Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU EMEKLİLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU EMEKLİLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU EMEKLİLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU KURUMLARI 5335 SAYILI KANUN EĞİTİMİ NİSAN 2015 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

2 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI EMEKLİLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu Görevlileri Ödemeler Daire Başkanlığı Hazırlayan : Uzman Sedat KESİCİ NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI

3 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
EĞİTİMİN AMACI 21/04/2005 tarihli ve 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 30 uncu maddesi kapsamında emeklilerin yeniden çalışmaya başlaması durumunda gerek Kurumumuz gerekse kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılması gerekenlerin anlatılarak bilgilendirilmesi, aylığının kesilmesi gereken emeklilerin tespitinin yapılarak yersiz ödemelerin önüne geçilmesi ve mağduriyetlerin giderilmesi hedeflenmiştir. NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI

4 EMEKLİLERİMİZİN YENİDEN ÇALIŞMAYA BAŞLAMALARI
ÜÇ BAŞLIK ALTINDA DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR. Özel Sektörde (5510 sayılı Kanunun maddesinin (a) ve (b) bendine göre çalışanlar 5434 sayılı Kanunun 99 uncu maddesi kapsamında emeklilik hakkı tanınan bir görevde çalışanlar. 5335 sayılı Kanunun uncu maddesinin 2 nci fıkrasında sayılan kurum, kuruluş veya sermayesinin %50’sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda herhangi bir kadro, pozisyon veya görevde çalıştırılanlar NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI

5 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
1- Emekli veya yaşlılık aylığı alanların özel sektörde çalışması halinde genel olarak aylıkları kesilmemektedir. 2- Emekli veya yaşlılık aylığı alanların 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasında sayılan kamu kurum ve kuruluşları ile bunların bağlı ortaklıklarında çalışmaları, istisnalar dışında aylığın kesilmesini gerektirmektedir. NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI

6 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
KONUNUN ÖNEMLİ OLMASI NEDENİYLE MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BU KONUDA KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA SORUMLULUKLARINI HATIRLATMIŞTIR. 7/1/2005 TARİHLİ VE 07.7.BMK /279 SAYILI TEL EMRİNDE “ Kamu kurum ve kuruluşları, 31/12/2004 tarihi itibarıyla çalıştırdıkları personelden SSK, Bağ-Kur ve T.C. Emekli Sandığı ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesi uyarınca kurulan sandıklardan emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta olanlardan 1/1/2005 tarihinden itibaren çalışmaya devam edeceğini yazılı olarak beyan edenler ile bu tarihten itibaren görevinden ayrılanları, 5277 sayılı Kanunun 25/f maddesinin uygulanmasını sağlamak amacıyla yedi iş günü içerisinde ilgili sosyal güvenlik kurumuna bildireceklerdir.” Denilmekte olup bu talimat, 5335 sayılı Kanun kapsamında personel çalıştıran kurumlar için geçerliliğini korumaktadır. NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI

7 EMEKLİ/YAŞLILIK AYLIĞI ALANLARIN KADROLU OLARAK AÇIKTAN ATANMALARI :
( 5335 SAYILI KANUNUN 30 UNCU MADDESİNİN 1 İNCİ FIKRASI ) ‘‘Cumhurbaşkanı tarafından atananlar, Başbakan tarafından atananlar, Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek kararnameyle atanan veya görevlendirilenler, Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda görev verilenler ile yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeliklerine ve Sağlık Bakanlığının tabip ve uzman tabip kadrolarına yapılacak atamalar hariç olmak üzere, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar, genel bütçeye dahil dairelerin, katma bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, kefalet sandıklarının, sosyal güvenlik kurumlarının ve bütçeden yardım alan kuruluşların kadrolarına açıktan atanamazlar. Diğer kanunların bu fıkraya aykırı hükümleri uygulanmaz. (1)(2) ’’ şeklindedir. 21/1/2010 tarihli ve 5947 sayılı Kanunun 18 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan "yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeliklerine" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve Sağlık Bakanlığının tabip ve uzman tabip kadrolarına" ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir. 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı KHK’nin 37 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Cumhurbaşkanı tarafından atananlar,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Başbakan tarafından atananlar,” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir. NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI

8 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
BİRİNCİ FIKRADA AÇIKLANAN HÜKÜM ; EMEKLİLİK VEYA YAŞLILIK AYLIĞI ALANLARIN YENİDEN KADROLU BİR GÖREVE ATANMASINA İLİŞKİN OLUP EMEKLİLİK VEYA YAŞLILIK AYLIKLARININ KESİLMEMESİYLE İLGİLİ BİR DÜZENLEME İÇERMEMEKTEDİR. Emekli olduktan sonra Aile Hekimi olarak atanan ve aylıkları kesilen emeklilerimiz, bu fıkrada bahsedilen «Sağlık Bakanlığının tabip ve uzman tabip kadrolarına yapılacak atamalar» hükmünü gerekçe göstererek emekli veya yaşlılık aylıklarının yeniden ödenmesini talep etmektedir. Ancak, emekli olduktan sonra yukarıda belirtildiği şekilde görev alanlar, emekli/yaşlılık aylığının kesilmeme istisnasını düzenleyen dördüncü fıkra kapsamında sayılmadıklarından aylıkları kesilmektedir. NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI

9 EMEKLİ/YAŞLILIK AYLIKLARININ KESİLMESİ GEREKENLER
( 5335 SAYILI KANUNUN 30 UNCU MADDESİNİN 2 NCİ FIKRASI ) ‘‘ Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar bu aylıkları kesilmeksizin; genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda herhangi bir kadro, pozisyon veya görevde çalıştırılamaz ve görev yapamazlar.’’ Şeklindedir. NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI

10 İKİNCİ FIKRADA AÇIKLANAN HÜKÜM ;
EMEKLİLİK VEYA YAŞLILIK AYLIĞI ALANLARIN, BU AYLIKLARI KESİLMEKSİZİN KAMU KURUM, KURULUŞ, MÜESSESE, İŞLETME VE BAĞLI ORTAKLIKLARINDA ÇALIŞTIRILAMAYACAĞINI DÜZENLEMİŞTİR. Bu fıkrada sayılan Kurumlar ı sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda belirtildiği şekilde ; 1- Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri 2- Özel Bütçeli İdareler a) Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri b) Özel Bütçeli Diğer İdareler 3- Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar 4- Sosyal Güvenlik Kurumları dört başlık altında inceleyebiliriz. NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI

11 1- GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ
        1) Türkiye Büyük Millet Meclisi            2) Cumhurbaşkanlığı            3) Başbakanlık            4) Anayasa Mahkemesi            5) Yargıtay            6) Danıştay            7) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu            8) Sayıştay            9) Adalet Bakanlığı            10) Millî Savunma Bakanlığı            11) İçişleri Bakanlığı            12) Dışişleri Bakanlığı            13) Maliye Bakanlığı            14) Millî Eğitim Bakanlığı            16) Sağlık Bakanlığı            17) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı            19) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı            21) Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI

12 36) Jandarma Genel Komutanlığı
1- GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ         22) Kültür ve Turizm Bakanlığı            24) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı            25) Avrupa Birliği Bakanlığı            26) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı            27) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı            28) Ekonomi Bakanlığı            29) Gençlik ve Spor Bakanlığı            30) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı            31) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı            32) Kalkınma Bakanlığı            33) Orman ve Su İşleri Bakanlığı            34) Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği            35) Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı          36) Jandarma Genel Komutanlığı            37) Sahil Güvenlik Komutanlığı            NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI

13 40) Hazine Müsteşarlığı 1- GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ
        38) Emniyet Genel Müdürlüğü            39) Diyanet İşleri Başkanlığı 40) Hazine Müsteşarlığı            42) Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı 43) Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu            44) Devlet Personel Başkanlığı            45) Türkiye İstatistik Kurumu            46) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı            47) Gelir İdaresi Başkanlığı            49) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü            50) Meteoroloji Genel Müdürlüğü            52) Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü            53) Türkiye Halk Sağlığı Kurumu            54) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı 55) Göç İdaresi Genel Müdürlüğü NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI

14 2- ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
(A) YÜKSEKÖĞRETİM KURULU, ÜNİVERSİTELER VE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜLERİ           1) Yükseköğretim Kurulu            2) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı            3) İstanbul Üniversitesi            4) İstanbul Teknik Üniversitesi            5) Ankara Üniversitesi            6) Karadeniz Teknik Üniversitesi            7) Ege Üniversitesi            8) Atatürk Üniversitesi            9) Orta Doğu Teknik Üniversitesi            10) Hacettepe Üniversitesi            11) Boğaziçi Üniversitesi            12) Dicle Üniversitesi            13) Çukurova Üniversitesi            14) Anadolu Üniversitesi            15) Cumhuriyet Üniversitesi NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI

15 2- ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
(A) YÜKSEKÖĞRETİM KURULU, ÜNİVERSİTELER VE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜLERİ           16) İnönü Üniversitesi            17) Fırat Üniversitesi            18) Ondokuz Mayıs Üniversitesi            19) Selçuk Üniversitesi            20) Uludağ Üniversitesi            21) Erciyes Üniversitesi                                                                      22) Akdeniz Üniversitesi            23) Dokuz Eylül Üniversitesi            24) Gazi Üniversitesi            25) Marmara Üniversitesi            26) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi            27) Trakya Üniversitesi            28) Yıldız Teknik Üniversitesi            29) Yüzüncü Yıl Üniversitesi            30) Gaziantep Üniversitesi NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI

16 2- ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
(A) YÜKSEKÖĞRETİM KURULU, ÜNİVERSİTELER VE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜLERİ           31) Abant İzzet Baysal Üniversitesi            32) Adnan Menderes Üniversitesi            33) Afyon Kocatepe Üniversitesi            34) Balıkesir Üniversitesi            35) Celal Bayar Üniversitesi            36) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi            37) Dumlupınar Üniversitesi            38) Gaziosmanpaşa Üniversitesi            39) Gebze Teknik Üniversitesi            40) Harran Üniversitesi            41) İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü            42) Kafkas Üniversitesi            43) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi            44) Kırıkkale Üniversitesi            45) Kocaeli Üniversitesi          46) Mersin Üniversitesi NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI

17 2- ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
(A) YÜKSEKÖĞRETİM KURULU, ÜNİVERSİTELER VE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜLERİ        ) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi            48) Mustafa Kemal Üniversitesi            49) Niğde Üniversitesi            50) Pamukkale Üniversitesi            51) Sakarya Üniversitesi            52) Süleyman Demirel Üniversitesi            53) Bülent Ecevit Üniversitesi            54) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi            55) Galatasaray Üniversitesi            56) Ahi Evran Üniversitesi            57) Kastamonu Üniversitesi            58) Düzce Üniversitesi            59) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi            60) Uşak Üniversitesi 61) Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi            62) Namık Kemal Üniversitesi NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI

18 2- ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
(A) YÜKSEKÖĞRETİM KURULU, ÜNİVERSİTELER VE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜLERİ 63) Erzincan Üniversitesi            64) Aksaray Üniversitesi            65) Giresun Üniversitesi            66) Hitit Üniversitesi 67) Bozok Üniversitesi            68) Adıyaman Üniversitesi            69) Ordu Üniversitesi            70) Amasya Üniversitesi 71) Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi            72) Ağrı Dağı Üniversitesi            73) Sinop Üniversitesi            74) Siirt Üniversitesi            75) Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi            76) Karabük Üniversitesi           77) Kilis 7 Aralık Üniversitesi NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI

19 2- ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
(A) YÜKSEKÖĞRETİM KURULU, ÜNİVERSİTELER VE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜLERİ            78) Çankırı Karatekin Üniversitesi             79) Artvin Çoruh Üniversitesi             80) Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi             81) Bitlis Eren Üniversitesi             82) Kırklareli Üniversitesi             83) Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi             84) Bingöl Üniversitesi             85) Muş Alparslan Üniversitesi             86) Mardin Artuklu Üniversitesi             87) Batman Üniversitesi  88) Ardahan Üniversitesi             89) Bartın Üniversitesi             90) Bayburt Üniversitesi             91) Gümüşhane Üniversitesi             92) Hakkari Üniversitesi NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI

20 2- ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
(A) YÜKSEKÖĞRETİM KURULU, ÜNİVERSİTELER VE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜLERİ 93) Iğdır Üniversitesi         94) Şırnak Üniversitesi          95) Tunceli Üniversitesi          96) Yalova Üniversitesi          97) Türk-Alman Üniversitesi          98) Yıldırım Beyazıt Üniversitesi          99) Bursa Teknik Üniversitesi        100) İstanbul Medeniyet Üniversitesi        101) İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 102) Necmettin Erbakan Üniversitesi 103) Abdullah Gül Üniversitesi 104) Erzurum Teknik Üniversitesi 105) Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 106) Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI

21 (B) ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER İDARELER
2- ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER (B) ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER İDARELER    1) Savunma Sanayi Müsteşarlığı            2) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu            3) Atatürk Araştırma Merkezi             4) Atatürk Kültür Merkezi             5) Türk Dil Kurumu            6) Türk Tarih Kurumu            7) Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü             8) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu             9) Türkiye Bilimler Akademisi 10) Türkiye Adalet Akademisi            11) Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu            12) Karayolları Genel Müdürlüğü            13) Spor Genel Müdürlüğü            14) Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü            15) Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI

22 (B) ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER İDARELER
2- ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER (B) ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER İDARELER    16) Orman Genel Müdürlüğü            17) Vakıflar Genel Müdürlüğü            18) Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü            20) Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü            21) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü            22) Türk Akreditasyon Kurumu            23) Türk Standartları Enstitüsü            25) Türk Patent Enstitüsü            26) Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü           27) Türkiye Atom Enerjisi Kurumu            28) Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı            30) Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı           32) GAP Bölge Kalkınma İdaresi NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI

23 (B) ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER İDARELER
2- ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER (B) ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER İDARELER 33) Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 34) Kamu Denetçiliği Kurumu        35) Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu        36) Meslekî Yeterlilik Kurumu        37) Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 38) Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı 39) Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 40) Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 41) Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 42) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü   ) Türkiye Su Enstitüsü   ) Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu  45) Türkiye İnsan Hakları Kurumu 46) Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI

24 1) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
3- DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLAR     1) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu             2) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu             3) Sermaye Piyasası Kurulu             4) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu             5) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu             6) Kamu İhale Kurumu             7) Rekabet Kurumu             8) Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu    ) Kamu Gözetimi,  Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI

25 4- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI
    1- Sosyal Güvenlik Kurumu 2- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI

26 AYLIK VE TAZMİNATLARIN
KESİLMEMESİNE DAİR ÖNCEKİ HÜKÜMLERİN UYGULANMAMASI : ( 5335 SAYILI KANUNUN 30 UNCU MADDESİNİN 3 ÜNCÜ FIKRASI ) ‘‘ Diğer kanunların emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken emeklilik veya yaşlılık aylıkları ve/veya diğer tazminatları kesilmeksizin atanmaya, çalıştırılmaya veya görevlendirilmeye izin veren hükümleri ile 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun ek 11 inci maddesine göre tarihinden önce alınmış Bakanlar Kurulu kararları uygulanmaz. ’’ Şeklindedir. NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI

27 KANUNLARINDA AYLIKLARIN KESİLMEMESİNE DAİR ÖZEL HÜKÜM BULUNANLAR
ÖRNEK : KANUNLARINDA AYLIKLARIN KESİLMEMESİNE DAİR ÖZEL HÜKÜM BULUNANLAR TÜBİTAK BİLİM KURULU ÜYELERİ : 5335 sayılı Yasanın yürürlüğe girmesinden önce, 5434 sayılı Kanun kapsamında emekli maaşı alan ve Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunda Bilim Kurulu üyeliğine seçilen emeklilerin, TÜBİTAK Kanununda emekli aylıklarının kesilmeyeceğine dair hüküm bulunması nedeniyle hem emekli aylıkları hem de makam tazminatları ödenmeye devam etmiştir. NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI

28 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
Ancak; 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin 3 üncü fıkrası ile ‘ Diğer kanunların emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken emeklilik veya yaşlılık aylıkları ve/veya diğer tazminatları kesilmeksizin atanmaya, çalıştırılmaya veya görevlendirilmeye izin veren hükümleri ile 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun ek 11 inci maddesine göre tarihinden önce alınmış Bakanlar Kurulu kararları uygulanmaz.’ hükmü getirilmiştir. Bu nedenle, TÜBİTAK Bilim Kurulu üyelerinin emekli aylıklarının ödenebilmesi için, hem özel kanunlarında emeklilik veya yaşlılık aylığı kesilmeksizin çalıştırılma veya görev yapma hakkı verilmesi hem de atanma veya görevlendirmenin 5335 sayılı Yasaya uygun olarak yapılması gerekmektedir. NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI

29 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
EMEKLİLİK SONRASI BAKANLAR KURULU KARARLARI İLE YENİDEN ÇALIŞTIRILANLAR : 5335 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce, 5434 sayılı Kanunun ek 11 inci maddesine göre emekli aylığı alan kişilerden, yapmış oldukları görevin özel bir ihtisası gerektirmesi ve bu görevin yürütülmesinin mücbir bir sebebe dayanması nedeniyle, ilgili Bakanlığın teklifi ve Maliye Bakanlığının mütalaası alınmak suretiyle yeniden sözleşmeli olarak çalıştırılabilmeleri için her yıl Bakanlar Kurulu Kararları alınmaktaydı. Bu şekilde yeniden çalıştırılanların emekli aylıkları, kararda belirtilen sürelerde ödenmeye devam etmekte idi. NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI

30 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
BAKANLAR KURULU KARARLARI GEREĞİNCE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRAN KURUMLAR ; Türk Hava Yolları A.O. Genel Müdürlüğü Ulaştırma Bakanlığı (Denizcilik Müsteşarlığı) Genel Kurmay Başkanlığı İçişleri Bakanlığı (Jandarma Genel Komutanlığı) Kültür ve Turizm Bakanlığı Milli Savunma Bakanlığı İçişleri Bakanlığı ( Emniyet Genel Müdürlüğü) Devlet Bakanlığı ( Petrol Ofisi A.Ş. Gn. Genel Müdürlüğü ) Çevre ve Orman Bakanlığı İçişleri Bakanlığı ( Belediyeler ) NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI

31 Bu görevler : AYLIKLARI KESİLMEYECEK İSTİSNAİ GÖREVLER :
( 5335 SAYILI KANUNUN UNCU MADDESİNİN 4 ÜNCÜ FIKRASI ) Bu görevler : a) Cumhurbaşkanlığına seçilenler : b) Dışarıdan Bakanlar Kurulu üyeliğine atananlar, c) Yasama Organı üyeliğine seçilenler, NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI

32 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
d) Mahalli idareler seçimleri sonucuna göre görev alanlar, Mahalli İdareler Seçimleri sonucuna göre görev alanlar ( İl Genel Meclisi üyeleri, Belediye Başkanı ve Belediye Meclisi üyeleri, Köy ve Mahalle muhtarları ile İhtiyar Meclisi ve Heyeti üyeleri ) olup bu göreve seçilenlerin almakta olduğu emeklilik/yaşlılık aylığı kesilmemektedir. Meclis üyeleri arasından Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilen kişilerin emekli aylıkları kesilmemektedir. Ancak, Büyükşehir Belediyelerinde Danışman olarak görev alanlar istisna kapsamında yer almadıklarından emekli aylıkları kesilmektedir. NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI

33 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
e) Sadece toplantı veya huzur ücreti ya da hakkı ödenen görevleri yürütenler ile yönetim ve denetim kurulu üyeliği ücreti karşılığında görevlendirilenler, Bu kapsamda görev verilenlerden; - Yaptıkları görevler karşılığında, kendilerine aylık, haftalık, günlük olarak veya toplantı başına gibi değişik usullerde huzur ücreti veya huzur hakkı ödenenlerin, - 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren teşebbüs, bağlı ortaklık ve bunları temsilen iştiraklerde veya sermayesinin %50’sinden fazlası kamuya ait olan ortaklıklarda dışarıdan atanan veya seçilen yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile denetçilerden; ücretleri, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 34 üncü maddesi uyarınca belirlenmiş olanların, emekli aylıkları kesilmemektedir. NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI

34 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
Sadece, toplantı veya huzur ücreti ya da hakkı ödenen görevleri yürütenler ile yönetim ve denetim kurulu üyeliği ücreti karşılığında görevlendirilenlerin emekli aylıklarının kesilmeyeceği istisna olarak sayıldığından, kadrolu bir görevi işgal etmedikleri sürece emekli aylıkları kesilmeyecektir. Ancak, Kamu kurum ve kuruluşlarında kadrolu yönetim veya denetim kurulu üyeliği görevini yürüten ve bu görevlerinden dolayı personel mevzuatı çerçevesinde görev aylığı alanların ( Örneğin, T.C. Emekli Sandığı, SSK, BAĞ-KUR, bugün için SGK, Milli Piyango, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Merkez Bankası. Banka Meclisi Üyeleri, İller Bankası, İş-Kur, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, 2560 sayılı İSKİ Kanunu gereği Büyükşehir Belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idareleri genel müdürlüklerinin yönetim kurulu üyelikleri gibi) emekli aylıkları kesilmektedir (İSKİ Kanununda Yönetim Kurulu Üyeliği kadroları mevcut olduğundan). NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI

35 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
f) Yaş haddini aşmamış olmaları kaydıyla her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders ücreti karşılığı ders görevi verilenler (üniversitelerde ders ücreti karşılığı ders görevi verilenler hakkında yaş haddini aşmamış olmaları kaydı aranmaz.), Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, öğretmen veya öğretim görevlisi ihtiyacı, emekli olan personelden de karşılanmaktadır. Örnek : Halk Eğitim Merkezlerinde Kurs öğretmenliği yapanlar ile Müftülüğe bağlı ve yaygın eğitim kurumu kapsamında faaliyet gösteren Kur’an kurslarında görev alan Kur’an kursu öğreticilerinin yaş hadlerini aşmamış olmaları kaydıyla ders ücreti karşılığı ders görevi verilmek suretiyle görev almaları durumunda aylıkları kesilmemektedir. NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI

36 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
g) Vakıf üniversitelerinde görev alanlar, Vakıf üniversiteleri, öğretim görevlisi ihtiyacını karşılamak üzere, emekli öğretim görevlilerinden de yararlanmaktadır. Bu şekilde çalıştırılan emekli öğretim görevlilerinin almakta olduğu emekli aylıkları kesilmemektedir. Bunun dışında, emekli/yaşlılık aylığı alanlardan vakıf üniversitelerinde başka pozisyonlarda görev alanların da aylığı kesilmemektedir. NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI

37 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
h) Özel kanunlarında emeklilik veya yaşlılık aylığı kesilmeksizin çalıştırılma veya görev yapma hakkı verilenlerden Cumhurbaşkanı tarafından atananlar, Başbakan tarafından atananlar, Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek kararname ile atanan veya görevlendirilenler ve Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda görev verilenler, Yukarıda belirtilen hüküm gereğince, emeklilik veya yaşlılık aylığının kesilmemesi her iki koşulun da bir arada gerçekleşmesine bağlıdır. Diğer bir ifadeyle, görev yapılan Kurumun özel Kanununda aylıkların kesilmeyeceğine dair hüküm bulunmakla birlikte, emeklinin bu göreve atanması Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar Kurulu Kararı veya Müşterek kararname ile yapılmamışsa emeklilik/yaşlılık aylığı kesilecektir. Bu nedenle, kanunlarında emeklilik/yaşlılık aylıklarının kesilmeyeceğine dair özel hüküm bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilat kanunları ile ilgili diğer mevzuat hükümleri incelenerek aylığın kesilip kesilmeyeceği tespit edilmektedir. Örneğin: -Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyesi olarak görev yapanlarla ilgili 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda emekli aylıkları kesilmeyeceğine dair hüküm bulunmakla birlikte, ilgilin ataması YÖK başkanı tarafından yapıldığından emekli aylığı ve diğer tazminatları kesilmektedir. NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI

38 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 60 ıncı maddesinin (a) fıkrası uyarınca Yasama Organı üyeliğinin bitiminden sonra öğretim üyesi olarak atanmış olanlar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 60 ıncı maddesinin ( a ) fıkrası, “ Bir süre öğretim üyesi olarak çalıştıktan sonra Bakanlar Kuruluna veya Yasama Organı Üyeliğine seçilenler, bu görevlerde geçirdikleri süreler hesaba katılmak ve buna göre aylık dereceleri yükseltilmek, meslek unvan ve sıfatlarını kazanma ile ilgili hükümler saklı kalmak şartıyla başvurmaları halinde bu Kanun hükümlerine göre ayrıldıkları yükseköğretim kurumuna kadro koşulu aranmaksızın dönerler. Bunlardan emekli iken yüksek öğretim kurumlarına dönenlerin veya yüksek öğretim kurumlarına döndükten sonra emekliliğe hak kazanıp emekli olanların emekli aylıkları kesilmez. Bunlara yüksek öğretim kurumlarınca, ders yükü zorunluluğu aranmadan ek ders ücreti ve sınav ücreti ile döner sermaye payı ödenir; bu ödemelerin dışında aylık, ödenek, tazminat ve benzeri herhangi bir ödeme yapılmaz.’’ hükmünü amirdir. NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI

39 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 60 ıncı maddesinin (a) fıkrası uyarınca Yasama Organı üyeliğinin bitiminden sonra öğretim üyesi olarak atanmış olanlar, TBMM. üyeliği görevi sona erenlerin, TBMM. üyeliği görevine başlamadan önce görev yapmakta oldukları yükseköğretim kurumuna dönmelerinin 2547 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin ( a ) fıkrası uyarınca mümkün olabildiği, bu hükmün farklı yükseköğretim kurumuna dönmelerine ise imkan vermediği anlaşılmaktadır. TBMM. üyeliği görevi sona erenlerin, TBMM. üyeliği görevine başlamadan önce görev yapmakta oldukları yükseköğretim kurumu dışında, başka bir yükseköğretim kurumunda göreve başlamaları halinde, 5335 sayılı Kanunun dördüncü fıkrasının ( i ) bendi kapsamında değerlendirilerek emekli aylıklarının ödenmeye devam edilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla TBMM. üyeliği öncesi görev yaptıkları Üniversite dışında görev alanların aylıkları ve buna bağlı tazminatlarının 5434 sayılı Kanunun 99 uncu maddesi hükmü gereğince kesilmesi gerekmektedir. Burada önemli bir hususu da belirtmek gerekecektir sayılı Kanunun 60 ( a ) fıkrası, genel mevzuat çerçevesinde görev aylığı ödenmesine imkan tanımamaktadır. Bunun için, kesenek ve karşılık olarak Kurumumuza gönderilen primler geçersiz olmakta, bu şekilde geçen süreler de hizmet olarak değerlendirilmemektedir. NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI

40 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
SAYILI KANUN KAPSAMINDA ÇALIŞANLARDAN EMEKLİ AYLIKLARI KESİLENLER Emekli aylığı almakta iken yeniden çalışmaya başlayanların, çalıştıkları işyerinin statüsü aylıklarının kesilip kesilmeyeceği konusunu belirleyecektir. Statünün araştırılması: 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamı özetle bir şekilde kamu ile ilişkisi olan işyerlerini kapsamaktadır. İşyerlerinin gelir kalemleri arasında Bütçeden yardım alınmasına yönelik hükümlerin bulunması, aylıkların kesilmesini gerektirmektedir. Bütçeden alınan tutarın az veya çok olmasının önemi bulunmamaktadır. Avrupa Proje Fonu kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında görev alan emeklilerin de aylıklarının kesilmesi gerekmektedir. NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI

41 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
Emekli aylıkları yüksek olmasına rağmen, 5335 sayılı Kanun kapsamında sayılan kurumlarda yeniden çalışma karşılığı verilen ücret çok az olabilmektedir. Örneğin, antrenör olarak görev yapan emeklilere ödenen ücret az da olsa, 5335 sayılı Kanunda ödenen ücret miktarına göre aylığın kesilip kesilmeyeceği belirlenmediğinden, bu şekilde göreve başlayan kişilerin emeklilik/yaşlılık aylığı kesilmektedir. Söz konusu Kanunda, emeklilerin çalışma şekline de bakılmamaktadır. Parça başı, muayene başı, saat başı gibi ücretler karşılığında çalışılsa dahi, aylıkları yine kesilmektedir. Örneğin; Belediyelere bağlı şirketlerde görev alanların aylıkları kesilmektedir. Ancak, yönetim ve denetim ile ortaklar kurulu üyelerinin aylıkları istisna kapsamındadır. Bu şekilde görev alanların kadro bağlantısı olmayıp, sadece huzur hakkı niteliğinde bir çalışma yaptıklarından aylıkları kesilmemekte, aylıkları ile birlikte ödenen temsil veya görev tazminatları varsa sadece bu tazminatlar kesilmektedir. NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI

42 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
Son zamanlarda Sulama Birlikleri ile Köylere Hizmet Götürme Birliklerinde görev alan emeklilerimize sıkça rastlanılmaktadır. Bunlardan; -Köylere Hizmet Götürme Birlikleri ile ilgili 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun “Birliğin Gelirleri” başlıklı 15 inci maddesinde, birliğin gelirleri arasında “Köylere hizmet götürme birlikleri için il özel idaresi bütçesinden ayrılacak pay.” sayılmış olup 5335 sayılı Kanunun ikinci fıkrası kapsamına giren Birliklerde çalışan emeklilerin aylıkları kesilmektedir. NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI

43 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
Sulama Birlikleri 6172 sayılı Kanunla yeni bir düzenlemeye kavuşmuş ve 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununa göre kurulmuş olan sulama birliklerinin onsekiz ay içinde 6172 sayılı Kanuna uygun hale getirmelerine de zaman tanınmıştır. 6172 sayılı Kanunda sulama birliklerinin gelirleri arasında bütçeden yardım alınmasına yönelik kalemler bulunmamaktadır. Bu nedenle, 6172 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan tarihinden sonra görev alan emeklilerin aylıkları kesilmemektedir. Ayrıca, durumunu 6172 sayılı Kanun hükümlerine uygun hale getiren sulama birliklerinin de anılan Kanuna uygun olarak yeniden yapılanmalarını tamamladıkları tarihten sonra görev alacak olan emeklilerimizin de emekli veya yaşlılık aylıkları kesilmeyecektir. NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI

44 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
5355 sayılı Kanun hükümlerine göre kurulmuş olan sulama birliklerinin bazılarında belediyeler ve/veya il özel idarelerinin de üyeler arasında yer aldığı anlaşılmaktadır. Buna göre, sulama birliklerinden üyeleri arasında belediye ve/veya il özel idaresi bulunanlarda görev alan emeklilerimizin emekli veya yaşlılık aylıkları kesilmektedir. Bu kapsama giren birliklerde 22/3/2011 tarihine kadar veya söz konusu birliklerin 6172 sayılı Kanuna uyumlarının sağlandığı tarihe kadar adı geçen birliklerde emeklilerimizin çalışmaları durumunda emekli veya yaşlılık aylıkları kesilecektir. NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI

45 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
Sonuç olarak, Birlik üyeleri arasında, belediye ve/veya il özel idaresi üyesi bulunuyor ise, 6172 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 22/3/2011 tarihine veya birliğin 6172 sayılı Kanuna uyumunun sağlanacağı tarihe kadar görev alan emeklimiz varsa söz konusu tarihlere kadar, emekli veya yaşlılık aylıkları ile varsa makam, temsil veya görev tazminatlarının kesilmesi gerekecektir. NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI

46 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
Örnekler; Deniz İşletmeciliği ve Tankerciliği A.Ş.' nde 854 sayılı Deniz İş Kanununa tabi olarak istihdam edilen gemi adamları, - Gelirlerinin % 50'sinden fazlasının kamu kaynaklarından aktarılan Sandıklarda çalışanlar, - Kaymakamlıklar bünyesinde faaliyet gösteren ve Bütçeden yardım almakta olan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarında çalışanlar, - İstanbul Altın Borsası Başkanlığında çalışanlar, - Götürü bedel hizmet alımı sözleşmesi veya vekalet akdi şeklinde çalışanlar (örneğin avukatlık bürosu olan ve bu şekilde kamu işyeriyle çalışanlar) ile NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI

47 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
Polis moral eğitim merkezlerinde, polis evlerinde, eğitim ve dinlenme kamplarında, termal tesislerde, polis misafir evlerinde ve lokallerinde ve diğer sosyal tesislerde çalışan sözleşmeli personelin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait olan şirketlerde hizmet alımı suretiyle sözleşmeli çalışanların aylıkları kesilecektir. Ancak; 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaki kuruluşlarla hizmet sözleşmesi yapan Özel Şirket bünyesinde çalışan emeklinin aylığı kesilmeyecektir. NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI

48 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi kapsamı dışında olanlar; Harp, vazife malullüğü, adi malullük aylığı alanlar ile 1005, 2913, 3292 sayılı Kanunlar kapsamında şeref aylığı alanlar ile dul ve yetim aylığı alanlar madde hükmü dışında bulunmaktadır. Bu nedenle aylıkları kesilmemektedir. 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ( c ) bendi; “Harp malulleri ile 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna veya 2330 sayılı Kanun hükümleri veya 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre vazife malullüğü aylığı bağlanmış malullerden, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamında sigortalı olarak çalışmaya başlayanların aylıkları kesilmez. Aylıkları kesilmeksizin 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışanlar hakkında uzun vadeli sigorta kolları, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında çalışanlar hakkında ise iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanır. İş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulananların uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmayı istemeleri halinde, bu isteklerini Kuruma bildirdikleri tarihi takip eden ay başından itibaren, haklarında uzun vadeli sigorta kolları da uygulanır. Bu fıkra kapsamına girenlerden ayrıca genel sağlık sigortası primi alınmaz.” hükmünü amirdir. NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI

49 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
EMEKLİ AYLIĞI BAĞLANDIKTAN SONRA YENİDEN ÇALIŞMAYA BAŞLAYANLARIN, SAYILI KANUN KAPSAMINDA AYLIKLARININ KESİLİP KESİLMEYECEĞİ KONUSUNUN DAHA İYİ ANLAŞILABİLMESİ İÇİN, HAZIRLANAN SORULARI BİRLİKTE CEVAPLANDIRALIM. NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI

50 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
5434 sayılı Kanun kapsamında emekli olduktan sonra, TURKUAZ Eğitim Org. Ltd. Şirketinde 13/01/ /12/2014 tarihleri arasında SGDP ödenmek suretiyle sigortalı olarak yeniden çalıştığı tespit edilen emeklimiz ile ilgili seçeneklerden uygun olanı hangisidir? AYLIĞI KESİLİR AYLIĞI KESİLMEZ NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI

51 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
5434 sayılı Kanun kapsamında emekli olduktan sonra, MELTEM Peyzaj Çevre Düzenleme Limited Şirketinde 12/04/ /10/2014 tarihleri arasında SGDP ödenmek suretiyle sigortalı olarak yeniden çalıştığı tespit edilen emeklimiz ile ilgili seçeneklerden uygun olanı hangisidir? AYLIĞI KESİLİR AYLIĞI KESİLMEZ NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI

52 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
5434 sayılı Kanun kapsamında emekli olduktan sonra, BAŞKENT Yapı Proje Müşavirlik ve Ticaret A. Şirketinde 02/05/ /09/2013 tarihleri arasında SGDP ödenmek suretiyle sigortalı olarak yeniden çalıştığı tespit edilen emeklimiz ile ilgili seçeneklerden uygun olanı hangisidir? AYLIĞI KESİLİR AYLIĞI KESİLMEZ NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI

53 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
5434 sayılı Kanun kapsamında emekli olduktan sonra, Yaşamkent Konutlarında Site Yönetim Müdürü görevinde 13/09/ /10/2014 tarihleri arasında SGDP ödenmek suretiyle sigortalı olarak yeniden çalıştığı tespit edilen emeklimiz ile ilgili seçeneklerden uygun olanı hangisidir? AYLIĞI KESİLİR AYLIĞI KESİLMEZ NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI

54 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
5434 sayılı Kanun kapsamında emekli olduktan sonra, Denizli Belediyespor Kulübü Başkanlığı' nda 08/01/ /02/2014 tarihleri arası SGDP ödenmek suretiyle sigortalı olarak yeniden çalıştığı tespit edilen emeklimiz ile ilgili seçeneklerden uygun olanı hangisidir? AYLIĞI KESİLİR AYLIĞI KESİLMEZ NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI

55 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
5434 sayılı Kanun kapsamında emekli olduktan sonra, Çankaya Belde Sosyal Etkinlikler Gıda Temizlik Eğitim Bilişim San. ve Tic. A. Şti.’nde 01/05/ /05/2013 tarihleri arasında SGDP ödenmek suretiyle sigortalı olarak yeniden çalıştığı tespit edilen emeklimiz ile ilgili seçeneklerden uygun olanı hangisidir? AYLIĞI KESİLİR AYLIĞI KESİLMEZ NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI

56 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
5434 sayılı Kanun kapsamında emekli olduktan sonra, Özel Mehtap Sağlık Hizmetleri A. Şirketinde 26/07/ /10/2014 tarihleri arasında SGDP ödenmek suretiyle sigortalı olarak yeniden çalıştığı tespit edilen emeklimiz ile ilgili seçeneklerden uygun olanı hangisidir? AYLIĞI KESİLİR AYLIĞI KESİLMEZ NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI

57 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
5434 sayılı Kanun kapsamında emekli olduktan sonra, Gazi Ünv. Eğitim Fakültesinde 04/10/2013 tarihinden itibaren aralıklarla ek ders ücreti karşılığında SGDP ödenmek suretiyle sigortalı olarak yeniden çalıştığı tespit edilen emeklimiz ile ilgili seçeneklerden uygun olanı hangisidir? AYLIĞI KESİLİR AYLIĞI KESİLMEZ NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI

58 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
5434 sayılı Kanun kapsamında emekli olduktan sonra, İstanbul Teknik Üniversitesi' nde 07/10/ /06/2014 tarihleri arasında ek ders ücreti karşılığında SGDP ödenmek suretiyle sigortalı olarak yeniden çalıştığı tespit edilen emeklimiz ile ilgili seçeneklerden uygun olanı hangisidir? AYLIĞI KESİLİR AYLIĞI KESİLMEZ NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI

59 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
5434 sayılı Kanun kapsamında emekli olduktan sonra, Arhavi Halk Eğitim Merkezinde 09/11/ /03/2014 tarihleri arasında ek ders ücreti karşılığında SGDP ödenmek suretiyle sigortalı olarak yeniden çalıştığı tespit edilen emeklimiz ile ilgili seçeneklerden uygun olanı hangisidir? AYLIĞI KESİLİR AYLIĞI KESİLMEZ NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI

60 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
5434 sayılı Kanun kapsamında emekli olduktan sonra, Arifiye Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde Dikiş Kursunda 07/10/2012 tarihinden itibaren ek ders ücreti karşılığında SGDP ödenmek suretiyle sigortalı olarak yeniden çalıştığı tespit edilen emeklimiz ile ilgili seçeneklerden uygun olanı hangisidir? AYLIĞI KESİLİR AYLIĞI KESİLMEZ NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI

61 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
5434 sayılı Kanun kapsamında emekli olduktan sonra, İhsaniye Ticaret Meslek Lisesi Müdürlüğünde 27/09/ /06/2011 ve 19/09/ /11/2011 tarihleri arasında ek ders ücreti karşılığında SGDP ödenmek suretiyle sigortalı olarak yeniden çalıştığı tespit edilen emeklimiz ile ilgili seçeneklerden uygun olanı hangisidir? AYLIĞI KESİLİR AYLIĞI KESİLMEZ NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI

62 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
5434 sayılı Kanun kapsamında emekli olduktan sonra, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde 10/12/2010 tarihinden itibaren ek ders ücreti karşılığında SGDP ödenmek suretiyle sigortalı olarak yeniden çalıştığı tespit edilen emeklimiz ile ilgili seçeneklerden uygun olanı hangisidir? AYLIĞI KESİLİR AYLIĞI KESİLMEZ NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI

63 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
5434 sayılı Kanun kapsamında emekli olduktan sonra, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığında 10/12/2013 tarihinden itibaren ek ders ücreti karşılığında SGDP ödenmek suretiyle sigortalı olarak yeniden çalıştığı tespit edilen emeklimiz ile ilgili seçeneklerden uygun olanı hangisidir? AYLIĞI KESİLİR AYLIĞI KESİLMEZ NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI

64 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
5434 sayılı Kanun kapsamında emekli olduktan sonra, Ankara Açık Ceza ve İnfaz Kurumunda hükümlü olarak 26/12/ /07/2011 tarihleri arasında kısa vadeli sigorta primi ödenmek suretiyle sigortalı olarak yeniden çalıştığı tespit edilen emeklimiz ile ilgili seçeneklerden uygun olanı hangisidir? AYLIĞI KESİLİR AYLIĞI KESİLMEZ NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI

65 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
5434 sayılı Kanun kapsamında emekli olduktan sonra, Keşan Belediye Başkanlığında 01/04/2013 tarihinden itibaren SGDP ödenmek suretiyle sigortalı olarak yeniden çalıştığı tespit edilen emeklimiz ile ilgili seçeneklerden uygun olanı hangisidir? AYLIĞI KESİLİR AYLIĞI KESİLMEZ NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI

66 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
5434 sayılı Kanun kapsamında emekli olduktan sonra, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü 3 no’lu Aile Hekimliğinde SGDP ödenmek suretiyle 30/10/2013 tarihinden itibaren Aile Hekimi olarak çalıştığı tespit edilen emeklimizin aylıkları ile ilgili seçeneklerden uygun olanı hangisidir? AYLIĞI KESİLİR AYLIĞI KESİLMEZ NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI

67 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
5434 sayılı Kanun kapsamında emekli olduktan sonra, Altındağ Belediyesine bağlı Altın-Bel Ltd. Şirketinde (Sermayesinin %53’ü belediyeye aittir.)1/3/ /10/2014 tarihleri arasında SGDP ödenmek suretiyle sigortalı olarak çalıştığı tespit edilen emeklimizin aylıkları ile ilgili seçeneklerden uygun olanı hangisidir? AYLIĞI KESİLİR AYLIĞI KESİLMEZ NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI

68 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
5434 sayılı Kanun kapsamında emekli olduktan sonra, Kepsut Köylere Hizmet Götürme Birliğinde 12/5/2010 tarihinden itibaren göreve giren ve belirli aralıklarla SGDP ödenmek suretiyle sigortalı olarak çalıştırılan emeklimizin aylıkları ile ilgili seçeneklerden uygun olanı hangisidir? AYLIĞI KESİLİR AYLIĞI KESİLMEZ NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI

69 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
5434 sayılı Kanun kapsamında emekli olduktan sonra, Yüceli Belediye Başkanlığında Mayıs 2005 tarihinde göreve giren ve Şubat 2013 tarihine kadar SGDP ödenmek suretiyle sigortalı olarak çalıştığı tespit edilen emeklimizin aylıkları ile ilgili seçeneklerden uygun olanı hangisidir? AYLIĞI KESİLİR AYLIĞI KESİLMEZ NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI

70 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
5434 sayılı Kanun kapsamında emekli olduktan sonra, PTT Sağlık Yardım Sandığında SGDP ödenmek suretiyle sözleşmeli doktor olarak çalıştığı tespit edilen emeklimizin aylıkları ile ilgili seçeneklerden uygun olanı hangisidir? AYLIĞI KESİLİR AYLIĞI KESİLMEZ NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI

71 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
5434 sayılı Kanun kapsamında emekli olduktan sonra, Konya Ziraat Odası Başkanlığında SGDP ödenmek suretiyle çalıştığı tespit edilen emeklimizin aylıkları ile ilgili seçeneklerden uygun olanı hangisidir? AYLIĞI KESİLİR AYLIĞI KESİLMEZ NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI

72 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
5434 sayılı Kanun kapsamında emekli olduktan sonra, Bursa İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 1 no’lu Aile Hekimliğinde hemşire olarak çalışan, SGDP ve maaşı Aile Hekimi tarafından karşılanan emeklimizin aylıkları ile ilgili seçeneklerden uygun olanı hangisidir? AYLIĞI KESİLİR AYLIĞI KESİLMEZ NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI

73 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
5434 sayılı Kanun kapsamında emekli olduktan sonra, Kestel Belediye Meclisi üyeliğine seçilen ve 04/5/2009 tarihinden itibaren Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirilen emeklimizin aylıkları ile ilgili seçeneklerden uygun olanı hangisidir? AYLIĞI KESİLİR AYLIĞI KESİLMEZ NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI

74 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
5434 sayılı Kanun kapsamında emekli olduktan sonra, Atatürk Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği tarafından SGDP ödenmek suretiyle çalıştırılan emeklimizin aylıkları ile ilgili seçeneklerden uygun olanı hangisidir? AYLIĞI KESİLİR AYLIĞI KESİLMEZ NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI

75 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
5434 sayılı Kanun kapsamında emekli olduktan sonra, Konya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında 02/11/ /11/2012 tarihleri arasında SGDP ödenmek suretiyle çalıştırılan emeklimizin aylıkları ile ilgili seçeneklerden uygun olanı hangisidir? AYLIĞI KESİLİR AYLIĞI KESİLMEZ NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI

76 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
5434 sayılı Kanun kapsamında emekli olduktan sonra, Mengen Köylere Hizmet Götürme Birliğinde 04/06/ /2/2012 tarihleri arasında SGDP ödenmek suretiyle çalıştırılan emeklimizin aylıkları ile ilgili seçeneklerden uygun olanı hangisidir? AYLIĞI KESİLİR AYLIĞI KESİLMEZ NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI

77 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
5434 sayılı Kanun kapsamında Kültür Bakanlığından emekli olduktan sonra, İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından sergilenen oyunda misafir sanatçı olarak prova ve temsil başına puantaj usulüne göre hesaplanan ücretleri ile SGDP ödenmek suretiyle çalıştırılan emeklimizin aylıkları ile ilgili seçeneklerden uygun olanı hangisidir? AYLIĞI KESİLİR AYLIĞI KESİLMEZ NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI

78 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
TÜM katIlImcIlara TEŞEKKÜR EDERİM. NİSAN 2015 KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI


"T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU EMEKLİLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları