Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU EMEKLİLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU KURUMLARI 5335 SAYILI KANUN EĞİTİMİ NİSAN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU EMEKLİLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU KURUMLARI 5335 SAYILI KANUN EĞİTİMİ NİSAN."— Sunum transkripti:

1 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU EMEKLİLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU KURUMLARI 5335 SAYILI KANUN EĞİTİMİ NİSAN 2015

2 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI2

3 NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI 3 21/04/2005 tarihli ve 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 30 uncu maddesi kapsamında emeklilerin yeniden çalışmaya başlaması durumunda gerek Kurumumuz gerekse kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılması gerekenlerin anlatılarak bilgilendirilmesi, aylığının kesilmesi gereken emeklilerin tespitinin yapılarak yersiz ödemelerin önüne geçilmesi ve mağduriyetlerin giderilmesi hedeflenmiştir. EĞİTİMİN AMACI

4 NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI 4 EMEKLİLERİMİZİN YENİDEN ÇALIŞMAYA BAŞLAMALARI ÜÇ BAŞLIK ALTINDA DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR. Özel Sektörde (5510 sayılı Kanunun 4.maddesinin (a) ve (b) bendine göre çalışanlar 5434 sayılı Kanunun 99 uncu maddesi kapsamında emeklilik hakkı tanınan bir görevde çalışanlar. 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında sayılan kurum, kuruluş veya sermayesinin %50’sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda herhangi bir kadro, pozisyon veya görevde çalıştırılanlar

5 NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI 5 1- Emekli veya yaşlılık aylığı alanların özel sektörde çalışması halinde genel olarak aylıkları kesilmemektedir. 2- Emekli veya yaşlılık aylığı alanların 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasında sayılan kamu kurum ve kuruluşları ile bunların bağlı ortaklıklarında çalışmaları, istisnalar dışında aylığın kesilmesini gerektirmektedir.

6 NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI 6 KONUNUN ÖNEMLİ OLMASI NEDENİYLE MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BU KONUDA KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA SORUMLULUKLARINI HATIRLATMIŞTIR. 7/1/2005 TARİHLİ VE 07.7.BMK.0.022-115912/279 SAYILI TEL EMRİNDE “ Kamu kurum ve kuruluşları, 31/12/2004 tarihi itibarıyla çalıştırdıkları personelden SSK, Bağ-Kur ve T.C. Emekli Sandığı ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesi uyarınca kurulan sandıklardan emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta olanlardan 1/1/2005 tarihinden itibaren çalışmaya devam edeceğini yazılı olarak beyan edenler ile bu tarihten itibaren görevinden ayrılanları, 5277 sayılı Kanunun 25/f maddesinin uygulanmasını sağlamak amacıyla yedi iş günü içerisinde ilgili sosyal güvenlik kurumuna bildireceklerdir.” Denilmekte olup bu talimat, 5335 sayılı Kanun kapsamında personel çalıştıran kurumlar için geçerliliğini korumaktadır.

7 NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI 7 EMEKLİ/YAŞLILIK AYLIĞI ALANLARIN KADROLU OLARAK AÇIKTAN ATANMALARI : ( 5335 SAYILI KANUNUN 30 UNCU MADDESİNİN 1 İNCİ FIKRASI ) ‘‘Cumhurbaşkanı tarafından atananlar, Başbakan tarafından atananlar, Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek kararnameyle atanan veya görevlendirilenler, Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda görev verilenler ile yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeliklerine ve Sağlık Bakanlığının tabip ve uzman tabip kadrolarına yapılacak atamalar hariç olmak üzere, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar, genel bütçeye dahil dairelerin, katma bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, kefalet sandıklarının, sosyal güvenlik kurumlarının ve bütçeden yardım alan kuruluşların kadrolarına açıktan atanamazlar. Diğer kanunların bu fıkraya aykırı hükümleri uygulanmaz. (1)(2) ’’ şeklindedir. (1) 21/1/2010 tarihli ve 5947 sayılı Kanunun 18 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan "yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeliklerine" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve Sağlık Bakanlığının tabip ve uzman tabip kadrolarına" ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir. (2)29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı KHK’nin 37 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Cumhurbaşkanı tarafından atananlar,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Başbakan tarafından atananlar,” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

8 NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI 8 BİRİNCİ FIKRADA AÇIKLANAN HÜKÜM ; EMEKLİLİK VEYA YAŞLILIK AYLIĞI ALANLARIN YENİDEN KADROLU BİR GÖREVE ATANMASINA İLİŞKİN OLUP EMEKLİLİK VEYA YAŞLILIK AYLIKLARININ KESİLMEMESİYLE İLGİLİ BİR DÜZENLEME İÇERMEMEKTEDİR. Emekli olduktan sonra Aile Hekimi olarak atanan ve aylıkları kesilen emeklilerimiz, bu fıkrada bahsedilen «Sağlık Bakanlığının tabip ve uzman tabip kadrolarına yapılacak atamalar» hükmünü gerekçe göstererek emekli veya yaşlılık aylıklarının yeniden ödenmesini talep etmektedir. Ancak, emekli olduktan sonra yukarıda belirtildiği şekilde görev alanlar, emekli/yaşlılık aylığının kesilmeme istisnasını düzenleyen dördüncü fıkra kapsamında sayılmadıklarından aylıkları kesilmektedir.

9 NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI 9 EMEKLİ/YAŞLILIK AYLIKLARININ KESİLMESİ GEREKENLER ( 5335 SAYILI KANUNUN 30 UNCU MADDESİNİN 2 NCİ FIKRASI ) ‘‘ Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar bu aylıkları kesilmeksizin; genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda herhangi bir kadro, pozisyon veya görevde çalıştırılamaz ve görev yapamazlar.’’ Şeklindedir.

10 NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI 10 İKİNCİ FIKRADA AÇIKLANAN HÜKÜM ; EMEKLİLİK VEYA YAŞLILIK AYLIĞI ALANLARIN, BU AYLIKLARI KESİLMEKSİZİN KAMU KURUM, KURULUŞ, MÜESSESE, İŞLETME VE BAĞLI ORTAKLIKLARINDA ÇALIŞTIRILAMAYACAĞINI DÜZENLEMİŞTİR. Bu fıkrada sayılan Kurumlar ı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda belirtildiği şekilde ; 1- Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri 2- Özel Bütçeli İdareler a) Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri b) Özel Bütçeli Diğer İdareler 3- Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar 4- Sosyal Güvenlik Kurumları dört başlık altında inceleyebiliriz.

11 NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI 11 1- GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ 1) Türkiye Büyük Millet Meclisi 2) Cumhurbaşkanlığı 3) Başbakanlık 4) Anayasa Mahkemesi 5) Yargıtay 6) Danıştay 7) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 8) Sayıştay 9) Adalet Bakanlığı 10) Millî Savunma Bakanlığı 11) İçişleri Bakanlığı 12) Dışişleri Bakanlığı 13) Maliye Bakanlığı 14) Millî Eğitim Bakanlığı 16) Sağlık Bakanlığı 17) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 19) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 21) Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı

12 NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI 12 1- GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ 22) Kültür ve Turizm Bakanlığı 24) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 25) Avrupa Birliği Bakanlığı 26) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 27) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 28) Ekonomi Bakanlığı 29) Gençlik ve Spor Bakanlığı 30) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 31) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 32) Kalkınma Bakanlığı 33) Orman ve Su İşleri Bakanlığı 34) Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 35) Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı 36) Jandarma Genel Komutanlığı 37) Sahil Güvenlik Komutanlığı

13 NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI 13 1- GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ 38) Emniyet Genel Müdürlüğü 39) Diyanet İşleri Başkanlığı 40) Hazine Müsteşarlığı 42) Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı 43) Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu 44) Devlet Personel Başkanlığı 45) Türkiye İstatistik Kurumu 46) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 47) Gelir İdaresi Başkanlığı 49) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 50) Meteoroloji Genel Müdürlüğü 52) Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü 53) Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 54) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı 55) Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

14 NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI 14 2- ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER ( A) YÜKSEKÖĞRETİM KURULU, ÜNİVERSİTELER VE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜLERİ 1) Yükseköğretim Kurulu 2) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı 3) İstanbul Üniversitesi 4) İstanbul Teknik Üniversitesi 5) Ankara Üniversitesi 6) Karadeniz Teknik Üniversitesi 7) Ege Üniversitesi 8) Atatürk Üniversitesi 9) Orta Doğu Teknik Üniversitesi 10) Hacettepe Üniversitesi 11) Boğaziçi Üniversitesi 12) Dicle Üniversitesi 13) Çukurova Üniversitesi 14) Anadolu Üniversitesi 15) Cumhuriyet Üniversitesi

15 NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI 15 2- ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER ( A) YÜKSEKÖĞRETİM KURULU, ÜNİVERSİTELER VE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜLERİ 16) İnönü Üniversitesi 17) Fırat Üniversitesi 18) Ondokuz Mayıs Üniversitesi 19) Selçuk Üniversitesi 20) Uludağ Üniversitesi 21) Erciyes Üniversitesi 22) Akdeniz Üniversitesi 23) Dokuz Eylül Üniversitesi 24) Gazi Üniversitesi 25) Marmara Üniversitesi 26) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 27) Trakya Üniversitesi 28) Yıldız Teknik Üniversitesi 29) Yüzüncü Yıl Üniversitesi 30) Gaziantep Üniversitesi

16 NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI 16 2- ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER ( A) YÜKSEKÖĞRETİM KURULU, ÜNİVERSİTELER VE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜLERİ 31) Abant İzzet Baysal Üniversitesi 32) Adnan Menderes Üniversitesi 33) Afyon Kocatepe Üniversitesi 34) Balıkesir Üniversitesi 35) Celal Bayar Üniversitesi 36) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 37) Dumlupınar Üniversitesi 38) Gaziosmanpaşa Üniversitesi 39) Gebze Teknik Üniversitesi 40) Harran Üniversitesi 41) İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 42) Kafkas Üniversitesi 43) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 44) Kırıkkale Üniversitesi 45) Kocaeli Üniversitesi 46) Mersin Üniversitesi

17 NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI 17 2- ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER ( A) YÜKSEKÖĞRETİM KURULU, ÜNİVERSİTELER VE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜLERİ 47) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 48) Mustafa Kemal Üniversitesi 49) Niğde Üniversitesi 50) Pamukkale Üniversitesi 51) Sakarya Üniversitesi 52) Süleyman Demirel Üniversitesi 53) Bülent Ecevit Üniversitesi 54) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 55) Galatasaray Üniversitesi 56) Ahi Evran Üniversitesi 57) Kastamonu Üniversitesi 58) Düzce Üniversitesi 59) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 60) Uşak Üniversitesi 61) Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 62) Namık Kemal Üniversitesi

18 NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI 18 2- ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER ( A) YÜKSEKÖĞRETİM KURULU, ÜNİVERSİTELER VE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜLERİ 63) Erzincan Üniversitesi 64) Aksaray Üniversitesi 65) Giresun Üniversitesi 66) Hitit Üniversitesi 67) Bozok Üniversitesi 68) Adıyaman Üniversitesi 69) Ordu Üniversitesi 70) Amasya Üniversitesi 71) Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 72) Ağrı Dağı Üniversitesi 73) Sinop Üniversitesi 74) Siirt Üniversitesi 75) Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 76) Karabük Üniversitesi 77) Kilis 7 Aralık Üniversitesi

19 NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI 19 2- ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER ( A) YÜKSEKÖĞRETİM KURULU, ÜNİVERSİTELER VE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜLERİ 78) Çankırı Karatekin Üniversitesi 79) Artvin Çoruh Üniversitesi 80) Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 81) Bitlis Eren Üniversitesi 82) Kırklareli Üniversitesi 83) Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 84) Bingöl Üniversitesi 85) Muş Alparslan Üniversitesi 86) Mardin Artuklu Üniversitesi 87) Batman Üniversitesi 88) Ardahan Üniversitesi 89) Bartın Üniversitesi 90) Bayburt Üniversitesi 91) Gümüşhane Üniversitesi 92) Hakkari Üniversitesi

20 NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI 20 2- ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER ( A) YÜKSEKÖĞRETİM KURULU, ÜNİVERSİTELER VE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜLERİ 93) Iğdır Üniversitesi 94) Şırnak Üniversitesi 95) Tunceli Üniversitesi 96) Yalova Üniversitesi 97) Türk-Alman Üniversitesi 98) Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 99) Bursa Teknik Üniversitesi 100) İstanbul Medeniyet Üniversitesi 101) İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 102) Necmettin Erbakan Üniversitesi 103) Abdullah Gül Üniversitesi 104) Erzurum Teknik Üniversitesi 105) Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 106) Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

21 NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI 21 2- ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER (B ) ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER İDARELER 1) Savunma Sanayi Müsteşarlığı 2) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 3) Atatürk Araştırma Merkezi 4) Atatürk Kültür Merkezi 5) Türk Dil Kurumu 6) Türk Tarih Kurumu 7) Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 8) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 9) Türkiye Bilimler Akademisi 10) Türkiye Adalet Akademisi 11) Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 12) Karayolları Genel Müdürlüğü 13) Spor Genel Müdürlüğü 14) Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü 15) Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü

22 NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI 22 2- ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER (B ) ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER İDARELER 16) Orman Genel Müdürlüğü 17) Vakıflar Genel Müdürlüğü 18) Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 20) Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 21) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 22) Türk Akreditasyon Kurumu 23) Türk Standartları Enstitüsü 25) Türk Patent Enstitüsü 26) Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü 27) Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 28) Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 30) Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı 32) GAP Bölge Kalkınma İdaresi

23 NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI 23 2- ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER (B ) ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER İDARELER 33) Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 34) Kamu Denetçiliği Kurumu 35) Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu 36) Meslekî Yeterlilik Kurumu 37) Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 38) Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı 39) Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 40) Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 41) Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 42) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 43) Türkiye Su Enstitüsü 44) Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu 45) Türkiye İnsan Hakları Kurumu 46) Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı

24 NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI 24 3- DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLAR 1) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 2) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 3) Sermaye Piyasası Kurulu 4) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 5) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 6) Kamu İhale Kurumu 7) Rekabet Kurumu 8) Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu 9) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu

25 NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI 25 4- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI 1- Sosyal Güvenlik Kurumu 2- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü

26 NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI 26 AYLIK VE TAZMİNATLARIN KESİLMEMESİNE DAİR ÖNCEKİ HÜKÜMLERİN UYGULANMAMASI : ( 5335 SAYILI KANUNUN 30 UNCU MADDESİNİN 3 ÜNCÜ FIKRASI ) ‘‘ Diğer kanunların emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken emeklilik veya yaşlılık aylıkları ve/veya diğer tazminatları kesilmeksizin atanmaya, çalıştırılmaya veya görevlendirilmeye izin veren hükümleri ile 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun ek 11 inci maddesine göre 1.1.2005 tarihinden önce alınmış Bakanlar Kurulu kararları uygulanmaz. ’’ Şeklindedir.

27 NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI 27 ÖRNEK : KANUNLARINDA AYLIKLARIN KESİLMEMESİNE DAİR ÖZEL HÜKÜM BULUNANLAR TÜBİTAK BİLİM KURULU ÜYELERİ : 5335 sayılı Yasanın yürürlüğe girmesinden önce, 5434 sayılı Kanun kapsamında emekli maaşı alan ve Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunda Bilim Kurulu üyeliğine seçilen emeklilerin, TÜBİTAK Kanununda emekli aylıklarının kesilmeyeceğine dair hüküm bulunması nedeniyle hem emekli aylıkları hem de makam tazminatları ödenmeye devam etmiştir.

28 NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI 28 Ancak; 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin 3 üncü fıkrası ile ‘ Diğer kanunların emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken emeklilik veya yaşlılık aylıkları ve/veya diğer tazminatları kesilmeksizin atanmaya, çalıştırılmaya veya görevlendirilmeye izin veren hükümleri ile 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun ek 11 inci maddesine göre 1.1.2005 tarihinden önce alınmış Bakanlar Kurulu kararları uygulanmaz.’ hükmü getirilmiştir. Bu nedenle, TÜBİTAK Bilim Kurulu üyelerinin emekli aylıklarının ödenebilmesi için, hem özel kanunlarında emeklilik veya yaşlılık aylığı kesilmeksizin çalıştırılma veya görev yapma hakkı verilmesi hem de atanma veya görevlendirmenin 5335 sayılı Yasaya uygun olarak yapılması gerekmektedir.

29 NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI 29 EMEKLİLİK SONRASI BAKANLAR KURULU KARARLARI İLE YENİDEN ÇALIŞTIRILANLAR : 5335 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce, 5434 sayılı Kanunun ek 11 inci maddesine göre emekli aylığı alan kişilerden, yapmış oldukları görevin özel bir ihtisası gerektirmesi ve bu görevin yürütülmesinin mücbir bir sebebe dayanması nedeniyle, ilgili Bakanlığın teklifi ve Maliye Bakanlığının mütalaası alınmak suretiyle yeniden sözleşmeli olarak çalıştırılabilmeleri için her yıl Bakanlar Kurulu Kararları alınmaktaydı. Bu şekilde yeniden çalıştırılanların emekli aylıkları, kararda belirtilen sürelerde ödenmeye devam etmekte idi.

30 NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI 30 BAKANLAR KURULU KARARLARI GEREĞİNCE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRAN KURUMLAR ; Türk Hava Yolları A.O. Genel Müdürlüğü Ulaştırma Bakanlığı (Denizcilik Müsteşarlığı) Genel Kurmay Başkanlığı İçişleri Bakanlığı (Jandarma Genel Komutanlığı) Kültür ve Turizm Bakanlığı Milli Savunma Bakanlığı İçişleri Bakanlığı ( Emniyet Genel Müdürlüğü) Devlet Bakanlığı ( Petrol Ofisi A.Ş. Gn. Genel Müdürlüğü ) Çevre ve Orman Bakanlığı İçişleri Bakanlığı ( Belediyeler )

31 NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI 31 AYLIKLARI KESİLMEYECEK İSTİSNAİ GÖREVLER : ( 5335 SAYILI KANUNUN 30 UNCU MADDESİNİN 4 ÜNCÜ FIKRASI ) Bu görevler : a) Cumhurbaşkanlığına seçilenler : b) Dışarıdan Bakanlar Kurulu üyeliğine atananlar, c) Yasama Organı üyeliğine seçilenler,

32 NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI 32 d) Mahalli idareler seçimleri sonucuna göre görev alanlar, Mahalli İdareler Seçimleri sonucuna göre görev alanlar ( İl Genel Meclisi üyeleri, Belediye Başkanı ve Belediye Meclisi üyeleri, Köy ve Mahalle muhtarları ile İhtiyar Meclisi ve Heyeti üyeleri ) olup bu göreve seçilenlerin almakta olduğu emeklilik/yaşlılık aylığı kesilmemektedir. Meclis üyeleri arasından Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilen kişilerin emekli aylıkları kesilmemektedir. Ancak, Büyükşehir Belediyelerinde Danışman olarak görev alanlar istisna kapsamında yer almadıklarından emekli aylıkları kesilmektedir.

33 NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI 33 e) Sadece toplantı veya huzur ücreti ya da hakkı ödenen görevleri yürütenler ile yönetim ve denetim kurulu üyeliği ücreti karşılığında görevlendirilenler, Bu kapsamda görev verilenlerden; - Yaptıkları görevler karşılığında, kendilerine aylık, haftalık, günlük olarak veya toplantı başına gibi değişik usullerde huzur ücreti veya huzur hakkı ödenenlerin, - 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren teşebbüs, bağlı ortaklık ve bunları temsilen iştiraklerde veya sermayesinin %50’sinden fazlası kamuya ait olan ortaklıklarda dışarıdan atanan veya seçilen yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile denetçilerden; ücretleri, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 34 üncü maddesi uyarınca belirlenmiş olanların, emekli aylıkları kesilmemektedir.

34 NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI 34 Sadece, toplantı veya huzur ücreti ya da hakkı ödenen görevleri yürütenler ile yönetim ve denetim kurulu üyeliği ücreti karşılığında görevlendirilenlerin emekli aylıklarının kesilmeyeceği istisna olarak sayıldığından, kadrolu bir görevi işgal etmedikleri sürece emekli aylıkları kesilmeyecektir. Ancak, Kamu kurum ve kuruluşlarında kadrolu yönetim veya denetim kurulu üyeliği görevini yürüten ve bu görevlerinden dolayı personel mevzuatı çerçevesinde görev aylığı alanların ( Örneğin, T.C. Emekli Sandığı, SSK, BAĞ-KUR, bugün için SGK, Milli Piyango, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Merkez Bankası. Banka Meclisi Üyeleri, İller Bankası, İş-Kur, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, 2560 sayılı İSKİ Kanunu gereği Büyükşehir Belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idareleri genel müdürlüklerinin yönetim kurulu üyelikleri gibi) emekli aylıkları kesilmektedir (İSKİ Kanununda Yönetim Kurulu Üyeliği kadroları mevcut olduğundan).

35 NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI 35 f) Yaş haddini aşmamış olmaları kaydıyla her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders ücreti karşılığı ders görevi verilenler (üniversitelerde ders ücreti karşılığı ders görevi verilenler hakkında yaş haddini aşmamış olmaları kaydı aranmaz.), Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, öğretmen veya öğretim görevlisi ihtiyacı, emekli olan personelden de karşılanmaktadır. Örnek : Halk Eğitim Merkezlerinde Kurs öğretmenliği yapanlar ile Müftülüğe bağlı ve yaygın eğitim kurumu kapsamında faaliyet gösteren Kur’an kurslarında görev alan Kur’an kursu öğreticilerinin yaş hadlerini aşmamış olmaları kaydıyla ders ücreti karşılığı ders görevi verilmek suretiyle görev almaları durumunda aylıkları kesilmemektedir.

36 NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI 36 g) Vakıf üniversitelerinde görev alanlar, Vakıf üniversiteleri, öğretim görevlisi ihtiyacını karşılamak üzere, emekli öğretim görevlilerinden de yararlanmaktadır. Bu şekilde çalıştırılan emekli öğretim görevlilerinin almakta olduğu emekli aylıkları kesilmemektedir. Bunun dışında, emekli/yaşlılık aylığı alanlardan vakıf üniversitelerinde başka pozisyonlarda görev alanların da aylığı kesilmemektedir.

37 NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI 37 h) Özel kanunlarında emeklilik veya yaşlılık aylığı kesilmeksizin çalıştırılma veya görev yapma hakkı verilenlerden Cumhurbaşkanı tarafından atananlar, Başbakan tarafından atananlar, Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek kararname ile atanan veya görevlendirilenler ve Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda görev verilenler, Yukarıda belirtilen hüküm gereğince, emeklilik veya yaşlılık aylığının kesilmemesi her iki koşulun da bir arada gerçekleşmesine bağlıdır. Diğer bir ifadeyle, görev yapılan Kurumun özel Kanununda aylıkların kesilmeyeceğine dair hüküm bulunmakla birlikte, emeklinin bu göreve atanması Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar Kurulu Kararı veya Müşterek kararname ile yapılmamışsa emeklilik/yaşlılık aylığı kesilecektir. Bu nedenle, kanunlarında emeklilik/yaşlılık aylıklarının kesilmeyeceğine dair özel hüküm bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilat kanunları ile ilgili diğer mevzuat hükümleri incelenerek aylığın kesilip kesilmeyeceği tespit edilmektedir. Örneğin: -Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyesi olarak görev yapanlarla ilgili 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda emekli aylıkları kesilmeyeceğine dair hüküm bulunmakla birlikte, ilgilin ataması YÖK başkanı tarafından yapıldığından emekli aylığı ve diğer tazminatları kesilmektedir.

38 NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI 38 i)2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 60 ıncı maddesinin (a) fıkrası uyarınca Yasama Organı üyeliğinin bitiminden sonra öğretim üyesi olarak atanmış olanlar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 60 ıncı maddesinin ( a ) fıkrası, “ Bir süre öğretim üyesi olarak çalıştıktan sonra Bakanlar Kuruluna veya Yasama Organı Üyeliğine seçilenler, bu görevlerde geçirdikleri süreler hesaba katılmak ve buna göre aylık dereceleri yükseltilmek, meslek unvan ve sıfatlarını kazanma ile ilgili hükümler saklı kalmak şartıyla başvurmaları halinde bu Kanun hükümlerine göre ayrıldıkları yükseköğretim kurumuna kadro koşulu aranmaksızın dönerler. Bunlardan emekli iken yüksek öğretim kurumlarına dönenlerin veya yüksek öğretim kurumlarına döndükten sonra emekliliğe hak kazanıp emekli olanların emekli aylıkları kesilmez. Bunlara yüksek öğretim kurumlarınca, ders yükü zorunluluğu aranmadan ek ders ücreti ve sınav ücreti ile döner sermaye payı ödenir; bu ödemelerin dışında aylık, ödenek, tazminat ve benzeri herhangi bir ödeme yapılmaz.’’ hükmünü amirdir.

39 NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI 39 i)2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 60 ıncı maddesinin (a) fıkrası uyarınca Yasama Organı üyeliğinin bitiminden sonra öğretim üyesi olarak atanmış olanlar, TBMM. üyeliği görevi sona erenlerin, TBMM. üyeliği görevine başlamadan önce görev yapmakta oldukları yükseköğretim kurumuna dönmelerinin 2547 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin ( a ) fıkrası uyarınca mümkün olabildiği, bu hükmün farklı yükseköğretim kurumuna dönmelerine ise imkan vermediği anlaşılmaktadır. TBMM. üyeliği görevi sona erenlerin, TBMM. üyeliği görevine başlamadan önce görev yapmakta oldukları yükseköğretim kurumu dışında, başka bir yükseköğretim kurumunda göreve başlamaları halinde, 5335 sayılı Kanunun dördüncü fıkrasının ( i ) bendi kapsamında değerlendirilerek emekli aylıklarının ödenmeye devam edilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla TBMM. üyeliği öncesi görev yaptıkları Üniversite dışında görev alanların aylıkları ve buna bağlı tazminatlarının 5434 sayılı Kanunun 99 uncu maddesi hükmü gereğince kesilmesi gerekmektedir. Burada önemli bir hususu da belirtmek gerekecektir. 2547 sayılı Kanunun 60 ( a ) fıkrası, genel mevzuat çerçevesinde görev aylığı ödenmesine imkan tanımamaktadır. Bunun için, kesenek ve karşılık olarak Kurumumuza gönderilen primler geçersiz olmakta, bu şekilde geçen süreler de hizmet olarak değerlendirilmemektedir.

40 NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI 40 1- 5335 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ÇALIŞANLARDAN EMEKLİ AYLIKLARI KESİLENLER Emekli aylığı almakta iken yeniden çalışmaya başlayanların, çalıştıkları işyerinin statüsü aylıklarının kesilip kesilmeyeceği konusunu belirleyecektir. Statünün araştırılması: 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamı özetle bir şekilde kamu ile ilişkisi olan işyerlerini kapsamaktadır. İşyerlerinin gelir kalemleri arasında Bütçeden yardım alınmasına yönelik hükümlerin bulunması, aylıkların kesilmesini gerektirmektedir. Bütçeden alınan tutarın az veya çok olmasının önemi bulunmamaktadır. Avrupa Proje Fonu kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında görev alan emeklilerin de aylıklarının kesilmesi gerekmektedir.

41 NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI 41 Emekli aylıkları yüksek olmasına rağmen, 5335 sayılı Kanun kapsamında sayılan kurumlarda yeniden çalışma karşılığı verilen ücret çok az olabilmektedir. Örneğin, antrenör olarak görev yapan emeklilere ödenen ücret az da olsa, 5335 sayılı Kanunda ödenen ücret miktarına göre aylığın kesilip kesilmeyeceği belirlenmediğinden, bu şekilde göreve başlayan kişilerin emeklilik/yaşlılık aylığı kesilmektedir. Söz konusu Kanunda, emeklilerin çalışma şekline de bakılmamaktadır. Parça başı, muayene başı, saat başı gibi ücretler karşılığında çalışılsa dahi, aylıkları yine kesilmektedir. Örneğin; Belediyelere bağlı şirketlerde görev alanların aylıkları kesilmektedir. Ancak, yönetim ve denetim ile ortaklar kurulu üyelerinin aylıkları istisna kapsamındadır. Bu şekilde görev alanların kadro bağlantısı olmayıp, sadece huzur hakkı niteliğinde bir çalışma yaptıklarından aylıkları kesilmemekte, aylıkları ile birlikte ödenen temsil veya görev tazminatları varsa sadece bu tazminatlar kesilmektedir.

42 NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI 42 Son zamanlarda Sulama Birlikleri ile Köylere Hizmet Götürme Birliklerinde görev alan emeklilerimize sıkça rastlanılmaktadır. Bunlardan; -Köylere Hizmet Götürme Birlikleri ile ilgili 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun “Birliğin Gelirleri” başlıklı 15 inci maddesinde, birliğin gelirleri arasında “Köylere hizmet götürme birlikleri için il özel idaresi bütçesinden ayrılacak pay.” sayılmış olup 5335 sayılı Kanunun ikinci fıkrası kapsamına giren Birliklerde çalışan emeklilerin aylıkları kesilmektedir.

43 NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI 43 Sulama Birlikleri 6172 sayılı Kanunla yeni bir düzenlemeye kavuşmuş ve 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununa göre kurulmuş olan sulama birliklerinin onsekiz ay içinde 6172 sayılı Kanuna uygun hale getirmelerine de zaman tanınmıştır. 6172 sayılı Kanunda sulama birliklerinin gelirleri arasında bütçeden yardım alınmasına yönelik kalemler bulunmamaktadır. Bu nedenle, 6172 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 22.3.2011 tarihinden sonra görev alan emeklilerin aylıkları kesilmemektedir. Ayrıca, durumunu 6172 sayılı Kanun hükümlerine uygun hale getiren sulama birliklerinin de anılan Kanuna uygun olarak yeniden yapılanmalarını tamamladıkları tarihten sonra görev alacak olan emeklilerimizin de emekli veya yaşlılık aylıkları kesilmeyecektir.

44 NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI 44 5355 sayılı Kanun hükümlerine göre kurulmuş olan sulama birliklerinin bazılarında belediyeler ve/veya il özel idarelerinin de üyeler arasında yer aldığı anlaşılmaktadır. Buna göre, sulama birliklerinden üyeleri arasında belediye ve/veya il özel idaresi bulunanlarda görev alan emeklilerimizin emekli veya yaşlılık aylıkları kesilmektedir. Bu kapsama giren birliklerde 22/3/2011 tarihine kadar veya söz konusu birliklerin 6172 sayılı Kanuna uyumlarının sağlandığı tarihe kadar adı geçen birliklerde emeklilerimizin çalışmaları durumunda emekli veya yaşlılık aylıkları kesilecektir.

45 NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI 45 Sonuç olarak, Birlik üyeleri arasında, belediye ve/veya il özel idaresi üyesi bulunuyor ise, 6172 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 22/3/2011 tarihine veya birliğin 6172 sayılı Kanuna uyumunun sağlanacağı tarihe kadar görev alan emeklimiz varsa söz konusu tarihlere kadar, emekli veya yaşlılık aylıkları ile varsa makam, temsil veya görev tazminatlarının kesilmesi gerekecektir.

46 NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI 46 Örnekler; Deniz İşletmeciliği ve Tankerciliği A.Ş.' nde 854 sayılı Deniz İş Kanununa tabi olarak istihdam edilen gemi adamları, - Gelirlerinin % 50'sinden fazlasının kamu kaynaklarından aktarılan Sandıklarda çalışanlar, - Kaymakamlıklar bünyesinde faaliyet gösteren ve Bütçeden yardım almakta olan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarında çalışanlar, - İstanbul Altın Borsası Başkanlığında çalışanlar, - Götürü bedel hizmet alımı sözleşmesi veya vekalet akdi şeklinde çalışanlar (örneğin avukatlık bürosu olan ve bu şekilde kamu işyeriyle çalışanlar) ile

47 NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI 47 Polis moral eğitim merkezlerinde, polis evlerinde, eğitim ve dinlenme kamplarında, termal tesislerde, polis misafir evlerinde ve lokallerinde ve diğer sosyal tesislerde çalışan sözleşmeli personelin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait olan şirketlerde hizmet alımı suretiyle sözleşmeli çalışanların aylıkları kesilecektir. Ancak; 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaki kuruluşlarla hizmet sözleşmesi yapan Özel Şirket bünyesinde çalışan emeklinin aylığı kesilmeyecektir.

48 NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI 48 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi kapsamı dışında olanlar; Harp, vazife malullüğü, adi malullük aylığı alanlar ile 1005, 2913, 3292 sayılı Kanunlar kapsamında şeref aylığı alanlar ile dul ve yetim aylığı alanlar madde hükmü dışında bulunmaktadır. Bu nedenle aylıkları kesilmemektedir. 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ( c ) bendi; “ Harp malulleri ile 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna veya 2330 sayılı Kanun hükümleri veya 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre vazife malullüğü aylığı bağlanmış malullerden, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamında sigortalı olarak çalışmaya başlayanların aylıkları kesilmez. Aylıkları kesilmeksizin 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışanlar hakkında uzun vadeli sigorta kolları, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında çalışanlar hakkında ise iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanır. İş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulananların uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmayı istemeleri halinde, bu isteklerini Kuruma bildirdikleri tarihi takip eden ay başından itibaren, haklarında uzun vadeli sigorta kolları da uygulanır. Bu fıkra kapsamına girenlerden ayrıca genel sağlık sigortası primi alınmaz.” hükmünü amirdir.

49 NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI 49 EMEKLİ AYLIĞI BAĞLANDIKTAN SONRA YENİDEN ÇALIŞMAYA BAŞLAYANLARIN, 5335 SAYILI KANUN KAPSAMINDA AYLIKLARININ KESİLİP KESİLMEYECEĞİ KONUSUNUN DAHA İYİ ANLAŞILABİLMESİ İÇİN, HAZIRLANAN SORULARI BİRLİKTE CEVAPLANDIRALIM.

50 NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI 50 5434 sayılı Kanun kapsamında emekli olduktan sonra, TURKUAZ Eğitim Org. Ltd. Şirketinde 13/01/2014-31/12/2014 tarihleri arasında SGDP ödenmek suretiyle sigortalı olarak yeniden çalıştığı tespit edilen emeklimiz ile ilgili seçeneklerden uygun olanı hangisidir? AYLIĞI KESİLİR AYLIĞI KESİLMEZ

51 NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI 51 5434 sayılı Kanun kapsamında emekli olduktan sonra, MELTEM Peyzaj Çevre Düzenleme Limited Şirketinde 12/04/2014-31/10/2014 tarihleri arasında SGDP ödenmek suretiyle sigortalı olarak yeniden çalıştığı tespit edilen emeklimiz ile ilgili seçeneklerden uygun olanı hangisidir? AYLIĞI KESİLİR AYLIĞI KESİLMEZ

52 NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI 52 5434 sayılı Kanun kapsamında emekli olduktan sonra, BAŞKENT Yapı Proje Müşavirlik ve Ticaret A. Şirketinde 02/05/2013-10/09/2013 tarihleri arasında SGDP ödenmek suretiyle sigortalı olarak yeniden çalıştığı tespit edilen emeklimiz ile ilgili seçeneklerden uygun olanı hangisidir? AYLIĞI KESİLİR AYLIĞI KESİLMEZ

53 NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI 53 5434 sayılı Kanun kapsamında emekli olduktan sonra, Yaşamkent Konutlarında Site Yönetim Müdürü görevinde 13/09/2012-11/10/2014 tarihleri arasında SGDP ödenmek suretiyle sigortalı olarak yeniden çalıştığı tespit edilen emeklimiz ile ilgili seçeneklerden uygun olanı hangisidir? AYLIĞI KESİLİR AYLIĞI KESİLMEZ

54 NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI 54 5434 sayılı Kanun kapsamında emekli olduktan sonra, Denizli Belediyespor Kulübü Başkanlığı' nda 08/01/2012-03/02/2014 tarihleri arası SGDP ödenmek suretiyle sigortalı olarak yeniden çalıştığı tespit edilen emeklimiz ile ilgili seçeneklerden uygun olanı hangisidir? AYLIĞI KESİLİR AYLIĞI KESİLMEZ

55 NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI 55 5434 sayılı Kanun kapsamında emekli olduktan sonra, Çankaya Belde Sosyal Etkinlikler Gıda Temizlik Eğitim Bilişim San. ve Tic. A. Şti.’nde 01/05/2013-31/05/2013 tarihleri arasında SGDP ödenmek suretiyle sigortalı olarak yeniden çalıştığı tespit edilen emeklimiz ile ilgili seçeneklerden uygun olanı hangisidir? AYLIĞI KESİLİR AYLIĞI KESİLMEZ

56 NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI 56 5434 sayılı Kanun kapsamında emekli olduktan sonra, Özel Mehtap Sağlık Hizmetleri A. Şirketinde 26/07/2014-14/10/2014 tarihleri arasında SGDP ödenmek suretiyle sigortalı olarak yeniden çalıştığı tespit edilen emeklimiz ile ilgili seçeneklerden uygun olanı hangisidir? AYLIĞI KESİLİR AYLIĞI KESİLMEZ

57 NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI 57 5434 sayılı Kanun kapsamında emekli olduktan sonra, Gazi Ünv. Eğitim Fakültesinde 04/10/2013 tarihinden itibaren aralıklarla ek ders ücreti karşılığında SGDP ödenmek suretiyle sigortalı olarak yeniden çalıştığı tespit edilen emeklimiz ile ilgili seçeneklerden uygun olanı hangisidir? AYLIĞI KESİLİR AYLIĞI KESİLMEZ

58 NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI 58 5434 sayılı Kanun kapsamında emekli olduktan sonra, İstanbul Teknik Üniversitesi' nde 07/10/2010-14/06/2014 tarihleri arasında ek ders ücreti karşılığında SGDP ödenmek suretiyle sigortalı olarak yeniden çalıştığı tespit edilen emeklimiz ile ilgili seçeneklerden uygun olanı hangisidir? AYLIĞI KESİLİR AYLIĞI KESİLMEZ

59 NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI 59 5434 sayılı Kanun kapsamında emekli olduktan sonra, Arhavi Halk Eğitim Merkezinde 09/11/2012-31/03/2014 tarihleri arasında ek ders ücreti karşılığında SGDP ödenmek suretiyle sigortalı olarak yeniden çalıştığı tespit edilen emeklimiz ile ilgili seçeneklerden uygun olanı hangisidir? AYLIĞI KESİLİR AYLIĞI KESİLMEZ

60 NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI 60 5434 sayılı Kanun kapsamında emekli olduktan sonra, Arifiye Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde Dikiş Kursunda 07/10/2012 tarihinden itibaren ek ders ücreti karşılığında SGDP ödenmek suretiyle sigortalı olarak yeniden çalıştığı tespit edilen emeklimiz ile ilgili seçeneklerden uygun olanı hangisidir? AYLIĞI KESİLİR AYLIĞI KESİLMEZ

61 NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI 61 5434 sayılı Kanun kapsamında emekli olduktan sonra, İhsaniye Ticaret Meslek Lisesi Müdürlüğünde 27/09/2010-17/06/2011 ve 19/09/2011-25/11/2011 tarihleri arasında ek ders ücreti karşılığında SGDP ödenmek suretiyle sigortalı olarak yeniden çalıştığı tespit edilen emeklimiz ile ilgili seçeneklerden uygun olanı hangisidir? AYLIĞI KESİLİR AYLIĞI KESİLMEZ

62 NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI 62 5434 sayılı Kanun kapsamında emekli olduktan sonra, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde 10/12/2010 tarihinden itibaren ek ders ücreti karşılığında SGDP ödenmek suretiyle sigortalı olarak yeniden çalıştığı tespit edilen emeklimiz ile ilgili seçeneklerden uygun olanı hangisidir? AYLIĞI KESİLİR AYLIĞI KESİLMEZ

63 NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI 63 5434 sayılı Kanun kapsamında emekli olduktan sonra, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığında 10/12/2013 tarihinden itibaren ek ders ücreti karşılığında SGDP ödenmek suretiyle sigortalı olarak yeniden çalıştığı tespit edilen emeklimiz ile ilgili seçeneklerden uygun olanı hangisidir? AYLIĞI KESİLİR AYLIĞI KESİLMEZ

64 NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI 64 5434 sayılı Kanun kapsamında emekli olduktan sonra, Ankara Açık Ceza ve İnfaz Kurumunda hükümlü olarak 26/12/2008-12/07/2011 tarihleri arasında kısa vadeli sigorta primi ödenmek suretiyle sigortalı olarak yeniden çalıştığı tespit edilen emeklimiz ile ilgili seçeneklerden uygun olanı hangisidir? AYLIĞI KESİLİR AYLIĞI KESİLMEZ

65 NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI 65 5434 sayılı Kanun kapsamında emekli olduktan sonra, Keşan Belediye Başkanlığında 01/04/2013 tarihinden itibaren SGDP ödenmek suretiyle sigortalı olarak yeniden çalıştığı tespit edilen emeklimiz ile ilgili seçeneklerden uygun olanı hangisidir? AYLIĞI KESİLİR AYLIĞI KESİLMEZ

66 NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI 66 5434 sayılı Kanun kapsamında emekli olduktan sonra, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü 3 no’lu Aile Hekimliğinde SGDP ödenmek suretiyle 30/10/2013 tarihinden itibaren Aile Hekimi olarak çalıştığı tespit edilen emeklimizin aylıkları ile ilgili seçeneklerden uygun olanı hangisidir? AYLIĞI KESİLİR AYLIĞI KESİLMEZ

67 NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI 67 5434 sayılı Kanun kapsamında emekli olduktan sonra, Altındağ Belediyesine bağlı Altın-Bel Ltd. Şirketinde (Sermayesinin %53’ü belediyeye aittir.) 1/3/2012-31/10/2014 tarihleri arasında SGDP ödenmek suretiyle sigortalı olarak çalıştığı tespit edilen emeklimizin aylıkları ile ilgili seçeneklerden uygun olanı hangisidir? AYLIĞI KESİLİR AYLIĞI KESİLMEZ

68 NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI 68 5434 sayılı Kanun kapsamında emekli olduktan sonra, Kepsut Köylere Hizmet Götürme Birliğinde 12/5/2010 tarihinden itibaren göreve giren ve belirli aralıklarla SGDP ödenmek suretiyle sigortalı olarak çalıştırılan emeklimizin aylıkları ile ilgili seçeneklerden uygun olanı hangisidir? AYLIĞI KESİLİR AYLIĞI KESİLMEZ

69 NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI 69 5434 sayılı Kanun kapsamında emekli olduktan sonra, Yüceli Belediye Başkanlığında Mayıs 2005 tarihinde göreve giren ve Şubat 2013 tarihine kadar SGDP ödenmek suretiyle sigortalı olarak çalıştığı tespit edilen emeklimizin aylıkları ile ilgili seçeneklerden uygun olanı hangisidir? AYLIĞI KESİLİR AYLIĞI KESİLMEZ

70 NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI 70 5434 sayılı Kanun kapsamında emekli olduktan sonra, PTT Sağlık Yardım Sandığında SGDP ödenmek suretiyle sözleşmeli doktor olarak çalıştığı tespit edilen emeklimizin aylıkları ile ilgili seçeneklerden uygun olanı hangisidir? AYLIĞI KESİLİR AYLIĞI KESİLMEZ

71 NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI 71 5434 sayılı Kanun kapsamında emekli olduktan sonra, Konya Ziraat Odası Başkanlığında SGDP ödenmek suretiyle çalıştığı tespit edilen emeklimizin aylıkları ile ilgili seçeneklerden uygun olanı hangisidir? AYLIĞI KESİLİR AYLIĞI KESİLMEZ

72 NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI 72 5434 sayılı Kanun kapsamında emekli olduktan sonra, Bursa İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 1 no’lu Aile Hekimliğinde hemşire olarak çalışan, SGDP ve maaşı Aile Hekimi tarafından karşılanan emeklimizin aylıkları ile ilgili seçeneklerden uygun olanı hangisidir? AYLIĞI KESİLİR AYLIĞI KESİLMEZ

73 NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI 73 5434 sayılı Kanun kapsamında emekli olduktan sonra, Kestel Belediye Meclisi üyeliğine seçilen ve 04/5/2009 tarihinden itibaren Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirilen emeklimizin aylıkları ile ilgili seçeneklerden uygun olanı hangisidir? AYLIĞI KESİLİR AYLIĞI KESİLMEZ

74 NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI 74 5434 sayılı Kanun kapsamında emekli olduktan sonra, Atatürk Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği tarafından SGDP ödenmek suretiyle çalıştırılan emeklimizin aylıkları ile ilgili seçeneklerden uygun olanı hangisidir? AYLIĞI KESİLİR AYLIĞI KESİLMEZ

75 NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI 75 5434 sayılı Kanun kapsamında emekli olduktan sonra, Konya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında 02/11/2006-08/11/2012 tarihleri arasında SGDP ödenmek suretiyle çalıştırılan emeklimizin aylıkları ile ilgili seçeneklerden uygun olanı hangisidir? AYLIĞI KESİLİR AYLIĞI KESİLMEZ

76 NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI 76 5434 sayılı Kanun kapsamında emekli olduktan sonra, Mengen Köylere Hizmet Götürme Birliğinde 04/06/2009-28/2/2012 tarihleri arasında SGDP ödenmek suretiyle çalıştırılan emeklimizin aylıkları ile ilgili seçeneklerden uygun olanı hangisidir? AYLIĞI KESİLİR AYLIĞI KESİLMEZ

77 NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI 77 5434 sayılı Kanun kapsamında Kültür Bakanlığından emekli olduktan sonra, İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından sergilenen oyunda misafir sanatçı olarak prova ve temsil başına puantaj usulüne göre hesaplanan ücretleri ile SGDP ödenmek suretiyle çalıştırılan emeklimizin aylıkları ile ilgili seçeneklerden uygun olanı hangisidir? AYLIĞI KESİLİR AYLIĞI KESİLMEZ

78 NİSAN 2015KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI78


"T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU EMEKLİLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU KURUMLARI 5335 SAYILI KANUN EĞİTİMİ NİSAN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları