Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MATLAB G İ R İ Ş CONTROL LAB1  MATLAB ORTAMI  Komut Penceresi Yardım Alma: e.g help sin, lookfor cos De ğ işkenler Vektörler, Matrisler ve Lineer Cebir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MATLAB G İ R İ Ş CONTROL LAB1  MATLAB ORTAMI  Komut Penceresi Yardım Alma: e.g help sin, lookfor cos De ğ işkenler Vektörler, Matrisler ve Lineer Cebir."— Sunum transkripti:

1 MATLAB G İ R İ Ş CONTROL LAB1  MATLAB ORTAMI  Komut Penceresi Yardım Alma: e.g help sin, lookfor cos De ğ işkenler Vektörler, Matrisler ve Lineer Cebir (det, inv …) Grafik çizme, plot(x,y,’r’), hist (colormap([0 0 0])), semilog, loglog

2 M-FILE(SCRIPT) Yazılı metin olarak M-dosyası üretme o Editor o Kendi komutlarınızı yazma o Editor deki dosyayı kaydetmek(otomatik M-dosyası olarak kaydeder)

3 YARDIM ALMA Komut penceresine aşa ğ ıdaki komutlardan birini help – tüm yardım komutlarını listeler help konu– belirli konu ile ilgili yardım sa ğ lar help komut– belirli komut ile ilgili yardım sa ğ lar help help – ‘help’ komutunun kullanımı ile ilgili bilgi verir helpwin – farklı ‘help’ penceresi açar lookfor anahtarkelime– Tüm M-dosyalarında anahtarkelime arar

4 DE Ğİ ŞKENLER De ğ işken isimleri: Harf ile başlamalı Sadece harf,rakam ve alt çizgi “_” içermeli Matlab büyük-küçük harfe duyarlı, i.e. one & OnE farklı de ğ işkenlerdir. Matlab de ğ işkenin adının ilk 31karakterini tanıyabilir De ğ er atama ifadeleri: De ğ işken= sayı; De ğ işken = ifade; Example: >> tutorial = 1234; >> tutorial = 1234 tutorial = 1234 NOTE: noktalı virgül komutun sonuna kondu ğ unda, sonuç gösterilmez

5 DE Ğ IŞKENLER (DEVAM) Özel de ğ işkenler: ans : sonuç için atanan de ğ işken pi: = 3.1415926………… eps: = 2.2204e-016, MATLAB da tanımlı en küçük sayı. Inf or inf : , sonsuz NaN or nan: sayı-de ğ il De ğ işkenleri içeren komutlar: who: Tanımlanan de ğ işkenleri listeler whos: Tanımlanan de ğ işkenlerin isimlerini ve büyüklüklerini listeler clear: Tüm de ğ işkenleri siler, öntanımlı olanlar eski haline döner clear x: ‘x’ isimli de ğ işkeni siler clc: komut penceresini temizler clf: açık olan figürü ve grafik penceresini temizler

6 MATLAB da satır vektörü köşeli parantez ve de ğ erler boşluk veya virgülle girilip oluşturulabilir. Sütun vektörü oluşturulmasında tek fark virgül yerine noktalı virgül kullanılmasıdır. VEKTÖRLER, MATRISLER, DIZILER VE LINEER CEBIR Örnek: >> x = [ 0 0.25*pi 0.5*pi 0.75*pi pi ] x = 0 0.7854 1.5708 2.3562 3.1416 x satır vektörü. >> y = [ 0; 0.25*pi; 0.5*pi; 0.75*pi; pi ] y = 0 0.7854 1.5708 2.3562 3.1416 y sütun vektörü.

7 VEKTÖRLER (DEVAM) Vektör adresleme– Vektör elemanının adresi parantez içindeki index ile gösterilir Example: >> x(3) ans = 1.5708  x vektörünün 1^den 3’e elemanlar Blok elemanları adreslemek için iki nokta kullanılır. (start : increment : end) start: başlama indeksi, increment: Artış miktarı end: bitiş indeksi start:end de kullanılabilir Örnek: >> x(1:3) ans = 0 0.7854 1.5708  x vektörünün ilk üç elemanı

8 MATRIS A m x n matris olsun.  Matris dizisi iki boyutludur; birden çok satırı ve sütunu vardır.  [ ile başlar,] ile biter  Satırda elemanları ayırmak için boşluk veya virgül  iki nokta veya enter ise farklı satıra geçmek için kullanılır. Örnek: >> f = [ 1 2 3; 4 5 6 f = 1 2 3 4 5 6 >> h = [ 2 4 6 1 3 5] h = 2 4 6 1 3 5

9 MATRIS (DEVAM) Matris Adresleme: -- matrixname(satır, sutun) -- iki nokta: satır ve sütun yerine kullanılabilen işaret Aşa ğ ıdaki matrisleri tanımlayalım: f = 1 2 3 4 5 6 h = 2 4 6 1 3 5 Örnek: >> f(2,3) ans = 6 >> h(:,1) ans = 2 1

10 BAZI KULLANIŞLI KOMUTLAR:  zeros(n) n x n sıfırlardan oluşan matris  zeros (m,n) m x n sıfırlardan oluşan matris  ones(n) n x n 1 lerden oluşan matris  ones(m,n) m x n 1 lerden oluşan matris  rand(n) n x n rastgele sayılardan oluşan matris  rand(m,n) m x n rastgele sayılardan oluşan matris  size (A) m x n A matrisini, satır vektörü [m,n] olarak boyutlarını verir  length(A) A matrisinin uzunlu ğ unu verir

11

12 Skaler-Dizi Matemati ğ i Dizilerin skaler bir sayıyla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerinin yapılması basitçe her elemana ayrı ayrı uygulanmasıdır Örnek: >> f = [ 1 2; 3 4] f = 1 2 3 4 >> g = 2*f – 1 Her eleman 2 ile g = çarpıldı, hepsinden 1 çıkarıldı 1 3 5 7

13 Örnek: >> x = [ 1 2 3 ]; >> y = [ 4 5 6 ]; >> z = x.* y z = 4 10 18

14

15 Matris tersi alarak çözüm: Ax = b A-1 Ax = A-1 b x = A-1 b MATLAB: >> A = [ 3 2 -1; -1 3 2; 1 -1 - 1]; >> b = [ 10; 5; -1]; >> x = inv(A)*b x = -2.0000 5.0000 -6.0000 Answer: x1 = -2, x2 = 5, x3 = -6 Matris bölümü olarak çözüm: Aşa ğ ıdaki denklemin çözümü Ax = b sol bölme işareti ile yapılabilir. MATLAB: Answer: >> A = [ 3 2 -1; -1 3 2; 1 -1 -1]; >> b = [ 10; 5; -1]; >> x = A\b x = -2.0000 5.0000 -6.0000 x1 = -2, x2 = 5, x3 = -6

16 Çizim Komutları: plot (x,y) – x (yatay eksen) ve y (düşey eksen) de ğ erleriyle lineer çizim yapar semilogx (x,y) – x (yatay eksen) ve y (düşey eksen) de ğ erleriyle x ekseninde logaritmik y ekseninde lineer de ğ erlerle çizim yapar semilogy (x,y) – x (yatay eksen) ve y (düşey eksen) de ğ erleriyle x ekseninde lineer y ekseninde logaritmik de ğ erlerle çizim yapar loglog(x,y) –x (yatay eksen) ve y (düşey eksen) de ğ erleriyle logaritmik çizim yapar

17 Birden fazla e ğ riler: plot (x, y, w, z) – Birden fazla e ğ ri plot komutunda belirtilerek çizilebilir. X,y,z ve w de ğ işkenleri vektörlerdir. Bu komutta iki e ğ ri çizilir: y - x, ve z-w multiple curves can be plotted on the same graph by using legend (‘string1’, ‘string2’,…) – Aynı figürdeki şekilleri ayırmak için kullanılır. Birden fazla şekil: figure (n) – Birden fazla figür üretmek için bu komut kullanılır ve ‘Figure n’ ismi verilir close –figür n penceresini kapatır close all – Tüm figür pencerelerini kapatır. altşekil: subplot (m, n, p) – m by n grid of windows, with p specifying the current plot as the pth window

18 Örnek: (polinom fonksiyonu) Aşa ğ ıdaki polinom fonksiyonunu using lineer/lineer, log/lineer, lineer/log, & log/log olarak çiziniz: y = 2x^2 + 7x + 9 CODE % Generate the polynomial: x = linspace (0, 10, 100); y = 2*x.^2 + 7*x + 9; % plotting the polynomial: figure (1); subplot (2,2,1), plot (x,y); title ('Polynomial, linear/linear scale'); ylabel ('y'), grid; subplot (2,2,2), semilogx (x,y); title ('Polynomial, log/linear scale'); ylabel ('y'), grid; subplot (2,2,3), semilogy (x,y); title ('Polynomial, linear/log scale'); xlabel('x'), ylabel ('y'), grid; subplot (2,2,4), loglog (x,y); title ('Polynomial, log/log scale'); xlabel('x'), ylabel ('y'), grid;

19 MATLAB da Polinomlar Polynomial Function Summary Function Description Conv Polinomları çarp Deconv böl Poly Belirli köklerde polinom Polyder türev Polyfit Polinom e ğ ri uydurma Polyval Polinom de ğ erlendirme Polyvalm Matris polinom de ğ erlendirme Residue Partial-fraction expansion (residues) Roots Polinom kökleri bul

20 Roots, Poly etc………………… Matlab da polinom tanımlama p(x)=x^3 -2x -6  matlab : p=[1 0 -2 -6];  Kökleri bulma R=roots(p) r = 2.0946 -1.0473 + 1.1359i -1.0473 - 1.1359i  Polinomu belirli de ğ erde hesaplama Polyval(p,value) polyval(p,5) ans=110

21 Conv, Decon Konvolüsyon=Polinom çarpımı Ex: a(S)=S^2 + 2S +3 b(S)= 4S^2 + 5S + 6 Çarp a=[1 2 3]; b=[ 4 5 6]; c=con(a,b) ans = 413 28 27 18 Bölmek için dekonvolüsyon kullanılır [q,r]=Decon(c,a) q = 4 5 6 r= 0 0 0 0 0

22 Polinomun Türevi Polinomun türevini almak için Polyder() kullanılır Örnek: >>p= [1 0 -2 -5] >>q = polyder(p) Ans q = 3 0 -2 Örnek: >>a = [1 3 5]; >>b = [2 4 6]; c=polyder(a,b) a*b nin türevi Ans c = 8 30 56 38 Örnek2: a/b nin türevi [q,d]=polyder(a,b) Ans q = -2 -8 -2 d = 4 16 40 48 36 Son cevap : q/d

23 Kısmi Kesir A ve B polinomlarını kısmi kesir olarak yazma Örnek: Transfer fonksiyonu: >>b = [-4 8]; >>a = [1 6 8]; >>[r,p,k] = residue(b,a) Ans r = -12 8 p = -4 -2 k = []

24 Örnek 1: Aşa ğ ıdakileri elde etmek için MATLAB komutları kullanınız. a) magic(6) komutuyla üretilen matirisin dördüncü satırını ayrı vektör olarak elde ediniz. b) x = [0:0.1:1.1] ve y = [10:21] olarak tanımlayınız. ‘x’.‘y’ çarpımını ve ‘y’ nin ‘x’ e bölümünü bulunuz. Sonuçları gösteriniz. c) r matrisini rastgele 4 x 5 boyutunda üretiniz. Üretilen rastgele elemanlar -8 ile 9 arasında olsun. Örnek 2: Aşa ğ ıdaki figürlerin aynısını elde etmek için MATLAB komutları yazınız. x=pi/2:pi/10:2*pi; y=sin(x); z=cos(x); Ödev

25

26 Örnek 3: İ ki polinom tanımlayalım: P(S )=S^2 + 2S + 1 and Q(S)= S+1. MATLAB kullanarak aşa ğ ıdaki işlemleri yapınız. a. P(S )*Q(S ) b. P(S) ve Q(S) polinomlarının köklerini bulunuz. c. P(-1 ) ve Q(6) de ğ erlerini bulunuz. Exercise 4: MATLAB komutları kullanarak aşa ğ ıdaki polinom bölümünü kısmi kesir şeklinde yazınız.

27 Örnek 5: MATLAB M-dosya fonksiyonu Aşa ğ ıdaki eşitli ğ i kullanarak a) y(t) fonksiyonunun numerik de ğ erlerini elde etmek için MATLAB m-dosya fonksiyonu oluşturunuz. Fonksiyonunuz y0, ζ, ω n, t ve θ de ğ erlerini giriş (input) olarak almalı ve y(t) çıkış (output) de ğ erini bulmalı. b) 0 { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.biz.tr/11/3627015/slides/slide_27.jpg", "name": "Örnek 5: MATLAB M-dosya fonksiyonu Aşa ğ ıdaki eşitli ğ i kullanarak a) y(t) fonksiyonunun numerik de ğ erlerini elde etmek için MATLAB m-dosya fonksiyonu oluşturunuz.", "description": "Fonksiyonunuz y0, ζ, ω n, t ve θ de ğ erlerini giriş (input) olarak almalı ve y(t) çıkış (output) de ğ erini bulmalı. b) 0


"MATLAB G İ R İ Ş CONTROL LAB1  MATLAB ORTAMI  Komut Penceresi Yardım Alma: e.g help sin, lookfor cos De ğ işkenler Vektörler, Matrisler ve Lineer Cebir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları