Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

“ŞU DÜNYADA HER ŞEY İ N EN İ Y İ S İ NE LAYIK ÇOK ÖZEL VE GÜZEL B İ R ÇOCUK VAR! O, S İ Z İ N EV İ N İ ZDE YAŞIYOR.” Do ğ an Cücelo ğ lu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "“ŞU DÜNYADA HER ŞEY İ N EN İ Y İ S İ NE LAYIK ÇOK ÖZEL VE GÜZEL B İ R ÇOCUK VAR! O, S İ Z İ N EV İ N İ ZDE YAŞIYOR.” Do ğ an Cücelo ğ lu."— Sunum transkripti:

1

2

3 “ŞU DÜNYADA HER ŞEY İ N EN İ Y İ S İ NE LAYIK ÇOK ÖZEL VE GÜZEL B İ R ÇOCUK VAR! O, S İ Z İ N EV İ N İ ZDE YAŞIYOR.” Do ğ an Cücelo ğ lu

4 Çocu ğ unuza sürekli ne söylerseniz öyle olma ihtimallerini arttırırsınız. Bu olumlular için geçerli olsa da daha çok olumsuz sıfatlar için geçerlidir. Çünkü daima ortada bunu destekleyecek bir sebep vardır.

5 ÇOCUK NEY İ Ö Ğ REN İ R?

6 Çocuk yaşadığını öğrenir…

7 Eğer bir çocuk sürekli eleştirilmişse "Kınama ve ayıplamayı öğrenir"

8 Eğer bir çocuk kin ortamında büyümüşse, "Kavga etmeyi öğrenir"

9 Eğer bir çocuk alay edilip aşağılanmışsa, "Sıkılıp utanmayı öğrenir"

10 "Kendini suçlamayı öğrenir" Eğer bir çocuk sürekli utanç duygusuyla eğitilmişse

11 Eğer bir çocuk hoşgörüyle yetiştirilmişse, "Sabırlı olmayı öğrenir"

12 Eğer bir çocuk desteklenip, yüreklendirilmişse, "Kendine güven duymayı öğrenir"

13 Eğer bir çocuk övülmüş ve beğenilmişse, "Takdir etmeyi öğrenir"

14 Eğer bir çocuk hakkına saygı gösterilerek büyütülmüşse, "Adil olmayı öğrenir"

15 Eğer bir çocuk kabul ve onay görmüşse, "Kendini sevmeyi öğrenir"

16 Eğer bir çocuk aile içinde dostluk ve arkadaşlık görmüşse, "Bu dünyada mutlu olmayı öğrenir"

17 4 YAŞ ÖZELL İ KLER İ 4 yaş, ebeveynin otoritesine ‟ karşı gelme ‟ ça ğ ıdır, Çocu ğ un duyguları bu dönemde inişli çıkışlıdır, Kazaların en fazla rastlandı ğ ı yaş, hareketlili ğ in arttı ğ ı 4 yaş civarıdır. 4 yaş çocu ğ unun sözel dünyası böbürlenme gibi abartılar gösterir, Hayal dünyası geniştir, öyküler uydurmaktan hoşlanır. O, zaman zaman yalan söyleyebilir.

18 ANNE BABALAR İ Ç İ N Hayallerden hoşlanan 4 yaş çocu ğ unun anlattıkları yalan olarak de ğ erlendirilmemelidir, şaka gibi yaklaşılmalıdır, Çocu ğ a bu dönemde do ğ ru ve yanlış kavramları verilmeye başlanmalıdır, Kurallara uymayan çocu ğ a basit cezalar uygulanabilir (sevdi ğ i bir oyunca ğ ı ile oynamasını yasaklamak ya da yemekten sonra sevdi ğ i TV programını izlemesini engellemek gibi), ancak çocu ğ un bu cezayı neden aldı ğ ını bilmesi gerekir.

19 5 YAŞ ÖZELL İ KLER İ 5 yaş çocu ğ u, 4 yaşındakine göre daha olumludur, Anne çocuk için dünyanın merkezidir. Anneyi memnun etmek için u ğ raşır, Ne istedi ğ ini bilir, daha kararlıdır, Kas hakimiyeti gelişmiştir, Kişisel ve sosyal ilişkileri artmıştır, Do ğ ru ile yanlışı ayırabilir, Çocu ğ un merak ve ilgilerinde artış olur (resim, müzik vb.), Yetişkine daha az ihtiyaç duyar hale gelmiştir, kendi kendine yeter.

20 ANNE BABALAR İ Ç İ N Anne babalar, çocukların artan ilgilerini geliştirmesine olanak veren deneyimler sunmalı, resim malzemeleri almalı ya da de ğ işik müzik aletleriyle tanışmasına fırsat vermelidir, Anne babanın olumlu geribildirimleri çocu ğ un benlik gelişimi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle ebeveyn çocu ğ u başkalarının yanında utandırmamaya özen göstermelidir Kendi kendine yetebilen çocu ğ a basit sorumluluklar (basit ev işlerine yardım ya da evcil bir hayvan besleme gibi) verilmesi de çocu ğ un özgüven gelişimine olumlu katkılar sa ğ lar.

21 1. Susun ; İ yi bir dinleyici olmanın temeli “susma” yı becerebilmeye dayanır. 1. Susun ; İ yi bir dinleyici olmanın temeli “susma” yı becerebilmeye dayanır. İ yi Bir Dinleyici Olmak İ çin Temel İ lkeler

22 2. Konuşanı Rahatlatın; Karşınızdaki kişide konuşabilece ğ i duygusunu uyandıran bir atmosfer yaratın. 2. Konuşanı Rahatlatın; Karşınızdaki kişide konuşabilece ğ i duygusunu uyandıran bir atmosfer yaratın. İ yi Bir Dinleyici Olmak İ çin Temel İ lkeler

23 3.Dinlemek İ stedi ğ inizi Gösterin; İ lgi duydu ğ unuzu gösterin. Karşı çıkmak yerine anlamak için dinleyin. 3.Dinlemek İ stedi ğ inizi Gösterin; İ lgi duydu ğ unuzu gösterin. Karşı çıkmak yerine anlamak için dinleyin. İ yi Bir Dinleyici Olmak İ çin Temel İ lkeler

24 4. Dikkat Da ğ ıtıcı Ö ğ eleri Uzaklaştırın; Elinizde anahtarlık sallamak, ka ğ ıtları karıştırmak gibi dikkat da ğ ıtıcı davranışlardan kaçının. 4. Dikkat Da ğ ıtıcı Ö ğ eleri Uzaklaştırın; Elinizde anahtarlık sallamak, ka ğ ıtları karıştırmak gibi dikkat da ğ ıtıcı davranışlardan kaçının. İ yi Bir Dinleyici Olmak İ çin Temel İ lkeler

25 5. Karşınızdaki Kişiye Empati Gösterin; (Duygusunu anlayın ve kabul edin.) Kendinizi karşınızdakinin yerine koyun ve onun ne hissetti ğ ini anlamaya çalışın. 5. Karşınızdaki Kişiye Empati Gösterin; (Duygusunu anlayın ve kabul edin.) Kendinizi karşınızdakinin yerine koyun ve onun ne hissetti ğ ini anlamaya çalışın. İ yi Bir Dinleyici Olmak İ çin Temel İ lkeler

26 6. Zaman Tanıyın; Karşınızdakinin sözünü kesmeyin, kendisini ifade etmesine imkan verin. 6. Zaman Tanıyın; Karşınızdakinin sözünü kesmeyin, kendisini ifade etmesine imkan verin. İ yi Bir Dinleyici Olmak İ çin Temel İ lkeler

27 7. Öfke ve Olumsuz Duygularınızı Kontrol edin; Kızgın bir insan ço ğ unlukla karşısındakini yanlış anlar ve kendini güç durumda bırakacak tepkiler verir. Bu sebeple hemen karşılık vermeyin. 7. Öfke ve Olumsuz Duygularınızı Kontrol edin; Kızgın bir insan ço ğ unlukla karşısındakini yanlış anlar ve kendini güç durumda bırakacak tepkiler verir. Bu sebeple hemen karşılık vermeyin. İ yi Bir Dinleyici Olmak İ çin Temel İ lkeler

28 8. Soru Sorun; Soru sormak konuşan kişiye ilgi duydu ğ unuzu gösterir ve onu konuşmayı sürdürmek konusunda cesaretlendirir. 8. Soru Sorun; Soru sormak konuşan kişiye ilgi duydu ğ unuzu gösterir ve onu konuşmayı sürdürmek konusunda cesaretlendirir. İ yi Bir Dinleyici Olmak İ çin Temel İ lkeler

29 9. Yargılayıcı Olmayın; Eleştirici ve tartışmacı bir tutum, konuşanı savunucu olmaya yöneltir ve öfkelendirir. 9. Yargılayıcı Olmayın; Eleştirici ve tartışmacı bir tutum, konuşanı savunucu olmaya yöneltir ve öfkelendirir. İ yi Bir Dinleyici Olmak İ çin Temel İ lkeler

30 Unutmamak gerekir ki, İ ki kula ğ ımız, bir a ğ zımız vardır. Bu da dinlemenin konuşmadan daha önemli oldu ğ unu ortaya koymaktadır. Unutmamak gerekir ki, İ ki kula ğ ımız, bir a ğ zımız vardır. Bu da dinlemenin konuşmadan daha önemli oldu ğ unu ortaya koymaktadır. İ yi Bir Dinleyici Olmak

31 OLUMSUZ AİLE TUTUMLARI

32 Aile Tutum Modeli Çocu ğ un anne-babadan aldı ğ ı iki şey vardır: Sevgi ve E ğ itim

33 Kabullenme, koruma, kollama ve sevecenlik gibi bütün olumlu duyguları içerir. Aile Tutum Modeli SEVGİ

34 Ö ğ retilen her şeyi, verilen bilgileri, becerileri, yasakları, kuralları, inançları, de ğ er yargılarını, görgü kurallarını ve insanın sosyalleşmesi için gerekli olan tüm toplumsal de ğ erleri kapsar. Aile Tutum Modeli EĞİTİM

35 Olumsuz aile tutumlarında ailenin verdi ğ i sevgi ya yetersiz veya aşırı, e ğ itim ise gevşek ya da sıkı olmaktadır.

36 A şırı sevgi tutumunda : aile çocu ğ u sevgiye bo ğ ucu, onu çok koruyucu ve aşırı kollayıcıdır. Bunun sonucu olarak çocukta ba ğ ımlılık ve güvensizlik gelişir. Çocuk karşılaştı ğ ı her olayda anne- babasına yaslanır, onlara güvenir fakat kendisine güvensizdir.

37 S evgi yetersizli ğ i veya yoklu ğ u sonucu ise, çocukta kendine ve çevreye karşı güvensizlik ve olumsuz duygular gelişir.

38 S ıkı e ğ itim: Çocu ğ a olur olmaz yasaklar koyma ve yaşanmaz kurallar ile çocu ğ u yetiştirmedir.

39 G evşek e ğ itimde: Çocu ğ un olumsuz davranışları aşırı hoşgörü ile karşılanır

40 OLUMSUZ A İ LE TUTUM ŞEK İ LLER İ Aşırı Sevgi + Gevşek E ğ itim Gevşek E ğ itim Sıkı E ğ itim Yetersiz Sevgi Aşırı Sevgi SORUMSUZ

41 OLUMSUZ A İ LE TUTUM ŞEK İ LLER İ Aşırı Sevgi + Sıkı E ğ itim Sıkı E ğ itim Yetersiz Sevgi Aşırı Sevgi NEVROZ Gevşek E ğ itim

42 OLUMSUZ A İ LE TUTUM ŞEK İ LLER İ Yetersiz Sevgi + Aşırı Disiplin Gevşek E ğ itim Sıkı E ğ itim Yetersiz SevgiAşırı Sevgi SALDIRGAN ANT İ SOSYAL

43 OLUMSUZ A İ LE TUTUM ŞEK İ LLER İ Yetersiz Sevgi + Gevşek E ğ itim Gevşek E ğ itim Sıkı E ğ itim Yetersiz SevgiAşırı Sevgi PAS İ F DONUK

44 Sağlıklı Tutum Gevşek E ğ itim Sıkı E ğ itim Yetersiz SevgiAşırı Sevgi SA Ğ LIKLI TUTUM Biraz olumsuzluk Yeterli sevgi Yeterli hoşgörü Yeterli disiplin

45

46 İ LET İ Ş İ MDE SEN D İ L İ  SUÇLAYICIDIR  DAVRANIŞTAN ÇOK K İ Ş İ L İĞ E YÖNEL İ K  K İ Ş İ Y İ İ NC İ T İ R,KIRAR  YARGILAYICIDIR  TEHD İ T İ ÇER İ R  KONUŞMA İ STE Ğİ N İ ENGELLER

47 ETK İ L İ İ LET İ Ş İ MDE BEN D İ L İ  SAVUNMAYA İ TMEZ  SUÇLULUK H İ SSETT İ RMEZ  YAKINLI Ğ I ARTTIRICIDIR  ANLAŞMAZLIKLARI AZALTIR  KONUŞAN K İ Ş İ Y İ RAHATLATIR

48 İ LET İ Ş İ MDE SEN D İ L İ ÖRNEKLER İ  ODANI TOPLAMAMIŞSIN  NEDEN DERS ÇALIŞMIYORSUN  KARDEŞ İ NE NEDEN VURUYORSUN  ODANI TOPLASANA  YAPMA ŞUNU  YETER ARTIK SORU SORMA  SAYGISIZ,Ö Ğ RETMENLE BÖYLE KONUŞULMAZ

49 İ LET İ Ş İ MDE BEN D İ L İ ÖRNEKLER İ ODANI TOPLAMANI BEKLERD İ M SON GÜNLERDE DERS ÇALIŞTI Ğ INI GÖRMÜYORUM KARDEŞ İ NE VURMAN BEN İ ÜZÜYOR ODANI TOPLARSAN BANA YARDIM ETM İ Ş OLURSUN YAPTIKLARINDAN BEN RAHATSIZ OLUYORUM KONUŞMA B İ Ç İ M İ N BEN İ ÜZDÜ

50 ÇOCU Ğ UMUZA; “SEN hiç ders çalışmıyorsun.”, “SEN tembelsin YER İ NEDerslerini düzenli yaparsan BEN İ çok mutlu edersin Her akşam aynı şeyi tutturuyorsun oyun oynayalım diye! YER İ NEBenim yorgun olaca ğ ım hiç aklına gelmiyor de ğ il mi? Yaramaz ve şımarık bir çocuk gibi davranıyorsun YER İ NEKendimi bu akşam çok yorgun hissediyorum canım, istersen oyun oynamayı başka bir akşama erteleyelim “Sen ne da ğ ınık, pasaklı bir çocuksun? Şu odanın haline bak YER İ NEYavrum akşama kadar evin işlerini yapmaktan bitkin düşüyorum, bir de odanı böyle da ğ ınık görünce sinirleniyorum Terbiyesiz, Benimle nasıl bu şekilde konuşabiliyorsun YER İ NEBenimle bu şekilde konuşmandan, inciniyorum, kırılıyorum

51 Durum: Anne evi temizlemektedir. Çocuk sürekli elektrik süpürgesinin fişini prizden çekmektedir. Sen dili: Ne zaman adam olacaksın, geri zekalı Ben dili: Fişi prizden çektikçe hem zamanımı boşa harcamış olduğumdan sinirleniyorum hem de sana bir şey olacak diye endişelenip, üzülüyorum.

52 Anne: Okuldan geç gelmen… Çocuk: Anne!! Anne: Yeme ğ in 1 saatten fazla masada kalmasına neden oldu. Çocuk. Anne!! Anne: Seni beklerken başına bir şey gelmesinden çok korktum ve endişelendim(Ben dili) Çocuk: Anne bu gün kursumuz oldu ğ undan dolayı geç gelece ğ imi sana sabahleyin söylemiştim.  Anne burada ben dilini kullanmasına karşın çocu ğ unu dinlemedi ğ inden ben dili başarılı olamamıştır.

53


"“ŞU DÜNYADA HER ŞEY İ N EN İ Y İ S İ NE LAYIK ÇOK ÖZEL VE GÜZEL B İ R ÇOCUK VAR! O, S İ Z İ N EV İ N İ ZDE YAŞIYOR.” Do ğ an Cücelo ğ lu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları