Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KAMU ÖLÇMELERİ DERSİ ÖDEVİ ARAZİ TOPLULAŞTIRMANIN SOSYAL BOYUTU Yrd.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KAMU ÖLÇMELERİ DERSİ ÖDEVİ ARAZİ TOPLULAŞTIRMANIN SOSYAL BOYUTU Yrd."— Sunum transkripti:

1 T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KAMU ÖLÇMELERİ DERSİ ÖDEVİ ARAZİ TOPLULAŞTIRMANIN SOSYAL BOYUTU Yrd. Doç. Dr. Ali ERDİ HAZIRLAYAN 091205030 Necdet BOZKONT

2 ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI Ü lkemizde tarım arazileri ç eşitli nedenlerle k üçü lm ü ş, par ç alara b ö l ü nm ü ş, verimliliği, karlılığı olması gerekenden ç ok aşağılarda kalmıştır. İşletme b ü y ü kl ü klerinin istenen değerlerin altına d ü şmesi, ekonomik tarım yapılmasını imkânsız hale getirmektedir. Bunu ö nlemenin yolu: ö ncelikle tarım arazilerindeki daha fazla par ç alanmayı ve bozulmayı ö nleyici; yasal, hukuksal d ü zenlemeler yapmak; sonrasında da bug ü ne kadar oluşmuş k üçü lmelerin, par ç alanmaların, d ü zensizliklerin (şekil bozuklukları gibi) iyileştirilmesidir. Bunu yapmanın yolu, arazi toplulaştırması dediğimiz ç alışmanın yapılmasıdır.

3 Arazi toplulaştırılması; aynı şahsa veya çiftçi ailesine ait, çeşitli nedenlerle, ekonomik üretime imkan vermeyecek biçimde veya toprak muhafaza ve zirai sulama tedbirlerinin alınmasını güçleştirecek derecede; parçalanmış, dağılmış, şekilleri bozulmuş dağınık, küçük arazi parçalarının ve hisselerinin bir araya getirilerek, muntazam şekiller halinde birleştirilmesi, bütünleştirilmesi ve işletmelerin yeniden düzenlenmesi işlemi olarak tarif edilebilir.

4

5 Artan nüfus ve beslenme ihtiyacı, daha fazla tarımsal ürün elde etme gereği doğurmuştur. Toprak kaynakları sınırlı olması nedeniyle, aynı alandan daha fazla ürün elde etme imkânlarını aramamız gerekmektedir.

6 Birim alandan sağlanan verimin artırılması; birtakım yeni buluşlar, kullanılan tohum, g ü bre, ila ç, sulama vb. girdilerin miktarı ve kalitesinin artırılması ve tarımsal b ü nye ile yakından ilgilidir. Tarımsal b ü nyedeki yapısal bozukluklar, verimi azaltıcı tesirlerde bulunduğu gibi, verimi artırıcı tedbirlerin alınmasını da engellemektedir. Bu nedenle tarımsal b ü nyenin ıslah edilmesi hususu ö n plana ç ıkmaktadır.

7 Tarımsal bünyenin ıslahı ile alınabilecek tedbirlerin başlıcaları: Mülkiyet ve tasarruf rejiminin ıslahı, arazi ıslahı, toprak muhafaza tedbirlerinin alınması, drenaj ve sulama çalışmaları gibi tedbirlerdir. Bu tedbirler demetinin tamamı geniş anlamda Arazi Toplulaştırması veya Arazi Düzenlemesi adını verdiğimiz hizmetler kapsamı dâhilinde bulunmaktadır

8 Arazi Toplulaştırmasının faydaları başlıklar halinde şu şekilde sıralanabilir: 1.N ü fus artışı, miras, alım-satım, kiracılık, ortak ç ılık gibi nedenlerle ortaya ç ıkan arazi par ç alılığı ve dağınıklılığını ortadan kaldırarak işletmelerin uygun b ü y ü kl ü ğe getirmektedir. 2. Ç ok par ç alı oluşun ortaya ç ıkardığı tarla sınırı, yol ve su arklarından doğan arazi kayıplarını azaltmaktadır 3. K üçü k parsellerde, ekim esnasında tarla sınırına fazla yaklaşılmama nedeniyle doğacak ü r ü n kayıplarını azaltmaktadır. 4. Toplulaştırmadan sonra, parseller daha büyük ve şekilleri daha düzgün olduğundan, makineli tarım daha kolay yapılmakta ve giderlerde önemli oranda azalmalar olmaktadır

9 5. K üçü k parseller bir araya getirileceği i ç in, işletme merkezi ile parseller arasındaki uzaklık kısalmakta ve buna bağlı olarak ulaşım giderleri azaldığından; zaman, iş ç ilik ve yakıttan tasarruf sağlanmaktadır.

10 6. Parsel sayısı azaldığı, şekilleri d ü zeldiği ve b ü y ü kl ü kleri arttığı i ç in; tohum, g ü bre, ila ç gibi tarımsal girdiler, daha uygun bir d ü zeyde kullanılmaktadır. 7. Sulama projelerinin uygulanmasında; eski, dağınık ve şekilsiz parsellerin sınırlarına bağlı kalma zorunluluğu olmayacağından, yatırım giderlerinden tasarruf sağlanmaktadır.

11 8. Her parselin yola ve kanala sınırı olacağından sulama ve ulaşım randımanı artmaktadır. 9. Parsellerde m ü ştereklikten doğan huzursuzluklar giderilmektedir. 10. K ö y sınırları sabit noktalara dayandırılarak, k ö yler arasındaki sınır ihtilafları ortadan kalkmaktadır. 11. Varsa, dağınık ve m ü şterek haldeki hazine arazisi birleştirilerek dağıtıma hazır hale getirilmektedir.

12 12. Kırsal alana y ö nelik olarak: Ç evre koruma, erozyonu ö nleme, ağa ç landırma, k ö y yenilemesi, her t ü rl ü yolların planlaması, k ö y imar planlarının yapılması, arazi kullanım planlarının hazırlanması gibi t ü m hizmetler; toplulaştırma projeleri ile birlikte planlanıp uygulanabilmektedir.

13 ARAZİ TOPLULAŞTIRILMASI HANGİ HUSUSLARI KAPSAMAKTADIR? 1. Fazla par ç alanmış, dağılmış arazilerin modern işletmecilik esaslarına g ö re birleştirilmesi.

14 2. Tarla i ç i yol şebekesinin, sulama tesislerinin ve y ü zey tahliye sisteminin inşası. 3. Gerekli arazi tesviyesi ve toprak ıslahının yapılması.

15 4. K ö ylerin yerlerinin yeniden d ü zenlenmesi, ç evre planlanması. 5. Kırsal alanın, doğal hayatın korunması ve yeşil alanların d ü zenlenmesi. 6. Kırsal alandaki yerleşim yerleri ve toprakların, r ü zgâr ve su erozyonu, sel taşkınları gibi doğal afetlerden korunması i ç in gerekli ö nlemlerin alınması.

16 7. Spor sahaları, parklar, y ü zme havuzu, bayram-pazaryeri, ç ocuk bah ç esi, okul, sağlık ocağı ve kooperatif binası gibi sosyal hizmet tesisleri i ç in gerekli arazilerin, toplulaştırma planları i ç inde kamulaştırma yapılmadan temin edilmesi.

17 8. İşletmelerin ıslahı, yeniden d ü zenlenmesi, verimli bir şekilde ç alışmalarının temini i ç in gerekli tedbirlerin alınması. 9. Köy içi yollarının tanzimi içme suyu, kanalizasyon, elektrik, telefon gibi hizmetlerinin planlanması, iskân, arsa isteklerinin karşılanması

18 Arazi Toplulaştırma ç alışması aşağıdaki aşamalardan ge ç mektedir. 1. T ü m tarlaların ve ç ift ç ilerin m ü lkiyet bilgilerinin temin edilmesi. 2. Tapu k ü t ü ğ ü, kadastro paftası ve arazideki miktar ve ö l çü lerdeki t ü m uyumsuzluklar giderilmesi. 3. Hâlihazırdaki arazi kullanım durumunun, uygun tarım arazileri sınırlarının, sabit tesislerin belirlenmesi, 4. Toprak karakterlerini belirten toprak haritalarının temin edilmesi veya yoksa oluşturulması.

19 5. Teknik bir ekip ile arazi sahipleri ve m ü lki idarecilerin de katılımı ile kurulan derecelendirme komisyonu ile t ü m arazilerin derecelendirme haritaları ç ıkarılır. Bu aşamada komisyon t ü m arazilerin toprak haritaları ve diğer kıymetlerini de dikkate alarak her parsel i ç in ayrı, ayrı titiz bir puanlama yapmaktadır. Derecelendirme ç alışmasında ama ç parsellerin birbirlerine g ö re kıymet faklılıklarını puanlamak suretiyle ortaya koymaktır.

20 6. Yeni, yol, sulama ve drenaj ağına uyumlu, blok (ada) planlamasının hazırlanması. 7. Arazi sahiplerinin toplulaştırma sonrasında tarlalarını nerede istediklerine ilişkin tercihlerinin alınması, Bu işlem esnasında maliklere, eski parsellerinin ve yeni blokların olduğu bir pafta g ö sterilerek tercihleri alınır.

21 8. Yeni parselasyon planlaması yapılır. Yeni parselasyon planlamasında; ç ift ç i tercihleri de dikkate alınarak; Tarla i ç i hizmet yolu, sulama, drenaj gibi kamu ortak alanları i ç in gerekli yerler ayrılır. Her parselin yol ve sulama suyuna cephe alması sağlanır. Sabit tesis i ç eren parseller eski sahiplerine verilir. T ü m maliklerce ö nem i ç eren veya k ö t ü konumdaki yerler aynı sahiplerine verilir. B ü y ü k olan par ç anın yanına diğer k üçü k par ç alar getirilir. Hasım ve hısım ilişkileri g ö zetilir. Aynı yeri almak isteyenler arasında yukarıda sayılan hususlar doğrultusunda haksızlığa uğratılmayacak bir planlama yapılır.

22 9. Yeni parselasyon planlaması ve yeni m ü lkiyet listeleri mahallinde asılmak suretiyle ilan edilir. 10. Yeni planlamaya ilişkin parsel sahiplerinin itirazları varsa incelenir. Yeni yapılan planlama tekrar her kesin g ö rebileceği şekilde ilan edilir

23 11. Kesinleşen yeni planlama kadastroca tescil edilerek yeni tapular oluşturulur. 12. Yeni tapular ve yeni parseller, yeni parsel sahiplerine teslim edilir.

24 ARAZİ TOPLULAŞTIRILMASININ Ö NEMİ VE FAYDALARI SOSYAL AÇIDAN EKONOMİK AÇIDAN MALİ AÇIDAN AMACA GÖRE KULLANILABİLİRLİK KENTLEŞME BAKIMINDAN …

25 Artan n ü fus ve beslenme ihtiyacı, daha fazla tarımsal ü r ü n elde etme gereği doğurmuştur. Toprak kaynakları sınırlı olması nedeniyle, aynı alandan daha fazla ü r ü n elde etme imkânlarını aramamız gerekmektedir. Birim alandan sağlanan verimin artırılması; birtakım yeni buluşlar, kullanılan tohum, g ü bre, ila ç, sulama vb. girdilerin miktarı ve kalitesinin artırılması ve tarımsal b ü nye ile yakından ilgilidir. Tarımsal b ü nyedeki yapısal bozukluklar, verimi azaltıcı tesirlerde bulunduğu gibi, verimi artırıcı tedbirlerin alınmasını da engellemektedir. Bu nedenle tarımsal b ü nyenin ıslah edilmesi hususu ö n plana ç ıkmaktadır.

26 Tarımsal b ü nyenin ıslahı ile alınabilecek tedbirlerin başlıcaları: M ü lkiyet ve tasarruf rejiminin ıslahı, arazi ıslahı, toprak muhafaza tedbirlerinin alınması, drenaj ve sulama ç alışmaları gibi tedbirlerdir. Bu tedbirler demetinin tamamı geniş anlamda Arazi Toplulaştırması veya Arazi D ü zenlemesi adını verdiğimiz hizmetler kapsamı dâhilinde bulunmaktadır.

27 KAYNAKÇA KIRSAL TOPRAK DÜZENLEMESİ Prof. Dr. Zerrin DEMİREL www.alierdi.com www.gislab.ktu.edu.tr

28 VAKİT AYIRDIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER


"T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KAMU ÖLÇMELERİ DERSİ ÖDEVİ ARAZİ TOPLULAŞTIRMANIN SOSYAL BOYUTU Yrd." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları