Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇAĞDAŞ EĞİTİM AKIMLARINI ORTAYA ÇIKARAN FAKTÖRLER POLİTİK, İDEOLOJİK FAKTÖRLER, KİTLE EĞİTİMİ - SEÇKİN EĞİTİMİ, HAYAT BOYU EĞİTİM Prof. Dr. Mustafa ERGÜN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇAĞDAŞ EĞİTİM AKIMLARINI ORTAYA ÇIKARAN FAKTÖRLER POLİTİK, İDEOLOJİK FAKTÖRLER, KİTLE EĞİTİMİ - SEÇKİN EĞİTİMİ, HAYAT BOYU EĞİTİM Prof. Dr. Mustafa ERGÜN."— Sunum transkripti:

1 ÇAĞDAŞ EĞİTİM AKIMLARINI ORTAYA ÇIKARAN FAKTÖRLER POLİTİK, İDEOLOJİK FAKTÖRLER, KİTLE EĞİTİMİ - SEÇKİN EĞİTİMİ, HAYAT BOYU EĞİTİM Prof. Dr. Mustafa ERGÜN

2 Politik faktörlerin başında kişilerin eğitim-öğretim hakları gelir.
Öğrenim hakkı, Genel İnsan Haklarına veya diğer bir ifadeyle, insanların demokratik bir toplumda ortak yaşayışlarının dayandığı temel haklara dahildir.

3 1775 - Amerikan Hürriyet Beyannamesi
UNESCO İnsan Hakları Beyannamesi Herkes öğrenim hakkına sahiptir. Öğretim en azından ilk ve ortaöğretim düzeyinde parasız yapılmalıdır. İlköğretim mecburidir. Meslek öğretimi herkesin faydalanmasına açık tutulmalıdır. Eğitimin amacı insan şahsiyetini bir bütün olarak geliştirmek, insan hakları ve temel hürriyetlerine karşı saygıyı güçlendirmektir. Eğitim bütün milletler, ırk ve din grupları arasında anlayış, tolerans ve dostluğu geliştirmelidir.

4 Çocuk ve gençlerin öğrenim hakkı hemen tüm ülkelerin Anayasa ve eğitim yasalarında yerini almıştır.
Demokratik yönetim sistemini uygulayan tüm ülkeler vatandaşlarına eşit eğitim verme ilkesini kabul etmiştir. Bütün ülkeler okulları vasıtasıyla ortak bilim derslerini be bilimsel bilgiyi çocuklarına okullarda kazandırmaktadır.

5 Demokrasiler ortak bilimsel ve kültürel bilgi temeli üzerine kuruludur
Demokrasiler ortak bilimsel ve kültürel bilgi temeli üzerine kuruludur. Farklı bilgi ve kültürlerle yetişen insanların ortak bir demokratik hayat yaşamaları, birbirlerini anlamaları ve desteklemeleri, “sevinçte ve üzüntüde birlik olmaları” mümkün değildir.

6 İdeolojik Faktörler İdeoloji, bir bakış açısı, bir fikirler sistemidir. Burada “İdeoloji”den kasıt siyasi, ekonomik ideolojiler değildir. Kabiliyetler üzerine olan bu geleneksel görüş, Sosyal Darwinizm’e dayanmaktadır. Zira Sosyal Darwinizm’e göre dünyada şu an yaşayan insan toplumları farklı evrim seviyesindedirler. Avrupalılar tam evrimleşmiş ama Afrikalılar, Asyalılar daha geri evrim kademesindedirler. Ayrıca bir toplum içindeki insanların hepsi de aynı evrim düzeyinde değildir. Üst tabakadaki asil ve zengin insanlar evrimleşmiş, orta tabakadakiler daha az evrimleşmiş, köylüler ve serfler ise en az evrimleşmiş insanlardır.

7 İdeolojik Faktörler Yakın bir geçmişe kadar Avrupa’da okulların üç hatlı dikey kurulmuş sistemi, “kabiliyetlerin trinite psikolojisi” görüşüne dayandırılmaktaydı (statik kabiliyet anlayışı). Eski psikoloji görüşüne göre bu üç kabiliyet şekli, kalıtıma bağlı olarak doğuştan getirmektedir. Sosyal Darwinizm’e göre üç ana kabiliyet çeşidi, sosyal alandaki şu üç sınıfı temsil eder: -Teorik kabiliyet : Üst sınıfları, -Pratik kabiliyet : Alt sınıfları, -Teorik-pratik karışımı kabiliyetler : Orta sınıfları.

8 İdeolojik Faktörler Okulların da, günümüzdeki okul reformlarına kadar, şu belirli sosyal sınıflar temsil etmeleri, sanki bir tabiat kanunu gibi kabul edilmekteydi: -Liseler : Yüksek tabakaları, -İlkokul : Alt tabakaları, -Ortaokullar : Orta tabakaları temsil etmekteydi.

9 İdeolojik Faktörler Günümüzdeki modern kabiliyet araştırmanlarının ortaya çıkardığı veriler, bu eski “statik” kabiliyet anlayışını yıkarak, bunun yerine “dinamik” bir kabiliyet görüşünü getirmiş bulunmaktadır. Buna göre doğuştan getirilen zeka ve yetenekler uygun çevre şartlarında geliştirilebilir. Dolayısıyla başarı ve başarısızlıkta çevrenin (eğitimin) çok önemli katkısı vardır. Geleneksel Avrupa okulları, zümresel bir görüşü temsil etmekte, ve daha baştan öğrencilerin sosyal sınıflarına göre bir “eleme” yapmaktadır. Bunun için okullar eğitimde şans ve fırsat eşitliğini sağlayacak şekilde bütün çocuklara eşit eğitim olanağı vermelidir.

10 İnsan, eğitime muhtaç ve sürekli eğitime açık bir varlıktır.
Bilimsel, sosyal ve ekonomik koşulların hızlı ve sürekli değişimi eğitimi hayat boyu devam eden bir süreç olarak karşımıza çıkarmaktadır. İşte bu noktada ülkelerin birçoğu kendini sorgulayarak herkesin hayat boyu öğrenmesini sağlayacak şekilde yeni bir eğitim sistemi yapılandırmaktadır.

11 Hayat boyu eğitimde: Örgün eğitim almayanlara çeşitli eğitim alternatifleri sunulması, Örgün eğitim alanlara, hayattaki hızlı değişmelere uygun olarak yeni gelişmelerin eğitim yoluyla kazandırılması amaçlanmaktadır.

12 Eğitim, örgün eğitimin sonunda bitmemekte, hayat boyu sürmektedir
Eğitim, örgün eğitimin sonunda bitmemekte, hayat boyu sürmektedir. Eğitim bireyin tüm yaşamını kapsamaktadır.

13 Dünyada bilim ve teknolojide meydana gelen gelişmelere paralel olarak eğitim sistemleri, çağı yakalayabilmek ve gelişmelerin gerisinde kalmamak için kendini yeniden yapılandırmaya çalışmaktadır.

14 Örgün eğitim tek başına bireylerin temel öğrenme ihtiyaçlarına cevap veremiyor ve örgün eğitim fırsatından yararlanamayanlar eğitimsiz kalmaya mahkum ediliyor.

15 1960’lı yılların sonunda eğitimde radikal değişim ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Yinelenen eğitim kavramı ortaya atılmış, kavram zorunlu eğitim sonrasının tümünü kapsayacak kapsamlı bir eğitim stratejisi olarak tanımlanmıştır.

16 Yinelenen eğitimin temel ilkeleri; örgün ve yaygın eğitim birbirini tamamlamalı, kurumsal eğitim fırsatları geniş kitlelere yaygınlaştırılmalı, örgün eğitimde son kademe anlayışından kurtulmalı, lise ve yüksek öğrenimde eğitim ve iş hayatı birbirini tamamlayacak biçimde sürdürülmeli

17 Herkes için hayat boyu öğrenme (OECD )  okul öncesi eğitimi nitelik ve nicelik açısından yaygınlaştırma,  ilk ve orta öğretimde gerçek bir öğrenme temeli oluşturma,  okuldan iş hayatına geçişleri kolaylaştırma,  yetişkinleri öğrenmeye özendirme,  sistemin kaynaklarını yenileme,  sistem parçaları arasında tutarlılığı sağlama

18 Avrupa Birliği, Hayat Boyu Öğrenme (Life-long Learning) programları uyguluyor.

19 Mesleki hareketlilik, bilim ve teknolojideki gelişmeler sürekli eğitimi zorunlu kılıyor.

20 Antik Yunan’da sadece “hür”lerin eğitimi var, kölelerin yok
Antik Yunan’da sadece “hür”lerin eğitimi var, kölelerin yok! Bu, tüm Avrupa’da Ortaçağ boyunca devam ediyor.

21 Kilise ve diğer dinlerde eğitim ve ürünleri “seçkin insanlar” Medrese “ilmiye sınıfı”nı yetiştiriyor.

22 Batıda “prens”ler özel yetiştiriliyor, Osmanlı’da “Lala” (Atabey) eğitimi var. Ayrıca “Enderun Mektebi” de seçkinler eğitimi yapıyor.

23 Batıda seçkinler eğitimine (elite education) karşı kitle eğitimi (mass education) başlıyor.


"ÇAĞDAŞ EĞİTİM AKIMLARINI ORTAYA ÇIKARAN FAKTÖRLER POLİTİK, İDEOLOJİK FAKTÖRLER, KİTLE EĞİTİMİ - SEÇKİN EĞİTİMİ, HAYAT BOYU EĞİTİM Prof. Dr. Mustafa ERGÜN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları