Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kamu Ölçmeleri Kamu Ölçmeleri Hakan ŞENGÖNÜL 081205011.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kamu Ölçmeleri Kamu Ölçmeleri Hakan ŞENGÖNÜL 081205011."— Sunum transkripti:

1 Kamu Ölçmeleri Kamu Ölçmeleri Hakan ŞENGÖNÜL 081205011

2 Arazi Toplulaştırmada Uzaktan Algılama Çalışmaları

3 Arazi Toplulaştırma: Arazilerin do ğ al ve yapay etkilerle bozulmasını ve parçalanmasını önlemek, parçalanmı ş arazilerde ise do ğ al özellikleri, kullanım bütünlü ğ ü ve mülkiyet hakları gözetilerek birden fazla arazi parçasının birle ş tirilip ekonomik, ekolojik ve toplumsal yönden daha i ş levsel yeni parsellerin olu ş turulmasını ve bu parsellerin arazi özellikleri ve alanı de ğ erlendirilerek kullanım ş ekillerinin belirlenmesini, köy ve arazi geli ş im hizmetlerinin sa ğ lanmasını ifade eder. Arazilerin do ğ al ve yapay etkilerle bozulmasını ve parçalanmasını önlemek, parçalanmı ş arazilerde ise do ğ al özellikleri, kullanım bütünlü ğ ü ve mülkiyet hakları gözetilerek birden fazla arazi parçasının birle ş tirilip ekonomik, ekolojik ve toplumsal yönden daha i ş levsel yeni parsellerin olu ş turulmasını ve bu parsellerin arazi özellikleri ve alanı de ğ erlendirilerek kullanım ş ekillerinin belirlenmesini, köy ve arazi geli ş im hizmetlerinin sa ğ lanmasını ifade eder.

4

5 ARAZİ TOPLULAŞTIRILMASI HANGİ HUSUSLARI KAPSAMAKTADIR? Fazla parçalanmı ş, da ğ ılmı ş arazilerin modern i ş letmecilik esaslarına göre birle ş tirilmesi. Fazla parçalanmı ş, da ğ ılmı ş arazilerin modern i ş letmecilik esaslarına göre birle ş tirilmesi. Tarla içi yol ş ebekesinin, sulama tesislerinin ve yüzey tahliye sisteminin in ş ası. Tarla içi yol ş ebekesinin, sulama tesislerinin ve yüzey tahliye sisteminin in ş ası. Gerekli arazi tesviyesi ve toprak ıslahının yapılması. Gerekli arazi tesviyesi ve toprak ıslahının yapılması. Köylerin yerlerinin yeniden düzenlenmesi, çevre planlanması. Köylerin yerlerinin yeniden düzenlenmesi, çevre planlanması. Kırsal alanın, do ğ al hayatın korunması ve ye ş il alanların düzenlenmesi. Kırsal alanın, do ğ al hayatın korunması ve ye ş il alanların düzenlenmesi.

6 Kırsal alandaki yerle ş im yerleri ve toprakların, rüzgâr ve su erozyonu, sel ta ş kınları gibi do ğ al afetlerden korunması için gerekli önlemlerin alınması. Kırsal alandaki yerle ş im yerleri ve toprakların, rüzgâr ve su erozyonu, sel ta ş kınları gibi do ğ al afetlerden korunması için gerekli önlemlerin alınması. Spor sahaları, parklar, yüzme havuzu, bayram- pazaryeri, çocuk bahçesi, okul, sa ğ lık oca ğ ı ve kooperatif binası gibi sosyal hizmet tesisleri için gerekli arazilerin, toplula ş tırma planları içinde kamula ş tırma yapılmadan temin edilmesi. Spor sahaları, parklar, yüzme havuzu, bayram- pazaryeri, çocuk bahçesi, okul, sa ğ lık oca ğ ı ve kooperatif binası gibi sosyal hizmet tesisleri için gerekli arazilerin, toplula ş tırma planları içinde kamula ş tırma yapılmadan temin edilmesi. İş letmelerin ıslahı, yeniden düzenlenmesi, verimli bir ş ekilde çalı ş malarının temini için gerekli tedbirlerin alınması. İş letmelerin ıslahı, yeniden düzenlenmesi, verimli bir ş ekilde çalı ş malarının temini için gerekli tedbirlerin alınması. Köy içi yollarının tanzimi içme suyu, kanalizasyon, elektrik, telefon gibi hizmetlerinin planlanması, iskân, arsa isteklerinin kar ş ılanması. Köy içi yollarının tanzimi içme suyu, kanalizasyon, elektrik, telefon gibi hizmetlerinin planlanması, iskân, arsa isteklerinin kar ş ılanması.

7 Arazi Toplulaştırma çalışması aşağıdaki aşamalardan geçmektedir. Tüm tarlaların ve çiftçilerin mülkiyet bilgilerinin temin edilmesi. Tüm tarlaların ve çiftçilerin mülkiyet bilgilerinin temin edilmesi. Tapu kütü ğ ü, kadastro paftası ve arazideki miktar ve ölçülerdeki tüm uyumsuzluklar giderilmesi. Tapu kütü ğ ü, kadastro paftası ve arazideki miktar ve ölçülerdeki tüm uyumsuzluklar giderilmesi. Hâlihazırdaki arazi kullanım durumunun, uygun tarım arazileri sınırlarının, sabit tesislerin belirlenmesi. Hâlihazırdaki arazi kullanım durumunun, uygun tarım arazileri sınırlarının, sabit tesislerin belirlenmesi. Toprak karakterlerini belirten toprak haritalarının temin edilmesi veya yoksa olu ş turulması. Toprak karakterlerini belirten toprak haritalarının temin edilmesi veya yoksa olu ş turulması.

8 Teknik bir ekip ile arazi sahipleri ve mülki idarecilerin de katılımı ile kurulan derecelendirme komisyonu ile tüm arazilerin derecelendirme haritaları çıkarılır. Bu a ş amada komisyon tüm arazilerin toprak haritaları ve di ğ er kıymetlerini de dikkate alarak her parsel için ayrı, ayrı titiz bir puanlama yapmaktadır. Derecelendirme çalı ş masında amaç parsellerin birbirlerine göre kıymet faklılıklarını puanlamak suretiyle ortaya koymaktır. Teknik bir ekip ile arazi sahipleri ve mülki idarecilerin de katılımı ile kurulan derecelendirme komisyonu ile tüm arazilerin derecelendirme haritaları çıkarılır. Bu a ş amada komisyon tüm arazilerin toprak haritaları ve di ğ er kıymetlerini de dikkate alarak her parsel için ayrı, ayrı titiz bir puanlama yapmaktadır. Derecelendirme çalı ş masında amaç parsellerin birbirlerine göre kıymet faklılıklarını puanlamak suretiyle ortaya koymaktır. Yeni, yol, sulama ve drenaj a ğ ına uyumlu, blok (ada) planlamasının hazırlanması. Yeni, yol, sulama ve drenaj a ğ ına uyumlu, blok (ada) planlamasının hazırlanması. Arazi sahiplerinin toplula ş tırma sonrasında tarlalarını nerede istediklerine ili ş kin tercihlerinin alınması, Bu i ş lem esnasında maliklere, eski parsellerinin ve yeni blokların oldu ğ u bir pafta gösterilerek tercihleri alınır. Arazi sahiplerinin toplula ş tırma sonrasında tarlalarını nerede istediklerine ili ş kin tercihlerinin alınması, Bu i ş lem esnasında maliklere, eski parsellerinin ve yeni blokların oldu ğ u bir pafta gösterilerek tercihleri alınır.

9 Yeni parselasyon planlaması yapılır. Yeni parselasyon planlaması yapılır. Yeni parselasyon planlaması ve yeni mülkiyet listeleri mahallinde asılmak suretiyle ilan edilir. Yeni parselasyon planlaması ve yeni mülkiyet listeleri mahallinde asılmak suretiyle ilan edilir. Yeni planlamaya ili ş kin parsel sahiplerinin itirazları varsa incelenir. Yeni yapılan planlama tekrar her kesin görebilece ğ i ş ekilde ilan edilir. Yeni planlamaya ili ş kin parsel sahiplerinin itirazları varsa incelenir. Yeni yapılan planlama tekrar her kesin görebilece ğ i ş ekilde ilan edilir. Kesinle ş en yeni planlama kadastroca tescil edilerek yeni tapular olu ş turulur. Kesinle ş en yeni planlama kadastroca tescil edilerek yeni tapular olu ş turulur. Yeni tapular ve yeni parseller, yeni parsel sahiplerine teslim edilir. Yeni tapular ve yeni parseller, yeni parsel sahiplerine teslim edilir.

10 Arazi Toplulaştırmanın Önemi ve Faydaları Nüfus artı ş ı, miras, alım-satım, kiracılık, ortakçılık gibi nedenlerle ortaya çıkan arazi parçalılı ğ ı ve da ğ ınıklılı ğ ını ortadan kaldırarak i ş letmelerin uygun büyüklü ğ e getirmektedir. Nüfus artı ş ı, miras, alım-satım, kiracılık, ortakçılık gibi nedenlerle ortaya çıkan arazi parçalılı ğ ı ve da ğ ınıklılı ğ ını ortadan kaldırarak i ş letmelerin uygun büyüklü ğ e getirmektedir. Çok parçalı olu ş un ortaya çıkardı ğ ı tarla sınırı, yol ve su arklarından do ğ an arazi kayıplarını azaltmaktadır. Çok parçalı olu ş un ortaya çıkardı ğ ı tarla sınırı, yol ve su arklarından do ğ an arazi kayıplarını azaltmaktadır. Küçük parsellerde, ekim esnasında tarla sınırına fazla yakla ş ılmama nedeniyle do ğ acak ürün kayıplarını azaltmaktadır. Küçük parsellerde, ekim esnasında tarla sınırına fazla yakla ş ılmama nedeniyle do ğ acak ürün kayıplarını azaltmaktadır. Toplula ş tırmadan sonra, parseller daha büyük ve ş ekilleri daha düzgün oldu ğ undan, makineli tarım daha kolay yapılmakta ve giderlerde önemli oranda azalmalar olmaktadır. Toplula ş tırmadan sonra, parseller daha büyük ve ş ekilleri daha düzgün oldu ğ undan, makineli tarım daha kolay yapılmakta ve giderlerde önemli oranda azalmalar olmaktadır. Küçük parseller bir araya getirilece ğ i için, i ş letme merkezi ile parseller arasındaki uzaklık kısalmakta ve buna ba ğ lı olarak ula ş ım giderleri azaldı ğ ından; zaman, i ş çilik ve yakıttan tasarruf sa ğ lanmaktadır. Küçük parseller bir araya getirilece ğ i için, i ş letme merkezi ile parseller arasındaki uzaklık kısalmakta ve buna ba ğ lı olarak ula ş ım giderleri azaldı ğ ından; zaman, i ş çilik ve yakıttan tasarruf sa ğ lanmaktadır.

11 Parsel sayısı azaldığı, şekilleri düzeldiği ve büyüklükleri arttığı için; tohum, gübre, ilaç gibi tarımsal girdiler, daha uygun bir düzeyde kullanılmaktadır. Parsel sayısı azaldığı, şekilleri düzeldiği ve büyüklükleri arttığı için; tohum, gübre, ilaç gibi tarımsal girdiler, daha uygun bir düzeyde kullanılmaktadır. Sulama projelerinin uygulanmasında; eski, dağınık ve şekilsiz parsellerin sınırlarına bağlı kalma zorunluluğu olmayacağından, yatırım giderlerinden tasarruf sağlanmaktadır. Sulama projelerinin uygulanmasında; eski, dağınık ve şekilsiz parsellerin sınırlarına bağlı kalma zorunluluğu olmayacağından, yatırım giderlerinden tasarruf sağlanmaktadır. Her parselin yola ve kanala sınırı olacağından sulama ve ulaşım randımanı artmaktadır. Her parselin yola ve kanala sınırı olacağından sulama ve ulaşım randımanı artmaktadır. Parsellerde müştereklikten doğan huzursuzluklar giderilmektedir. Parsellerde müştereklikten doğan huzursuzluklar giderilmektedir. Köy sınırları sabit noktalara dayandırılarak, köyler arasındaki sınır ihtilafları ortadan kalkmaktadır. Köy sınırları sabit noktalara dayandırılarak, köyler arasındaki sınır ihtilafları ortadan kalkmaktadır. Varsa, dağınık ve müşterek haldeki hazine arazisi birleştirilerek dağıtıma hazır hale getirilmektedir. Varsa, dağınık ve müşterek haldeki hazine arazisi birleştirilerek dağıtıma hazır hale getirilmektedir. Kırsal alana yönelik olarak: Çevre koruma, erozyonu önleme, ağaçlandırma, köy yenilemesi, her türlü yolların planlaması, köy imar planlarının yapılması, arazi kullanım planlarının hazırlanması gibi tüm hizmetler; toplulaştırma projeleri ile birlikte planlanıp uygulanabilmektedir. Kırsal alana yönelik olarak: Çevre koruma, erozyonu önleme, ağaçlandırma, köy yenilemesi, her türlü yolların planlaması, köy imar planlarının yapılması, arazi kullanım planlarının hazırlanması gibi tüm hizmetler; toplulaştırma projeleri ile birlikte planlanıp uygulanabilmektedir.

12 araziler, proje alanına giren parsellerden uygun ş ekilde kesinti yapılmak suretiyle kamula ş tırma yapılmaksızın kar ş ılanabilmektedir. araziler, proje alanına giren parsellerden uygun ş ekilde kesinti yapılmak suretiyle kamula ş tırma yapılmaksızın kar ş ılanabilmektedir. A)Toplula ş tırma yapılarak uygulanan sulama projelerinde Sulama oranları ve sulama randımanları artırılmaktadır Proje alanlarındaki sulama projeleri gibi kamu yatırımları için gerekli : Sulama ş ebekelerinde, parseller çok küçük ve ş ekilleri düzensiz oldu ğ undan dolayı sulama kanallarına do ğ rudan do ğ ruya ba ğ lanmamaktadır. Sulama ş ebekelerinde, parseller çok küçük ve ş ekilleri düzensiz oldu ğ undan dolayı sulama kanallarına do ğ rudan do ğ ruya ba ğ lanmamaktadır. Tarlalar tesviyesiz oldu ğ undan tarlanın her tarafına su akıtılamamaktadır. Sulanan parsellerde çukur kısımlarında su birikmekte, yüksek kısımlarına su çıkmamaktadır. Tarlalar tesviyesiz oldu ğ undan tarlanın her tarafına su akıtılamamaktadır. Sulanan parsellerde çukur kısımlarında su birikmekte, yüksek kısımlarına su çıkmamaktadır. Kanalların ba ş ındaki üst parsel sahipleri, alt parsellere su geçi ş hakkı vermemektedir. Kanalların ba ş ındaki üst parsel sahipleri, alt parsellere su geçi ş hakkı vermemektedir.

13 B) Sulama projelerinin maliyetinde tasarruf sa ğ lanmaktadır: B) Sulama projelerinin maliyetinde tasarruf sa ğ lanmaktadır: C) Arazi maliklerine kamula ş tırma bedelleri yerine arazi verilerek, topra ğ ından kopması önlenmektedir C) Arazi maliklerine kamula ş tırma bedelleri yerine arazi verilerek, topra ğ ından kopması önlenmektedir D) Sulama ve teknik tarım metotlarının uygulanmasında kolaylık sa ğ lanmaktadır: D) Sulama ve teknik tarım metotlarının uygulanmasında kolaylık sa ğ lanmaktadır:

14 Uzaktan Algılama (UA): Objelere fiziksel değinimde bulunmaksızın bilgi üretme teknikleridir. Objelere fiziksel değinimde bulunmaksızın bilgi üretme teknikleridir. Çeşitli platformlara yerleştirilen algılayıcılar ile farklı zamanlarda, çeşitli çözünürlük düzeylerinde ve farklı bantlarda sayısal verilerin kullanıcıların hizmetine sunulmak üzere kaydedilmesidir. Çeşitli platformlara yerleştirilen algılayıcılar ile farklı zamanlarda, çeşitli çözünürlük düzeylerinde ve farklı bantlarda sayısal verilerin kullanıcıların hizmetine sunulmak üzere kaydedilmesidir.

15 Yersel Çözünürlük (Piksel boyutu): Piksel Boyutu (Çözünürlük) Piksel Çıktısı (Görüntü) 30 Metre5 Metre1 Metre 30 Metre

16 Piksel Boyutu 30 x 30 m 1 x 1 m

17 Landsat (15 m Çözünürlük) QuickBird (0,6 m Çözünürlük)

18 Spektral Çözünürlük (Çok bantlı):

19 HER YERYÜZÜ OBJESİ GELEN IŞIĞI FARKLI DALGA BOYLARINDA FARKLI ORANDA GERİ YANSITMAKTADIR. Sağlıklı BitkiHasta Bitki Kuru Bitki Dalga Boyu Görülebilir Yakın IR Kısa Dalga IR Y ansıma Düşük Yüksek

20 Görülebilir Dalga Boyu Yakın IR Dalga Boyu CANLI BİTKİYAPAY ÇİM ÇOK BANTLI GÖRÜNTÜLEMENİN FAYDASI

21 Üç Boyutlu Görüş İmkanı:

22 Sayısal Uydu Verisi Ön İşlemler Görüntü Zenginleştirm e Test Alanlarının Seçimi Raporlar Sınıflama Çıktıları Eğitimsiz SınıflamaEğitimli Sınıflama Doğruluk Değerlendirmesi Harita&Görüntüle r Sınıflama Veriler Göz Yorumu Yardımcı Veriler

23

24 UA verileri ile birçok konuda çalışma yapılıp veri üretilmektedir. Bunlar: Tarım Tarım Jeoloji Jeoloji Çevre Çevre Hidroloji Hidroloji Meteoroloji Meteoroloji Ormancılık Ormancılık Denizcilik ve Okyanus Denizcilik ve Okyanus Su Ürünleri Su Ürünleri Doğal Afetler Doğal Afetler Bölge ve Şehir Planlama Bölge ve Şehir Planlama Kent Bilgi Sistemleri Kent Bilgi Sistemleri Sulak Alan Yönetimi Sulak Alan Yönetimi Arazi Kullanımı Arazi Kullanımı Askeri Amaçlar Askeri Amaçlar Yaban Hayatı Yaban Hayatı Arkeoloji Arkeoloji ………….. …………..

25 Tarımsal Uygulamalar: Ürün deseni belirleme Ürün deseni belirleme Bitki bazında ekiliş alanlarının belirlenmesi Bitki bazında ekiliş alanlarının belirlenmesi Rekolte tahmini Rekolte tahmini Arazi bilgi sistemlerini oluşturulması Arazi bilgi sistemlerini oluşturulması Hassas tarım Hassas tarım Bitki hastalık ve zararlıları Bitki hastalık ve zararlıları Beslenme noksanlıkları Beslenme noksanlıkları Don, taşkın gibi doğal zararlar Don, taşkın gibi doğal zararlar Toprak haritalarının yapılması Toprak haritalarının yapılması ……………………. …………………….

26 Kullanım alanlarının çok ve çeşitli olması nedeniyle her amaca hizmet edebilecek: - Farklı yersel çözünürlükte, -Farklı spektral çözünürlükte, -Farklı algılama aralıklarında görüntü alabilen veya gerektiğinde programlanabilen farklı ülkeler tarafından uzaya gönderilmiş 40’ın üzerinde uydu dünyanın etrafında görüntü almak amacıya yörüngelerinde dolaşmaktadır.

27 Uzaktan algılama teknikleri ile üretilen çok sayıda konumsal verinin, Depolanması, Depolanması, Farklı amaçlarla kullanılabilmesi, Farklı amaçlarla kullanılabilmesi, Yeni bilgilerin üretilmesi, Yeni bilgilerin üretilmesi, Diğer veri ve bilgilerle birlikte kullanılması ve Diğer veri ve bilgilerle birlikte kullanılması ve Çok sayıda kullanıcıya ulaştırılabilmesi Çok sayıda kullanıcıya ulaştırılabilmesi amacıyla Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) geliştirilmiştir.

28 Kaynakça: ç UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN TÜRKİYE TOPRAKLARININ HARİTALANMASI VE VERİ TABANININ OLUŞTURLMASINDA KULLANIM OLANAKLARI (Prof. Dr. Suat ŞENOL Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü ADANA) Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü ADANA)VE http://www.tarimkutuphanesi.com/ARAZI_ TOPLULASTIRMASI_00160.html


"Kamu Ölçmeleri Kamu Ölçmeleri Hakan ŞENGÖNÜL 081205011." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları