Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kamu Ölçmeleri  Hakan ŞENGÖNÜL 081205011.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kamu Ölçmeleri  Hakan ŞENGÖNÜL 081205011."— Sunum transkripti:

1 Kamu Ölçmeleri  Hakan ŞENGÖNÜL

2 Arazi Toplulaştırmada Uzaktan Algılama Çalışmaları

3 Arazi Toplulaştırma: Arazilerin doğal ve yapay etkilerle bozulmasını ve parçalanmasını önlemek, parçalanmış arazilerde ise doğal özellikleri, kullanım bütünlüğü ve mülkiyet hakları gözetilerek birden fazla arazi parçasının birleştirilip ekonomik, ekolojik ve toplumsal yönden daha işlevsel yeni parsellerin oluşturulmasını ve bu parsellerin arazi özellikleri ve alanı değerlendirilerek kullanım şekillerinin belirlenmesini, köy ve arazi gelişim hizmetlerinin sağlanmasını ifade eder.

4

5 ARAZİ TOPLULAŞTIRILMASI HANGİ HUSUSLARI KAPSAMAKTADIR?
Fazla parçalanmış, dağılmış arazilerin modern işletmecilik esaslarına göre birleştirilmesi. Tarla içi yol şebekesinin, sulama tesislerinin ve yüzey tahliye sisteminin inşası. Gerekli arazi tesviyesi ve toprak ıslahının yapılması. Köylerin yerlerinin yeniden düzenlenmesi, çevre planlanması. Kırsal alanın, doğal hayatın korunması ve yeşil alanların düzenlenmesi.

6 Kırsal alandaki yerleşim yerleri ve toprakların, rüzgâr ve su erozyonu, sel taşkınları gibi doğal afetlerden korunması için gerekli önlemlerin alınması. Spor sahaları, parklar, yüzme havuzu, bayram-pazaryeri, çocuk bahçesi, okul, sağlık ocağı ve kooperatif binası gibi sosyal hizmet tesisleri için gerekli arazilerin, toplulaştırma planları içinde kamulaştırma yapılmadan temin edilmesi. İşletmelerin ıslahı, yeniden düzenlenmesi, verimli bir şekilde çalışmalarının temini için gerekli tedbirlerin alınması. Köy içi yollarının tanzimi içme suyu, kanalizasyon, elektrik, telefon gibi hizmetlerinin planlanması, iskân, arsa isteklerinin karşılanması.

7 Arazi Toplulaştırma çalışması aşağıdaki aşamalardan geçmektedir.
Tüm tarlaların ve çiftçilerin mülkiyet bilgilerinin temin edilmesi. Tapu kütüğü, kadastro paftası ve arazideki miktar ve ölçülerdeki tüm uyumsuzluklar giderilmesi. Hâlihazırdaki arazi kullanım durumunun, uygun tarım arazileri sınırlarının, sabit tesislerin belirlenmesi. Toprak karakterlerini belirten toprak haritalarının temin edilmesi veya yoksa oluşturulması.

8 Teknik bir ekip ile arazi sahipleri ve mülki idarecilerin de katılımı ile kurulan derecelendirme komisyonu ile tüm arazilerin derecelendirme haritaları çıkarılır. Bu aşamada komisyon tüm arazilerin toprak haritaları ve diğer kıymetlerini de dikkate alarak her parsel için ayrı, ayrı titiz bir puanlama yapmaktadır. Derecelendirme çalışmasında amaç parsellerin birbirlerine göre kıymet faklılıklarını puanlamak suretiyle ortaya koymaktır. Yeni, yol, sulama ve drenaj ağına uyumlu, blok (ada) planlamasının hazırlanması. Arazi sahiplerinin toplulaştırma sonrasında tarlalarını nerede istediklerine ilişkin tercihlerinin alınması, Bu işlem esnasında maliklere, eski parsellerinin ve yeni blokların olduğu bir pafta gösterilerek tercihleri alınır.

9 Yeni parselasyon planlaması yapılır.
Yeni parselasyon planlaması ve yeni mülkiyet listeleri mahallinde asılmak suretiyle ilan edilir. Yeni planlamaya ilişkin parsel sahiplerinin itirazları varsa incelenir. Yeni yapılan planlama tekrar her kesin görebileceği şekilde ilan edilir. Kesinleşen yeni planlama kadastroca tescil edilerek yeni tapular oluşturulur.  Yeni tapular ve yeni parseller, yeni parsel sahiplerine teslim edilir.

10 Arazi Toplulaştırmanın Önemi ve Faydaları
Nüfus artışı, miras, alım-satım, kiracılık, ortakçılık gibi nedenlerle ortaya çıkan arazi parçalılığı ve dağınıklılığını ortadan kaldırarak işletmelerin uygun büyüklüğe getirmektedir. Çok parçalı oluşun ortaya çıkardığı tarla sınırı, yol ve su arklarından doğan arazi kayıplarını azaltmaktadır. Küçük parsellerde, ekim esnasında tarla sınırına fazla yaklaşılmama nedeniyle doğacak ürün kayıplarını azaltmaktadır. Toplulaştırmadan sonra, parseller daha büyük ve şekilleri daha düzgün olduğundan, makineli tarım daha kolay yapılmakta ve giderlerde önemli oranda azalmalar olmaktadır. Küçük parseller bir araya getirileceği için, işletme merkezi ile parseller arasındaki uzaklık kısalmakta ve buna bağlı olarak ulaşım giderleri azaldığından; zaman, işçilik ve yakıttan tasarruf sağlanmaktadır.

11 Parsel sayısı azaldığı, şekilleri düzeldiği ve büyüklükleri arttığı için; tohum, gübre, ilaç gibi tarımsal girdiler, daha uygun bir düzeyde kullanılmaktadır. Sulama projelerinin uygulanmasında; eski, dağınık ve şekilsiz parsellerin sınırlarına bağlı kalma zorunluluğu olmayacağından, yatırım giderlerinden tasarruf sağlanmaktadır. Her parselin yola ve kanala sınırı olacağından sulama ve ulaşım randımanı artmaktadır. Parsellerde müştereklikten doğan huzursuzluklar giderilmektedir. Köy sınırları sabit noktalara dayandırılarak, köyler arasındaki sınır ihtilafları ortadan kalkmaktadır. Varsa, dağınık ve müşterek haldeki hazine arazisi birleştirilerek dağıtıma hazır hale getirilmektedir. Kırsal alana yönelik olarak: Çevre koruma, erozyonu önleme, ağaçlandırma, köy yenilemesi, her türlü yolların planlaması, köy imar planlarının yapılması, arazi kullanım planlarının hazırlanması gibi tüm hizmetler; toplulaştırma projeleri ile birlikte planlanıp uygulanabilmektedir.

12 araziler, proje alanına giren parsellerden uygun şekilde kesinti yapılmak suretiyle kamulaştırma yapılmaksızın karşılanabilmektedir. A)Toplulaştırma yapılarak uygulanan sulama projelerinde Sulama oranları ve sulama randımanları artırılmaktadır Proje alanlarındaki sulama projeleri gibi kamu yatırımları için gerekli : Sulama şebekelerinde, parseller çok küçük ve şekilleri düzensiz olduğundan dolayı sulama kanallarına doğrudan doğruya bağlanmamaktadır. Tarlalar tesviyesiz olduğundan tarlanın her tarafına su akıtılamamaktadır. Sulanan parsellerde çukur kısımlarında su birikmekte, yüksek kısımlarına su çıkmamaktadır. Kanalların başındaki üst parsel sahipleri, alt parsellere su geçiş hakkı vermemektedir.

13 B) Sulama projelerinin maliyetinde tasarruf sağlanmaktadır:
C) Arazi maliklerine kamulaştırma bedelleri yerine arazi verilerek, toprağından kopması önlenmektedir D) Sulama ve teknik tarım metotlarının uygulanmasında kolaylık sağlanmaktadır:

14 Uzaktan Algılama (UA):
Objelere fiziksel değinimde bulunmaksızın bilgi üretme teknikleridir. Çeşitli platformlara yerleştirilen algılayıcılar ile farklı zamanlarda, çeşitli çözünürlük düzeylerinde ve farklı bantlarda sayısal verilerin kullanıcıların hizmetine sunulmak üzere kaydedilmesidir.

15 Yersel Çözünürlük (Piksel boyutu):
Piksel Boyutu (Çözünürlük) 30 Metre 5 Metre 1 Metre 30 Metre Piksel Çıktısı (Görüntü)

16 Piksel Boyutu 30 x 30 m 1 x 1 m

17 Landsat (15 m Çözünürlük)
QuickBird (0,6 m Çözünürlük)

18 Spektral Çözünürlük (Çok bantlı):

19 HER YERYÜZÜ OBJESİ GELEN IŞIĞI FARKLI DALGA BOYLARINDA
FARKLI ORANDA GERİ YANSITMAKTADIR. Yüksek Sağlıklı Bitki Hasta Bitki Kuru Bitki Yansıma Düşük Görülebilir Yakın IR Kısa Dalga IR Dalga Boyu

20 ÇOK BANTLI GÖRÜNTÜLEMENİN FAYDASI
CANLI BİTKİ YAPAY ÇİM Görülebilir Dalga Boyu Yakın IR Dalga Boyu

21 Üç Boyutlu Görüş İmkanı:

22 Sayısal Uydu Verisi Ön İşlemler Görüntü Zenginleştirme
Test Alanlarının Seçimi Raporlar Sınıflama Çıktıları Eğitimsiz Sınıflama Eğitimli Sınıflama Doğruluk Değerlendirmesi Harita&Görüntüler Sınıflama Veriler Göz Yorumu Yardımcı Veriler

23

24 UA verileri ile birçok konuda çalışma yapılıp veri üretilmektedir
UA verileri ile birçok konuda çalışma yapılıp veri üretilmektedir. Bunlar: Tarım Jeoloji Çevre Hidroloji Meteoroloji Ormancılık Denizcilik ve Okyanus Su Ürünleri Doğal Afetler Bölge ve Şehir Planlama Kent Bilgi Sistemleri Sulak Alan Yönetimi Arazi Kullanımı Askeri Amaçlar Yaban Hayatı Arkeoloji …………..

25 Tarımsal Uygulamalar:
Ürün deseni belirleme Bitki bazında ekiliş alanlarının belirlenmesi Rekolte tahmini Arazi bilgi sistemlerini oluşturulması Hassas tarım Bitki hastalık ve zararlıları Beslenme noksanlıkları Don, taşkın gibi doğal zararlar Toprak haritalarının yapılması …………………….

26 Kullanım alanlarının çok ve çeşitli olması nedeniyle her amaca hizmet edebilecek: -Farklı yersel çözünürlükte, -Farklı spektral çözünürlükte, -Farklı algılama aralıklarında görüntü alabilen veya gerektiğinde programlanabilen farklı ülkeler tarafından uzaya gönderilmiş 40’ın üzerinde uydu dünyanın etrafında görüntü almak amacıya yörüngelerinde dolaşmaktadır.

27 Uzaktan algılama teknikleri ile üretilen çok sayıda konumsal verinin,
Depolanması, Farklı amaçlarla kullanılabilmesi, Yeni bilgilerin üretilmesi, Diğer veri ve bilgilerle birlikte kullanılması ve Çok sayıda kullanıcıya ulaştırılabilmesi amacıyla Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) geliştirilmiştir.

28 Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü ADANA)
Kaynakça: UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN TÜRKİYE TOPRAKLARININ HARİTALANMASI VE VERİ TABANININ OLUŞTURLMASINDA KULLANIM OLANAKLARI (Prof. Dr. Suat ŞENOL Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü ADANA) VE


"Kamu Ölçmeleri  Hakan ŞENGÖNÜL 081205011." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları