Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 KUVVETİ KEŞFEDELİM Neler Ö ğ renece ğ iz? KKuvvet birimini KKuvvetin dinamometre ile ölçülmesini KKuvvetin yönünü ve do ğ rultusunu NNet kuvveti.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 KUVVETİ KEŞFEDELİM Neler Ö ğ renece ğ iz? KKuvvet birimini KKuvvetin dinamometre ile ölçülmesini KKuvvetin yönünü ve do ğ rultusunu NNet kuvveti."— Sunum transkripti:

1 1 KUVVETİ KEŞFEDELİM Neler Ö ğ renece ğ iz? KKuvvet birimini KKuvvetin dinamometre ile ölçülmesini KKuvvetin yönünü ve do ğ rultusunu NNet kuvveti (bile ş ke kuvveti) DDengelenmi ş ve dengelenmemi ş kuvvetleri ö ğ renece ğ iz. Anahtar Kavramlar KKuvvet DDinamometre NNet (bileşke) kuvvet DDengelenmiş kuvvet DDengelenmemiş kuvvet

2 2 Kimi kuvvetler bazen samimi sonuçlar doğurabilir

3 3

4 4 Örneğin topa vurmak temas gerektiren bir kuvvettir.

5 5 Temassız uygulanan bu kuvvetlere de temas gerektirmeyen kuvvetler adını vermiştik.

6 6 KUVVET İTME - ÇEKMEDİR T emas gerektiren kuvvetler: Fiziksel temas sonucunda cisimleri etkileyen kuvvetlerdir. Ö RNEK:Arabayı itan adam, sırayı çeken öğrenci, topa tekme vuran çocuk vb. T emas gerektirmeyen kuvvetler: Elektriksel kuvvet, manyetik kuvvet ve yerçekimi kuvveti gibi cisimlere temas olmadan etkiyen kuvvetlerdir. Ö RNEK: Mıknatısa yaklaştırılan toplu iğnenin mıknatıs tarafından çekilmesi, topun yerçekimi etkisiyle yere düşmesi vb.

7 7 Siz de bu adam gibi şaşırmayın. Çünkü kuvvet, çekme olarak tanımlanabilir.

8 8 Kuvvet, olarak da tanımlanabilir. ☺ itme

9 9 KUVVETİ KEŞFEDELİM KK uvvet, duran cismi harekete geçirebilir. KK uvvet, hareket eden cismi durdurabilir. KK uvvet, cisimlerin şeklini değiştirebilir. KK uvvet, cisimlerde dönme, yön değiştirme, sallanma, hızlanma, yavaşlama gibi hareketlere neden olabilir. KUVVETİNCİSİMLER ÜZERİNDE ETKİLERİ

10 10 KUVVET olarak tanımlanır İTME - ÇEKME DURMA ‘ya ŞEKİL DEĞİŞİKLİĞİ ‘ne HAREKET ‘e sebep olabilir. Sebep olabilir. sebep olabilir. BÜKMESIKMAGERMEVURMA olabilir. olabilir. HIZLANMA DÖNME YAVAŞLAMA YÖN DEĞİŞTİRME SALLANMA

11 11 DÖNDÜRME ŞEKİL DEĞİŞİKLİĞİ ÇARPMA

12 12 HAREKETSALLAMA

13 13 YÖN DEĞİŞTİRME

14 14 Duran cimi hareket ettiren, hareket eden cismi durduran ve ya cisimlerde yön ve şekil değişikliği veren etkiye kuvvet denir. KUVVET

15 15 KUVVETİ KEŞFEDELİM KK uvvet dinamometre adı verilen araç ile ölçülür. DD inamometre içinde çelik yay ve üzerinde ise ölçeklenmiş bir gösterge vardır. KK uvvet birimleri; N ewton (N) K iloğram kuvvet (Kğf) G ram kuvvet (Grf) Kulp İbre Gösterge Yay

16 16 Dinamometrenin farklı şekilde kullanılan türleri vardır.

17 17 Günümüzde dijital göstergeli gelişmiş dinamometreler de kullanılmaktadır.

18 18 1Kğf = 10 N 1N = 100 grf 1Kğf = 1000 grf KUVVET BİRİMLERİ

19 19

20 20 SORU:1 Şekildeki birinci dinamometreye asılı cismin ağırlığı 15 N dur. İkinci dinamometredeki cismin ağırlığı kaç N dur? A) 10 NB) 20 N C) 25 ND) 40 N

21 21 SORU=2 Şekildeki dinamometrelerin içindeki çubuklar 10 eşit parçaya ayrılarak bölmelendirilmiştir. A’ daki dinamometre en fazla 100 N’ luk, B ‘deki dinamometre en fazla 150 N’ luk, C’ deki dinamometre en fazla 200 N’ luk kuvveti ölçebiliyor. Buna göre; a)Dinamometrelerin cisimlere uyguladığı kuvvetleri bulun. b)10 N’ luk kuvveti ölçmek için hangi dinamometre daha uygundur?

22 22 Şekildeki dinamometreler özdeştir. K cisminin ağırlığı 150 N'dur. Buna göre L cisminin ağırlığı kaç N'dur? SORU:3 A) 60B) 120 C) 200D) 240

23 23 A B C D 4

24 24

25 25 Kuvvet – Gerilme grafiği

26 26 Kuvvet – Sıkışma grafiği

27 27  Ş ekildeki grafikte yayların ucuna asılan ağırlıklar ile yaylardaki uzama miktarları arasındaki ilişki gösterilmiştir. Buna göre; aa ) Hangi yay daha hassas ölçüm yapar? bb ) 1. yaya 40 N’luk kuvvet uygulanırsa yaydaki uzama miktarı kaç cm olur? cc ) 2. yaya 40 N’luk kuvvet uygulanırsa yaydaki uzama miktarı kaç cm olur? SORU=4 a)2.yay b)10 cm c) 40 cm

28 28 Uzama (cm) Kuvvet(N) 30 20 10 0 8642 A B C SORU=5 Şekilde A,B ve C yaylarının Kuvvet-Uzama grafiği verilmiştir. 1)Her yaya 60N’luk kuvvet uygulanırsa kaçar cm uzar? 2)Her yayı 24cm uzatmak için kaçar N luk kuvvet uygulamalıyız? 3)Yayları hassaslık sırasına göre sıralayınız? A=8cm B=16cm C=48cm A=120N B=90N C=30N A < B < C

29 29 KUVVETİ GÖSTERELİM Kuvvet ( ) (yönlendirilmiş doğru parçası) ile gösterilir. Kuvveti tam olarak belirlemek için dört elemanının bilinmesi gerekir. KUVVET DOĞRULTUSU YÖNÜ ŞİDDETİ UYGULAMA NOKTASI

30 30 KUVVETİ GÖSTERELİM Büyüklüğü 4 birimA B Uygulama noktası yönü doğrultusu

31 31 KUVVETİ GÖSTERELİM F=10 N Doğu X Batı Beton zemin üzerindeki cisme F kuvveti uygulanıyor. Kuvvetin; Uygulama noktası= Şiddeti = Doğrultusu= Yönü = X Doğu-batı doğu 10 N

32 32 KUVVETLER İŞ BAŞINDA İİ Kİ YA DA DAHA FAZLA KUVVETİN YAPTIĞI ETKİYİ TEK BAŞINA YAPABİLEN KUVVETE BİLEŞKE KUVVET (NET KUVVET) DENİR. R HARFİ İLE GÖSTERİLİR. BB irden fazla kuvvetin etkisinde olan cisimler daima bileşke kuvvetin yönünde hareket ederler.

33 33 Birden fazla kuvvetin cisme yaptığı kuvveti tek başına yapabilen kuvvete bileşke (net) kuvvet adını veriyoruz. Benim adım Bileşke Kuvvet, 3 kişinin yaptığı kuvveti tek başıma yapabiliyorum.

34 34 DOĞRULTU VE YÖNLERİ AYNI OLAN KUVVETLERİN BİLEŞKESİ KuvvetDoğrultuYönBüyüklük F1F1 Doğu-BatıDoğu3 N F2F2 Doğu-BatıDoğu5 N Fnet F 1 = 3 N F 2 = 5 N F net = 8 N Doğu-BatıDoğu8 N

35 35 DOĞRULTULARI AYNI YÖNLERİ ZIT OLAN KUVVETLERİN BİLEŞKESİ KuvvetDoğrultuYönBüyüklük F1F1 Doğu-BatıBatı3 N F2F2 Doğu-BatıDoğu5 N Fnet F 1 = 3 NF 2 = 5 N F net = 2 N Doğu-BatıDoğu2 N DoğuBatı

36 36 ÖRNEK:1 ☻Y☻Yukarıdaki cisim sürtünmesiz bir yüzey üzerinde şekildeki kuvvetlerin etkisinde hareket etmektedir. Buna göre; a) Cisim üzerinde net kuvvet kaç N dur? b)Cisme etki eden net kuvvet hangi yöndedir? K 50 N 60 N 100 N 80 N 21 a) 70 N b) 2 yönünde

37 37 DENGELENMEMİŞ KUVVETLER F 1 = 3NF 2 = 5N R=F 2 – F 1 R=5 – 3= 2N Bir cisme etki eden kuvvetlerin bileşkesi sıfırdan farklı ise cisim, bileşke (net) kuvvetin etkisinde hareket eder. Bu durumda cisim dengelenmemiş kuvvetlerin etkisindedir.

38 38 DENGELENMEMİŞ KUVVETLER F 1 = 3N F 2 = 5N Dengelenmemiş kuvvetlerin etkisi altında olan cisimler bileşke kuvvet (net kuvvet) doğrultusunda sabit süratla hareket ederler.

39

40 40

41 41

42 42 DENGELENMİŞ KUVVETLER Bir cisme etki eden aynı doğrultudaki zıt yönlü iki kuvvet eşit büyüklükte ise net kuvvet sıfırdır. Net kuvvetin sıfır olması demek cisim dengelenmiş kuvvetlerin etkisi altında olması demektir. Bu kuvvetlere dengeleyen kuvvetler denir. F 1 = 3NF 2 = 3N F 1 =F 2 ise R=0 olur

43 43 DENGELENMİŞ KUVVETLER F 1 = 3N F 2 = 3N Cisimlere etki eden kuvvetlerin bileşkesi sıfır ise cisim ya duruyordur, ya da sabit süratle hareket ediyordur.

44 44 Duran cisme etki eden kuvvetlerin bileşkesi sıfır ise durmaya devam eder. Sabit süratle hareket eden cisme etki eden kuvvetlerin bileşkesi sıfır ise sabit süratle hareket etmeye devam eder.

45 45 SORU 3 K L M N 8 N 5 N 10 N 9 N 7 N 6 N 15 N12N 7 N 5 N 6N 10 N ♣ N ● N● N ◙ N ▲N▲N SS ürtünmesiz yatay düzlemler üzerinde bulunan yandaki cisimler dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir. BB una göre, şekillerde boş bırakılan yerlere uygun değerler yazınız? ♣ : 3 N ● :10 N ▲:10 N ◙ : 11N

46 46 SORU:4 ◙Y◙Yukarıdaki kuvvetlerin bileşkesi aşağıdakilerden hangisi olamaz? F 1 =1O N F 2 =6 N A) 16 B) 10C) 4 D) 2 İki kuvvetin bileşkesi toplamlarından büyük, farkından küçük olamaz.

47 47 SORU:5 Şekilde verilen cismi hareket ettirecek olan bileşke kuvveti bulunuz. 13N 9 N 6 N A) 28 B)15C) 4D) 2

48 MERSİN ÇANKAYA İLKÖĞRETİM OKULU AHMET HARMANBAŞI48 SORU:6 Şekilde verilen cismi hareket ettirecek en küçük kuvvet kaç N’dur? 13N 9 N 6 N D)15 C) 4 A) 2B) 3 48

49 49 SORU:7 Şekildeki sandığı Engin ve Alp birbirlerine doğru iteklemektedirler. Buna göre sandık hangi yönde ve kaç N'luk bileşke kuvvetle hareket eder? DoğuBatı A) Batı yönünde 11 N C) Batı yönünde 5 N B) Doğu yönünde 11 N D) Doğu yönünde 5 N

50 50 SORU:8 Şekilde gösterilen kuvvetlerden hangileri zıt kuvvetlerdir? 1 3 5 24 8 7 6 9 1,3,4,8 ile 5,92 ile 6,7 Şekilde gösterilen kuvvetlerden hangileri aynı yönlü kuvvetlerdir? 1,3,4,85,96,7

51 51 Aşağıdaki cisimlere etki eden kuvvetlerin dengelenmiş olup olmadıklarını belirtin. SORU:9 Dengelenmiş K. Dengelenmemiş K Dengelenmiş K.


"1 KUVVETİ KEŞFEDELİM Neler Ö ğ renece ğ iz? KKuvvet birimini KKuvvetin dinamometre ile ölçülmesini KKuvvetin yönünü ve do ğ rultusunu NNet kuvveti." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları