Ön yeterlik için başvuran gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri, Aday : Ön yeterlik için başvuran gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

30 30 Tanımlar İstekli : Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhidini, İstekli : Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhidini, Yerli istekli: (Değişik: 4964/ 3 md.) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilikleri Yerli istekli: (Değişik: 4964/ 3 md.) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilikleri

31 31 Tanımlar Yüklenici : Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi, Yüklenici : Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi, İdare : İhaleyi yapan bu Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşları, İdare : İhaleyi yapan bu Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşları, İhale yetkilisi: İdarenin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlilerini, İhale yetkilisi: İdarenin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlilerini,

32 32 Tanımlar Ortak girişim Ortak girişim İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığı veya konsorsiyumları, Ortak girişimler;  iş ortaklığı  konsorsiyum İş ortaklığı üyeleri, hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere, konsorsiyum üyeleri ise, hak ve sorumluluklarını ayırarak işin kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili kısımlarını yapmak üzere ortaklık yaparlar. İş ortaklığı üyeleri, hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere, konsorsiyum üyeleri ise, hak ve sorumluluklarını ayırarak işin kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili kısımlarını yapmak üzere ortaklık yaparlar. İhaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği ihale dokümanında belirtilir.

33 33 Tanımlar Alt Yükleniciler Alt Yükleniciler İhale konusu işin özelliği nedeniyle ihtiyaç görülmesi halinde, ihale aşamasında isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmeleri, sözleşme imzalamadan önce de alt yüklenicilerin listesini idarenin onayına sunmaları istenebilir.

34 34 İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları Ekonomik ve mali yeterlik Ekonomik ve mali yeterlik Mesleki ve teknik yeterlik Mesleki ve teknik yeterlik İhale konusu işin niteliğine göre belirtilen bilgi veya belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağı, ihale dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilân veya davet belgelerinde belirtilir.

35 35 İhale dışı bırakılma İhale dışı bırakılma a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilân eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan. b) İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan. c) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan. d) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan. e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen. e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen.

36 36 İhale dışı bırakılma İhale dışı bırakılma f) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen. g) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan. h) Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen. i) 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan. j) 17 nci maddede belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen.

37 37 İhaleye Katılamayacak Olanlar a) Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar. b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler. c) İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler. d) İhaleyi yapan idarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar. e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.

38 38 İhaleye Katılamayacak Olanlar f ) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç). f ) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç). İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine katılamazlar. Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir. İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine katılamazlar. Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.

39 39 İhaleye Katılamayacak Olanlar İhaleyi yapan idare bünyesinde bulunan veya idare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler bu idarelerin ihalelerine katılamazlar. İhaleyi yapan idare bünyesinde bulunan veya idare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler bu idarelerin ihalelerine katılamazlar. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

40 40 Yasak Fiil veya Davranışlar a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek. a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek. b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak. b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak. c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek. c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

41 41 Yasak Fiil veya Davranışlar d) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek. d) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek. e) 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak. e) 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak. Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında bu Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.

42 42 İhale Usulleri Açık İhale Usulü Açık İhale Usulü Belli İstekliler Arasında İhale Usulü Belli İstekliler Arasında İhale Usulü Pazarlık Usulü Pazarlık Usulü Özel Düzenlemeler Özel Düzenlemeler –Danışmalık Hizmeti Alımı İhaleleri –Doğrudan Temin –Tasarım Yarışmaları

43 43 İhale Süreci Süreç Adım No İhale Süreci 1 İhtiyacın Ortaya Çıkması İhtiyacın Ortaya Çıkması 2 Teknik Şartnamenin Hazırlanması Teknik Şartnamenin Hazırlanması 3 Yaklaşık Maliyet Yaklaşık Maliyet 4 İhale Usulünün Tespiti İhale Usulünün Tespiti

44 44 İhale Süreci USUL A.İ. Usulü B.İ.İ. Usulü Pazarlık Usulü 5 İhale DokümanıÖn Yeterlik ve İhale Dokümanlarıİhale Dokümanı 6 İhale Onayının Alınması 7 İhale Komisyonunun Kurulması İhale Komisyonunun Kurulmasıİhale Komisyonunun Kurulması 8 İhale İlânıÖn Yeterlik İlânıİhale İlânı 9 İhale Dokümanının Görülmesi / Satın Alınması /Değişiklik ve Açıklama Yapılması Ön Yeterlik ve İhale Dokümanlarının Görülmesi / Satın Alınması / Değişiklik ve Açıklama Yapılması İhale Dokümanının Görülmesi / Satın Alınması /Değişiklik ve Açıklama Yapılması

45 45 İhale Süreci USUL A.İ. Usulü B.İ.İ. Usulü Pazarlık Usulü 10 Tekliflerin SunulmasıÖn Yeterlik Değerlendirmesi, İhaleye Davet ve Tekliflerin Sunulması Yeterlik Başvurusu, Değerlendirmesi, Teknik Görüşme ve Fiyatı da İçeren Son Tekliflerin Sunulması 11 Tekliflerin Değerlendirilmesi ve İhalenin Karara Bağlanması Tekliflerin Değerlendirilmesi ve İhalenin Karara Bağlanması Son tekliflerin Değerlendirilmesi ve İhalenin Karara Bağlanmasıekliflerin Değerlendirilmesi ve İhalenin Karara Bağlanması 12 İhale Sonucunun Bildirilmesi ve Sözleşme Yapılması İhale Sonucunun Bildirilmesi ve Sözleşme Yapılması İhale Sonucunun Bildirilmesi ve Sözleşme Yapılması

46 46 İhale İşlem Dosyası İhalesi yapılacak her iş için bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada ihale yetkilisinden alınan onay belgesi ve eki yaklaşık maliyete ilişkin hesap cetveli, ihale dokümanı, ilân metinleri, adaylar veya istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler ve diğer belgeler, ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler bulunur. İhalesi yapılacak her iş için bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada ihale yetkilisinden alınan onay belgesi ve eki yaklaşık maliyete ilişkin hesap cetveli, ihale dokümanı, ilân metinleri, adaylar veya istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler ve diğer belgeler, ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler bulunur.

47 47 İhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az dört kişinin, muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir. İhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az dört kişinin, muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir. İhale Komisyonları

48 48 Yaklaşık Maliyet Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce idarece, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. Yaklaşık maliyete ihale ve ön yeterlik ilanlarında yer verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz. Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce idarece, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. Yaklaşık maliyete ihale ve ön yeterlik ilanlarında yer verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.

49 49 Yaklaşık Maliyet  Katılım kriterleri  İlan süresi ve ilan yerleri  İhalenin yabancı isteklilere açık olup olmadığı  Yerli istekli lehine fiyat avantajı sağlanması  Ödenek  İsteklilerden gelen tekliflerin karşılaştırılması  Aşırı düşük teklif sorgulaması  İşin bütçesinin programlaması

50 50 Yaklaşık maliyeti eşik değerlerin altında kalan ihalelere sadece yerli isteklilerin katılması Yaklaşık maliyeti eşik değerlerin altında kalan ihalelere sadece yerli isteklilerin katılması Yaklaşık maliyeti eşik değerlerin üzerindeki ihalelerde; Yaklaşık maliyeti eşik değerlerin üzerindeki ihalelerde; -hizmet alımları ve yapım işlerinde bütün yerli istekliler lehine, Yerli İstekliler ile İlgili Düzenlemeler

51 51 - mal alımlarında ise Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile diğer ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak Kurum tarafından yerli malı olarak belirlenen malları teklif eden yerli istekliler lehine, % 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanması hususlarında idarelerce ihale dokümanına hükümler konulabilir. % 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanması hususlarında idarelerce ihale dokümanına hükümler konulabilir. Ancak, yabancı istekliler ile ortak girişim yapmak suretiyle ihalelere katılan yerli istekliler bu hükümden yararlanamaz Ancak, yabancı istekliler ile ortak girişim yapmak suretiyle ihalelere katılan yerli istekliler bu hükümden yararlanamaz Yerli İstekliler ile İlgili Düzenlemeler

52 52 Eşik değerler Kanunun 13 ve 63 üncü maddelerinin uygulanmasında yaklaşık maliyet dikkate alınarak kullanılacak eşik değerler: Kanunun 13 ve 63 üncü maddelerinin uygulanmasında yaklaşık maliyet dikkate alınarak kullanılacak eşik değerler: a) Genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idarelerin mal ve hizmet alımlarında 811.897,00 Türk Lirası a) Genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idarelerin mal ve hizmet alımlarında 811.897,00 Türk Lirası b) Kanun kapsamındaki diğer idarelerin mal ve hizmet alımlarında1.353.164,00 Türk Lirası c) Kanun kapsamındaki idarelerin yapım işlerinde 29.769.751,00 Türk Lirası

53 53 Şartnameler İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanması esastır. İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanması esastır. İdari şartnameler İdari şartnameler Teknik şartnameler Teknik şartnameler Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır.

54 54 İdari Şartnameler İdari Şartnameler İdari Şartnameler –Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Mal/Hizmet/Yapım İşi Alımda Uygulanacak Tip İdari Şartname –Belli İstekliler Arasında İhale Usulü İle İhale Edilen Mal/Hizmet/Yapım İşi Alımda Uygulanacak Tip İdari Şartname –Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Mal/Hizmet/Yapım İşi Alımda Uygulanacak Tip İdari Şartname Ön Yeterlik Şartnameleri Ön Yeterlik Şartnameleri Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri –Tip Ön Yeterlik Şartnamesi –Tip Şartname

55 55 İhale İlanları İlanda yer alması gereken zorunlu hususlar İlanda yer alması gereken zorunlu hususlar Ön yeterlik ilanında yer alması gereken zorunlu hususlar Ön yeterlik ilanında yer alması gereken zorunlu hususlar İlanın yayımlanacağı yerler ve ilan süreleri İlanın yayımlanacağı yerler ve ilan süreleri İlanlardaki hatalı hususların düzeltilmesi İlanlardaki hatalı hususların düzeltilmesi İhale sonuç ilanları İhale sonuç ilanları

56 56 İhale İlân Süreleri ve Kuralları Yaklaşık maliyeti 8 inci maddede yer alan eşik değerlere eşit veya bu değerleri aşan ihalelerden; Yaklaşık maliyeti 8 inci maddede yer alan eşik değerlere eşit veya bu değerleri aşan ihalelerden; 1) Açık ihale usulü ile yapılacak olanların ilânları, ihale tarihinden en az kırk gün önce, 1) Açık ihale usulü ile yapılacak olanların ilânları, ihale tarihinden en az kırk gün önce, 2) Belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılacak olanların ön yeterlik ilânları, son başvuru tarihinden en az ondört gün önce, 2) Belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılacak olanların ön yeterlik ilânları, son başvuru tarihinden en az ondört gün önce, 3) Pazarlık usulü ile yapılacak olanların ilânları, ihale tarihinden en az yirmibeş gün önce, 3) Pazarlık usulü ile yapılacak olanların ilânları, ihale tarihinden en az yirmibeş gün önce, Kamu İhale Bülteninde en az bir defa yayımlanmak suretiyle ilanı yapılır.

57 57 İhale İlân Süreleri ve Kuralları Yaklaşık maliyeti eşik değerlere eşit veya bu değerleri aşan belli istekliler arasında yapılacak ihalelerde ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterliği belirlenen adaylara ihale gününden en az kırk gün önce davet mektubu gönderilmesi zorunludur. Yaklaşık maliyeti eşik değerlere eşit veya bu değerleri aşan belli istekliler arasında yapılacak ihalelerde ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterliği belirlenen adaylara ihale gününden en az kırk gün önce davet mektubu gönderilmesi zorunludur.

58 58 İhale İlân Süreleri ve Kuralları Yaklaşık maliyeti 8 inci maddede belirtilen eşik değerlerin altında kalan ihalelerden; 1) Yaklaşık maliyeti 88.578,00 Türk Lirasına kadar olan mal veya hizmet alımları ile 177.163,00 Türk Lirasına kadar olan yapım işlerinin ihalesi, ihale tarihinden en az yedi gün önce ihalenin ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin en az ikisinde 1) Yaklaşık maliyeti 88.578,00 Türk Lirasına kadar olan mal veya hizmet alımları ile 177.163,00 Türk Lirasına kadar olan yapım işlerinin ihalesi, ihale tarihinden en az yedi gün önce ihalenin ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin en az ikisinde

59 59 İhale İlân Süreleri ve Kuralları 2) Yaklaşık maliyeti 88.578,00 Türk Lirası ile 177.163,00 Türk Lirası arasında olan mal veya hizmet alımları ile 177.163,00 Türk Lirası ile 1.476.421,00 Türk Lirası arasında olan yapım işlerinin ihalesi, ihale tarihinden en az ondört gün önce Resmî Gazetede ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde, 2) Yaklaşık maliyeti 88.578,00 Türk Lirası ile 177.163,00 Türk Lirası arasında olan mal veya hizmet alımları ile 177.163,00 Türk Lirası ile 1.476.421,00 Türk Lirası arasında olan yapım işlerinin ihalesi, ihale tarihinden en az ondört gün önce Resmî Gazetede ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde,

60 60 İhale İlân Süreleri ve Kuralları Yaklaşık maliyeti 177.163,00 Türk Lirasının üzerinde ve eşik değerin altında olan mal veya hizmet alımları ile 1.476.421,00 Türk Lirasının üzerinde ve eşik değerin altında olan yapım işlerinin ihalesi, ihale tarihinden en az yirmibir gün önce Resmî Gazetede ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde, Yaklaşık maliyeti 177.163,00 Türk Lirasının üzerinde ve eşik değerin altında olan mal veya hizmet alımları ile 1.476.421,00 Türk Lirasının üzerinde ve eşik değerin altında olan yapım işlerinin ihalesi, ihale tarihinden en az yirmibir gün önce Resmî Gazetede ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde, En az birer defa yayımlanmak suretiyle ilân edilerek duyurulur.

61 61 İhale Dokümanı İdari şartname. İdari şartname. İşin projesini de kapsayan teknik şartnameler. İşin projesini de kapsayan teknik şartnameler. Sözleşme tasarısı. Sözleşme tasarısı. Yapım İşleri Genel Şartnamesi. Yapım İşleri Genel Şartnamesi. Standart formlar vb. Standart formlar vb. İdarenin çıkaracağı zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasını teşkil eder.

62 62 İhale Dokümanlarının Görülmesi ve Satın Alınması İhale dokümanı ücretsiz görülebilir, ancak ihaleye katılabilmek için ihale dokümanı satın alınması zorunludur İhale dokümanı ücretsiz görülebilir, ancak ihaleye katılabilmek için ihale dokümanı satın alınması zorunludur –İhale dokümanları güvenliğin sağlanması kaydıyla CD. ortamında da verilebilir. –Doküman bedeli basım maliyetini aşmayacak şekilde belirlenmelidir. –İstekli ihale dokümanını satın almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve kuralları kabul etmiş sayılır.

63 63 İhale Dokümanlarının Görülmesi ve Satın Alınması İhale dokümanı, içeriğindeki belgeleri gösteren bir dizi pusulası ile birlikte verilir. İstekli, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. İdare bu incelemeden sonra isteklinin, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamını aslına uygun olarak teslim aldığına dair, dizi pusulası üzerine yazılarak imzalanmış beyanını alır. İhale dokümanı, içeriğindeki belgeleri gösteren bir dizi pusulası ile birlikte verilir. İstekli, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. İdare bu incelemeden sonra isteklinin, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamını aslına uygun olarak teslim aldığına dair, dizi pusulası üzerine yazılarak imzalanmış beyanını alır.

64 64 İptal, Düzeltme ve Açıklama İhale saatinden önce idareler gerekli gördüğü takdirde veya ihale dokümanında ihalenin yapılmasına engel hatalı hususların bulunması halinde ihaleyi iptal edebilirler. İhale saatinden önce idareler gerekli gördüğü takdirde veya ihale dokümanında ihalenin yapılmasına engel hatalı hususların bulunması halinde ihaleyi iptal edebilirler. Ancak, ihale öncesinde ihale dokümanındaki maddi ve teknik hataların zeyilname düzenlenmesi yoluyla düzeltilerek ihaleye devam edilmesi imkanı da bulunmaktadır. Ancak, ihale öncesinde ihale dokümanındaki maddi ve teknik hataların zeyilname düzenlenmesi yoluyla düzeltilerek ihaleye devam edilmesi imkanı da bulunmaktadır. İhale dokümanı ile ilgili olarak yazılı olarak açıklama talebinde bulunabilir. İhale dokümanı ile ilgili olarak yazılı olarak açıklama talebinde bulunabilir.

65 65 İhale Saatinden Önce İhalenin İptal Edilmesi İdarenin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir. İdarenin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere hemen ilân edilerek duyurulur Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere hemen ilân edilerek duyurulur

66 66 Tekliflerin Sunulacağı Yer ve Zamanı Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar idari şartnamede belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar idari şartnamede belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. İdareye verilen veya ulaşan teklifler, Tip Şartnamenin 15 inci maddesine göre zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz. İdareye verilen veya ulaşan teklifler, Tip Şartnamenin 15 inci maddesine göre zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

67 67 Tekliflerin Hazırlanması, Sunulması ve Açılması Teklif ekini oluşturan bütün belgeler tek bir zarfa konulur. Teklif ekini oluşturan bütün belgeler tek bir zarfa konulur. Teklifler en geç ihale saatine kadar teslim edilmelidir. Teklifler en geç ihale saatine kadar teslim edilmelidir. Teklifler geri alınamaz ve düzeltilemez. Teklifler geri alınamaz ve düzeltilemez. Teklifler ihale saatinde hazır bulunanlar huzurunda açılır ve teklif fiyatları okunur. Teklifler ihale saatinde hazır bulunanlar huzurunda açılır ve teklif fiyatları okunur.

68 68 Tekliflerin Geçerlilik Süresi Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az................ takvim günü olmalıdır. Bu süreden daha kısa süre geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az................ takvim günü olmalıdır. Bu süreden daha kısa süre geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır. İfadesinin İdari Şartnamede düzenlenmesi gerekir.

69 69 Teminatlar Geçici Teminat İstekliler, teklif ettikleri bedelin %3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır. İstekliler, teklif ettikleri bedelin %3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

70 70 Teminatlar Teminat olarak kabul edilecek değerler: –Tedavüldeki Türk Parası –Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları –Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler Teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

71 71 Teminat Mektupları Teminat mektupları sürelidir Teminat mektupları sürelidir –teklif geçerlilik süresinden en az otuz gün fazla süreli olmalıdır. Teminat mektuplarının şekli Teminat mektuplarının şekli –KİK tarafından düzenlenen standart forma uygun olmalıdır.

72 72 Tekliflerin Değerlendirilmesi İsteklinin hukuki durumu nedeniyle teklifin değerlendirme dışı bırakılması İsteklinin hukuki durumu nedeniyle teklifin değerlendirme dışı bırakılması –10 uncu maddenin son fıkrasında sayılan hallerde bulunma –İhaleye katılamayacak olanların katılması –17 nci madde de sayılan yasak fiil ve davranışlarda bulunma Yeterliğin eksik olması sebebiyle değerlendirme dışı bırakma Yeterliğin eksik olması sebebiyle değerlendirme dışı bırakma –Ekonomik ve mali yeterliğin olmaması –Mesleki ve teknik yeterliğin olmaması

73 73 Tekliflerin Değerlendirilmesi Teklif mektubu ve eki belgelerdeki hatalar nedeniyle teklifin değerlendirme dışı bırakılması Teklif mektubu ve eki belgelerdeki hatalar nedeniyle teklifin değerlendirme dışı bırakılması –Belgelerin idarece teyidi –Eksik belge ve bilgilerin tamamlatılması ve düzeltilmesi Teklif mektubu ve teminat mektubundaki hataların düzeltilmesi Teklif mektubu ve teminat mektubundaki hataların düzeltilmesi Diğer belgelerdeki hataların düzeltilmesi Diğer belgelerdeki hataların düzeltilmesi –Aritmetik hataların düzeltilmesi Aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi Aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi –Yapım işi ihalelerinde aşırı düşük teklifler –Hizmet ihalelerinde aşırı düşük teklifler Yaklaşık maliyetin üzerindeki tekliflerin değerlendirilmesi Yaklaşık maliyetin üzerindeki tekliflerin değerlendirilmesi

74 74 Tekliflerin Değerlendirilmesi Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin seçimi Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin seçimi –En düşük fiyat esası –Fiyat dışı unsurlar İşletme ve bakım maliyeti İşletme ve bakım maliyeti Maliyet etkinliği Maliyet etkinliği Verimlilik Verimlilik Kalite Kalite Teknik değer Teknik değer –Yerli malı sunan yerli isteklinin teklifi –Mal ve hizmet alımlarında kısmi teklif –Alternatif teklifler –Aynı fiyatın teklif edilmesi –Aşırı düşük teklif değerlendirmesi

75 75 Tekliflerin Değerlendirilmesi Tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır. Tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır. İdareler; 4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi gereğince, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, en düşük fiyat esası yerine fiyat dışındaki unsurların da dikkate alınması suretiyle belirlenmesini öngörebilirler. Ancak bu durumda idareler, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde kullanılacak fiyat dışı unsurların neler olduklarını ve bu unsurların parasal değer olarak karşılıklarını belirleyerek 36.1 inci maddenin metnine yazacaktır. Parasal değer olarak ifade edilemeyen fiyat dışı unsurların, oransal değer olarak ifade edilmesi mümkündür İdareler; 4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi gereğince, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, en düşük fiyat esası yerine fiyat dışındaki unsurların da dikkate alınması suretiyle belirlenmesini öngörebilirler. Ancak bu durumda idareler, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde kullanılacak fiyat dışı unsurların neler olduklarını ve bu unsurların parasal değer olarak karşılıklarını belirleyerek 36.1 inci maddenin metnine yazacaktır. Parasal değer olarak ifade edilemeyen fiyat dışı unsurların, oransal değer olarak ifade edilmesi mümkündür

76 76 Tekliflerin Değerlendirilmesi Birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğunun anlaşıldığı durumlarda, ihale komisyonuna sunulan “iş deneyimi belgeleri”nin fiyat dışındaki unsur olarak değerlendirilmesi suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenecektir. Birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğunun anlaşıldığı durumlarda, ihale komisyonuna sunulan “iş deneyimi belgeleri”nin fiyat dışındaki unsur olarak değerlendirilmesi suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenecektir.

77 77 Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir. İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.

78 78 İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması 37 ve 38 inci maddelere göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır. 37 ve 38 inci maddelere göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır. İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. İhale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce idareler, ihale üzerinde kalan isteklinin 58 inci maddeye göre yasaklı olup olmadığını anılan maddeye göre teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorundadır. İhale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce idareler, ihale üzerinde kalan isteklinin 58 inci maddeye göre yasaklı olup olmadığını anılan maddeye göre teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorundadır.

79 79 İhale Kararı Bildirimi ve Sözleşme İmzası Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi –İhale yetkilisinin onayından itibaren 3 gün içinde ihale kararı bütün isteklilere bildirilir Açıklama istenilmesi Açıklama istenilmesi –Bildirimden itibaren 5 gün içinde yapılan açıklama talebine idarelerin cevap vermeleri zorunludur. Sözleşmeye davet Sözleşmeye davet –10 uncu maddenin son fıkrasında sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin belgelerin sunulması zorunludur Ekonomik açıdan en avantajlı 2. teklif sahibi ile sözleşmenin imzalanması Ekonomik açıdan en avantajlı 2. teklif sahibi ile sözleşmenin imzalanması –Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin sözleşmeyi imzalamaması halinde, ihale yetkilisinin uygun görmesi kaydıyla ikinci teklif sahibi ile sözleşme imzalanabilir.

80 80 Sözleşme İmzası Sözleşmenin imzalanmasında idarenin sorumluluğu Sözleşmenin imzalanmasında idarenin sorumluluğu Ekonomik açıdan en avantajlı 1. ve 2. teklif sahiplerinin sorumluluğu Ekonomik açıdan en avantajlı 1. ve 2. teklif sahiplerinin sorumluluğu İhalelerin sözleşmeye bağlanması İhalelerin sözleşmeye bağlanması –Bütün ihaleler sonucu sözleşme düzenlenmesi zorunludur (doğrudan temin ve 21/f hariç) –İhale dokümanında öngörülmemişse sözleşmelerin notere tescil ve onaylattırılması zorunluluğu yoktur.

81 81 Doğrudan Temin İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi. İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi. Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması. Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması. Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması. Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması.

82 82 Doğrudan Temin Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunan idarelerin 44.287,00 TL, diğer idarelerin 14.755,00 TL aşmayan ihtiyaçları ile temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar. Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunan idarelerin 44.287,00 TL, diğer idarelerin 14.755,00 TL aşmayan ihtiyaçları ile temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar. İdarelerin ihtiyacına uygun taşınmaz mal alımı veya kiralanması. İdarelerin ihtiyacına uygun taşınmaz mal alımı veya kiralanması. Özelliğinden dolayı stoklama imkanı bulunmayan ve acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, tıbbi sarf malzemeleri ile test ve tetkik sarf malzemesi alımları. Özelliğinden dolayı stoklama imkanı bulunmayan ve acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, tıbbi sarf malzemeleri ile test ve tetkik sarf malzemesi alımları.

83 83 Doğrudan Temin Milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesi öngörülen uyuşmazlıklarla ilgili davalarda, Kanun kapsamındaki idareleri temsil ve savunmak üzere Türk veya yabancı uyruklu avukatlardan ya da avukatlık ortaklıklarından yapılacak hizmet alımları. Milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesi öngörülen uyuşmazlıklarla ilgili davalarda, Kanun kapsamındaki idareleri temsil ve savunmak üzere Türk veya yabancı uyruklu avukatlardan ya da avukatlık ortaklıklarından yapılacak hizmet alımları. 4353 sayılı Kanunun 22 nci ve 36 ncı maddeleri uyarınca Türk veya yabancı uyruklu avukatlardan hizmet alımları. 4353 sayılı Kanunun 22 nci ve 36 ncı maddeleri uyarınca Türk veya yabancı uyruklu avukatlardan hizmet alımları.

84 84 Doğrudan Temin İlan yapılmadan, teminat alınmadan, ihale komisyonu kurma ve 10 uncu maddede sayılan yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilir

85 85 Tasarım Yarışmaları İdareler gerekli gördükleri mimarlık, peyzaj mimarlığı, mühendislik, kentsel tasarım projeleri, şehir ve bölge plânlama ve güzel sanat eserleri ile ilgili bir plân veya tasarım projesi elde edilmesine yönelik olarak ödüllü veya ödülsüz tasarım yarışmaları düzenleyebilirler. İdareler gerekli gördükleri mimarlık, peyzaj mimarlığı, mühendislik, kentsel tasarım projeleri, şehir ve bölge plânlama ve güzel sanat eserleri ile ilgili bir plân veya tasarım projesi elde edilmesine yönelik olarak ödüllü veya ödülsüz tasarım yarışmaları düzenleyebilirler. Yarışmaların “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Plânlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği”ne uygun olarak yapılması gerekmektedir. Yarışmaların “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Plânlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği”ne uygun olarak yapılması gerekmektedir.

86 86 Danışmanlık Hizmet Alım İhaleleri Niteliği itibarıyla kapsamlı ve karmaşık olduğu, özel uzmanlık ve deneyim gerektirdiği idarece tespit edilen hizmetler için bu yöntem kullanılır. Niteliği itibarıyla kapsamlı ve karmaşık olduğu, özel uzmanlık ve deneyim gerektirdiği idarece tespit edilen hizmetler için bu yöntem kullanılır. Kanunun 48 ila 52 inci maddeleri arasında özel bir yöntem düzenlenmiştir. Kanunun 48 ila 52 inci maddeleri arasında özel bir yöntem düzenlenmiştir. Ön yeterlik ilanında kısa listeye alınmak ve teklif vermek üzere davet edilecek aday sayısı belirlenir (en az üç en fazla on) Ön yeterlik ilanında kısa listeye alınmak ve teklif vermek üzere davet edilecek aday sayısı belirlenir (en az üç en fazla on)

87 87 Danışmanlık Hizmet Alım İhaleleri İhaleye davet edilecek sayısı üçten az olması halinde ihale iptal edilir. İhaleye davet edilecek sayısı üçten az olması halinde ihale iptal edilir. Ön yeterlik alanlar tekliflerini mali teklif ve teknik teklif olarak iki ayrı zarf içinde sunarlar, ilk aşamada teknik teklif ikinci aşamada mali teklifler değerlendirilir. Ön yeterlik alanlar tekliflerini mali teklif ve teknik teklif olarak iki ayrı zarf içinde sunarlar, ilk aşamada teknik teklif ikinci aşamada mali teklifler değerlendirilir. En yüksek puan sahibi istekli görüşmeye davet edilir. En yüksek puan sahibi istekli görüşmeye davet edilir. Teknik ve mali değerlendirme sonucunda üçten az isteklinin kalması halinde ihale iptal edilir. Teknik ve mali değerlendirme sonucunda üçten az isteklinin kalması halinde ihale iptal edilir.

88 88 Kamu İhale Kurumu 2004/18 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi Direktifinin 81.maddesinde belirtildiği üzere Uyuşmazlıkların çözümünde konunun gerektirdiği uzmanlığa sahip olan bağımsız bir idari organ oluşturulmuştur.

89 89 Kamu İhale Kurumu Kamu İhale Kurulu Kamu İhale Kurulu Kamu İhale Kurumu Kamu İhale Kurumu

90 90 Kurumun Yapısı Kamu İhale Kurumu (4734 sayılı Kanununun 53. ve Geçici 5. maddeleri uyarınca): Kamu İhale Kurumu (4734 sayılı Kanununun 53. ve Geçici 5. maddeleri uyarınca): Kamu alımlarına ilişkin mevzuatı hazırlamak, geliştirmek, uygulamayı yönlendirmek Kamu alımlarına ilişkin mevzuatı hazırlamak, geliştirmek, uygulamayı yönlendirmek Kanun kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin şikayetleri inceleyip sonuçlandırmak üzere, Kanun kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin şikayetleri inceleyip sonuçlandırmak üzere, kurulmuştur. kurulmuştur. Kamu İhale Kurumu, kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve malî özerkliğe sahip düzenleyici ve denetleyici bir kurum, bağımsız bir idari otoritedir. Kamu İhale Kurumu, kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve malî özerkliğe sahip düzenleyici ve denetleyici bir kurum, bağımsız bir idari otoritedir.

91 91 Kamu İhale Kurulu Kamu İhale Kurumunun karar organı Kamu İhale Kurulu’dur ve biri başkan, biri ikinci başkan olmak üzere on üyeden oluşur. Kamu İhale Kurumunun karar organı Kamu İhale Kurulu’dur ve biri başkan, biri ikinci başkan olmak üzere on üyeden oluşur. Kurul üyelerinin görev süresi 5 yıldır. Kurul üyelerinin görev süresi 5 yıldır. Bakanlar Kurulu, atanan üyelerden birini Başkan olarak görevlendirir. Bakanlar Kurulu, atanan üyelerden birini Başkan olarak görevlendirir. Kurul Başkanı, Kurumun da başkanıdır. Kurul Başkanı, Kurumun da başkanıdır.

92 92 Kurum Mevzuatı 1 ) KANUNLAR 1 ) KANUNLAR 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 2) YÖNETMELİKLER 2) YÖNETMELİKLER Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik

93 93 Kurum Mevzuatı Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği Danışmanlık Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği Danışmanlık Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelik İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelik Proje Tasarım, Planlama ve Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği Proje Tasarım, Planlama ve Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği Fiyat Farkı Kararnameleri Fiyat Farkı Kararnameleri

94 94 Kurum Mevzuatı Kurum Yönetmelikleri Kurum Yönetmelikleri 1. Kamu İhale Kurumunun Teşkilatı ve Kurum Personelinin Mali ve Sosyal Hakları, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 2. Kamu İhale Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği 3. Kamu İhale Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği 4. Kamu İhale Kurumu Sicil Amirleri Yönetmeliği 5. Kamu İhale Uzman Yardımcıları Yarışma ve Yeterlik Sınavları ile Kamu İhale Uzman ve Yardımcılarının Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik

95 95 Kamu İhale Kurulunun Görevleri İnceleme görevi: İnceleme görevi: 1. şikayetleri inceleyerek sonuçlandırmak. 2. iddiaları incelemek.

96 96 Kamu İhale Kurulunun Görevleri İncelemeye ilişkin işlemler: 4734 sayılı Kanununun 53,54, 55 ve 56’ncı maddeleri 4734 sayılı Kanununun 53,54, 55 ve 56’ncı maddeleri İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelik İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelik İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Tebliğ İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Tebliğ İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvuruların Kurum Tarafından İncelenmesine İlişkin İç Yönerge İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvuruların Kurum Tarafından İncelenmesine İlişkin İç Yönerge hükümlerine göre yürütülmektedir. hükümlerine göre yürütülmektedir.

97 97 Kamu İhale Kurulunun Görevleri İtirazen şikayet başvuruları üzerine Kamu İhale Kurulu tarafından; İdare tarafından düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye uğratılmasına gerek bulunmayacak durumlarda, düzeltici işlemi, İdare tarafından düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye uğratılmasına gerek bulunmayacak durumlarda, düzeltici işlemi, İhale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek bu Kanuna ve ilgili mevzuatına aykırı bir durumun tespit edilmesi halinde, ihale işlemlerinin iptali, İhale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek bu Kanuna ve ilgili mevzuatına aykırı bir durumun tespit edilmesi halinde, ihale işlemlerinin iptali, Şikâyetin uygun bulunmadığı, Şikâyetin uygun bulunmadığı, Kararlarından biri verilir. Kararlarından biri verilir.

98 98 Kamu İhale Kurulunun Görevleri İddiaların İncelenmesi; İddiaların İncelenmesi; 1. Kanun kapsamındaki ihalelere ilişkin olarak kamuoyuna yansıyan ciddi ve somut nitelikteki ihale mevzuatına aykırılık iddialarından gerekli görülenlerin Başkanlık tarafından bildirilmesi üzerine Kurul Kararıyla, 2. Kuruma yapılan itirazen şikayet başvuruları üzerine yapılan ön inceleme sonucunda Kurul tarafından, iddiaların incelenmesine geçilmesine karar verilebilir. iddiaların incelenmesine geçilmesine karar verilebilir.

99 99 Kamu İhale Kurulunun Görevleri İddiaların incelenmesi üzerine verilecek kararlar: İddiaların incelenmesi üzerine verilecek kararlar: 1. İddiaların yerinde bulunmadığı, 2. İnceleme sonucunda iddialar yerinde bulunmuş ise mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ilgili idareye ve/veya Cumhuriyet Savcılığına bildirilmesi, kararlarından biri verilmektedir. kararlarından biri verilmektedir.

100 100 Kamu İhale Kurulunun Görevleri Düzenleme görevi Düzenleme görevi 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) bendinde, Kurumun, Kurul kararıyla bu Kanunun ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin standart ihale dokümanı, tip sözleşme, yönetmelik ve tebliğler çıkarmaya yetkili olduğu, Kurul ve Kurum yetkilerini, düzenleyici işlemler tesis ederek ve özel nitelikli kararlar alarak kullanacağı hükme bağlanmıştır. Kurulun Yönetsel Görevleri Kurulun Yönetsel Görevleri Kurul tarafından, Kuruma ve personele ilişkin mali, sosyal ve hukuki konularla ilgili kararlar alınmakta ve ilgili mevzuatın verdiği diğer görevler de yerine getirilmektedir.

101 101 Kamu Alımlarında Zarar Tazmini Zarar tazmini konusunda Kamu İhale Kanununda hüküm yer almamaktadır. Bu nedenle, Kamu İhale Kurumunun zarar tazminine karar verme yetkisi bulunmamaktadır. Zarar tazmini konusunda Kamu İhale Kanununda hüküm yer almamaktadır. Bu nedenle, Kamu İhale Kurumunun zarar tazminine karar verme yetkisi bulunmamaktadır. Kamu alımlarında zarar tazminine ilişkin talepler mahkemelere yapılabilmekte ve tazmine ilişkin yetki mahkemelere aittir. Bu tazmin talepleri ihaleye hazırlıktan kaynaklanan zararlara ilişkin olabileceği gibi verilen karar neticesinde yoksun kalınan kara ilişkin de olabilir. Kamu alımlarında zarar tazminine ilişkin talepler mahkemelere yapılabilmekte ve tazmine ilişkin yetki mahkemelere aittir. Bu tazmin talepleri ihaleye hazırlıktan kaynaklanan zararlara ilişkin olabileceği gibi verilen karar neticesinde yoksun kalınan kara ilişkin de olabilir.

102 102 ALTERNATİF ÇÖZÜM YOLLARI Türkiye’de kamu alımlarında, ihale sürecindeki işlemlerde çıkan uyuşmazlıkların çözümü için tahkim yolu öngörülmemiştir. Türkiye’de kamu alımlarında, ihale sürecindeki işlemlerde çıkan uyuşmazlıkların çözümü için tahkim yolu öngörülmemiştir. Ancak uluslararası katılıma açık şekilde yapılan ihalelerde sözleşmenin yürütülmesi sırasında taraflar arasında doğabilecek anlaşmazlıkların çözümünde milletlerarası tahkim yoluna gidilebilmektedir. Buna ilişkin hükmün ihale dokümanının bir parçası olan sözleşme tasarılarına konulma zorunluluğu vardır. Ancak uluslararası katılıma açık şekilde yapılan ihalelerde sözleşmenin yürütülmesi sırasında taraflar arasında doğabilecek anlaşmazlıkların çözümünde milletlerarası tahkim yoluna gidilebilmektedir. Buna ilişkin hükmün ihale dokümanının bir parçası olan sözleşme tasarılarına konulma zorunluluğu vardır.

103 103 TEŞEKKÜRLER.


"Kamu İhale Hukuku. 2 Türk Kamu İhale Sisteminin Tarihsel Gelişimi Cumhuriyet Öncesi Dönem Cumhuriyet Öncesi Dönem İlk düzenleme Osmanlı döneminde 1857." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları