Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI"— Sunum transkripti:

1 ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI
Aday Memur Eğitimleri Atakan ALTAN

2 ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI
1948 yılında yayımlanan ‘İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’, sağlık hizmetlerinden yararlanmayı bir insan hakkı olarak görmektedir yılında geliştirilen bu bildirge, bu hakkın herkese sağlanabilmesi için ülkelerde sağlık örgütlerinin etkinliğinin arttırılması gerekliliğini ortaya koymuştur. Ülkelerin sağlık örgütlerinin çabaları, çoğu sağlık sorunlarını çözmede yeterli olmamış; bu durum sağlık alanında uluslararası işbirliğinin yapılması gerektiğini ortaya koymuştur. Böylece çeşitli alanlarda uluslararası sağlık hizmeti yapan kuruluşlar ortaya çıkmıştır. Aday Memur Eğitimleri

3 Sağlıkla ilgili ilk uluslararası örgüttür. 1907 yılında kurulmuştur.
IPO (İNTERNATIONAL HEALTH ORGANIZATION) Uluslararası Halk Sağlığı Örgütü Sağlıkla ilgili ilk uluslararası örgüttür. 1907 yılında kurulmuştur. 1952 yılında kurucu üyelerin istifası ile kapanmıştır. Aday Memur Eğitimleri

4 WHO (WORLD HEALTH ORGANIZATION) Dünya Sağlık Örgütü
II.Dünya Savaşı’ndan sonra 1948’de Birleşmiş Milletler tarafından kurulmuştur. Irk, milliyet, din ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin tüm insanları ve ulusları, en yüksek sağlık düzeyine ulaştırmak ana ilkelerindendir. Merkezi Cenevre olup, 200’ü aşkın üyesi bulunmaktadır. Avrupa, Güneydoğu Asya, Afrika, Doğu Akdeniz, Amerika ve Pasifik ülkeleri için bölgesel konsey ve kuruluşları vardır. Aday Memur Eğitimleri

5 WHO (WORLD HEALTH ORGANIZATION)‏
GÖREVLERİ Ülkelerin sağlık kuruluşlarını güçlendirmek. Bulaşıcı hastalıklarla savaşmak, aşı, serum ve ilaçlar sağlamak. Ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması konularında çalışmalar yapmak. Ruh sağlığına önem vermek. Halk sağlığı eğitim programları oluşturmak ve geliştirmek. Aday Memur Eğitimleri

6 WHO (WORLD HEALTH ORGANIZATION)
Sağlıkla ilgili bilimsel araştırmalar yapmak, geliştirmek ve araştırmaları desteklemek. Temiz su kaynaklarından yararlanma konusunda planlar geliştirmek ve ülkelere destek vermek. Epidemiyoloji ve istatistik hizmetleri geliştirmek. Aday Memur Eğitimleri

7 UNICEF (UNITED NATIONS INTERNATIONAL CHILDRENS EMERGENCY FUND) Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu Çocukların sağlık, beslenme, eğitim ve genel esenlik düzeyini yükseltmeye yönelik ulusal çabalara destek olmak amacıyla 1945’ de kurulmuştur. Merkez: New York (ABD) Aday Memur Eğitimleri

8 UNICEF Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu
GÖREVLERİ: Kırsal bölgelere götürülecek ana-çocuk sağlığı programları hazırlamak. Köylere sağlık personeli eğitmek, köylüyü sağlık tesislerini korumaya yöneltmek. Doğum öncesi ve sonrası beslenme ve aşılama konularında eğitimler yapmak. Aday Memur Eğitimleri

9 UNICEF Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu
GÖREVLERİ: Öğretmenler yetiştirilmesine, okul yapımına, ders kitaplarının basımına destek vermek. Aile planlaması ve beslenme programları düzenlemek ve bunları yaygınlaştırmak. Türkiye 1960 yılında üye olmuştur. Türkiye gibi büyük bir ekonomiye ve güçlü kurumlara sahip olan ülkelerde UNICEF çocuklarla ilgili politikaların oluşturulmasına ve bu politikaların uygulamaya konmasına yönelik mekanizmaların tasarlanmasına ve hayata geçirilmesine yoğunlaşmaktadır Aday Memur Eğitimleri

10 Dünyada okur yazar oranını yükseltmek.
UNESCO (UNITED NATION EDUCATION SCIENTIFIC AND CULTUREL ORGANIZATION) Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim, ve Kültür Organizasyonu 1946 yılında eğitim, bilim ve kültür alanında uluslar arası işbirliği sağlayarak dünya barışına katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur. GÖREVLERİ Dünyada okur yazar oranını yükseltmek. Ülkelerin eğitim düzeylerini yükseltmek, uluslararası barışı sağlamak. Temel ve teknik eğitimde görev alacak öğretmenleri yetiştirmek. Aday Memur Eğitimleri

11 UNESCO Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim, ve Kültür Organizasyonu
Önemli sanat olaylarını desteklemek. Tiyatro, sinema televizyon ve basın gibi sanatla ilgili iletişim araçlarının gelişmesi amacıyla araştırmalara yardım etmek. Kültür varlıklarını korumak. Aday Memur Eğitimleri

12 1945 yılında kurulmuştur, merkezi Cenevre’dedir.
FAO (FOOD AND AGRICULTURAL ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS) Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü 1945 yılında kurulmuştur, merkezi Cenevre’dedir. İnsanların açlığına çare bulmak, beslenme düzeyini yükseltmek, yeterli gıda üretilmesine katkıda bulunmak, gereksinimi olan ülkelere yardımda bulunmak amacı ile kurulmuştur. Türk Milli Gıda Tarım Örgütü 1949’da kurulmuştur. Aday Memur Eğitimleri

13 Gelişmekte olan ülkelerdeki tarımla ilgili projeleri desteklemek.
FAO (FOOD AND AGRICULTURAL ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS) Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Gıda ve tarım ürünlerini etkileyen çevre kirliliği ile ilgili diğer uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak. Daha iyi tohum geliştirme, ürün toplama ve depolama konularında rehberlik etmek. Gelişmekte olan ülkelerdeki tarımla ilgili projeleri desteklemek. Tarım ve hayvancılık sektörüne zarar veren unsurlarla savaşmak. Dünyadaki balık üretimini arttırmak için projeler hazırlamak. Aday Memur Eğitimleri

14 ILO (INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION) Uluslararası Çalışma Örgütü
1919’da Versalles Barış Antlaşması ile kurulmuştur. 1944’de amaçları ve çalışma konuları yeniden belirlenerek, ücretli çalışanların durumunu etkileyen ekonomik sorunlara eğilinmesi benimsenmiştir. 1946 yılından itibaren BM ile imzaladığı antlaşma ile yaşam ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi konusunda çaba gösteren BM’nin uzmanlık kuruluşu olarak hizmet vermeye devam etmektedir. Aday Memur Eğitimleri

15 ILO (INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION) Uluslararası Çalışma Örgütü
GÖREVLERİ: Bütün dünyada işçilerin çalışma koşulları ve yaşam düzeylerini geliştirmeyi amaçlar. Ülkelerin çalışma yasalarında ve bu alana ilişkin uygulamalarda standartları geliştirmeye çalışır. Bu amaçla sosyal politikalar, iş gücü eğitimi ve kullanımı konularında teknik yardım sağlar. Aday Memur Eğitimleri

16 UNEP (UNITED NATIONS ENVIORNMENT PROGRAMME) Birleşmiş Milletler Çevre Programı
1973 yılında Birleşmiş Milletler kapsamındaki çevre koruma çalışmalarına yön vermek ve bu çalışmalarda eşgüdüm sağlamak için oluşturulmuştur. Oluşturulan uluslararası gözlem sistemi, üye ülkelerin önemli çevre tehlikeleri konusunda bilgilenmesine ve gereken önlemleri almasına olanak sağlar. Aday Memur Eğitimleri

17 UNDRO (OFFICE OF THE UNITED NATIONS DISEASTER RELIEF COORDINATOR) Birleşmiş Milletler Afetzedelere Yardım Kuruluşu Doğal afetlere ve başka felaketlere uğrayan ülkelere yönelik uluslararası yardım çalışmalarında eşgüdüm sağlar. Doğal afetlere uğrama olasılığı bulunan bölgelerde stok oluşturarak ve doğal kaynakların etkin biçimde kullanılmasını sağlayarak üye ülkelerin afetlerle savaştaki etkinliğini arttırmaya çalışır. Aday Memur Eğitimleri

18 İnsani İşler Koordinatörlük Ofisi
Bir acil durum söz konusu olduğunda, OCHA uluslararası yardımı koordine eder. Acil durumun olduğu ülkedeki BM ofisi ile temasa geçer; merkezde kurumlar arası görüşmeler neticesinde yardım için öncelikler tespit edilerek acil durumun gerektirdiği çerçevede destek verilmesini koordine eder. Aday Memur Eğitimleri

19 BM’in küresel kalkınma kuruluşudur. AMACI
UNDP (UNITED NATION DEVELOPING PROGRAMME) Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı BM’in küresel kalkınma kuruluşudur. AMACI 166 ülkede hükümetler, sivil toplum ve özel sektörle işbirliği yaparak bu ülkelerin sosyal, ekonomik ve kültürel bakımdan kalkınmasına yardım etmek, Kalkınmakta olan ülkelerin yardımlara ulaşmasını ve bunları etkin kullanmalarına destek sağlamaktır. Aday Memur Eğitimleri

20 UNFPA (UNITED NATION FUND FOR POPULATION ACTIVITIES) Birleşmiş Milletler Nüfus Etkinlikleri Fonu
1969 yılında, nüfus ve aile planlaması gereksinimlerini karşılayacak kapasiteyi yaratmak, hükümetlere nüfus politika ve programları geliştirmede yardımcı olmak ve uygulamada mali yardımda bulunmak amacı ile kurulmuştur. Aday Memur Eğitimleri

21 Nüfus politikalarını belirlenmek, değerlendirmek ve uygulanmak.
UNFPA (UNITED NATION FUND FOR POPULATION ACTIVITIES) Birleşmiş Milletler Nüfus Etkinlikleri Fonu GÖREVLERİ Hızlı nüfus artışı ile ilgili sorunlara dikkat çekmek ve nüfus verilerini ve dinamiklerini incelenmek. Nüfus politikalarını belirlenmek, değerlendirmek ve uygulanmak. Aile planlaması, cinsel sağlık ve üreme sağlığı programları geliştirilmesine katkıda bulunmak. Talepte bulunan gelişmekte olan ülkelere nüfus problemlerini çözmede yardımcı olmak. Aday Memur Eğitimleri

22 RED CROSS Kızıl Haç 1863 yılında 16 ülke yaralı askerlerin tedavisinde uygulanacak düzenlemeleri belirleyen Cenevre Antlaşmasını imzalaması Kızıl Haç’ın temelini oluşturur. 1919 yılında Kızıl Haç dernekler birliği şeklinde kurulmuştur. Bu derneklerin kapatılması sonucu 1982’de Kızıl Haç olarak devam etmiştir. AMAÇLARI Sel, deprem, yangın gibi afetlerde yardımda bulunmak. Aday Memur Eğitimleri

23 KIZILAY 11 Haziran 1868 tarihinde "Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti" adıyla kurulan Kızılay, 1877'de "Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti", 1923'de "Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti", 1935'te "Türkiye Kızılay Cemiyeti" ve 1947'de "Türkiye Kızılay Derneği" adını almıştır. Aday Memur Eğitimleri

24 KIZILAY Amaçları: Felaketler karşısında (yangın, deprem) yurt içinde ve yurt dışında yardımda bulunmak. Ülkenin sağlık sorunları ile ilgilenmek. Kızılhaç’a üye devletlere gereksinimleri dahilinde yardım etmek. Aday Memur Eğitimleri

25 TEŞEKKÜR EDERİZ Aday Memur Eğitimleri Atakan ALTAN


"ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları