Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ANTİPSİKOTİK İLAÇLAR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ANTİPSİKOTİK İLAÇLAR."— Sunum transkripti:

1 ANTİPSİKOTİK İLAÇLAR

2 Antipsikotik İlaçlar Endikasyonları
Psikotik semptomların tanımlayıcı özellikte olduğu psikiyatrik hastalıklar. Şizofreni Kısa psikotik bozukluk Şizofreniform bozukluk Şizoaffektif bozukluk Sanrılı bozukluk Paylaşılmış psikotik bozukluk Psikotik semptomların tanımlayıcı özellikte olmadığı psikiyatrik hastalıklar. Mani Depresyon Deliryum Demans Mental retardasyon Erişkin psikiyatrisinde diğer kullanım yerleri. Her türlü ajitasyon ve eksitasyon durumları. Anksiyete bozuklukları Ağır kişilik bozuklukları Çocuk psikiyatrisinde Otizm Gilles de la Tourette sendromu Psikiyatri dışında İnatçı bulantı, kusma, hıçkırık ve kaşıntı tedavisinde. Anestezide

3 Antipsikotik İlaçlar Endikasyonları

4 Pozitif Psikotik Semptomatoloji Normal ruhsal işlevlerin aşırılığı ile karakterize semptomlar
Halüsinasyonlar Delüzyonlar Dezorganize konuşma Dezorganize davranış Katatonik semptomlar Ajitasyon / eksitasyon

5 Negatif Psikotik Semptomatoloji Normal ruhsal işlevlerin azlığı / yokluğu ile karakterize semptomlar
Affekte sığlaşma Aloji Avolisyon Anhedoni Dikkat bozukluğu Sosyal içeçekilme Emosyonel içeçekilme Kendine bakım azalması

6 Antipsikotik İlaçlar Sınıflandırma
Tipik Antipsikotikler Fenotiyazinler Butirofenonlar Tioksantenler Difenilbütilpiperidinler Dihidroindolonlar Dibenzokzapinler Atipik Antipsikotikler Klozapin Risperidon Olanzapin Ketiyapin Sülpirid Amisülpirid Ziprasidon Sertindol Zotepin

7 Antipsikotik İlaçlar Tipik (Konvansiyonel) Antipsikotikler Farmakoloji
Tipik antipsikotiklerin tedavi edici dozları D2 reseptörlerine olan affiniteleri ile korelasyon gösterir.

8

9 Antipsikotik İlaçlar Tipik (Konvansiyonel) Antipsikotikler Farmakoloji
Santral sinir sistemindeki dopaminerjik traktusların tümünde postsinaptik D2 reseptör blokajı yaparlar. Mezolimbik ve mezokortikal sistemler üzerinden tedavi edici etkileri Nigrostriatal sistem üzerinden ekstrapiramidal sistem (EPS) yan etkileri Tuberoinfindübüler sistem üzerinden ise hiperprolaktinemi ve ilgili yan etkileri ortaya çıkar.

10 Dopamin Yolakları

11

12 Negatif Semptomatoloji

13 Şizofrenide Negatif ve Pozitif Semptomatolojiyi Açıklayan Nöroanotomik Bir Model
X Beyin sapı DA Nöronları Beyin sapı DA Nöronları Prefrontal Korteks Prefrontal Korteks Limbik Alanlar Limbik Alanlar

14 Tipik (Konvansiyonel) Antipsikotikler

15 Antipsikotik İlaçlar Tipik (Konvansiyonel) Antipsikotikler Farmakoloji
Antimuskarinik (M1), antihistaminik (H1) ve antialfaadrenerjik (α1) etkileri vardır.

16 Tipik (Konvansiyonel) Antipsikotikler

17 Tipik (Konvansiyonel) Antipsikotikler
Antikolinerjik yan etkiler Antihistaminerjik yan etkiler Antiadrenerjik yan etkiler Santral antikolinerjik sendrom Sedasyon Refleks taşikardi Ağız kuruluğu İştah ve kilo artışı Postural hipotansiyon Bulanık görme Başdönmesi Sinüzal taşikardi İdrar retansiyonu Konstipasyon Ekstrapiramidal yan etkiler Akut distoni Parkinsonizm Akatizi DİĞER YAN ETKİLER Tardiv diskinezi ve distoni Hematolojik Oftalmolojik Epileptojenik Hiperprolaktinemi Nöroleptik malin sendrom Galaktore Menstruasyon bozuklukları Empotans Ejekülasyon bozukluğu

18 Tipik (Konvansiyonel) Antipsikotikler
Ekstrapiramidal yan etkiler D Ach

19

20

21 Ekstrapiramidal Semptomların Tedavisinde Kullanılan İlaçlar

22

23 Jenerik adı Ticari adı Preparat şekli
Antipsikotik İlaçlar Tipik (Konvansiyonel) Antipsikotikler Ticari Ad ve Şekilleri Jenerik adı Ticari adı Preparat şekli Klorpromazin LARGACTİL 100 mg tab ve 25 mg amp Tioridazin MELLERETTES 10 mg dr ve damla MELLERİL 25 ve 100 mg dr Mezoridazin LİDANİL 10 mg dr Trifluoperazin STİLİZAN 1, 2 ve 5 mg dr, 5 mg amp Flufenazin PROLIXIN 25 mg amp Haloperidol NORODOL 5, 10 ve 20 mg tab, 5 mg amp ve damla Pimozid NÖROFREN 2 mg tab Zuklopentiksol CLOPIXOL 2, 10 ve 25 mg tab, 50 ve 200 mg amp ve damla Flupentiksol FLUANXOL 3 mg tab ve 20 mg amp

24 Klinik olarak Farmakolojik olarak 5-HT2 pK1 1 D2 pK1
Antipsikotik İlaçlar Atipik (yeni / ikinci nesil) Antipsikotikler Atipiklik kriterleri Klinik olarak Negatif semptomatoloji üzerinde etkinlik Hiç ya da çok az ekstrapiramidal semptom oluşumu Farmakolojik olarak 5-HT2 pK1 1 D pK1

25

26 Antipsikotik İlaçlar Atipik (yeni / ikinci nesil) Antipsikotikler

27

28

29 Atipik Antipsikotikler Mezokortikal Aktiviteleri

30 Atipik Antipsikotikler Prolaktin Üzerine Etkileri

31 Atipik Antipsikotikler Farmakoloji

32 Atipik Antipsikotikler Klozapin

33 Atipik Antipsikotikler Risperidon

34 Atipik Antipsikotikler Olanzapin

35 Atipik Antipsikotikler Ketiyapin

36 Atipik Antipsikotikler Ziprasidon

37 Atipik Antipsikotikler Zotepin

38 Atipik Antipsikotikler Sertindol

39 Atipik Antipsikotikler Farmakoloji

40

41 Antipsikotik İlaçlar Atipik (yeni / ikinci nesil) Antipsikotikler
Jenerik adı Ticari adı Ticari şekli Dozu (mg/gün) Klozapin LEPONEX 25 ve 100 mg tab Risperidon RİSPERDAL 1, 2, 3 ve 4 mg tab 1ml=1 mg sol 2-8 Olanzapin ZYPREXA 5 ve 10 mg tab 5-20 Ketiyapin SEROQUEL 25, 100 ve 200 mg tab Sülpirid SÜLPİR 50 mg tab DOGMATİL 200 mg tab Amisülpirid SOLİAN 200 ve 400 mg tab Melperon BURONON 25 ve 100 mg dr Ziprosidon ZELDOX 20, 40, 60 ve 80 mg cap Sertindol SERDOLECT 4, 12, 16 ve 20 mg tab 20-24 Zotepin NIPOLEPT 25, 50 ve 100 mg dr

42 Antipsikotik İlaçlar Atipik (yeni / ikinci nesil) Antipsikotikler
İlaç adı Yan etkileri Klozapin Sedasyon, ortostatik hipotansiyon, antikolinerjik y.e.ler, iştah ↑, salya ↑, enürezis, konvulziyon, agranülositoz Risperidon Ortostatik hipotansiyon, bulantı, iştah ↑, hiperprolaktinemi, EPS (>8 mg) Olanzapin İştah ↑, sedasyon, başdönmesi Ketiyapin Sedasyon, başdönmesi Amisülprid Hiperprolaktinemi Ziprasidon QTc ↑ Sertindol QTc ↑, Zotepin EPS

43 Antipsikotik İlaçlar Antipsikotik Medikal Tedavinin Temel İlkeleri
Klozapin dışında antipsikotik ilaçların tedavi edici etki bakımından birbirlerine üstünlükleri yoktur.

44 Antipsikotik İlaçlar Antipsikotik Medikal Tedavinin Temel İlkeleri
İlaç seçimi yan etki profilleri dikkate alınarak yapılır.

45 Antipsikotik İlaçlar Antipsikotik Medikal Tedavinin Temel İlkeleri
İlk ataktan sonra en az bir yıl,nüks halinde sürekli ilaç kullanmak gerekir.

46 Antipsikotik İlaçlar Antipsikotik Medikal Tedavinin Temel İlkeleri
İlaclar etkili minimum dozlarında kullanılmalıdır.

47 Antipsikotik İlaçlar Antipsikotik Medikal Tedavinin Temel İlkeleri
Tedaviye uyum göstermeyen hastalarda depo İlaçlar yeğlenmelidir.

48 Antipsikotik İlaçlar Antipsikotik Medikal Tedavinin Temel İlkeleri
İlaç değişiklikleri tedrici yapılmalıdır.


"ANTİPSİKOTİK İLAÇLAR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları